Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ekonomia rozwoju Wykład 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ekonomia rozwoju Wykład 1."— Zapis prezentacji:

1 Ekonomia rozwoju Wykład 1

2 Cel kształcenia: W zakresie wiedzy: zapoznać z zasadami klasyfikacji państw według kryterium rozwoju gospodarczego, a także z głównymi przyczynami oraz konsekwencjami biedy i ubóstwa we współczesnym świecie. W zakresie umiejętności: nauczyć różnych metod oceny rozwoju państw i regionów. W zakresie kompetencji społecznych: kształtować postawę twórczego podejścia do zwalczania nierówności rozwoju społeczeństw.

3 Plan wykładu Geneza i ewolucja ekonomii rozwoju. Pojęcie rozwoju w ekonomii rozwoju i cele rozwoju Rozwój gospodarczy w ekonomii klasycznej i keynesowskiej Podstawowe (klasyczne i neoklasyczne) teorie wzrostu gospodarczego Pojęcie i charakterystyka krajów rozwiniętych oraz rozwijających się Programy walki z ubóstwem Miary rozwoju gospodarczego Mapa polityczna i gospodarcza współczesnego świata Teorie i modele zacofania Teoria zależności krajów peryferii od centrum gospodarki światowej Nowe paradygmaty ekonomii rozwoju Rola instytucji w ekonomii rozwoju Wzrost ludnościowy i jego konsekwencje dla rozwoju Rola czynników geograficznych w rozwoju Wpływ globalizacji na rozwój gospodarczy Programy rozwoju gospodarczego w wybranych krajach

4 Literatura: Literatura podstawowa
Bartkowiak R., Ekonomia rozwoju, PWE, Warszawa 2013. Fiedor B., Kociszewski K., Ekonomia rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010. Kozak Z., Ekonomia zacofania i rozwoju, SGH, warszawa 2001. Piasecki R. (red.), Ekonomia rozwoju, PWE, Warszawa 2011. Literatura uzupełniająca: Bartkowiak R., Granice wzrostu gospodarczego a rozwój ekonomii, SGH, Warszawa 2005. Bartkowiak R., Wykłady z ekonomii rozwoju, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009. Raporty MFW i BŚ.

5 Egzamin w sesji Egzamin pisemny 10 pytań (otwarte, zamknięte) Termin 0

6 Geneza i ewolucja ekonomii rozwoju
Ekonomia rozwoju narodziła się po II wojnie światowej w opozycji i na gruncie: obserwacji grożącej światu eksplozji demograficznej, obserwacji zjawiska wyczerpywania się zasobów surowców

7 Geneza i ewolucja ekonomii rozwoju.
Wzrost dyskusji na temat: Odbudowy zniszczonych gospodarek europejskich, Izolacji bloku wschodniego Potrzeby uprzemysłowienia krajów postkolonialnych, Narastającego zróżnicowania poziomu rozwoju gospodarczego i społecznego pomiedzy bogata Północą i biednym Południem

8 Pojęcie ekonomii rozwoju
dziedzina ekonomii obejmująca teorie rozwoju państw słabo rozwiniętych i teorie polityki gospodarczej tych państw celem tej polityki jest znalezienie sposobu stymulacji wzrostu gospodarczego i optymalnego modelu gospodarczego.

9 Rozwój a wzrost Rozwój jest pojęciem szerokim, zawiera elementy jakościowe i obejmuje przemiany w sferach gospodarki, polityki, kultury, ekologii, techniki i technologii. Wzrost gospodarczy jest konieczny do zaistnienia rozwoju, ale nie jest warunkiem wystarczającym Wzrost gospodarczy jest konieczny do zaistnienia rozwoju, ale nie jest warunkiem wystarczającym. Wzrost ma charakter ilościowy

10 Rozwój gospodarczy a rozwój społeczny
Wg. Perroux ( ) rozwój społeczny pojawia się gdy korzyści wzrostu gospodarczego pokrywają koszty człowieka (nakłady związane z poprawa warunków życia (wydłużenie średniej życia).

11 Rozwój gospodarczy a rozwój społeczny
Wg. A Sena (nagroda Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii w 1998 za prace nad ekonomią dobrobytu) rozwój łączy się z ludzką wolnością i sprawiedliwością. Rolą państwa jest tworzenie warunków dla wykorzystania umiejętności, zdolności, zachowania zdrowia, dostępu do żywności, wyksztalcenia i warunków bytowych

12 Rozwój gospodarczy wg. D. Seersa
Warunkiem są: Odpowiednio wysokie dochody rodziny, umożliwiające zaspokajanie jej podstawowych potrzeb w zakresie wyżywienia, mieszkań i ubioru, Powszechna dostępność pracy, która pozwala nie tylko na uzyskiwanie dochodów ale także i rozwój osobowości,

13 Rozwój gospodarczy wg. D. Seersa
Szeroki dostęp do oświaty w celu zmniejszenia liczby analfabetów, Zapewnienie udziału społeczeństwa w rządzeniu krajem, Szeroki zakres niepodległości narodowej, aby poglądy obcych państw nie determinowały decyzji własnych rządów.

14 Główne strategie rozwoju gospodarczego
Strategia rozwoju to świadoma i kompleksowa działalność w skali makroekonomicznej, która zakłada osiągnięcie celów mierzalnych (np. Wzrost PKB) i jakościowych (zmiany społeczno – ekonomiczne).

15 Główne strategie rozwoju okresu powojennego to:
Surowcowy typ rozwoju, Strategia rozwoju przemysłu ciężkiego, Strategia uprzemysłowienia w drodze substytucji importu, Strategię proeksportowej specjalizacji przemysłu i rolnictwa, Strategię zrównoważonego rozwoju rolnictwa i przemysłu.

16 Podsumowanie Rozwój a wzrost gospodarczy
Okoliczności powstania ekonomii rozwoju Strategie rozwoju Determinanty rozwoju

17 Bibliografia Bartkowiak R., Ekonomia rozwoju, PWE, Warszawa 2013.
Fiedor B., Kociszewski K., Ekonomia rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010. Kozak Z., Ekonomia zacofania i rozwoju, SGH, warszawa 2001. Piasecki R. (red.), Ekonomia rozwoju, PWE, Warszawa 2011.


Pobierz ppt "Ekonomia rozwoju Wykład 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google