Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EKONOMIA ROZWOJU Wykład 1 1. Cel kształcenia: 2 a)W zakresie wiedzy: zapoznać z zasadami klasyfikacji państw według kryterium rozwoju gospodarczego, a.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EKONOMIA ROZWOJU Wykład 1 1. Cel kształcenia: 2 a)W zakresie wiedzy: zapoznać z zasadami klasyfikacji państw według kryterium rozwoju gospodarczego, a."— Zapis prezentacji:

1 EKONOMIA ROZWOJU Wykład 1 1

2 Cel kształcenia: 2 a)W zakresie wiedzy: zapoznać z zasadami klasyfikacji państw według kryterium rozwoju gospodarczego, a także z głównymi przyczynami oraz konsekwencjami biedy i ubóstwa we współczesnym świecie. b)W zakresie umiejętności: nauczyć różnych metod oceny rozwoju państw i regionów. c)W zakresie kompetencji społecznych: kształtować postawę twórczego podejścia do zwalczania nierówności rozwoju społeczeństw.

3 Plan wykładu 3 1. Geneza i ewolucja ekonomii rozwoju. Pojęcie rozwoju w ekonomii rozwoju i cele rozwoju 2. Rozwój gospodarczy w ekonomii klasycznej i keynesowskiej 3. Podstawowe (klasyczne i neoklasyczne) teorie wzrostu gospodarczego 4. Pojęcie i charakterystyka krajów rozwiniętych oraz rozwijających się 5. Programy walki z ubóstwem 6. Miary rozwoju gospodarczego 7. Mapa polityczna i gospodarcza współczesnego świata 8. Teorie i modele zacofania 9. Teoria zależności krajów peryferii od centrum gospodarki światowej 10. Nowe paradygmaty ekonomii rozwoju 11. Rola instytucji w ekonomii rozwoju 12. Wzrost ludnościowy i jego konsekwencje dla rozwoju 13. Rola czynników geograficznych w rozwoju 14. Wpływ globalizacji na rozwój gospodarczy 15. Programy rozwoju gospodarczego w wybranych krajach

4 Literatura: 4 Literatura podstawowa  Bartkowiak R., Ekonomia rozwoju, PWE, Warszawa 2013.  Fiedor B., Kociszewski K., Ekonomia rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.  Kozak Z., Ekonomia zacofania i rozwoju, SGH, warszawa 2001.  Piasecki R. (red.), Ekonomia rozwoju, PWE, Warszawa 2011. Literatura uzupełniająca:  Bartkowiak R., Granice wzrostu gospodarczego a rozwój ekonomii, SGH, Warszawa 2005.  Bartkowiak R., Wykłady z ekonomii rozwoju, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.  Raporty MFW i BŚ.

5 Egzamin w sesji 5  Egzamin pisemny 10 pytań (otwarte, zamknięte)  Termin 0

6 Geneza i ewolucja ekonomii rozwoju 6  Ekonomia rozwoju narodziła się po II wojnie światowej w opozycji i na gruncie: 1. obserwacji grożącej światu eksplozji demograficznej, 2. obserwacji zjawiska wyczerpywania się zasobów surowców

7 Geneza i ewolucja ekonomii rozwoju. 7 Wzrost dyskusji na temat: 1. Odbudowy zniszczonych gospodarek europejskich, 2. Izolacji bloku wschodniego 3. Potrzeby uprzemysłowienia krajów postkolonialnych, 4. Narastającego zróżnicowania poziomu rozwoju gospodarczego i społecznego pomiedzy bogata Północą i biednym Południem

8 Pojęcie ekonomii rozwoju  dziedzina ekonomii obejmująca teorie rozwoju państw słabo rozwiniętych i teorie polityki gospodarczej tych państw  celem tej polityki jest znalezienie sposobu stymulacji wzrostu gospodarczego i optymalnego modelu gospodarczego. 8

9 Rozwój a wzrost  Rozwój jest pojęciem szerokim, zawiera elementy jakościowe i obejmuje przemiany w sferach gospodarki, polityki, kultury, ekologii, techniki i technologii.  Wzrost gospodarczy jest konieczny do zaistnienia rozwoju, ale nie jest warunkiem wystarczającym Wzrost gospodarczy jest konieczny do zaistnienia rozwoju, ale nie jest warunkiem wystarczającym. Wzrost ma charakter ilościowy 9

10 Rozwój gospodarczy a rozwój społeczny  Wg. Perroux (1903-1987) rozwój społeczny pojawia się gdy korzyści wzrostu gospodarczego pokrywają koszty człowieka (nakłady związane z poprawa warunków życia (wydłużenie średniej życia). 10

11 Rozwój gospodarczy a rozwój społeczny  Wg. A Sena (nagroda Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii w 1998 za prace nad ekonomią dobrobytu) rozwój łączy się z ludzką wolnością i sprawiedliwością.  Rolą państwa jest tworzenie warunków dla wykorzystania umiejętności, zdolności, zachowania zdrowia, dostępu do żywności, wyksztalcenia i warunków bytowych 11

12 Rozwój gospodarczy wg. D. Seersa Warunkiem są: 1. Odpowiednio wysokie dochody rodziny, umożliwiające zaspokajanie jej podstawowych potrzeb w zakresie wyżywienia, mieszkań i ubioru, 2. Powszechna dostępność pracy, która pozwala nie tylko na uzyskiwanie dochodów ale także i rozwój osobowości, 12

13 Rozwój gospodarczy wg. D. Seersa 3. Szeroki dostęp do oświaty w celu zmniejszenia liczby analfabetów, 4. Zapewnienie udziału społeczeństwa w rządzeniu krajem, 5. Szeroki zakres niepodległości narodowej, aby poglądy obcych państw nie determinowały decyzji własnych rządów. 13

14 Główne strategie rozwoju gospodarczego 14 Strategia rozwoju to świadoma i kompleksowa działalność w skali makroekonomicznej, która zakłada osiągnięcie celów mierzalnych (np. Wzrost PKB) i jakościowych (zmiany społeczno – ekonomiczne).

15 Główne strategie rozwoju okresu powojennego to: 15 1. Surowcowy typ rozwoju, 2. Strategia rozwoju przemysłu ciężkiego, 3. Strategia uprzemysłowienia w drodze substytucji importu, 4. Strategię proeksportowej specjalizacji przemysłu i rolnictwa, 5. Strategię zrównoważonego rozwoju rolnictwa i przemysłu.

16 Podsumowanie  Rozwój a wzrost gospodarczy  Okoliczności powstania ekonomii rozwoju  Strategie rozwoju  Determinanty rozwoju 16

17 Bibliografia  Bartkowiak R., Ekonomia rozwoju, PWE, Warszawa 2013.  Fiedor B., Kociszewski K., Ekonomia rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.  Kozak Z., Ekonomia zacofania i rozwoju, SGH, warszawa 2001.  Piasecki R. (red.), Ekonomia rozwoju, PWE, Warszawa 2011. 17


Pobierz ppt "EKONOMIA ROZWOJU Wykład 1 1. Cel kształcenia: 2 a)W zakresie wiedzy: zapoznać z zasadami klasyfikacji państw według kryterium rozwoju gospodarczego, a."

Podobne prezentacje


Reklamy Google