Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców w Gminie Jerzmanowa” nr POIG.08.03.00-02-203/13 realizowany w ramach Działania: 8.3 Przeciwdziałanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców w Gminie Jerzmanowa” nr POIG.08.03.00-02-203/13 realizowany w ramach Działania: 8.3 Przeciwdziałanie."— Zapis prezentacji:

1 Projekt pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców w Gminie Jerzmanowa” nr POIG.08.03.00-02-203/13 realizowany w ramach Działania: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, Osi priorytetowej: 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 –2013. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

2 Gmina Jerzmanowa znalazła się 6 - tym miejscu spośród 165 - ciu projektów rekomendowanych do wsparcia przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie. Pozostałe Projekty: 157 - lista Projektów rezerwowych 254 - lista Projektów nierekomendowanych „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

3 Na realizację Projektu Gmina Jerzmanowa otrzyma dofinansowanie stanowiące 100% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych - 390 890,00 zł. „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

4 Głównym założeniem Projektu jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu na terenie Gminy Jerzmanowa 43 gospodarstwom domowym ze wszystkich grup docelowych uznanych za wykluczone zgodnie z zapisami przepisów regulujących Działanie 8.3 PO IG. „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

5 W Projekcie mogą wziąć udział gospodarstwa domowe, które spełniają warunki wykluczenia, a więc: „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”  Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej (art. 8 ust 1 ustawy o pomocy społecznej). Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje: 1. Osobie samotnie gospodarującej, której miesięczny dochód nie przekracza kwoty 542,00 zł, 2. Osobie w rodzinie, w której miesięczny dochód na osobę nie przekracza 456,00 zł, 3. rodzinie, w której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.  Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych (art. 4 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych). W ramach systemu świadczeń rodzinnych, świadczeniem obowiązującym jest zasiłek rodzinny, który przysługuje osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 539,00 zł lub 623,00 zł na osobę w rodzinie, jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne,  Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

6 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”  Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym,  Rodziny zastępcze,  Rodzinne domy dziecka,  Samotni rodzice,  Osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie (rodzinie definiowanej zgodnie z art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych) nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno – rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS (obecnie jest to kwota 831,15 zł);  Dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym” (wskaźnik ten za rok 2012 wynosi 1.270,28 zł); Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

7 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość” W ramach Projektu zostanie zakupionych 43 zestawy komputerowe dla gospodarstw domowych spełniających kryteria programowe. Zostaną one zainstalowane w domostwach i podłączone do bezprzewodowego szerokopasmowego Internetu działającego na terenie Gminy Jerzmanowa. Zakupiony w ramach Projektu sprzęt zostanie przekazany do użytkowania poszczególnym uczestnikom Projektu na podstawie umowy użyczenia. Umowy użyczenia zostaną podpisane na łącznie 7 lat. 2 lata realizacji Projektu, a następnie 5 lat jego trwałości. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

8 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość” Kryteria obowiązkowe:  miejsce zamieszkania na terenie Gminy Jerzmanowa (stałe lub tymczasowe),  miejsce zamieszkania w zasięgu technicznym dostępu do sieci Internet. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

9 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość” Cele Projektu: Celem ogólnym Projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wybranych mieszkańców gminy Jerzmanowa (zgodnie z kryteriami kwalifikacji ujętymi w uszczegółowieniu POIG) poprzez zapewnienie zestawu komputerowego, dostępu do Internetu oraz przekazanie praktycznych umiejętności informatycznych (szkolenia). Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

10 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość” Cel ogólny będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe na poziomie rezultatu:  zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla wybranych uczestników Projektu (43 gospodarstwa),  przekazanie uczestnikom Projektu wiedzy w zakresie korzystania z technologii informacyjno – komunikacyjnych poprzez szkolenia z obsługi komputera i korzystania z zasobów szerokopasmowego Internetu (przewiduje się przeszkolenie najczęściej jednej osoby dorosłej oraz jednego dziecka na gospodarstwo domowe wytypowane do udziału w Projekcie). Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

11 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość” Osiągnięcie celów bezpośrednich na poziomie rezultatu będzie możliwe poprzez realizację celów pośrednich na poziomie produktu:  zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla beneficjentów ostatecznych,  przeprowadzanie szkoleń dla beneficjentów ostatecznych,  zapewnienie dofinansowania do dostępu do Internetu 43 gospodarstwom,  przeprowadzenie dwóch spotkań z beneficjentami ostatecznymi (działania informacyjno – rekrutacyjne) Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

12 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość” Celem pośrednim niemierzalnym na poziomie oddziaływania jest poprawa konkurencyjności i atrakcyjności gminy Jerzmanowa oraz podniesienie jakości życia mieszkańców. Wśród celów pośrednich Projektu na poziomie oddziaływania wymienić należy:  przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy,  propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych w pracy i życiu mieszkańców,  poprawa jakości życia,  wyrównywanie dysproporcji lokalnych w zakresie upowszechnienia dostępu do szerokopasmowego Internetu,  zwiększanie kwalifikacji zawodowych mieszkańców gminy,  przeciwdziałanie ubóstwu i wyrównywanie dysproporcji dochodowych rodzin. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

13 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość” Zaplanowane w Projekcie działania obejmują realizację celów wymienionych powyżej poprzez:  Zarządzanie Projektem;  Promocję i informację;  Zakup i przekazanie sprzętu komputerowego Beneficjentom ostatecznym oraz świadczenie wsparcia i obsługi serwisowej;  Zakup usługi dostępu do Internetu;  Ubezpieczenie sprzętu komputerowego;  Szkolenie Beneficjentów ostatecznych. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

14 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość” Zakładane produkty (wskaźniki produktu):  Liczba gospodarstw domowych, które otrzymały dofinansowanie dostępu do Internetu, - 43 gospodarstwa.  Liczba zakupionych zestawów komputerowych – 43 szt.  Liczba zainstalowanych systemów – 43 szt.  Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych – 10 szkoleń  Liczba zorganizowanych konferencji, spotkań, seminariów – 2 spotkania Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

15 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość” Zakładane rezultaty (wskaźniki rezultatu):  Liczba osób, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu – 86 osoby  Liczba przeszkolonych osób – 86 osób Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

16 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość” Dzięki wsparciu znacznej grupy mieszkańców Gminy Jerzmanowa podlegającym „wykluczeniu cyfrowemu” zarówno z powodu trudnej sytuacji materialnej ich gospodarstw domowych lub stopnia niepełnosprawności, zwiększą się ich szanse na pełniejsze uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym, poprawę statusu materialnego, dostęp do informacji i usług oferowanych drogą elektroniczną. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

17 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość” Przewidywane rezultaty:  poprawa swojej sytuacji materialnej poprzez aktywne poszukiwanie pracy lub jej świadczenie na odległość,  podniesienie poziom wykształcenia mieszkańców gminy umożliwiając studiowanie zaoczne lub eksternistyczne, wykorzystanie dostępnych w Internecie źródeł wiedzy przez dzieci w wieku szkolnym,  poprawa możliwości edukacyjnych zarówno dzieci jak i dorosłych,  możliwość poprawy warunków ekonomicznych. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

18 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość” Rekrutacja: od 31 października 2013r. do 14 listopada 2013r. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

19 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość” Komisja rekrutacyjna na podstawie zebranych formularzy wytypuje listę 43 gospodarstw domowych spełniających kryteria programowe oraz kryteria zamieszkania. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

20 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość” Gospodarstwa domowe, które nie zakwalifikują się, ale będą spełniać kryteria programowe i kryteria zamieszkania zostaną umieszczone na liście rezerwowej. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

21 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość” W przypadku odejścia, rezygnacji lub wykluczenia Beneficjenta Ostatecznego z udziału w Programie jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

22 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość” Osoby, które zakwalifikują się do udziału w Programie zostaną przeszkolone z obsługi komputera i korzystania z sieci Internet (średnio po dwie z gospodarstwa – osoba dorosła i dziecko). Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

23 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość” Beneficjenci Ostateczni podpiszą umowy użyczenia na okres 7 lat, tj. 2 lata realizacji Projektu, a następnie 5 lat jego utrzymania. Przez 2 lata Projekt będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, a przez kolejne 5 lat utrzymywany będzie ze środków budżetu Gminy Jerzmanowa. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

24 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość” Wszelkie informacje dotyczące Projektu można uzyskać: Biuro Projektu - Urząd Gminy Jerzmanowa pok. nr 3 (parter) tel. 76 / 836 55 48 lub Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowej ul. Spółdzielczej 2a tel. 76 / 833 60 54 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

25 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość” Zapraszamy do składania formularzy rekrutacyjnych w sekretariacie Urzędu Gminy Jerzmanowa przy ul. Głogowskiej 7 pok. nr 6 (I piętro) w godzinach pracy urzędu 7:15 – 15:15 w dni robocze. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

26 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość” DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka


Pobierz ppt "Projekt pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców w Gminie Jerzmanowa” nr POIG.08.03.00-02-203/13 realizowany w ramach Działania: 8.3 Przeciwdziałanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google