Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Omówienie projektu realizowanego przez Fundację Inkubator Projekt „Kapitalny Biznes”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Omówienie projektu realizowanego przez Fundację Inkubator Projekt „Kapitalny Biznes”"— Zapis prezentacji:

1 Omówienie projektu realizowanego przez Fundację Inkubator Projekt „Kapitalny Biznes”

2 Cele projektu: Celem projektu jest pomoc bezrobotnym i nieaktywnym zawodowo mieszkańcom powiatów: łowickiego, rawskiego, miasta Skierniewice oraz powiatu skierniewickiego w podjęciu samozatrudnienia. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zapewnienie uczestnikom projektu kompleksowego wsparcia merytoryczno – finansowego, mającego im pomóc w pokonaniu barier utrudniających rozpoczęcie i prowadzenia działalności gospodarczej.

3 Kto może brać udział w projekcie Uczestnikami projektu mogą być osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na terenie ww. powiatów, które zamierzają zarejestrować na ich terenie działalność gospodarczą i prowadzić ją nieprzerwanie przez wymagany minimalny okres 12 miesięcy. Miejscem zamieszkania, zgodnie z art. 25 Kodeksu Cywilnego, jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

4 Kto może brać udział w projekcie – c.d W projekcie mogą uczestniczyć osoby: - bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, - nieaktywne zawodowo, - zatrudnione, w tym wyłącznie: rolnicy, kobiety powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci, osoby będące w okresie wypowiedzenia

5 Wyłączenia W Projekcie nie może uczestniczyć osoba, która: - w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu posiadała wpis do ewidencji działalności gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego lub prowadziła działalność na podstawie przepisów odrębnych (w tym m. in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową), - jest wspólnikiem spółki osobowej lub jednoosobowej spółki kapitałowej lub członkiem spółdzielni (nie dotyczy spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych (banków spółdzielczych) oraz spółdzielni mieszkaniowych jeżeli członek nie osiąga przychodu z tytułu członkostwa); - korzysta równolegle z innych środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, - posiada zaległości w zapłacie podatków lub składek ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego lub został przeciwko niej wystawiony tytuł egzekucyjny.

6 Grupy priorytetowe Priorytetowo traktowane będą osoby, które można zakwalifikować do jednej z następujących grup: − długotrwale bezrobotne tzn. pozostające w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat liczonych do dnia podpisania Deklaracji Udziału w Projekcie, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dla dorosłych, − kobiety powracające oraz wchodzące na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci, − bezrobotne i nieaktywne zawodowo do 25 roku życia, w tym w szczególności w wieku 18-24 lata, w okresie pierwszych 100 dni od dnia zarejestrowania w urzędzie pracy liczonych do dnia przystąpienia do projektu, − bezrobotne w wieku 50–64 lata, − bezrobotne i nieaktywne zawodowo zamieszkujące na terenach wiejskich, − zwolnione z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, w okresie do 12 miesięcy liczonych do dnia podpisania Deklaracji Udziału w Projekcie.

7 Formy wsparcia W każdej edycji przewidziano następujące formy wsparcia dla 20 osób: - szkolenie wymiarze 60 godz., - doradztwo indywidualne w wymiarze 8 godz./osobę, - jednorazowe wsparcie finansowe w wysokości maksymalnie do 20.000 zł/osobę, - podstawowe finansowe wsparcie pomostowe w wysokości 600 zł/m-c przez okres 6 m-cy/osobę, - przedłużone finansowe wsparcie pomostowe w wysokości maksymalnie 600 zł/m-cy przez kolejne 6 m-cy, - wsparcie pomostowe szkoleniowe - szkolenie specjalistyczne w zakresie udzielania pierwszej pomocy, zakończone certyfikatem (6 godz.).

8 Rekrutacja Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy: a) Zbieranie formularzy rekrutacyjnych, b) Ocena formalno-merytoryczna formularzy, c) Testy psychometryczne, d) Rozmowa z doradcą zawodowym, e) Rozmowy kwalifikacyjne - prezentacja pomysłu na firmę, f) Wybór grupy docelowej - podjęcie decyzji przez Komisję Rekrutacyjną o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie.

9 Ocena formalna formularza Jedna osoba może złożyć wyłącznie jeden formularz kwalifikacyjny. Ocena formalna formularza odbywa się poprzez sprawdzenie, czy złożony formularz spełnia wymagania formalne określone w regulaminie projektu m.in. czy został: - złożony w oryginale, we wskazanym miejscu i terminie, - kompletnie wypełniony, - parafowany na każdej stronie, podpisany czytelnie przez kandydata (pełnym imieniem i nazwiskiem) wraz z datą we wskazanych miejscach, - złożony przez osobę spełniającą kryteria zakwalifikowania do grupy docelowej - złożony przez osobę zamierzającą zarejestrować działalność na terenie danego powiatu

10 Ocena merytoryczna formularza 1. Przynależność do grupy priorytetowej: − osoby długotrwale bezrobotne tzn. pozostające w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat liczonych do dnia podpisania Deklaracji Udziału w Projekcie, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dla dorosłych (1 pkt.), − kobiety powracające oraz wchodzące na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci3 (1 pkt.), − bezrobotne i nieaktywne zawodowo do 25 roku życia (1 pkt.), w tym w szczególności w wieku 18-24 lata, w okresie pierwszych 100 dni od dnia zarejestrowania w urzędzie pracy liczonych do dnia przystąpienia do projektu (1 pkt.), − bezrobotne w wieku 50–64 lata (1 pkt.), − bezrobotne i nieaktywne zawodowo zamieszkujące na terenach wiejskich (1 pkt.), − zwolnione z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, w okresie do 12 miesięcy liczonych do dnia podpisania Deklaracji Udziału w Projekcie (2 pkt.).

11 Ocena merytoryczna formularza– c.d. Ocena osoby pod kątem planowanej działalności: − wykształcenie związane z profilem podejmowanej działalności/prowadzeniem działalności potwierdzone dokumentem np. świadectwo ukończenia szkoły, dyplom itp. (w skali od 0 do 3 pkt. – w zależności od związku z planowaną działalnością), − doświadczenie zawodowe związane z profilem podejmowanej działalności potwierdzone dokumentem np. świadectwo pracy, umowa itp. (w skali od 0 do 3 pkt. – w zależności od związku z planowaną działalnością), − dodatkowe kwalifikacje np. certyfikaty, uprawnienia, ukończone szkolenia związane z profilem podejmowanej działalności i potwierdzone dokumentem (w skali od 0 do 3 pkt. – w zależności od stopnia przydatności w planowanej działalności), − dodatkowe umiejętności np. obsługi komputera, przydatne/związane z profilem podejmowanej działalności (w skali od 0 do 3 pkt. – w zależności od stopnia przydatności w planowanej działalności),

12 Ocena merytoryczna formularza– c.d. Ocena pomysłu - ocena na podstawie Części II Formularza „Opis planowanego przedsięwzięcia”: - realność, trwałość i innowacyjność przedsięwzięcia (w skali od 0 do 3 pkt.), - racjonalność wydatków i posiadane zasoby/stopień przygotowania do inwestycji (w skali od 0 do 3 pkt.).

13 Ocena merytoryczna– c.d. Ocena merytoryczna dokonywana jest przez 2 członków Komisji Rekrutacyjnej. Z dwóch niezależnych ocen wyciągana jest średnia arytmetyczna. W przypadku przynależności do więcej niż jednej grupy priorytetowej ilość punktów jest sumowana. W wyniku oceny merytorycznej na tym etapie kandydat na uczestnika w projekcie może uzyskać maksymalnie 24 punkty. Do kolejnych etapów rekrutacji kwalifikuje się max. 60 osób (w każdej edycji), które uzyskały najwyższą ilość punktów z oceny formularzy.

14 Testy psychometryczne Na tym etapie badane są predyspozycje psychologiczne kandydatów do prowadzenia działalności gospodarczej. Za przeprowadzenie testów i opracowanie baterii wyników odpowiedzialny jest psycholog/doradca zawodowy. Ocena przebiega dwuetapowo: I etap – badanie grupowe trwające ok. 1 godz. – kandydaci wypełniają testy mierzące następujące kryteria: styl koncentrowania się na zadaniu, neurotyczność, sumienność, II etap – doradca zawodowy/psycholog opracowuje wyniki przeprowadzonych testów i dokonuje selekcji osób pod kątem profilu preferowanego w przedsiębiorczości (3 kryteria oceniane na zasadzie spełnia/nie spełnia – max. 3 pkt.), Testy psychometryczne przewidziane w projekcie służą wyłącznie wyłonieniu osób posiadających predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej, nie są one badaniem klinicznym ani diagnostycznym osoby kandydującej do udziału w Projekcie. Udział w testach psychometrycznych jest warunkiem przystąpienia do rozmów z doradcą zawodowym oraz w zakresie prezentacji pomysłu na firmę.

15 Rozmowa z doradcą zawodowym Rozmowa z doradcą zawodowym/psychologiem przeprowadzającym testy psychometryczne - rozmowa indywidualna, której celem jest uzupełnienie i weryfikacja wyników testów, a także wstępna diagnozy potrzeb i możliwości kandydata. Oceniane będą: komunikatywność, organizacja, pewność siebie i autoprezentacja, radzenie sobie ze stresem, motywacja, poczucie kontroli (max.34 pkt., 17 kryteriów ocenianych wg: 0-nie spełnia danego kryterium, 1- częściowo spełnia, 2-spełnia).

16 Rozmowa kwalifikacyjna Polega ona na prezentacji pomysłu na firmę przed 2-osobową Komisją Rekrutacyjną. W rozmowach, z prawem zadawania pytań ale bez możliwości przyznawania punktów może uczestniczyć także Koordynator projektu lub jego Zastępca. Oceniane będą: realność, trwałość, innowacyjność, racjonalność wydatków, predyspozycje kandydata związane z jego wykształceniem, doświadczeniem, umiejętnościami, wizja rozwoju firmy, znajomość rynku ( klientów, konkurencji, dostawców) forma prezentacji, status na rynku pracy. Członkowie Komisji dokonują oceny niezależnie – ocena końcowa będzie średnią ocen. Uzyskać można max. 39 pkt. Oceny podczas rozmów dokonają osoby, które oceniały formularze, da to możliwość weryfikacji zawartych tam informacji.

17 Wybór grupy docelowej Po zakończeniu wszystkich etapów rekrutacji Komisja sporządzi protokół i listę rankingową kandydatów wraz z podaniem uzyskanej liczby punktów z podziałem na płeć (oddzielnie dla kobiet i oddzielnie dla mężczyzn). Do każdej z 5 edycji zostanie zakwalifikowanych 20 osób (10 kobiet i 10 mężczyzn) ocenionych pozytywnie, z największą liczbą punktów ze wszystkich etapów rekrutacji (do zdobycia max.100 pkt.). Kolejne osoby z listy, ocenione pozytywnie, utworzą listę rezerwową. Aby ocenę można było uznać za ocenę pozytywną kandydat musi uzyskać min. 60% ogólnej liczby punktów. Lista rankingowa po akceptacji dokonanej przez WUP zostanie zamieszczona na stronie internetowej projektu oraz wywieszona w Biurze projektu.

18 Etapy udziału w projekcie Etapy udziału w projekcie: 1. Podpisanie deklaracji udziału w projekcie 2. Udział w bloku szkoleniowo-doradczym i przygotowanie biznes planu 3. Złożenie wniosku o przyznanie wsparcia na uruchomienie działalności - ocena wniosków przez KOW 4. Rejestracja działalności 5. Podpisanie umowy o przyznanie wsparcia na uruchomienie działalności 6. Wydatkowanie środków finansowych ze wsparcia na uruchomienie działalności 7. Rozliczenie wsparcia

19 Ważne informacje dotyczące projektu „Kapitalny Biznes” - rekrutacja w powiecie łowickim: 12-16 grudnia 2011 - rekrutacja w powiecie rawskim: kwiecień 2012 - rekrutacja w powiecie skierniewickim: lipiec 2012 Formularze przyjmowane będą na terenie danych powiatów. Na terenie powiatu łowickiego formularze przyjmowane będą w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 28 w pokoju 23. Szczegółowe informacje dot. miejsca i czasu przyjmowania formularzy zostaną podane do wiadomości za pośrednictwem strony www projektu oraz przy pomocy ulotek i plakatów informacyjnych dystrybuowanych na terenie powiatów.

20 Ważne informacje dotyczące projektu „Kapitalny Biznes” Strona www projektu: www.kapitalnybiznes.inkubator.org.pl Telefony kontaktowe do biura projektu: (42) 636 34 69 609 466 555 Biuro projektu czynne jest w dniach poniedziałek – piątek w godzinach 9.00 – 15.00


Pobierz ppt "Omówienie projektu realizowanego przez Fundację Inkubator Projekt „Kapitalny Biznes”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google