Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO „Metoda tutoringu innowacyjnym sposobem w pracy resocjalizacyjnej” POSIEDZENIE SIECI TEMATYCZNEJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO „Metoda tutoringu innowacyjnym sposobem w pracy resocjalizacyjnej” POSIEDZENIE SIECI TEMATYCZNEJ."— Zapis prezentacji:

1 STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO „Metoda tutoringu innowacyjnym sposobem w pracy resocjalizacyjnej” POSIEDZENIE SIECI TEMATYCZNEJ WARSZAWA, 10.09.2012 r.

2 ZESPÓŁ PRZYGOTOWUJĄCY STRATEGIĘ WDRAŻANIA PROJEKTU „Metoda tutoringu innowacyjnym sposobem w pracy resocjalizacyjnej” prof. dr hab. Irena Pospiszyl dr Anna Fidelus dr Maria Ruszczyńska mgr Lubomiła Aksamit mgr Małgorzata Łyciuk–Bzdyra

3 PROJEKT „ Metoda tutoringu innowacyjnym sposobem w pracy resocjalizacyjnej” ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKTODAWCA: Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej PARTNERZY: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Akademia Kultury Informacyjnej, Centrum Rozwiązań Menedżerskich SA w Warszawie, PROGRAM/DZIAŁANIE: PO KL, Priorytet VII, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2. Wsparcie ekonomii społecznej TEMAT INNOWACYJNY: Poszukiwanie metod wczesnej interwencji socjalnej i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży powyżej 15 roku życia (ukierunkowane na poprawę sytuacji zawodowej tych osób)

4 PLAN PREZENTACJI UZASADNIENIE CEL WPROWADZENIA INNOWACJI OPIS INNOWACJI OPIS PRODUKTU FINALNEGO PLAN DZIAŁAŃ W PROCESIE TESTOWANIE PRODUKTU FINALNEGO SPOSÓB SPRAWDZENIA CZY INNOWACJA DZIAŁA STRATEGIA UPOWSZECHNIANIA STRATEGIA WŁĄCZANIA DO GŁÓWNEGO NURTU POLITYKI KAMIENIE MILOWE DRUGIEGO ETAPU PROJEKTU ANALIZA RYZYKA

5 UZASADNIENIE

6 DIAGNOZA koncepcje teoretyczne i badania nad kwestiami zagrożenia wykluczeniem społecznym analiza danych zastanych (w tym także raportów badawczych z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży) wyniki własnego badania: -ilościowego (870 osób pracujących z młodzieżą), - jakościowego (fokusowe też z młodzieżą)

7 518 badanych

8 152 badanych

9 200 badanych z pozostałych województw

10 Skala zagrożenia młodzieży wykluczeniem społecznym Uzyskano dane o dużym nasileniu zachowania charakteryzującego młodzież zagrożoną wykluczeniem społecznym - 60% badanych placówek boryka się często/bardzo często z zachowaniem uczniów/podopiecznych tworzącym zagrożenie wykluczeniem.

11 WARTOŚCIOWANIE METOD przez praktyków Skuteczność TYPOWE 46% Skuteczność TUTORING 85% SILNA potrzeba profilaktycznego kierowania programów przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu młodzieży nie tylko do środowisk patologicznych ale wręcz do całej populacji uczących się

12

13 CEL WPROWADZENIA INNOWACJI

14 CEL OGÓLNY PROJEKTU WCZESNA INTERWENCJA SOCJALNA I ZMNIEJSZENIE WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO MŁODZIEŻY POPRZEZ WYKORZYSTANIE INNOWACYJNEJ METODY TUTORINGU pamiętając, że celem nadrzędnym wszystkich innowacyjnych elementów projektu jest zaimplementowanie ich w praktykę instytucji kształcących, wychowujących i resocjalizujących czyli wykorzystanie w strategii rozwiązywania problemów społeczn ych.

15 WYMIARY INNOWACYJNOŚCI w wymiarze problematyki - działanie ma charakter prewencyjny na poziomie placówek edukacyjnych, wychowawczo- opiekuńczych, zanim konieczne będzie skorzystanie z placówki resocjalizacyjnej czyli pomoc przed karą w wymiarze grupy docelowej - innowacja skierowana jest do młodzieży w wieku 15-18 lat zagrożonej wykluczeniem społecznym, w stosunku do której brak jest efektywnych działań (w projekcie : dzieci rodziców w ZK, dziewczęta opuszczające zakład poprawczy, zagrożeni uczniowie wskazani przez szkołę). w wymiarze formy wsparcia - innowacja polega na zastosowaniu przez wychowawców, psychologów, doradców zawodowych - nieznanej i niestosowanej w polskiej praktyce procesu wychowawczego metody pracy z młodzieżą, zakładającej wczesną interwencję socjalną i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

16 Proces osiągania celów rozdzielony na 3 fazy: testowanie, upowszechnianie, włączanie. W każdej z nich oddzielnie przedstawiono cele szczegółowe i wskaźniki ich realizacji. Dla każdego celu szczegółowego wskaźniki są prezentowane według następującego schematu: Wskaźnik Wartość docelowa wskaźnika Adresaci działań Źródło danych/sposób pomiaru źródło: Strategia wdrażania… str. 5-6

17 FAZA TESTOWANIA Przykłady sposobów pomiaru: - poziom umiejętności wykorzystywania metod rozładowywania agresji - kwestionariusz Bussa i Perry’ego i testy odporności na stres. Za istotny przyjęto względny przyrost wartości wskaźnika o 25%. - poziom motywacji - kwestionariusz KSMG zwłaszcza w jego wymiarach samokontroli, motywacji wewnętrznej i samoświadomości; Istotna zmiana o 25%. - poziom wiedzy, umiejętności - czteropoziomowa metoda Donalda Kirkpatricka.

18 CZĘSTOŚĆ POMIARU W FAZIE TESTOWANIA Pomiary wskaźników dokonywane będą dwukrotnie : ex-ante i ex-post przez realizatorów i koordynatorów poszczególnych zadań fazy testowania i przekazywane do ewaluacji wewnętrznej wraz z uzupełniającym opisem poszczególnych rezultatów. Ze względu na niezbyt długi czas trwania podstawowych elementów działań nie planuje się pomiaru on-going.

19 źródło: Strategia wdrażania … str: 7-11 OPIS INNOWACJI OPIS PRODUKTU FINALNEGO PLAN DZIAŁANIA W PROCESIE TESTOWANIA

20 Produkt wstępny – ujęcie modelowe metodologia przygotowania wychowawców, psychologów, terapeutów, doradców zawodowych do roli tutorów metodologia diagnozy indywidualnej opartej na zasobach metody i narzędzia pracy tutorów Ujęcie konceptualne Ujęcie materialne

21 Rozpoznanie własnych zdolności, umiejętności zainteresowań Kształtowanie wizji przyszłości Zmiana przestrzeni identyfikacji społecznej Wzmacnianie samooceny i poczucia kompetencji Kształtowanie nowych celów życiowych Produkt wstępny – wymiar konceptualny (metoda wychowawcza) Zagrożenie wykluczeniem

22 Produkt wstępny – wymiar materialny (podręcznik) Rozdział I Metodologia przygotowania wychowawców, psychologów, terapeutów, doradców zawodowych do roli tutorów Tutoring jako metoda indywidualnej pracy z młodzieżą Techniki i narzędzia coachingowe do pracy indywidualnej z młodzieżą Kompetencje osobiste oraz społeczne niezbędne do efektywnego funkcjonowania w życiu osobistym i zawodowym Diagnoza oraz rozwój kompetencji zawodowych wspierających proces usamodzielniania się Zastosowanie Bilansu Zasobów w pracy indywidualnej z młodzieżą Rozdział II Metodologia diagnozy indywidualnej opartej na zasobach Bilans zasobów Analiza bilansu Rozdział III Metody i narzędzia pracy tutorów Zestaw narzędzi do pracy indywidualnej - rozwój kompetencji osobistych Zestaw narzędzi do pracy indywidualnej - rozwój kompetencji społecznych Zestaw narzędzi do pracy indywidualnej - diagnoza i rozwój kompetencji zawodowych

23 Bilans zasobów - narzędzie diagnozy i ewaluacji procesu zmian wychowanka np. DIAGNOZA WYCHOWAWCZA – zarys Funkcjonowanie w rzeczywistości : postrzeganie, reakcje na…, rozumienie Funkcjonowanie w obszarze ja – ja: samoświadomość potrzeb, możliwość aktywności w procesie Funkcjonowanie w relacjach międzyludzkich: mechanizmy funkcjonowania w grupach Funkcjonowanie w sytuacjach zadaniowych: sposoby radzenia sobie z problemami, cechy pomocne w wychowaniu

24 DIAGNOZA RELACYJNA - zarys obszarkonstruktywne zachowaniazach. zaburzone Relacje z rówieśnikami Zdolny do kompromisów Bez trudu nawiązuje relacje …….. Izolacja Odrzucanie …….. Relacje z dorosłymi Ujawnia uczucia i emocje Prawdomówny …….. Gwałtowne żądania Manipulowanie …….. Relacje zadaniowe Podejmuje działania Koncentruje uwagę ……… Markowanie działań Szybkie zniechęcenie ……. Stosunek do siebie Adekwatny obraz siebie Określa i hierarchizuje wartości …….. Brak poczucia wartości Trudności z rozpoznaniem własnych potrzeb ………

25 PLAN DZIAŁAŃ Szkolenia grupowe dla odbiorców: Poradnictwo psychospołeczne - rozwijanie umiejętności społecznych, doskonalenie umiejętności radzenia sobie z uczuciami, rozwijanie umiejętności reagowania na agresję, doskonalenie umiejętności radzenia sobie ze stresem. Rozpoznawanie i hamowanie impulsu złości zanim doprowadzi on do agresywnego zachowania, kształtowanie umiejętności zastępowania agresji konstruktywnymi sposobami reagowania, rozwój samokontroli w sytuacjach trudnych, nabywanie prawidłowych umiejętności niezbędnych w kontaktach z ludźmi, które mogą stanowić alternatywę dla zachowania agresywnego, rozwijanie zdolności podejmowania dojrzałych moralnie decyzji. Trening w zakresie edukacji mediacyjnej – zajęcia rozwijające umiejętności empatyczne, umiejętności rozwiązywania konfliktów. Warsztaty w zakresie edukacji prorodzinnej – poradnictwo rodzinne w zakresie wzmocnienia więzi rodzinnych, zdobycie umiejętności wyrażania uczuć. Savoir-vivre oraz alternatywne spędzanie czasu wolnego. Warsztaty motywacyjne i aktywizujące do podjęcia pracy i zmiany swojej sytuacji – autoprezentacja i autokreacja, redagowanie dokumentów aplikacyjnych w tym listów motywacyjnych i CV. Organizacja warsztatów dla psychologów, terapeutów, pedagogów, wychowawców, doradców zawodowych pod nazwą AKADEMIA TUTORA (planowane zwiększenie godzin z 24 h na 64 h ) Indywidualne sesje z tutorem (150 h). Indywidualne warsztaty - zaspokojenie celów edukacyjnych/zawodowych odbiorców przez organizację szkoleń i kursów zawodowych zakończonych egzaminem i uzyskaniem certyfikatu.

26 Przykłady instrumentarium Kwestionariusze: stylu rozwiązywania konfliktów preferencji zawodowych dominacji/uspołecznienia barier osobowościowych kompetencji komunikacyjnych ……

27 Kwestionariusz kompetencji komunikacyjnych Zachowanie werbalnePrawie nigdyCzęsto Prawie zawsze Lubię, w sytuacjach publicznych, zabierać głos Okazuję innym przyjazne uczucia Potrafię być tolerancyjny wobec poglądów innych ludzi Potrafię cierpliwie słuchać innych Potrafię dramatyzować swoje wypowiedzi Potrafię odczytać emocje i intencje rozmówcy Potrafię odważnie przedstawiać swoje opinie Potrafię przyznać się do błędów i pomyłek Potrafię sugerować innym co mają powiedzieć Potrafię udzielać wyczerpujących informacji Potrafię ujawniać swoje negatywne uczucia Potrafię upominać się o swoje prawa Potrafię współpracować poprzez wyrażanie zgody Potrafię wyrazić sprzeciw Potrafię, w każdej sytuacji, zadawać pytania

28 SPOSÓB SPRAWDZENIA CZY INNOWACJA DZIAŁA

29 Produkt wstępny Ewaluacja wewnętrzna Ewaluacja zewnętrzna Produkt finalny Ewaluacja - główne założenia

30 Cel ewaluacji: doskonalenie produktu i zwiększenie jego efektywności. Kluczowe pytania: Czy wprowadzony produkt jest skuteczniejszy, bardziej efektywny niż podejścia stosowane dotychczas? Czy proponowana innowacja jest atrakcyjną alternatywą dla metod stosowanych wcześniej? Czy zostały osiągnięte założone cele projektu? Czy możliwie jest zwiększenie skuteczności proponowanych rozwiązań i pod jakimi warunkami? Wyniki będą stanowiły uzasadnienie dla wdrożenia oraz dalszego użytkowania produktu finalnego.

31 Ewaluacja w cyklu testowania produktu

32 Ewaluacja wewnętrzna Forma:ewaluacja on-going ( pracownik ds. ewaluacji i monitoringu przy wsparciu eksperta metodycznego oraz członków Zespołu Koordynującego) Zakres oceny: ! stopień osiągania zaplanowanych celów projektu/ produktu, efekty pracy tutorów, korzyści z udziału w programie odbiorców testujących, sposób prowadzenia i efekty szkoleń oraz warsztatów. (trafność, efektywność, skuteczność) Narzędzia:ankiety, wywiady, obserwacje, systematyczna analiza wyników testów diagnostycznych oraz kompetencyjnych, panel ekspertów. Częstotliwość:bieżące spotkania Zespołu koordynującego - poszczególne etapy testowania będą podsumowywane w raportach ewaluacyjnych on-going, po zakończeniu każdego cyklu testowania. wypracowanie ewentualnych działań korygujących oraz naprawczych w trakcie procesu testowania !!!

33 Ewaluacja zewnętrzna Forma:ewaluacja ex-post – niezależny ewaluator; wybrany zgodnie z zasadą konkurencyjności) Zakres oceny: ! czy produkt końcowy odpowiada realnym potrzebom, czy jest bardziej skuteczny i bardziej efektywny od podejść/metod stosowanych dotychczas? Narzędzia:CAWI, IDI – wymagania minimalne szczegółowe narzędzia zaproponowane zostaną w raporcie metodologicznym przygotowanym przez niezależnego ewaluatora. Częstotliwość:wyniki badania ewaluacyjnego wykonawca przedstawi wraz z rekomendacjami w raporcie sporządzonym, zgodnie ze „Standardami ewaluacji”. Opracowanie rekomendacji niezbędnych do wypracowania produktu finalnego gotowego do włączania !!!

34 Ewaluacja zewnętrzna ! KRYTERIA EWALUACYJNE TrafnośćCzy i w jakim stopniu produkt odpowiada na realne potrzeby? EfektywnośćCzy wypracowany produkt (proponowane podejście) jest bardziej efektywny niż stosowane dotychczas? Czy proponowane podejście jest rozwiązaniem bardziej wydajnym finansowo od metod stosowanych wcześniej? SkutecznośćCzy produkt jest skuteczny? Co wpływa na jego skuteczność - czy są to metody pracy, dobór grup docelowych, organizacja procesu wsparcia, czy inne czynniki? Czy możliwe jest zwiększenie skuteczności proponowanych metod i pod jakimi warunkami? UżytecznośćCzy wypracowany produkt jest zgodny z aktualnymi potrzebami grup docelowych? TrwałośćCzy i w jakim stopniu prawdopodobne jest funkcjonowanie produktu po zakończeniu finansowania projektu?

35 Potwierdzenie przez Zespół koordynujący i ewaluatora zewnętrznego osiągnięcia: poziomu założonych wskaźników celów szczegółowych, a także poprawności opracowanego produktu (z uwzględnieniem sugestii korekt zgłoszonych przez testujących) będzie stanowiło wystarczające uzasadnienie dla zastosowania metody na szerszą skalę.

36 STRATEGIA UPOWSZECHNIANIA

37 Cel: dostarczenie wiedzy i informacji na temat produktu wszystkim zainteresowanym jego wykorzystaniem Etap testowania Etap upowszechniania Etap diagnozy i analizy

38 Upowszechnianie – grupy docelowe Użytkownicy projektu - pracownicy różnych instytucji województwa mazowieckiego: Młodzieżowych ośrodków wychowawczych, Ośrodków kształcenia zawodowego OHP, Młodzieżowych ośrodków socjoterapii, Szkół zawodowych, Techników, Liceów Ogólnokształcących, Liceów profilowanych, Gimnazjów. Odbiorcy projektu - osoby zainteresowane korzystaniem z wypracowanego produktu - młodzież. Decydenci - podmioty, których działalność ma wpływ na obszar resocjalizacji oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży: Kuratorium Oświaty w Warszawie, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Biuro Edukacji Miasta St. Warszawy.

39 Upowszechnianie – wskaźniki etapu diagnozy Wskaźnik Wartość docelowa wskaźnika Adresaci działań upowszechniających Sposób pomiaru/ monitorowania Liczba instytucji do których rozesłano wyniki badania – etap diagnozy 350 sztuk Młodzieżowe ośrodki wychowawcze, Ośrodki kształcenia zawodowego OHP, Młodzieżowe ośrodki socjoterapii, Szkoły zawodowe, Technika, Licea, Licea profilowane, Gimnazja Zestawienia wysłanych przesyłek pocztowych, pomiar na zakończenie etapu Liczba instytucji do których rozesłano informację o projekcie 4100 jednostek Informacja mailowa skierowana do Dyrektorów wszystkich jednostek woj. mazowieckiego (Młodzieżowe ośrodki wychowawcze, Ośrodki kształcenia zawodowego OHP, Młodzieżowe ośrodki socjoterapii, Szkoły zawodowe, Technika, Licea, Licea profilowane, Gimnazja) Listy mailingowe /zestawienia wysłanych listów, pomiar na zakończenie etapu Prowadzenie strony internetowej projektu ! W trakcie realizacji projektu (od prezentacji wersji wstępnej do prezentacji wersji końcowej produktu liczba wejść na stronę internetową wzrośnie o 50%) Użytkownicy, odbiorcy, decydenciMonitoring wejść na stronę internetową projektu/uruchomienie ankiety monitorującej, pomiar po każdym z etapów projektu

40 Upowszechnianie – wskaźniki etapu testowania Wskaźnik Wartość docelowa wskaźnika Adresaci działań upowszechniających Sposób pomiaru/ monitorowania Liczba przeprowadzonych warsztatów dyskusyjnych/ tematycznych 3 warsztaty dyskusyjneUżytkownicy, odbiorcy, Dokumentacja projektu, pomiar na zakończenie zadania liczba uczestników warsztatów 3X15 osób =45 osób (za każdym razem na spotkania będą zapraszani przedstawiciele innych instytucji) Pracownicy placówek testujących produkt, którzy nie biorą bezpośredniego udziału w testowaniu (psycholodzy, pedagodzy, pozostali wychowawcy) Listy obecności uczestników warsztatów, pomiar na zakończenie zadania Aktywność uczestników na forum dyskusyjnym dla młodzieży ! W trakcie realizacji projektu (momentu uruchomienia forum do prezentacji wersji końcowej produktu liczba użytkowników wzrośnie o 50%) odbiorcyPomiar aktywności forum, pomiar na zakończenie etapu

41 Upowszechnianie – wskaźniki etapu testowania cd. Wskaźnik Wartość docelowa wskaźnika Adresaci działań upowszechniających Sposób pomiaru/ monitorowania Publikacja, analizy efektów testowania produktu na stronie WWW projektu, 1 raport z ewaluacji zewnętrznej Użytkownicy, odbiorcy, decydenci Dokumentacja projektu, pomiar na zakończenie projektu Publikacja analizy efektów testowania produktu na stronie WWW projektu 1 raport z ewaluacji zewnętrznej Użytkownicy, odbiorcy, decydenci Dokumentacja projektu, pomiar, pomiar na zakończenie etapu Udział w spotkaniach grupy sterującej przedstawicieli użytkowników 5 osób Pedagodzy, psychologowie, wychowawcy Dokumentacja projektu/ protokoły z posiedzeń grupy sterującej, pomiar raz na miesiąc Publikacja na stronie WWW projektu analizy efektów testowania produktu 1 raport z ewaluacji zewnętrznej Użytkownicy, odbiorcy, decydenci Dokumentacja projektu, pomiar na zakończenie etapu Udział w spotkaniach grupy sterującej przedstawicieli użytkowników 5 osóbPedagodzy, psychologowie, wychowawcy Dokumentacja projektu/ protokoły z posiedzeń grupy sterującej, pomiar raz w miesiącu

42 Upowszechnianie – wskaźniki etapu upowszechniania Wskaźnik Wartość docelowa wskaźnika Adresaci działań upowszechniających Sposób pomiaru/ monitorowania Liczba uczestników konferencji ogólnopolskiej upowszechniającej produkt finalny 200 osób (Młodzieżowe ośrodki wychowawcze, Ośrodki kształcenia zawodowego OHP, Młodzieżowe ośrodki socjoterapii, Szkoły zawodowe, Technika, Licea, Licea profilowane, Gimnazja) Dokumentacja projektu/lista obecności na konferencji, pomiar po zakończeniu zadania Liczba pobrań produktu finalnego ze strony www 400 pobrań - w przeciągu dwóch miesięcy od daty umieszczenia produktu na stronie WWW Pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy Monitoring pobierania danych ze strony WWW, pomiar na zakończenie projektu Regionalna konferencja metodyczna użytkowników dot. wersji końcowej produktu 200 osób(Młodzieżowe ośrodki wychowawcze, Ośrodki kształcenia zawodowego OHP, Młodzieżowe ośrodki socjoterapii, Szkoły zawodowe, Technika, Licea, Licea profilowane, Gimnazja) – woj. mazowieckie Lista obecności podczas konferencji, pomiar podczas trwania konferencji

43 STRATEGIA WŁĄCZANIA PRODUKTU FINALNEGO DO GŁÓWNEGO NURTU POLITYKI

44 CEL działań włączających:  zaimplementowanie innowacyjnego programu opartego na metodzie tutoringu do głównego nurtu polityki województwa mazowieckiego w zakresie pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym.

45 SUKCESEM włączenia do głównego nurtu polityki regionalnej woj. mazowieckiego będzie praktyczne zastosowanie programu wychowawczego opartego na metodzie tutoringu w pracy na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w co dziesiątej placówce, tj:  63 gimnazjach Mazowsza  7 liceach profilowanych  58 liceach  210 technikach  13 szkołach zawodowych  58 poradniach psychologiczno-pedagogicznych  13 młodzieżowych ośrodkach wychowawczych  16 młodzieżowych ośrodkach socjoterapii Źródło - zapisy zawarte w uchwałach rad szkół

46 GRUPY, do których skierowane będą działania:  Użytkownicy produktu finalnego: – pracownicy i osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji wiążących w imieniu instytucji woj. mazowieckiego, zajmujących się młodzieżą i osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym  Odbiorcy produktu finalnego: – osoby zainteresowane korzystaniem z wypracowanego produktu, tj. młodzież w wieku od 15 do 18 lat

47 MAINSTREAMING WERTYKALNY WSKAŹNIKI PO ZAKOŃCZENIU FAZY TESTOWANIA WSKAŹNIKWARTOŚĆ DOCELOWA WSKAŹNIKA ADRESACI DZIAŁAŃ WŁĄCZAJĄCYCH SPOSÓB POMIARU/ MONITOROWANIA Liczba spotkań z posłami i senatorami 10 osóbPosłowie, senatorowieLista spotkań potwierdzona podpisem Liczba przekazanych listów rekomendacyjnych 10 listówPosłowie, senatorowieLista potwierdzająca przekazanie listów Liczba przekazanych pism z propozycjami zmian legislacyjnych 15 pismPosłowie, senatorowie, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Minister Edukacji Narodowej, Minister Pracy i Spraw Socjalnych, Ośrodek Rozwoju Edukacji Lista potwierdzająca przekazanie pism Liczba osób, do których przesłane zostaną zalecenia 75 osóbRektorzy szkół wyższych (publicznych i niepublicznych) Wydruk komputerowy potwierdzający wysłanie zaleceń (poczta elektroniczna)

48 MAINSTREAMING HORYZONTALNY WSKAŹNIKIWARTOŚĆ DOCELOWA WSKAŹNIKA ADRESACI DZIAŁAŃ WŁĄCZAJĄCYCHSPOSÓB POMIARU/ MONITOROWANIA PO ZAKOŃCZENIU FAZY TESTOWANIA Liczba przekazanych i przesłanych listów 4405 listówKuratorium Oświaty w Warszawie, Dyrektorzy jednostek edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych Potwierdzenia przekazania i przesłania listów Liczba stron internetowych2 stronyKuratorium Oświaty w Warszawie, Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej Wydruk stron internetowych FAZA WŁĄCZANIA DO GŁÓWNEGO NURTU POLITYKI Liczba adresów e-mailowych, pod które rozesłane zostaną zalecenia zachęcające do wdrożenia produktu finalnego 4404 adresySzkoły gimnazjalne, ponadgimnazjalne, jednostki prowadzące placówki opiekuńczo-wychowawcze i resocjalizacyjne Wydruk komputerowy potwierdzający rozesłanie zaleceń (poczta elektroniczna) Liczba powiatów, w których przeprowadzone zostaną prelekcje 42 powiatyUczestnicy konferencji metodologicznych – pracownicy jednostek edukacyjnych Programy konferencji tematycznych, nagrania audiowizualne z konferencji Liczba nowych specjalizacji1 specjalizacjaRektorzy szkół wyższych (publicznych i niepublicznych), dziekani i pracownicy wydziałów nauk społecznych i humanistycznych Uchwały rad wydziałów Liczba kursów kwalifikacyjnych i doskonalących z zakresu stosowania metody tutoringu 1Akademia Kultury Informacyjnej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Uchwała rady wydziału Liczba jednostek, do których przesłana zostanie wersja elektroniczna PODRĘCZNIKA 4835 jednostek Jednostki zajmujące się problematyką wykluczenia społecznego młodzieży Wydruk internetowy potwierdzający wysyłkę

49 Kamienie milowe II etapu projektu Etap testowania rekrutacja użytkowników i odbiorców (październik 2012) rozpoczęcie szkoleń i warsztatów (listopad 2012) rozpoczęcie pracy tutorów z wychowankami - indywidualne sesje (styczeń 2013) ewaluacja zewnętrzna (październik-listopad 2013) Walidacja opinia eksperta i posiedzenie RST dla walidowania produktu finalnego IV kwartał 2013 Upowszechnianie druk produktu finalnego (luty 2014) organizacja regionalnej konferencji metodycznej (marzec 2014) organizacja konferencji ogólnopolskiej (kwiecień 2014)

50 ANALIZA RYZYKA

51 CELEM ANALIZY RYZYKA jest określenie, ocena i wskazanie środków zaradczych wobec zagrożeń, które mogą się pojawić na każdym etapie projektu. Analizą ryzyka w projekcie zajmuje się zespół zarządzający - ostateczne decyzje podejmuje Kierownik projektu. Rezultatem bieżącego monitoringu będą kwartalne raporty. W razie konieczności bądź pojawienia się zagrożeń zostanie zwiększona częstotliwość raportowania w celu zastosowania odpowiednich strategii reakcji na ryzyko oraz założonych działań naprawczych.

52 Strategie reakcji na ryzyko (łagodzenie i unikanie) przewidują działania zaradcze i naprawcze. Najbardziej istotne zagrożenia: Brak podmiotów zainteresowanych stosowaniem wypracowanej metody tutoringu (9 pkt) – Użytkownicy w fazie włączania; Opór instytucjonalny przed dokonywaniem zmian w systemie resocjalizacji (9 pkt) – Użytkownicy w fazie włączania.

53 Polemika Zarzut - cytat z opinii : ” Zawarte w strategii wskaźniki pomiaru są adekwatne do wymienionych przez Projektodawcę celów szczegółowych, ale nie są spójne z logiką projektu i nie odnoszą się w sposób czytelny do produktu finalnego, który ma być testowany, upowszechniany i włączany do głównego nurtu polityki. logika projektu jest ustalona właśnie przez cele więc uznanie adekwatności wskaźników przeczy zarzutowi niespójności uogólnienie nieuprawnione – brak konkretów prosimy o wskazanie braków skoro są nieczytelne

54 Polemika Zarzut - cytat z opinii: „Ewaluacja produktu ma podwójny charakter: ewaluacji „wewnętrznej”, dokonanej przez sam zespół projektowy i „ewaluacji zewnętrznej”, zleconej poza zespół projektodawcy. Wymienione instrumenty są zorientowane na obiektywną refleksję nad wartością i jakością realizowanego projektu, ale nie odnoszą się bezpośrednio do składowych elementów produktu, który jest nieczytelny na różnych etapach projektu. Przez to stają się narzędziem nie gwarantującym rzetelną ocenę.” ewaluacja nie ma podwójnego charakteru – jest procesem ewaluacja nie jest refleksją a oceną strategia nie jest raportem metodologicznym prosimy o wskazanie konkretnych braków w założeniach ewaluacyjnych skoro są nieczytelne

55 Polemika Zarzut – cytat z opinii: „Część wskaźników i ich wartość są nieczytelne np. Wskaźnik „Prowadzenie strony internetowej projektu”. Wartość wskaźnika „W trakcie realizacji projektu (od prezentacji wersji wstępnej do prezentacji wersji końcowej projektu liczba wejść na stronę internetową wzrośnie o 50%)” - brak punktu odniesienia eliminuje wiarygodność wskaźnika, nie jasne jest pojęcie „wersja wstępna i wersja końcowa projektu” Zdaniem oceniającej Projektodawca myli projekt z produktem. Podobnie wskaźnik : „Uruchomienie forum dyskusyjnego dla młodzieży” i jego wartość „W trakcie realizacji projektu (od momentu uruchomienia forum do prezentacji wersji końcowej produktu liczba użytkowników wzrośnie o 50%) – z tak określonej wartości wskaźnika może wynikać, że zostanie on osiągnięty w przy zerowej liczbie użytkowników. Wskaźniki dotyczące testowania produktu (liczba warsztatów, liczba ich uczestników) są niejasne w kontekście zawartej w strategii definicji produktu finalnego wskaźniki poprawne, wszak nie można dzielić przez „0” błąd literowy podstawą nieuprawnionego wniosku liczba oczekiwanych warsztatów indywidualnych świadczy o skuteczności metody tutoringu

56 Konkluzja Finalna Wnioskodawcy Wnioskodawca konsekwentnie uważa, że wszystkie wymagane elementy składające się na zapewnienie poprawności procesu testowania produktu finalnego zostały w strategii zawarte!

57 Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO „Metoda tutoringu innowacyjnym sposobem w pracy resocjalizacyjnej” POSIEDZENIE SIECI TEMATYCZNEJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google