Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Priorytet 1 Gospodarka – Innowacje - Technologie Działanie 1.2 Innowacje i transfer technologii.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Priorytet 1 Gospodarka – Innowacje - Technologie Działanie 1.2 Innowacje i transfer technologii."— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Priorytet 1 Gospodarka – Innowacje - Technologie Działanie 1.2 Innowacje i transfer technologii Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie proinnowacyjnych instytucji otoczenia biznesu UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2 Rozwój Parku Technologicznego w Koszalinie UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

3 Opis projektu Projekt polega na stworzeniu warunków do rozwoju Parku Technologicznego (PT) w Koszalinie poprzez adaptację i wyposażenie istniejących pomieszczeń, zakup infrastruktury ICT oraz zakup usług związanych z utworzeniem platformy elektronicznej. Pomieszczenia PT są przejętymi od Politechniki Koszalińskiej salami dydaktycznymi, wymagającymi kompleksowego remontu. Dzięki realizacji projektu, Park Technologiczny będzie dysponował zaadaptowaną na potrzeby swojej działalności powierzchnią ok. 1300 m2, na którą składać się będą: sala konferencyjna, 24 pomieszczenia przeznaczone na siedziby MŚP oraz biuro PT. UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

4 UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego GMINA MIASTO KOSZALIN POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA

5 Cele projektu / uzasadnienie realizacji projektu Celem projektu jest stworzenie warunków do rozwoju Parku Technologicznego SA w Koszalinie, w wyniku czego będzie możliwe: Budowanie świadomości inwestycyjnej przedsiębiorstw – w sali konferencyjnej odbywać się będą szkolenia dla firm i spotkania z potencjalnymi partnerami kooperacyjnymi, natomiast platforma elektroniczna będzie skutecznym narzędziem promocji działalności gospodarczej opartej o nowe technologie oraz narzędziem ułatwiającym komunikację świata B+R z przedsiębiorstwami Umożliwianie transferu technologii – PT będzie jednostką kojarzącą oraz zarządzającą kooperacjami mającymi na celu wdrożenie innowacyjnych rozwiązań do gospodarki w regionie UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

6 Cele projektu / uzasadnienie realizacji projektu cd Tworzenie warunków dla nowych oraz istniejących przedsiębiorstw opartych o nowe technologie – PT będzie wspierał przedsiębiorstwa przez udostępnienie powierzchni biurowej, zagwarantowanie pomocy doradczej, szkoleniowej. Zwiększony w ramach projektu potencjał Parku Technologicznego pozwoli na dostarczenie kompleksowego wsparcie sektorowi MSP, co w rezultacie bezpośrednio wpłynie na wzrost innowacyjności i efektywności gospodarowania (cel szczegółowy RPO WZ) a tym samym na zwiększenie konkurencyjności gospodarki województwa (cel ogólny RPO WZ). UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

7 Charakter strategiczny projektu. Patrząc na kraje wysoko rozwinięte widać wyraźny trend budowania przewagi konkurencyjnej w oparciu o wiedzę i innowacje. Strategia Województwa Zachodniopomorskiego do 2020 r. podąża za ogólnoświatowymi tendencjami i jako pierwszy cel strategiczny wyznacza „Wzrost innowacyjności i efektywności gospodarowania. Powołanie przez Miasto Koszalin i Politechnikę Koszalińską PT wynikało z dążeń do stworzenia w regionie warunków do rozwoju gospodarki opartej na wiedzy oraz stworzenie w Koszalinie regionalnego ośrodka transferu technologii. Zapewnienie warunków do rozwoju PT jest więc wprost realizacją założeń strategii Woj. Zachodniopomorskiego, w szczególności celów kierunków: 1.1. Wzrost innowacyjności gospodarki, 1.3. Wspieranie współpracy i rozwoju MSP, 2.4. Wspieranie rozwoju instytucjonalnego, finansowego i usługowego otoczenia biznesu oraz 2.2. Popieranie lokalnych produktów i usług. UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

8 Zakres zadań, które mają zostać sfinansowane ze środków UE Dokumentacja projektu Adaptacja pomieszczeń PT Zakup wyposażenia Zakup infrastruktury ICT Utworzenie platformy elektronicznej Zarządzanie projektem Promocja projektu UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

9 Rodzaje działalności na zakupionym majątku: wynajem powierzchni biurowej dla MSP wynajem sali konferencyjnej prowadzenie szkoleń, spotkań w Sali konferencyjnej prowadzenie szkoleń na zakupionym sprzęcie multimedialnym działalność doradcza prowadzona w biurze Parku tworzenie platformy komunikacyjnej oraz promującej działalność innowacyjną na zakupionym sprzęcie IT UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

10 RPO UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego SALA KONFERENCYJNA BIURA SALA SZKOLENIOWA PLATFORMA KOMUNIKACJI PARK TECHNOLOGICZNY SA DORADZTWO MSP OBSŁUGA BIZNESOWA

11 W wyniku realizacji projektu beneficjent wzmocni swoja pozycję na rynku instytucji otoczenia biznesu, ze względu na: kompleksowy charakter świadczonej pomocy dla MSP (utworzona infrastruktura pozwoli na wsparcie technologiczne, merytoryczne, informacyjne) jakość oferowanej infrastruktury jakość świadczonych pomocy skuteczność pomocy (w oparciu o współpracę z Gminą Miasto Koszalin) UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

12 MSP POLITECHNIKA B+R POLITECHNIKA B+R MIASTO INWESTORZY INWESTOR DOTACJE UE UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ANALIZA DORADZTWO WYNAJEM POWIERZCHNI TRANSFER WIEDZY

13 Trwałość projektu Koszty związane z utrzymaniem trwałości rezultatów projektów, czyli głównie z eksploatacją wyposażenia i wyremontowanych pomieszczeń, będzie pokrywał Park Technologiczny S.A. Założyciele Parku SA są jednostkami sektora finansów publicznych, co gwarantuje stabilność finansową projektu. W związku z tym, ze Park SA został powołany we wrześniu 2009 r. w realizacji projektu będzie opierał się o doświadczenie akcjonariuszy. UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

14 Koszty projektu i plan finansowania Koszt całkowity projektu wynosi 2,40 mln PLN w tym: koszty kwalifikowane 1, 97 mln PLN, podatek VAT jako koszt niekwalifikowany 0,43 mln PLN. Wartość dofinansowania z RPO WZ: 1,48 mln PLN Wkład własny: 0,92 mln PLN UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

15 Lp.Nazwa zadaniaTermin rozpoczęciaTermin zakończenia 1.Przygotowanie planu użytkowego 03.201004.2010 2.Przygotowanie Studium wykonalności 05.201007.2010 3.Przygotowanie wniosku08.201009.2010 4.Przetarg na wykonanie remontu 12.201003.2011 5.Przetarg na wyposażenie03.201106.2011 6.Prace remontowe04.201111.2011 7.Wyposażanie09.201111.2011 8.Sporządzenie platformy elektronicznej 09.201112.2011 WSTĘPNY HARMONOGRAM PROJEKTU UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

16 Rozwój Parku Technologicznego w Koszalinie UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego


Pobierz ppt "Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Priorytet 1 Gospodarka – Innowacje - Technologie Działanie 1.2 Innowacje i transfer technologii."

Podobne prezentacje


Reklamy Google