Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Weryfikacja i ocena projektów współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Weryfikacja i ocena projektów współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego."— Zapis prezentacji:

1 Weryfikacja i ocena projektów współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Wybór projektów do dofinansowania Nabór wniosków Ocena formalna Ocena merytoryczna (w tym ewentualne negocjacje) Ogłoszenie naboru Weryfikacja wymogów formalnych Rozstrzygnięcie konkursu Co najmniej 30 dni przed planowanym naborem wniosków Minimum 7 dni Runda konkursowa: 30 dni 14 dni od dnia zakończenia naboru wniosków w danej rundzie/ 21 dni* 14 dni od dnia zakończenia weryfikacji wymogów formalnych/ 21 dni* W zależności od liczby wniosków: - do 200 wniosków: 80 dni -201-400 wniosków: 110 dni -powyżej 400 wniosków: 140 dni od zakończenia oceny formalnej Termin wskazany w Regulaminie konkursu (w miesiącach lub kwartałach)

3 Nabór wniosków otwarty minimum 7 dni od dnia rozpoczęcia naboru runda konkursowa trwa 30 dni możliwość wcześniejszego zawieszenia/zamknięcia naboru (informacja na stronie internetowej: www.rpo.lubelskie.pl co najmniej 5 dni przed planowanym zawieszeniem)www.rpo.lubelskie.pl możliwość wznowienia uprzednio zawieszonego naboru (informacja na stronie internetowej: www.rpo.lubelskie.pl co najmniej 5 dni przed planowanym wznowieniem)www.rpo.lubelskie.pl wnioski składane są wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą LSI2014 możliwość wycofania złożonego wniosku

4 Weryfikacja wymogów formalnych a ocena formalna Weryfikacja wymogów formalnychOcena formalna wniosek (dokument)projekt (przedsięwzięcie) wymogi formalnekryteria formalne możliwość uzupełnienia braków formalnych/oczywistych omyłek brak możliwości poprawy wniosku zakaz wprowadzania istotnej modyfikacji projektu - pozostawienie wniosku bez rozpatrzenianegatywna ocena możliwość zwrócenia z etapu oceny formalnej i/lub merytorycznej możliwość zwrócenia z etapu oceny merytorycznej brak publikacji list po zakończeniupublikacja list projektów pozytywnie i negatywnie ocenionych Pisemne poinformowanie o konieczności poprawy/uzupełnienia Pisemne poinformowanie o negatywnej ocenie formalnej

5 Weryfikacja wymogów formalnych 14 dni od dnia zakończenia naboru wniosków w danej rundzie/ 21 dni* dotyczy zagadnień związanych ze spełnieniem wymogów rejestracyjnych oraz poprawnością wypełnienia wniosku o dofinansowanie zgodnie z ogólnie przyjętymi dla RPO WL zasadami (np. kompletność wniosku i załączników, brak omyłek pisarskich) Spełnienie wymogów formalnych jest obligatoryjne do przyznania dofinansowania. Weryfikacja wymogów formalnych ma charakter zerojedynkowy – polega na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”

6 Wymóg formalny 1 Wniosek został wypełniony i przesłany w systemie LSI 2014 – 2020. W ramach wymogu nr 1 weryfikacji podlegają następujące kwestie: Wniosek został wypełniony w formie elektronicznej w systemie LSI2014 oraz złożony do IOK za pomocą systemu LSI2014. W tym celu wnioskodawca zobowiązany jest do wypełnienia wniosku zgodnie z Instrukcją użytkownika LSI2014, dostępnej na stronie lsi2014.lubelskie.pl.

7 Wymóg formalny 2 Wniosek zawiera podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy. Podpis cyfrowy jest ważny, certyfikat związany z podpisem cyfrowym jest aktualny (nie wygasł).

8 Wymóg formalny 2 W ramach wymogu nr 2 weryfikacji podlegają następujące kwestie: Wniosek został podpisany przez wnioskodawcę lub osobę/osoby upoważnioną/-e do jego reprezentowania, wskazaną/-e we wniosku o dofinansowanie w punkcie dot. osoby upoważnionej do reprezentowania beneficjenta. Umocowanie osoby/osób podpisującej/-ych wniosek o dofinansowanie wynika z załączonego dokumentu/-ów (oryginału lub kopii). Do wniosku o dofinansowanie dołączono załącznik zawierający oryginał lub kopię dokumentu/-ów poświadczającego/-ych umocowanie osoby/osób wskazanych we wniosku o dofinansowanie projektu oraz podpisującej/-ych wniosek do reprezentowania wnioskodawcy, zgodnie z podrozdziałem 2.4 lit. B niniejszego Regulaminu konkursu. Wniosek o dofinansowanie został podpisany za pomocą ważnego bezpiecznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego (w systemie ePUAP).

9 Wymóg formalny 3 Wszystkie wymagane pola wniosku zostały wypełnione oraz dołączono załączniki (o ile dotyczy) zgodnie z regulaminem konkursu. Wniosek nie zawiera błędów formalnych i oczywistych omyłek, które uniemożliwiłyby ocenę projektu.

10 Wymóg formalny 3 W ramach wymogu nr 3 weryfikacji podlegają następujące kwestie: We wniosku wypełniono wszystkie wymagane pola, zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie, w tym wniosek zawiera podpisy osoby/-ób upoważnionej/- ych do podejmowania decyzji wiążących w imieniu partnera. Wniosek nie zawiera błędów formalnych i oczywistych omyłek, w szczególności błędów rachunkowych w wykonaniu działania matematycznego, błędów pisarskich oraz innych oczywistych omyłek rozumianych w szczególności jako: omyłki widoczne, polegające na nie zamierzonym przekręceniu, opuszczeniu wyrazu, błędy logiczne lub mające postać innej niedokładności przypadkowej bądź też wady procesu myślowo-redakcyjnego. które uniemożliwiałby ocenę projektu. Pole dotyczące krótkiego opisu projektu zawiera wszystkie informacje wymagane instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie (uwzględnia cel główny projektu, kluczowe rezultaty projektu, grupy docelowe oraz zadania przewidziane do realizacji).

11 Krótki opis projektu pole we wniosku o dofinansowanie informacje wymagane przez SL2014 obejmuje: cel główny projektu, kluczowe rezultaty projektu, grupy docelowe oraz zadania przewidziane do realizacji nie podlega ocenie ma charakter informacyjny musi być spójny z pozostałymi punktami we wniosku sformułowany w sposób jasny i przejrzysty

12 Uzupełnienie/poprawa braków formalnych lub oczywistych omyłek jednokrotnie w zakresie wszystkich braków/omyłek wskazanych w piśmie pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia zakaz istotnej modyfikacji wniosku w terminie co najmniej 7 dni po uzupełnieniu -> ponowna weryfikacja w terminie 7 dni od dnia złożenia

13 Definicja istotnej modyfikacji Za istotną modyfikację uznaje się w szczególności zmianę takich zapisów/elementów we wniosku o dofinansowanie, które podlegają ocenie przez kryteria. W ramach uzupełnienia/ poprawy braków formalnych lub oczywistych omyłek wnioskodawca nie może dokonywać uzupełnienia/poprawy zapisów we wniosku w innym zakresie niż wskazanym przez IOK.

14 Ocena formalna 14 dni od dnia zakończenia weryfikacji wymogów formalnych wszystkich wniosków ocenianych w ramach KOP/21 dni* Kryteria formalne: a)dostępu b)specyficzne Spełnienie kryteriów formalnych jest obligatoryjne do przyznania dofinansowania. Ocena kryteriów formalnych ma charakter zerojedynkowy – polega na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”, albo stwierdzeniu, że kryterium nie dotyczy danego projektu

15 Kryteria formalne dostępu 1)Wiosek został złożony w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. (data wpływu wniosku do IOK) TAK NIE 2)Wnioskodawca jest uprawniony do aplikowania w ramach danego naboru wniosków. (zapis we wniosku vs. Regulamin konkursu) TAK NIE 3)Wnioskodawca i partnerzy (o ile dotyczy) nie podlega/-ją wykluczeniu z możliwość otrzymania dofinansowania na podstawie odrębnych przepisów. (oświadczenie we wniosku) TAK NIE 4)Termin realizacji projektu, rozumiany jako daty brzegowe rozpoczęcia i zakończenia projektu, jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozporządzeniu ogólnym. TAK NIE 5)Okres realizacji projektu jest zgodny z zasadą n+3. TAK NIE

16 Kryteria formalne dostępu 6)Roczny obrót wnioskodawcy i partnerów (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki partnera) jest równy lub wyższy od rocznych wydatków w projekcie TAK NIE 7) Wydatki przewidziane w projekcie nie są jednocześnie współfinansowane z innych źródeł (zakaz podwójnego finansowania). (oświadczenie we wniosku) TAK NIE 8)W projekcie założono rozliczenie kosztów w oparciu o kwoty ryczałtowe zgodnie z zapisami Wytycznych horyzontalnych w zakresie kwalifikowalności wydatków i wytycznych programowych IZ. TAK NIE NIE DOTYCZY 9)W projekcie zastosowano stawki jednostkowe zgodnie z zapisami Wytycznych horyzontalnych w zakresie kwalifikowalności wydatków i wytycznych programowych IZ. TAK NIE NIE DOTYCZY

17 Kryteria formalne dostępu 10)W projekcie wskazano poziom kosztów pośrednich zgodnie z zapisami Wytycznych horyzontalnych w zakresie kwalifikowalności wydatków i wytycznych programowych IZ. TAK NIE NIE DOTYCZY 11)Założony w projekcie poziom zadań zleconych jest zgodny z limitem określonym w Wytycznych horyzontalnych w zakresie kwalifikowalności wydatków i wytycznych programowych IZ. TAK NIE NIE DOTYCZY 12)Założony w projekcie poziom środków trwałych jest zgodny z limitem określonym w Wytycznych horyzontalnych w zakresie kwalifikowalności wydatków i wytycznych programowych IZ. TAK NIE NIE DOTYCZY

18 Kryteria formalne specyficzne Wskazane w załączniku do Regulaminu konkursu

19 Ocena merytoryczna - terminy W zależności od liczby wniosków: do 200 wniosków80 dniod dnia zakończenia oceny formalnej wszystkich wniosków ocenianych w ramach KOP 201-400 wniosków110 dni powyżej 400 wniosków140 dni

20 Ocena merytoryczna - kryteria ogólne zerojedynkoweogólne punktowepremiujące (o ile dotyczy) obligatoryjne fakultatywne TAK, NIE, NIE DOTYCZY* uznaniowa liczba punktów w ramach dopuszczalnych limitów wyznaczonych minimalną i maksymalną liczbą punktów, które można uzyskać za dane kryterium a)przyznanie zdefiniowanej z góry liczby punktów w przypadku spełnienia kryterium albo b)przyznanie 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. Max. 60 punktówMax. 40 punktów Możliwość warunkowej oceny Brak możliwości warunkowej oceny

21 Kryteria ogólne zerojedynkowe KryteriumWartości logiczne Zgodność projektu z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i innym właściwym prawodawstwem krajowym „TAK”, „NIE” Zgodność projektu z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej„TAK”, „TAK WARUNKOWO”, „NIE” Zgodność projektu z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn (na podstawie standardu minimum) „1 (TAK)”, „1 (TAK WARUNKOWO)” „0 (NIE)” Zgodność projektu z pozostałymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w szczególności: z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, oraz z koncepcją zrównoważonego rozwoju) „TAK”, „NIE” Zgodność projektu z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WL na lata 2014-2020 „TAK”, „TAK WARUNKOWO”, „NIE” Zgodność projektu z zapisami właściwych wytycznych horyzontalnych i wy-tycznych programowych IZ obowiązujących w okresie programowania 2014-2020 „TAK”, „NIE”

22 Kryteria ogólne zerojedynkowe w zakresie budżetu Kryterium Zasadność i kwalifikowalność wydatków: niezbędność poniesienia wydatków do realizacji projektu (m.in. niezbędność ponoszenia wydatków, biorąc pod uwagę deklarowany przez beneficjenta we wniosku o dofinansowanie potencjał techniczny) i osiągania jego celów oraz zgodność wydatków z wytycznymi horyzontalnymi w zakresie kwalifikowalności wydatków oraz wytycznymi programowymi IZ. Efektywność wydatków: Zgodność ze stawkami rynkowymi oraz regulaminem konkursu, zarówno w odniesieniu do pojedynczych pozycji wydatków w szczegółowym budżecie projektu, ale również do łącznej wartości danej usługi/ zadania przewidzianej do realizacji w ramach projektu. Prawidłowość sporządzenia budżetu: Prawidłowość sporządzenia budżetu projektu o charakterze metodologicznym, rachunkowym oraz w zakresie uzasadnienia kosztów

23 Kryteria ogólne zerojedynkowe w zakresie budżetu oceniane warunkowo wartości logiczne: „TAK”, „TAK WARUNKOWO”, „NIE” zidentyfikowanie przez oceniającego wydatków niekwalifikowalnych bądź zawyżonych w wysokości co najmniej 25% wnioskowanej kwoty dofinansowania powoduje, że kryterium jest niespełnione.

24 Kryteria ogólne punktowe – części oceny Część B.ICzęść B.IICzęść B.III CHRAKATERYSTYKA PROJEKTU SPOSÓB REALIZACJI PROJEKTU POTENCJAŁ I DOŚWIADCZENIE PROJEKTODAWCY (W TYM PARTNERÓW) Minimum 9 pktMinimum 12 pktMinimum 15 pkt Maksimum 15 pktMaksimum 20 pktMaksimum 25 pkt

25 Kryteria ogólne punktowe. Część B.I CHRAKATERYSTYKA PROJEKTU KryteriumMaksymalna liczba punktów Możliwość warunkowej oceny Adekwatność celów projektu : a)Wybór właściwego celu szczegółowego RPO WL. b)Zgodność celu głównego projektu z wybranym celem szczegółowym RPO WL. c)Adekwatność celów projektu do wskazanych problemów (rozwiązanie lub zminimalizowanie zdiagnozowane-go/ych problemu/ów poprzez osiągnięcie celów projektu). d)Zgodność celów z koncepcją SMART. 0-7, w tym: a) 0-1, b) 0-2 c) 0-2 d) 0-2. NIE Prawidłowość opisu grupy docelowej: a)Charakterystyka grupy docelowej, tj. instytucji i/lub osób objętych wsparciem (liczebność, cechy specyficzne, status uczestników). b)Uzasadnienie wyboru grupy docelowej w kontekście zdiagnozowanych problemów. c)Sposób rekrutacji (w tym kryteria i narzędzia rekrutacji, zasadność i dostępność wsparcia zgodnie z zasadą równości szans). 0-8, w tym: a) 0-2, b) 0-4, c) 0-2. NIE

26 Kryteria ogólne punktowe. Część B.II SPOSÓB REALIZACJI PROJEKTU KryteriumMaksymalna liczba punktówWarunkow a ocena Trafność doboru i opis zadań: a)Opis zadań, ich adekwatność i efektywność do zakresu problemów. b)Zgodność zadań z celami projektu. c)Opis uproszczonych metod rozliczania kosztów bezpośrednich projektu (o ile dotyczy). 0-9*, w tym: *W projektach z opisem ryzyka:0-6, w tym: TAK I wariant lublub II wariant a) 0-4a) 0-6 b) 0-2b) 0-3 c)0-3 (o ile dotyczy) c) Nie dotyczy I wariant lublub II wariant a) 0-3a) 0-4 b) 0-1b) 0-2 c)0-2 (o ile dotyczy) c) Nie dotyczy I wariant punktacji dotyczy sytuacji, gdy mają zastosowanie uproszczone metody rozliczania kosztów bezpośrednich projektu (lit. c kryterium), natomiast II wariant – gdy w projekcie nie ma uproszczonych metod rozliczania kosztów bezpośrednich.

27 Kryteria ogólne punktowe. Racjonalność harmonogramu realizacji projektu0-3TAK Prawidłowość założonych wskaźników i trwałość rezultatów: a)Adekwatność wskaźników do zadań i celów projektu. b)Ocena założonej wartości wskaźników pomiaru celów (wskaźników rezultatu i produktu) oraz źródeł weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźników i częstotliwości pomiaru). c)Trwałość rezultatów. 0-8, w tym: a) 0-3, b) 0-2, c) 0-3. TAK Prawidłowość opisu ryzyka w projekcie*0-3* (jeżeli dotyczy) *w przypadku projektów nie zawierających opisu ryzyka w projekcie: 0 TAK

28 Kryteria ogólne punktowe. Część B.III POTENCJAŁ I DOŚWIADCZENIE PROJEKTODAWCY (W TYM PARTNERÓW) Kryteriumliczba punktówMożliwość warunkowej oceny Efektywność sposobu zarządzania projektem: Sposób zarządzania projektem. Sposób zarządzania partnerstwem i racjonalność podziału zadań między partnerami i/lub podwykonawcami, o ile dotyczy. Monitoring projektu. Udział realizatorów w realizacji za-dań w projekcie, o ile dotyczy 0-7NIE Doświadczenie wnioskodawcy: Doświadczenie wnioskodawcy w realizacji zadań określonych w projekcie (w tym doświadczenie partnerów i innych podmiotów, o ile dotyczy) w kontekście dotychczasowej działalności i możliwości weryfikacji rezultatów tej działalności, która była i jest prowadzona: a)w obszarze, w którym udzielane będzie wsparcie przewidziane w ramach projektu; b)na rzecz grupy docelowej, do której kierowane będzie wsparcie przewidziane w ramach projektu; c)na określonym terytorium, którego dotyczyć będzie realizacja projektu. 0-9, w tym: a) 0-3, b) 0-3 c) 0-3 NIE

29 Kryteria ogólne punktowe Potencjał wnioskodawcy: Potencjał finansowy, kadrowy, techniczny wnioskodawcy (w tym uzasadnienie udziału, potencjał i rola w projekcie innych podmiotów, o ile dotyczy) 0-9NIE

30 Kryteria ogólne premiujące Jeżeli projekt uzyskał co najmniej 60% punktów w poszczególnych częściach oceny spełnienia ogólnych kryteriów punktowych oraz spełnia lub warunkowo spełnia wszystkie kryteria ogólne zerojedynkowe, oceniający dokonuje sprawdzenia spełnienia przez projekt wszystkich kryteriów premiujących. Przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania.

31 Kryteria ogólne punktowe – minimum punktowe Wymagana liczba punktów, o której mowa w art. 39 ust. 2 pkt 1 ustawy wdrożeniowej, pozwalająca na uwzględnienie projektu przy podejmowaniu decyzji w zakresie wybrania do dofinansowania wynosi: minimum 60% ogółem za spełnienie kryteriów ogólnych punktowych (tj. minimum 36 punktów) oraz minimum 60% punktów możliwych do uzyskania w każdej części oceny, tj.: a) część B.I karty oceny merytorycznej: Charakterystyka projektu; b)część B.II karty oceny merytorycznej: Sposób realizacji projektu; c) część B.III karty oceny merytorycznej: Potencjał i doświadczenie projektodawcy (w tym partnerów).

32 Kryteria ogólne punktowe W przypadku dwóch lub więcej projektów o równej ogólnej liczbie punktów, wyższe miejsce na liście rankingowej otrzymuje ten, który uzyskał kolejno wyższą liczbę punktów w następujących kryteriach: 1)Potencjał wnioskodawcy 2)Doświadczenie wnioskodawcy 3)Trafność doboru i opis zadań 4)Prawidłowość założonych wskaźników i trwałość rezultatów 5) Racjonalność harmonogramu realizacji projektu 6)Adekwatność celów projektu 7)Prawidłowość opisu grupy docelowej 8)Efektywność sposobu zarządzania projektem 9)Prawidłowość opisu ryzyka w projekcie

33 Ocena warunkowa Na etapie oceny merytorycznej oceniający mogą:  uznać kryterium ogólne zerojedynkowe, w przypadku którego została wskazana możliwość dokonania warunkowej oceny, za spełnione warunkowo lub  warunkowo przyznać określoną liczbę punktów za spełnienie danego kryterium ogólnego punktowego (ocena warunkowa) i skierować projekt do negocjacji. Oceniający mogą skierować do negocjacji jedynie projekt, którego ocena bezwarunkowa przesądza o uzyskaniu przez projekt wymaganej liczby punktów (tj. liczby punktów pozwalającej na uwzględnienie projektu przy podejmowaniu decyzji w zakresie wybrania do dofinansowania)

34 Ocena warunkowa W przypadku gdy: a)projekt od oceniającego bezwarunkowo uzyskał co najmniej 60% punktów w poszczególnych częściach oceny spełnienia kryteriów ogólnych punktowych i spełnił wymagania minimalne, aby uzyskać dofinansowanie w odniesieniu do obligatoryjnych kryteriów zerojedynkowych, które nie podlegają ocenie warunkowej oraz b)oceniający uprzednio stwierdził, że projekt warunkowo spełnia dane kryterium bądź kryteria ogólne zerojedynkowe lub warunkowo przyznał określoną liczbę punktów za spełnianie danego kryterium ogólnego punktowego bądź danych kryteriów ogólnych punktowych, oceniający kieruje projekt do negocjacji, odpowiednio odnotowując ten fakt na Karcie oceny merytorycznej.

35 Ocena warunkowa Kierując projekt do negocjacji oceniający: a)wskazują zakres negocjacji, podając, jakie korekty należy wprowadzić do wniosku o dofinansowanie lub jakie uzasadnienia dotyczące określonych zapisów we wniosku o dofinansowanie KOP powinna uzyskać od wnioskodawcy w trakcie negocjacji, aby ocena warunkowa stała się oceną ostateczną; b)wyczerpująco uzasadniają swoje stanowisko oraz c)w przypadku warunkowego przyznania określonej liczby punktów za spełnienie danego kryterium podają, jaką liczbę punktów powinien otrzymać projekt, gdyby negocjacje skończyły się z wynikiem negatywnym.

36 Ocena warunkowa Negocjacje pisemne czy ustne? Odpowiedź w Regulaminie konkursu

37 Negocjacje ustne Przesłanie do wszystkich wnioskodawców, których wnioski zostały warunkowo ocenione pisma informującego o tym fakcie Spotkanie negocjacyjne Sporządzenie ostatecznych ustaleń z negocjacji ustnych: Stanowią zał. nr 1 do Karty oceny merytorycznej Podpisywany przez uczestników spotkania Zawiera termin na przesłanie skorygowanego wniosku Pismo zawiera zmiany we wniosku, uzasadnienie, liczbę punktów + termin spotkania negocjacyjnego Przesłanie przez Wnioskodawcę skorygowanego wniosku Weryfikacja przez członków KOP skorygowanego wniosku -> ostateczny wynik oceny merytorycznej Przekazanie Wnioskodawcy załącznika nr 1 do Karty oceny merytorycznej Wypełnienie załącznika nr 2 do Karty oceny merytorycznej: Informacja o przebiegu i wynikach oceny projektu Termin: 10 dni od dnia doręczenia załącznika nr 1 do Karty oceny merytorycznej Termin: 2 dni od zakończenia negocjacji ustnych

38 Negocjacje pisemne Przesłanie do wszystkich wnioskodawców, których wnioski zostały warunkowo ocenione pisma informującego o tym fakcie Pismo zawiera zmiany we wniosku, uzasadnienie, liczbę punktów + termin na przesłanie skorygowanego wniosku Przesłanie przez Wnioskodawcę skorygowanego wniosku Weryfikacja przez członków KOP skorygowanego wniosku -> ostateczny wynik oceny merytorycznej Wypełnienie załącznika nr 1 do Karty oceny merytorycznej: Informacja o przebiegu i wynikach oceny projektu Termin: 10 dni od dnia doręczenia pisma informującego o warunkowej ocenie

39 Co dają negocjacje? To zależy, czy do negocjacji skierowano kryterium ogólne zerojedynkowe, czy ogólne punktowe

40 Skorygowany wniosek po negocjacjach Skorygowany wniosek o dofinansowanie projektu musi spełniać wszystkie wymogi formalne, tożsame ze zweryfikowanymi na etapie weryfikacji wymogów formalnych w pierwotnej wersji wniosku. Oznacza to, iż nie należy zmieniać zapisów w innych częściach wniosku aniżeli zmiany wskazane w informacji nt. warunkowej oceny. Wszelkie zmiany wykraczające poza powyższy zakres będą rozpatrywane przez IOK jako modyfikacja wykraczająca poza zakres zmian warunkowych. W takim przypadku negocjacje kończą się z wynikiem negatywnym, co oznacza, że pod uwagę bierze się ocenę pierwotnego wniosku o dofinansowanie i nie ocenia się ponownie kryteriów, które zostały ocenione warunkowo i skierowane do negocjacji.

41 Co dają negocjacje? – kryterium ogólne punktowe W przypadku, gdy do negocjacji skierowana została wyłącznie warunkowa ocena kryterium ogólnego punktowego, negocjacje umożliwiają uzyskanie przez projekt w danej części oceny większej, wskazanej przez oceniających w Kartach, liczby punktów ponad wymagane minimum 60% punktów za daną część oceny. W wyniku negocjacji można przyznać liczbę punktów mieszczącą się pomiędzy bezwarunkową a warunkową w zakresie wskazanym w Kartach liczbę punktów (w przypadku, gdy oceniający w Kartach wskazali, jaką liczbę punktów przyznać w sytuacji, gdy wyjaśnienia wnioskodawcy nie będą na tyle wystarczające, aby przyznać maksymalną wskazaną w Kartach warunkową liczbę punktów)

42 Co dają negocjacje? – kryterium ogólne zerojedynkowe W przypadku, gdy do negocjacji skierowana została warunkowa ocena kryterium ogólnego zerojedynkowego, negocjacje umożliwiają potwierdzenie spełnienia przez projekt danego kryterium, tym samym przesądzają o pozytywnej, bądź negatywnej ocenie wniosku o dofinansowanie.

43 Kiedy wynik negatywny negocjacji? a)do skorygowanego wniosku nie zostaną wprowadzone wskazane przez oceniających w kartach oceny projektu korekty b)KOP nie uzyska od wnioskodawcy uzasadnień dotyczących określonych zapisów we wniosku, wskazanych przez oceniających w kartach oceny projektu c)Wnioskodawca nie prześle skorygowanego wniosku w terminie wskazanym przez IOK

44 Co oznacza negatywny wynik negocjacji? To zależy, czy do negocjacji skierowano kryterium ogólne zerojedynkowe, czy ogólne punktowe

45 Co oznacza negatywny wynik negocjacji? Negatywny wynik negocjacji oznacza: 1) uznanie warunkowo uznanych za spełnione zerojedynkowych kryteriów obligatoryjnych za niespełnione (negocjacje dotyczyły kryterium ogólnego zerojedynkowego) lub 2)przyznanie mniejszej, wskazanej przez oceniających w kartach oceny projektu, liczby punktów. (negocjacje dotyczy kryterium ogólnego punktowego)

46 Wynik negocjacji a wynik oceny Nie zawsze negatywny wynik negocjacji oznacza negatywny wynik oceny wynik negocjacjiwynik oceny

47 Zakończenie oceny Przez zakończenie oceny projektu należy rozumieć sytuację, w której: a)projekt został pozytywnie oceniony oraz został wybrany do dofinansowania; b)projekt został negatywnie oceniony w rozumieniu art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, tj.  projekt nie uzyskał wymaganej liczby punktów lub nie spełnił kryteriów wyboru projektów, na skutek czego nie może być wybrany do dofinansowania albo skierowany do kolejnego etapu oceny;  projekt uzyskał wymaganą liczbę punktów lub spełnił kryteria wyboru projektów, jednak kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na wybranie go do dofinansowania.

48 Rozstrzygnięcie konkursu Rozstrzygnięcie konkursu, następuje poprzez zatwierdzenie przez Zarząd Województwa Lubelskiego listy ocenionych projektów, zawierającej przyznane oceny, wskazując projekty, które spełniły kryteria wyboru projektów i: a)uzyskały wymaganą liczbę punktów albo b)b) uzyskały kolejno największą liczbę punktów, w przypadku gdy kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na objęcie dofinansowaniem wszystkich projektów, o których mowa w literze a). Informacja o projektach wybranych do dofinansowania jest upubliczniana w formie odrębnej listy, tj. Listy projektów które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania, którą IOK zamieszcza na stronie internetowej oraz na portalu.

49 Czy istnieje możliwość zmiany wniosku po zakończeniu oceny? Co do zasady, po rozstrzygnięciu konkursu, a przed podpisaniem umowy o dofinansowanie nie jest dopuszczalne dokonywanie jakichkolwiek zmian we wniosku o dofinansowanie projektu.

50 Wyjątek – aktualizacja wniosku W szczególnych przypadkach IOK dopuszcza możliwość aktualizacji wniosku o dofinansowanie projektu wyłącznie w zakresie danych dotyczących Projektodawcy (beneficjenta), zawartych w Dziale I formularza wniosku o dofinansowanie, tj.: a)Nazwa beneficjenta; b)Forma prawna; c)Forma własności; d)PKD; e)NIP; f)REGON; g)Dane teleadresowe (adres siedziby, adres do korespondencji);  Dane osób uprawionych do reprezentowania beneficjenta oraz osób do kontaktów roboczych, o ile zmiany te nie spełniają definicji istotnej modyfikacji, określonej w Regulaminie.

51 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Weryfikacja i ocena projektów współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google