Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt edukacyjny w gimnazjum.. 2016-05-30 opracowanie: Elżbieta Kleczyk na potrzeby Zespołu Szkół w Rzeczenicy 2 Dlaczego projekt edukacyjny? nowa podstawa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt edukacyjny w gimnazjum.. 2016-05-30 opracowanie: Elżbieta Kleczyk na potrzeby Zespołu Szkół w Rzeczenicy 2 Dlaczego projekt edukacyjny? nowa podstawa."— Zapis prezentacji:

1 Projekt edukacyjny w gimnazjum.

2 2016-05-30 opracowanie: Elżbieta Kleczyk na potrzeby Zespołu Szkół w Rzeczenicy 2 Dlaczego projekt edukacyjny? nowa podstawa programowa aktywizujące metody nauczania projekt jako metoda integrująca wiele aktywnych form nauczania i uczenia się służy rozwijaniu kompetencji kluczowych, takich jak: porozumiewanie się w języku ojczystym; porozumiewanie się w językach obcych; kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo- techniczne; kompetencje informatyczne; umiejętność uczenia się i pracy zespołowej; kompetencje społeczne i obywatelskie; inicjatywność i przedsiębiorczość; świadomość i ekspresja kulturowa.

3 Projekt edukacyjny Aktywizująca metoda nauczania, polegająca na tym, że uczniowie, w oparciu o przyjęte wcześniej założenia, mają szansę samodzielnego zaplanowania, stworzenia i prezentacji większego przedsięwzięcia. 2016-05-303 opracowanie: Elżbieta Kleczyk na potrzeby Zespołu Szkół w Rzeczenicy

4 Istota metody i jej cechy cechy projektu warunki, jakie muszą zaistnieć ma wyznaczone cele ma określone sposoby realizacji, metody pracy, działania realizacja projektu jest rozciągnięta w czasie, ale terminy ukończenia całości i poszczególnych etapów są określone niezbędne zasoby – pieniądze, sprzęt, baza lokalowa, osoby, instytucje wspierające realizację projektu uczniowie znają cele, rozumieją je i akceptują uczniowie znają metody i formy realizacji projektu uczniowie znają terminy realizacji etapów projektu oraz termin zakończenia projektu zabezpieczone są środki i zasoby na realizację projektu 2016-05-304 opracowanie: Elżbieta Kleczyk na potrzeby Zespołu Szkół w Rzeczenicy

5 Istota metody i jej cechy cechy projektu warunki, jakie muszą zaistnieć realizowany jest indywidualnie lub zespołowo, każdy ma określone zadanie ma ustalone sposoby mierzenia stopnia realizacji zakładanych celów rezultaty pracy prezentowane są publicznie uczniowie pracują w grupach dobieranych na podstawie ustalonych kryteriów uczniowie znają sposoby oraz kryteria oceny uczniowie znają sposoby i metody prezentacji swojej pracy 2016-05-305 opracowanie: Elżbieta Kleczyk na potrzeby Zespołu Szkół w Rzeczenicy

6 Istota metody i jej cechy cechy projektu warunki, jakie muszą zaistnieć Zerwanie z zasadą dominacji nauczyciela – NAUCZYCIEL tworzy warunki pracy dla uczniów, motywuje ich do pracy, monitoruje wykonywanie zadań, wspiera w rozwiązywaniu problemów: jest mentorem i doradcą grupy W zespole jest dobra współpraca, uczniowie potrafią dokonać podziału zadań i współdziałać wspólnie rozwiązują problemy; panuje twórcza atmosfera, szacunek dla własnych pomysłów oraz samokontrola 2016-05-306 opracowanie: Elżbieta Kleczyk na potrzeby Zespołu Szkół w Rzeczenicy

7 Projekt - podsumowanie PROJEKT CELE SPOSOBY i FORMY realizacji TERMINY ŚRODKI i ZASOBY GRUPY ZADANIOWE KRYTERIA OCENY SPOSOBY PREZENTACJI PRACY NAUCZYCIEL – MENTOR, DORADCA 2016-05-307 opracowanie: Elżbieta Kleczyk na potrzeby Zespołu Szkół w Rzeczenicy

8 Rodzaje projektów projekt przedmiotowy - projekt modułowy - projekt interdyscyplinarny ZAKRES MATERIAŁU KSZTAŁCENIA – projekt przedmiotowy *zakres jednego przedmiotu *prezentacja nowych treści *rozszerzenie treści *powtórzenie treści programowych - projekt modułowy *obszar treści zawarty w module nauczania *efekt finalny prezentuje wiedzę i umiejętności praktyczne określone w module nauczania - projekt interdyscyplinarny *integruje wiedzę i umiejętności różnych przedmiotów * prowadzi jeden lub wielu nauczycieli *uczeń ma możliwość spojrzenia na problem z różnych stron. 2016-05-308 opracowanie: Elżbieta Kleczyk na potrzeby Zespołu Szkół w Rzeczenicy

9 Rodzaje projektów – projekt indywidualny – projekt zespołowy ( grupowy PODZIAŁ PRACY – projekt indywidualny * wykonany w całości przez jednego ucznia – projekt zespołowy ( grupowy ) * klasowy - realizowany przez zespół z jednej klasy, * międzyklasowy, 2016-05-309 opracowanie: Elżbieta Kleczyk na potrzeby Zespołu Szkół w Rzeczenicy

10 Rodzaje projektów projekt badawczo-poznawczy – projekt techniczny – projekt – przedsięwzięcie CELE I CHARAKTER DZIAŁANIA – projekt badawczo-poznawczy *zorientowany na działalność poznawczą, ma na celu poznanie i opisanie rzeczywistości przyrodniczej, społecznej, gospodarczej, technicznej, kulturowej *zorientowany na zebranie i usystematyzowanie informacji poprzez badanie – eksperyment, krytyczną analizę, sondaż diagnostyczny (ankieta, wywiad) – projekt techniczny *zaprojektowanie i wykonanie jakiegoś wyrobu *wykonanie dokumentacji konstrukcyjnej – projekt – przedsięwzięcie *zorientowany na działalność praktyczną - podjęcie akcji w klasie, szkole, w środowisku ( wystawa, giełda, aukcja, akcja charytatywna, poprawa jakiegoś stanu rzeczy ) 2016-05-3010 opracowanie: Elżbieta Kleczyk na potrzeby Zespołu Szkół w Rzeczenicy

11 Rodzaje projektów projekt szkolny - projekt lokalny – projekt ogólnopolski * realizowany w ramach różnego rodzaju konkursów ogólnopolskich wynalazczych, technicznych, dotyczących przedsiębiorczości i innych ZASIĘG – TEREN DZIAŁANIA – projekt szkolny * działania na terenie szkoły - projekt lokalny *wykonany na zlecenie gminy, prezentowany na forum pozaszkolnym – projekt ogólnopolski * realizowany w ramach różnego rodzaju konkursów ogólnopolskich wynalazczych, technicznych, dotyczących przedsiębiorczości i innych 2016-05-3011 opracowanie: Elżbieta Kleczyk na potrzeby Zespołu Szkół w Rzeczenicy

12 Rodzaje projektów – typowa prezentacja – przedstawienie efektów pracy * przedstawienie, inscenizacja, wystawa prac, wycieczka, szkolna uroczystość, inne SPOSÓB PREZENTACJI – typowa prezentacja *przedstawienie przebiegu pracy, wykonanych badań, zebranych informacji, wypracowanych wniosków – pisemne sprawozdania, eseje, wygłoszenie referatu, albumy, foldery, przewodniki, kroniki, filmy, rysunki, nagrania dźwiękowe, inne – przedstawienie efektów pracy * przedstawienie, inscenizacja, wystawa prac, wycieczka, szkolna uroczystość, inne 2016-05-3012 opracowanie: Elżbieta Kleczyk na potrzeby Zespołu Szkół w Rzeczenicy

13 2016-05-30 opracowanie: Elżbieta Kleczyk na potrzeby Zespołu Szkół w Rzeczenicy 13 PROJEKT EDUKACYJNY Tworzą zespoły projektowe (6 osób) wybierają / określają temat projektu określają cele projektu planują zadania projektowe wykonują zadania projektowe prezentują publicznie efekty oceniają swój udział w realizacji projektu decydują o zapisie tematu projektu na świadectwie ukończenia szkoły UCZNIOWIE

14 2016-05-30 opracowanie: Elżbieta Kleczyk na potrzeby Zespołu Szkół w Rzeczenicy 14 PROJEKT EDUKACYJNY NAUCZYCIELE Tworzą wykaz proponowanych tematów Organizują zespoły projektowe Zapoznają uczniów z metodą projektów Przygotowują, wspólnie z zespołem projektowym: - plan projektu - podział zadań - harmonogram prac nad projektem - kontrakt z zespołem projektowym - kryteria oceny: poszczególnych uczniów / zespołu - publiczną prezentację Przeprowadzają ewaluację prac nad projektem Składają sprawozdanie – rada pedagogiczna

15 2016-05-30 opracowanie: Elżbieta Kleczyk na potrzeby Zespołu Szkół w Rzeczenicy 15 ROLE NAUCZYCIELI Opiekun zespołu projektowego Współpracujący z zespołem projektowym Szkolny koordynator projektów Wychowawca klasy

16 2016-05-30 opracowanie: Elżbieta Kleczyk na potrzeby Zespołu Szkół w Rzeczenicy 16 WYCHOWAWCA KLASY Informuje uczniów i rodziców o szczegółowych zasadach realizacji projektu w szkole. Gromadzi informacje, w jakich zespołach uczestniczą uczniowie, monitoruje udział uczniów, podejmuje interwencje, dokonuje oceny zachowania ucznia z uwzględnieniem uczestnictwa w projekcie edukacyjnym, na bieżąco informuje rodziców. Uczestniczy w publicznej prezentacji Wpisuje na świadectwie ukończenia gimnazjum udział ucznia w projekcie edukacyjnym.

17 2016-05-30 opracowanie: Elżbieta Kleczyk na potrzeby Zespołu Szkół w Rzeczenicy 17 SZKOLNY KOORDYNATOR PROJEKTÓW Sporządza wykaz szkolnych projektów edukacyjnych. Przedstawia dyrektorowi wykaz projektów do zatwierdzenia, przekazuje informacje o decyzji dyrektora opiekunom projektów. Publikuje informacje o projektach – w sposób przyjęty w szkole. Monitoruje przebieg działań projektowych, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Przygotowuje plan publicznej prezentacji i jej przebieg. Składa przed radą pedagogiczną sprawozdanie, uwzględnia w nim wyniki ewaluacji wewnętrznej realizacji projektów, formułuje wnioski i rekomendacje na przyszłość.

18 2016-05-30 opracowanie: Elżbieta Kleczyk na potrzeby Zespołu Szkół w Rzeczenicy 18 PRAWA i OBOWIĄZKI UCZNIA w REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO Prawo wyboru zespołu / zespołów i tematu / tematów projektu, w których chce uczestniczyć. Prawo wyboru tematu projektu, jaki zostanie wpisany na świadectwie ukończenia szkoły. Prawo do prezentowania własnych pomysłów w realizacji projektu. Ostateczny kształt projektu przyjmuje zespół projektowy. Obowiązek uczestnictwa w zespołowej realizacji projektu edukacyjnego. Obowiązek terminowego wykonywania zadań projektowych – zgodnie z harmonogramem, przyjętym przez zespół. Obowiązek przedstawienia opiekunowi projektu sprawozdania z wykonanych przez siebie zadań projektowych wraz z samooceną i oceną pracy zespołowej.

19 ETAPY REALIZACJI METODY PROJEKTÓW 2016-05-3019 opracowanie: Elżbieta Kleczyk na potrzeby Zespołu Szkół w Rzeczenicy

20 Etap I: przygotowanie projektu Czynności nauczyciela 1. Wybór zagadnienia – zainteresowania uczniów, - dostęp do informacji, - możliwość samodzielnej pracy; 2. Zapoznanie uczniów z metodą 3. Wprowadzenie uczniów w zagadnienie, wzbudzenie zainteresowania i motywacji, określenie korzyści oraz trudności i sposobów ich pokonania. 4. Dobór grupy do realizacji projektu. 5. Opracowanie instrukcji do projektu. Czynności ucznia 1. Zapoznaje się z dobrymi przykładami. 2. Wybiera zespół realizacji projektu. 3. Wybiera temat. 4. Gromadzi wstępne informacje i rozważa szanse realizacji projektu. 5. Rozpoznaje źródła informacji, określa zasoby. 6. Uczestniczy w opracowaniu szczegółowego planu działania (harmonogramu). 7. Współdziała w określeniu kryteriów oceny projektu i opracowaniu kontraktu 20

21 Etap II: realizacja projektu NAUCZYCIEL 1. Prowadzi konsultacje z uczniami. 2.Obserwuje i ocenia postępy uczniów. 3. Zapewnia uczniom samodzielność w podejmowaniu działań i służy pomocą. UCZEŃ 1. Systematycznie rozwiązuje szczegółowe problemy związane z projektem. 2. Uczestniczy w konsultacjach z nauczycielem. 3. Zbiera i gromadzi informacje. 4. Selekcjonuje i analizuje gromadzone informacje. 5. Wyciąga wnioski i wybiera optymalne rozwiązania. 6. Wykonuje projekt. 7. Opracowuje sprawozdanie, zgodnie z określonymi wymogami. 8. Przygotowuje prezentację i prezentuje projekt. 2016-05-3021

22 Etap III: ocena projektu nauczyciel 1. Ocenia sprawozdania z realizacji projektu. 2. Ocenia wytwory, prezentację. 3. Ocenia pracę grupy. uczeń 1. Dokonuje samooceny. 2. Ocenia pracę zespołu. 3. Analizuje popełnione błędy, wskazuje mocne strony i ew. braki w pracy nad projektem. 2016-05-3022 opracowanie: Elżbieta Kleczyk na potrzeby Zespołu Szkół w Rzeczenicy

23 2016-05-30 opracowanie: Elżbieta Kleczyk na potrzeby Zespołu Szkół w Rzeczenicy 23 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU

24 2016-05-30 opracowanie: Elżbieta Kleczyk na potrzeby Zespołu Szkół w Rzeczenicy 24 OPIS PROJEKTU EDUKACYJNEGO:  1. Grupa projektowa:  2. Temat, tytuł projektu:  3. Cele, które trzeba osiągnąć, aby wykonać projekt:  4. Etapy realizacji całego projektu:  5. Zadania niezbędne do wykonania, aby osiągnąć cele, osoby odpowiedzialne za zadania:  6. Sposoby wykonania zadań z punktu 5:  7. Planowane koszty i źródła ich pokrycia:  8. Terminy realizacji zadań z punktu 5:  9. Terminy narad grupy inicjatywnej, projektowej:  10. Termin publicznej prezentacji i forma:  11. Kryteria oceny działań:

25 2016-05-30 opracowanie: Elżbieta Kleczyk na potrzeby Zespołu Szkół w Rzeczenicy 25 Harmonogram: 1. szczegółowy opis i terminarz realizowanych etapów działania, ze wskazaniem osób odpowiedzialnych za realizacje poszczególnych czynności lub zadań. 2. cele, jakie chcą osiągnąć uczniowie w wyniku swojej pracy. 3. lista osób / instytucji pomocy i wsparcia. 4. określenie ewentualnych trudności i proponowane środki zaradcze. 5. określenie ewentualnych kosztów i źródeł finansowania oraz osoby odpowiedzialne za pozyskanie środków finansowych.

26 2016-05-30 opracowanie: Elżbieta Kleczyk na potrzeby Zespołu Szkół w Rzeczenicy 26 KONTRAKT: Sporządzany w formie pisemnej; Podpisują wykonawcy projektu oraz nauczyciel. Zawiera: 1. temat projektu i zakres prac projektowych; 2. terminy wykonania poszczególnych etapów pracy oraz termin zakończenia projektu; 3. konsekwencje za niedotrzymanie terminu; 4. sposoby komunikowania się z nauczycielem; 5. kosztorys realizacji projektu, wskazanie płatnika; 6. terminy korzystania z bazy szkolnej; 7. inne ważne dla projektu informacje; 8. datę i podpisy nauczyciela oraz uczniów

27 2016-05-30 opracowanie: Elżbieta Kleczyk na potrzeby Zespołu Szkół w Rzeczenicy 27 Ocenianie ucznia w projekcie edukacyjnym.

28 2016-05-30 opracowanie: Elżbieta Kleczyk na potrzeby Zespołu Szkół w Rzeczenicy 28 Cele :  Nauczyciel – opiekun projektu edukacyjnego stosuje różne metody, formy i sposoby oceniania uczniów realizujących projekt, ocenia zespół oraz indywidualnych uczniów;  Ocena spełnia funkcję motywacyjną, i staje się źródłem satysfakcji;  Uczeń zna kryteria oceny, potrafi dokonać obiektywnej oceny pracy własnej i pracy zespołu;

29 2016-05-30 opracowanie: Elżbieta Kleczyk na potrzeby Zespołu Szkół w Rzeczenicy 29 OCENIANIE wg rozporządzenia MEN z dn. 20 sierpnia 2010 r.  Udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego ma wpływ na ocenę zachowania a informacja o tym udziale oraz temat projektu będą wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum.  Zadaniem szkoły jest stworzenie warunków do realizacji projektów poprzez: - uwzględnienie w kryteriach oceny zachowania ucznia, zawartych w WSO, udziału ucznia w realizacji projektu; - określenie szczegółowych warunków realizacji projektów; - poinformowanie uczniów i rodziców o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.

30 2016-05-30 opracowanie: Elżbieta Kleczyk na potrzeby Zespołu Szkół w Rzeczenicy 30 PROJEKT EDUKACYJNY Typowa prezentacja: - sprawozdanie, - esej, - referat, - album, - folder, - przewodnik, - kronika, - film, - rysunek, - nagranie radiowe, in. Przedstawienie: - inscenizacja, - wystawa, - wycieczka, - uroczystość, in. indywidualny zespołowy szkolny lokalny ogólnopolski silnie ustrukturyzowany słabo ustrukturyzowany jednorodny zróżnicowany przedmiotowy modułowy interdyscyplinarny badawczy techniczny przedsięwzięcie

31 2016-05-30 opracowanie: Elżbieta Kleczyk na potrzeby Zespołu Szkół w Rzeczenicy 31 ZADANIA UCZNIA w PROJEKCIE EDUKACYJNYM Znamy metodę projektów i etapy realizacji. Sporządzimy katalog zadań wykonywanych przez ucznia w realizacji projektu.

32 2016-05-30 opracowanie: Elżbieta Kleczyk na potrzeby Zespołu Szkół w Rzeczenicy 32 ETAP I – przygotowanie - UCZEŃ: 1. Zapoznaje się z dobrymi przykładami. 2. Wybiera zespół realizacji projektu. 3. Wybiera temat 4. Gromadzi wstępne informacje i rozważa szanse realizacji projektu. 5. Rozpoznaje źródła informacji, określa zasoby. 6. Uczestniczy w opracowaniu szczegółowego planu działania (harmonogramu). 7. Współdziała w określeniu kryteriów oceny projektu i opracowaniu kontraktu.

33 2016-05-30 opracowanie: Elżbieta Kleczyk na potrzeby Zespołu Szkół w Rzeczenicy 33 ETAP II – realizacja projektu - UCZEŃ: 1. Systematycznie rozwiązuje szczegółowe problemy związane z projektem. 2. Uczestniczy w konsultacjach z nauczycielem. 3. Zbiera i gromadzi informacje. 4. Selekcjonuje i analizuje gromadzone informacje. 5. Wyciąga wnioski i wybiera optymalne rozwiązania. 6. Wykonuje projekt. 7. Opracowuje sprawozdanie, zgodnie z określonymi wymogami. 8. Przygotowuje prezentację i prezentuje projekt.

34 2016-05-30 opracowanie: Elżbieta Kleczyk na potrzeby Zespołu Szkół w Rzeczenicy 34 ETAP III – ocena projektu - UCZEŃ: 1. Dokonuje samooceny. 2. Ocenia pracę zespołu. 3. Analizuje popełnione błędy, wskazuje mocne strony i ewentualne braki w pracy nad projektem.

35 2016-05-30 opracowanie: Elżbieta Kleczyk na potrzeby Zespołu Szkół w Rzeczenicy 35 Znamy zadania, jakie wykonuje uczeń w realizacji projektu edukacyjnego. Jakie zasady oceniania przyjmiemy? Spiszemy te zasady.

36 2016-05-30 opracowanie: Elżbieta Kleczyk na potrzeby Zespołu Szkół w Rzeczenicy 36 Zasady oceniania w metodzie projektu:  Oceniamy zespół a także indywidualnego ucznia;  Oceniamy w trakcie realizacji zadań projektowych i po zakończeniu;  Oceniamy według kryteriów uzgodnionych z uczniami (zaproponowanych przez uczniów);  Kryteria oceny zamieszczamy w instrukcji oraz w kontrakcie.  W ocenie uwzględniamy: - ocenę zespołu, - ocenę nauczyciela, - samoocenę ucznia - zespołu jako całości i własną;  Nigdy nie zmieniamy ustalonych na początku kryteriów;  W ocenie uwzględniamy dochodzenie do efektów a nie tylko efekty.  Możemy wybrać komisję oceniającą publiczną prezentację ( nauczyciele, rodzice, uczniowie)

37 2016-05-30 opracowanie: Elżbieta Kleczyk na potrzeby Zespołu Szkół w Rzeczenicy 37 Wiemy, jakie zadania wykonuje uczeń w realizacji projektu edukacyjnego. Określiliśmy zasady oceniania ucznia w projekcie. Ustalmy, jakie aspekty oceny powinniśmy stosować. Spiszemy te aspekty.

38 2016-05-30 opracowanie: Elżbieta Kleczyk na potrzeby Zespołu Szkół w Rzeczenicy 38 Aspekty oceniania w projekcie:  Samodzielność w doborze tematu, wyznaczeniu jego zakresu i określeniu zagadnień istotnych dla wybranego problemu;  Stosunek do planowania pracy;  Umiejętność pracy w zespole, stosowanie się do reguł, przyjętych przez zespół;  Terminowość i odpowiedzialność w wywiązywaniu się z zaplanowanych zadań;  Umiejętność rozwiązywania problemów;  Pracowitość, inicjatywność;  Wykorzystywanie różnych źródeł informacji;  Umiejętność doboru i selekcji informacji;  Umiejętność dokonywania samooceny.

39 2016-05-30 opracowanie: Elżbieta Kleczyk na potrzeby Zespołu Szkół w Rzeczenicy 39 Ocenianie ucznia w projekcie edukacyjnym: UCZEŃ: Uczestniczy w ustalaniu kryteriów oceniania za udział w realizacji projektu edukacyjnego. Zna kryteria oceniania indywidualnego i oceny zespołu projektowego, przed przystąpieniem do realizacji projektu. Ma wpływ na osobistą ocenę oraz na ocenę zespołu projektowego. Może negocjować z nauczycielem – opiekunem grupy projektowej ostateczną ocenę ( z przedmiotu / przedmiotów, z zachowania).

40 2016-05-30 opracowanie: Elżbieta Kleczyk na potrzeby Zespołu Szkół w Rzeczenicy 40 Kiedy oceniać ucznia i zespół ? W czasie realizacji zadań projektowych, jak często? po upływie 1/3 czasu realizacji, po upływie 2/3 czasu realizacji. Po zakończeniu projektu.

41 2016-05-30 opracowanie: Elżbieta Kleczyk na potrzeby Zespołu Szkół w Rzeczenicy 41 Znamy zadania wykonywane przez ucznia. Ustaliliśmy zasady oceniania. Sformułowaliśmy aspekty oceniania. Przyjęliśmy czas, gdy będziemy oceniać. Jaką formę / formy oceny będziemy stosować? Wybierzmy tę formę / formy. Stopień szkolny Punktowo (ile, za co?) Procentowo (ile, za co?) Opisowo / słownie. Inne formy

42 2016-05-30 opracowanie: Elżbieta Kleczyk na potrzeby Zespołu Szkół w Rzeczenicy 42 Zgodnie z zasadami oceniania w projekcie edukacyjnym najważniejsza jest samoocena ucznia. Uczeń ocenia: pracę zespołu: Jak zespół pracował,? Jaka była atmosfera pracy? Czy zespół osiągnął zamierzone cele? Co było niedobre i dlaczego? Co należy w przyszłości poprawić? pracę własną (co zrobił?, co mu się udało?, czego się nauczył? [wiedza, umiejętności, zainteresowania], co mu się nie udało i dlaczego?, co chciałby w przyszłości poprawić)

43 2016-05-30 opracowanie: Elżbieta Kleczyk na potrzeby Zespołu Szkół w Rzeczenicy 43 Uczeń gimnazjum na świadectwie ukończenia szkoły otrzyma wpis o uczestnictwie w realizacji projektu edukacyjnego. Uczestniczył w realizacji projektu edukacyjnego. Temat / tytuł projektu …… Nie uczestniczył w realizacji projektu edukacyjnego. Zwolniony z uczestnictwa w realizacji projektu edukacyjnego. Przyczyny zwolnienia.

44 2016-05-30 opracowanie: Elżbieta Kleczyk na potrzeby Zespołu Szkół w Rzeczenicy 44 RADA PEDAGOGICZNA ustala kryteria uznania udziału ucznia w realizacji projektu edukacyjnego za wystarczający do wpisania tematu na świadectwie ukończenia szkoły. Jakie przyjmiemy kryteria? Spiszmy je:

45 2016-05-30 opracowanie: Elżbieta Kleczyk na potrzeby Zespołu Szkół w Rzeczenicy 45 PROPOZYCJA: Kryteria uznania udziału ucznia w projekcie edukacyjnym za wystarczające do wpisu na świadectwie ukończenia szkoły: 1.Był uczestnikiem grupy projektowej, realizującej zadania projektowe pod kierunkiem nauczyciela ………. 2. Wykonał zadania projektowe w wyznaczonym terminie. 3. Projekt został publicznie przedstawiony ………………………………………………………..

46 2016-05-30 opracowanie: Elżbieta Kleczyk na potrzeby Zespołu Szkół w Rzeczenicy 46 PROPOZYCJA: DZIENNICZEK REALIZACJI ZADAŃ W PROJEKCIE: Temat projektu (tytuł) Skład zespołu projektowego Czas realizacji projektu (od – do) Termin końcowej prezentacji projektu Zadania ucznia z terminarzem wykonania L / p Moje czynności szczegółowe: co zrobiłem, jakie mam trudności ? Kiedy to wykona- łem ? Kiedy omawia- łem z zespołem? Kiedy konsulto- wałem z nauczycie- lem ? Co o tym sądzi nauczyciel ? uwagi

47 2016-05-30 opracowanie: Elżbieta Kleczyk na potrzeby Zespołu Szkół w Rzeczenicy 47 PROPOZYCJA: DZIENNICZEK REALIZACJI ZADAŃ W PROJEKCIE: (cd) TAKNIE Wytrwale i systematycznie uczestniczyłem w pracy nad projektem Moje pomysły przyczyniały się do postępów w pracy zespołu Respektowałem zasady pracy zespołowej Gdy miałem problemy, szukałem rozwiązań. Pomagałem kolegom. Uczestniczyłem we wszystkich spotkaniach zespołu Wykonałem wszystkie przyjęte zadania. Swoją pracę wykonałem terminowo. Dzięki pracy nad projektem nauczyłem się. Oceniam własną pracę w projekcie:

48 2016-05-30 opracowanie: Elżbieta Kleczyk na potrzeby Zespołu Szkół w Rzeczenicy 48 PROPOZYCJA: DZIENNICZEK REALIZACJI ZADAŃ W PROJEKCIE: (cd) Oceniam pracę mojego zespołu projektowego: TAKNIE Wszyscy w zespole pracowali wytrwale i systematycznie. Zgłaszaliśmy własne pomysły, dyskutowaliśmy o nich. Nauczyciel zawsze nas wspierał. Projekt wykonaliśmy terminowo. Prezentacja projektu zainteresowała odbiorców. Jestem zadowolony z pracy w wybranym zespole ( podaję 5 zalet mojego zespołu)(podaję 5 ujemnych) W przyszłości należało by poprawić………..

49 2016-05-30 opracowanie: Elżbieta Kleczyk na potrzeby Zespołu Szkół w Rzeczenicy 49 PROPOZYCJA: DZIENNICZEK REALIZACJI ZADAŃ W PROJEKCIE: (cd) SPRAWOZDANIE UCZNIA : 1. Wykonałem zadania……………………………………………… 2. Respektowałem harmonogram realizacji projektu. 3. Moje mocne strony w pracy nad projektem to………………….. 4. Mocne strony pracy mojego zespołu to …………………………. 5. Słabe strony pracy mojego zespołu to …………………………… 6. Cieszę się, że nauczyłem się na przyszłość………………………. … 7. Uważam, że zasługuję na ocenę………………………………….. Data i podpis ucznia

50 2016-05-30 opracowanie: Elżbieta Kleczyk na potrzeby Zespołu Szkół w Rzeczenicy 50 NAUCZYCIEL OCENIA Samodzielność uczniów w doborze tematu Planowanie pracy Umiejętność pracy w zespole Terminowość i odpowiedzialność Umiejętność rozwiązywania problemów Pracowitość, inicjatywność, kreatywność Wykorzystywanie źródeł informacji Dobór i selekcja informacji Umiejętność dokonywania samooceny

51 2016-05-30 opracowanie: Elżbieta Kleczyk na potrzeby Zespołu Szkół w Rzeczenicy 51 OCENA PUBLICZNEJ PREZENTACJI KOMISJA / JURY KRYTERIA zgodność treści z tematem sposób prezentacji zaangażowanie poprawność językowa ogólne wrażenie

52 2016-05-30 opracowanie: Elżbieta Kleczyk na potrzeby Zespołu Szkół w Rzeczenicy 52 ZALECENIA DLA UCZNIÓW W PROJEKCIE Pracując w zespole osiągasz więcej niż pracując samodzielnie. Projekt jest przedsięwzięciem Twoim i Twojego zespołu – przyjmijcie odpowiedzialność za wykonanie i efekty. Ostateczny temat projektu to efekt negocjacji w zespole i z nauczycielem. wg A. Mykina, B. Zając Dyskutujcie nad sposobem wykonania projektu – szukajcie ciekawych pomysłów. Jeżeli uważasz, że masz dobry pomysł – przekonaj zespół argumentami. Rozdzielajcie zadania do wykonania wg możliwości i zainteresowań członków zespołu. Zbierając informacje korzystajcie z różnych źródeł – poza szkołą także. Cały zespół odpowiada za realizację projektu, więc każdy wywiązuje się ze swoich zadań. Dbajcie o dobra atmosferę pracy – konflikty rozwiązujcie w sposób pokojowy. Nawet najlepszy projekt nie ma szans na uznanie – zadbajcie o dobrą prezentację.


Pobierz ppt "Projekt edukacyjny w gimnazjum.. 2016-05-30 opracowanie: Elżbieta Kleczyk na potrzeby Zespołu Szkół w Rzeczenicy 2 Dlaczego projekt edukacyjny? nowa podstawa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google