Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

3-4 LISTOPADA 2009 r. HOTEL 500 ZEGRZE 3-4 LISTOPADA 2009 r. HOTEL 500 ZEGRZE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "3-4 LISTOPADA 2009 r. HOTEL 500 ZEGRZE 3-4 LISTOPADA 2009 r. HOTEL 500 ZEGRZE."— Zapis prezentacji:

1 3-4 LISTOPADA 2009 r. HOTEL 500 ZEGRZE 3-4 LISTOPADA 2009 r. HOTEL 500 ZEGRZE

2  Dlaczego My  Kim jesteśmy  Misja i cele  Sposoby realizacji Celów  Władze Stowarzyszenia  Członkowie Stowarzyszenia  Jak zostać członkiem  Korzyści z członkostwa  Dlaczego My  Kim jesteśmy  Misja i cele  Sposoby realizacji Celów  Władze Stowarzyszenia  Członkowie Stowarzyszenia  Jak zostać członkiem  Korzyści z członkostwa

3  W ciągu ostatnich kilku lat zostały wprowadzone i nadal są nowelizowane przepisy prawne nakładające na przedsiębiorców coraz to większe obowiązki w zakresie ochrony środowiska.  Rosnące potrzeby klientów wywarły wpływ na konsolidację firm z branży recyklingu w celu dostarczania kompleksowych usług o najwyższej jakości.  Dlatego też, powstało Stowarzyszenie pod nazwą GPP Ekologia oraz Konsorcjum pod ta samą nazwą.  Stowarzyszenie stawia przed sobą ambitne zadanie zintegrowania środowiska, reprezentowania go i wspólnego rozwiązywania żywotnych problemów związanych z branżą gospodarowania odpadami i ochroną środowiska.  W ciągu ostatnich kilku lat zostały wprowadzone i nadal są nowelizowane przepisy prawne nakładające na przedsiębiorców coraz to większe obowiązki w zakresie ochrony środowiska.  Rosnące potrzeby klientów wywarły wpływ na konsolidację firm z branży recyklingu w celu dostarczania kompleksowych usług o najwyższej jakości.  Dlatego też, powstało Stowarzyszenie pod nazwą GPP Ekologia oraz Konsorcjum pod ta samą nazwą.  Stowarzyszenie stawia przed sobą ambitne zadanie zintegrowania środowiska, reprezentowania go i wspólnego rozwiązywania żywotnych problemów związanych z branżą gospodarowania odpadami i ochroną środowiska.

4  W skład Stowarzyszenia wchodzi osiem firm, zajmujących się szeroko rozumianą gospodarką odpadami.  Podmioty tworzące GPP Ekologia są sprawdzonymi partnerami handlowymi współpracującymi ze sobą od wielu lat zarówno w zakresie zbiórki odpadów, jak również poddawania ich procesom odzysku i recyklingu.  Każda z firm posiada swój własny system pozyskiwania odpadów.  Postanowiono połączyć siły tworząc jeden wspólny system zapewniający nawet najmniejszym oraz najbardziej wymagającym klientom kompleksowość i szybkość wykonywanych usług na terenie całego kraju  W skład Stowarzyszenia wchodzi osiem firm, zajmujących się szeroko rozumianą gospodarką odpadami.  Podmioty tworzące GPP Ekologia są sprawdzonymi partnerami handlowymi współpracującymi ze sobą od wielu lat zarówno w zakresie zbiórki odpadów, jak również poddawania ich procesom odzysku i recyklingu.  Każda z firm posiada swój własny system pozyskiwania odpadów.  Postanowiono połączyć siły tworząc jeden wspólny system zapewniający nawet najmniejszym oraz najbardziej wymagającym klientom kompleksowość i szybkość wykonywanych usług na terenie całego kraju

5  Edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami.  Współtworzenie i współrealizacja krajowej i regionalnej polityki gospodarczej w zakresie odzysku i recyklingu odpadów.  Udział w pracach organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego i instytucji doradczo-opiniodawczych oraz podejmowanie inicjatyw ustawodawczych, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami.  Promowanie członków grupy w kraju i za granicą poprzez wspólne organizowanie wystaw, targów, pokazów, szkoleń itp.  Spełnianie funkcji usługowej, informacyjnej i doradczej wobec członków GPP Ekologia.  Edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami.  Współtworzenie i współrealizacja krajowej i regionalnej polityki gospodarczej w zakresie odzysku i recyklingu odpadów.  Udział w pracach organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego i instytucji doradczo-opiniodawczych oraz podejmowanie inicjatyw ustawodawczych, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami.  Promowanie członków grupy w kraju i za granicą poprzez wspólne organizowanie wystaw, targów, pokazów, szkoleń itp.  Spełnianie funkcji usługowej, informacyjnej i doradczej wobec członków GPP Ekologia.

6  Współdziałanie na rzecz utworzenia i rozwoju ogólnopolskiego zintegrowanego systemu pozyskiwania i przetwarzania odpadów, które mogą zostać wykorzystane w procesie odzysku i recyklingu,  Współpraca i wzajemne wsparcie członków stowarzyszenia, wymiana doświadczeń i informacji,  Wspieranie rozwoju gospodarczego branży związanej z ochroną środowiska i gospodarowaniem odpadami,  Wspieranie ochrony środowiska polegające na ograniczaniu ilości odpadów poprzez ich gospodarcze wykorzystanie,  Kształtowanie wizerunku branży jako przejawiającej troskę o jakość i ochronę środowiska naturalnego zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju zakładającą odpowiednio i świadomie ukształtowane relacje pomiędzy wzrostem gospodarczym i dbałością o środowisko.  Współdziałanie na rzecz utworzenia i rozwoju ogólnopolskiego zintegrowanego systemu pozyskiwania i przetwarzania odpadów, które mogą zostać wykorzystane w procesie odzysku i recyklingu,  Współpraca i wzajemne wsparcie członków stowarzyszenia, wymiana doświadczeń i informacji,  Wspieranie rozwoju gospodarczego branży związanej z ochroną środowiska i gospodarowaniem odpadami,  Wspieranie ochrony środowiska polegające na ograniczaniu ilości odpadów poprzez ich gospodarcze wykorzystanie,  Kształtowanie wizerunku branży jako przejawiającej troskę o jakość i ochronę środowiska naturalnego zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju zakładającą odpowiednio i świadomie ukształtowane relacje pomiędzy wzrostem gospodarczym i dbałością o środowisko.

7  Popularyzowanie wiedzy i osiągnięć naukowych dotyczących najbardziej efektywnych rozwiązań z zakresu gospodarowania odpadami,  Reprezentowanie, promocja i lobbing na rzecz podmiotów gospodarczych działających w branży związanej z gospodarowaniem odpadami,  Aktywne uczestnictwo w konsultacjach społecznych i opiniowanie projektów legislacyjnych w zakresie ustaw związanych z gospodarowaniem odpadami,  Współpraca z organami władzy państwowych i samorządowych w dziedzinie optymalizacji rozwiązań stosowanych w ustawodawstwie związanym z gospodarką odpadami,  Promowanie członków grupy w kraju i za granicą,  Pełnienie funkcji usługowej, informacyjnej i doradczej wobec członków GPP Ekologia.  Budowanie i kształtowanie świadomości ekologicznej, w tym świadomości przedsiębiorców w zakresie ciążących na nich ustawowych obowiązków.  Popularyzowanie wiedzy i osiągnięć naukowych dotyczących najbardziej efektywnych rozwiązań z zakresu gospodarowania odpadami,  Reprezentowanie, promocja i lobbing na rzecz podmiotów gospodarczych działających w branży związanej z gospodarowaniem odpadami,  Aktywne uczestnictwo w konsultacjach społecznych i opiniowanie projektów legislacyjnych w zakresie ustaw związanych z gospodarowaniem odpadami,  Współpraca z organami władzy państwowych i samorządowych w dziedzinie optymalizacji rozwiązań stosowanych w ustawodawstwie związanym z gospodarką odpadami,  Promowanie członków grupy w kraju i za granicą,  Pełnienie funkcji usługowej, informacyjnej i doradczej wobec członków GPP Ekologia.  Budowanie i kształtowanie świadomości ekologicznej, w tym świadomości przedsiębiorców w zakresie ciążących na nich ustawowych obowiązków.

8  Kojarzenie polskich i zagranicznych przedsiębiorstw działających w branży gospodarki odpadami,  Realizację przedsięwzięć promocyjnych w interesie ogółu swoich członków,  Reprezentowanie stanowiska branży wobec organów administracji państwowej oraz uczestnictwo w konsultacjach związanych z wdrażaniem nowych przepisów na poziomie krajowym i Unii Europejskiej  Prezentowanie wspólnych opinii członków Stowarzyszenia w środkach masowego przekazu,  Kojarzenie polskich i zagranicznych przedsiębiorstw działających w branży gospodarki odpadami,  Realizację przedsięwzięć promocyjnych w interesie ogółu swoich członków,  Reprezentowanie stanowiska branży wobec organów administracji państwowej oraz uczestnictwo w konsultacjach związanych z wdrażaniem nowych przepisów na poziomie krajowym i Unii Europejskiej  Prezentowanie wspólnych opinii członków Stowarzyszenia w środkach masowego przekazu,

9  Organizowanie i finansowanie oraz udział w organizacji szkoleń, konsultacji, doradztwa, wykładów, spotkań, konferencji, sympozjów, seminariów oraz wyjazdów krajowych i zagranicznych o tematyce związanej z działalnością stowarzyszenia,  Opracowywanie oraz wydawanie materiałów informacyjnych i szkoleniowych,  Działalność informacyjna, doradztwo i konsultacje w zakresie obowiązujących aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska i gospodarki odpadami, danych o firmach, trendach i warunkach rozwoju tej branży oraz prowadzenie portalu internetowego  Współpraca z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi stowarzyszeniami, organizacjami i instytucjami o podobnym profilu działania,  Organizowanie i finansowanie oraz udział w organizacji szkoleń, konsultacji, doradztwa, wykładów, spotkań, konferencji, sympozjów, seminariów oraz wyjazdów krajowych i zagranicznych o tematyce związanej z działalnością stowarzyszenia,  Opracowywanie oraz wydawanie materiałów informacyjnych i szkoleniowych,  Działalność informacyjna, doradztwo i konsultacje w zakresie obowiązujących aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska i gospodarki odpadami, danych o firmach, trendach i warunkach rozwoju tej branży oraz prowadzenie portalu internetowego  Współpraca z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi stowarzyszeniami, organizacjami i instytucjami o podobnym profilu działania,

10 STOWARZYSZENIE GPP EKOLOGIA ZARZĄD HENRYK DEREWENDA PREZES PHU DEREWENDA DARIUSZ SKRZYPEK WICEPREZES ARGOFILM SŁAWOMIR ORZECHOWSKI SKARBNIK EKO-MET BARTOSZ KUBICKI CZŁONEK ZARZĄDU ELEKTRORECYKLING KOMISJA REWIZYJNA ELŻBIETA HANC PRZEWODNICZĄCA REEKO ORGANIZACJA ODZYSKU TOMASZ WCISŁO CZLONEK KOMISJI CZLONER ZWYCZJNY KRZYSZTOF GORALEWSKI CZŁONEK KOMISJI I.T.I.POLAND

11

12

13

14

15

16

17

18  Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne  Członkowie dzielą sie na:  zwyczajnych  wspierających  honorowych  Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne  Członkowie dzielą sie na:  zwyczajnych  wspierających  honorowych

19  Członkiem Zwyczajnym może zostać każda osoba fizyczna akceptująca cele Stowarzyszenia,  Posiadająca obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych  Osoba będąca cudzoziemcem bez względu na miejsce jej zamieszkania deklarująca pomoc finansową rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów stowarzyszenia, która złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.  Przyjęcia nowych członków zwyczajnych dokonuje Zarząd w drodze uchwały na podstawie pisemnego wniosku.  Członkiem Zwyczajnym może zostać każda osoba fizyczna akceptująca cele Stowarzyszenia,  Posiadająca obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych  Osoba będąca cudzoziemcem bez względu na miejsce jej zamieszkania deklarująca pomoc finansową rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów stowarzyszenia, która złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.  Przyjęcia nowych członków zwyczajnych dokonuje Zarząd w drodze uchwały na podstawie pisemnego wniosku.

20  Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna lub fizyczna akceptująca cele Stowarzyszenia, deklarująca pomoc finansową, rzeczową, merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia, która złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.  Przyjęcia nowych członków wspierających dokonuje Zarząd w drodze uchwały na podstawie pisemnego wniosku.  Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna lub fizyczna akceptująca cele Stowarzyszenia, deklarująca pomoc finansową, rzeczową, merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia, która złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.  Przyjęcia nowych członków wspierających dokonuje Zarząd w drodze uchwały na podstawie pisemnego wniosku.

21  Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która wniosła istotny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia a także ekspert, autorytet naukowy lub prawny.  Przyjęcia nowych członków honorowych dokonuje Zarząd w drodze uchwały na wniosek co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.  Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która wniosła istotny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia a także ekspert, autorytet naukowy lub prawny.  Przyjęcia nowych członków honorowych dokonuje Zarząd w drodze uchwały na wniosek co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.

22  Tworzymy ogólnopolski system, dzięki któremu możemy zaoferować Klientom - zarówno przedsiębiorcom, instytucjom, jak również gminom oraz osobom prywatnym kompleksowe, dostosowane do indywidualnych potrzeb  Szybkie wykonywanie usług na terenie całego kraju. Konsolidacja daje nam możliwość sprostania nawet największym i najbardziej różnorodnym wymaganiom Klientów.  Wspólne działanie wpływa także do zwiększenia konkurencyjności naszej oferty.  Tworzymy ogólnopolski system, dzięki któremu możemy zaoferować Klientom - zarówno przedsiębiorcom, instytucjom, jak również gminom oraz osobom prywatnym kompleksowe, dostosowane do indywidualnych potrzeb  Szybkie wykonywanie usług na terenie całego kraju. Konsolidacja daje nam możliwość sprostania nawet największym i najbardziej różnorodnym wymaganiom Klientów.  Wspólne działanie wpływa także do zwiększenia konkurencyjności naszej oferty.

23  Jako Stowarzyszenie GPP Ekologia mamy możliwość, brania czynnego udziału w ◦ konsultacjach społecznych, ◦ projektach oraz nowelizacji ustaw.  Zintegrowania Środowiska,  Reprezentowanie wszystkich członków w trakcie ◦ Targów, szkoleń, konsultacji przy projektach ustaw  Wspólne rozwiązywanie żywotnych problemów związanych z branżą gospodarowania odpadami i ochroną środowiska.  Jako Stowarzyszenie GPP Ekologia mamy możliwość, brania czynnego udziału w ◦ konsultacjach społecznych, ◦ projektach oraz nowelizacji ustaw.  Zintegrowania Środowiska,  Reprezentowanie wszystkich członków w trakcie ◦ Targów, szkoleń, konsultacji przy projektach ustaw  Wspólne rozwiązywanie żywotnych problemów związanych z branżą gospodarowania odpadami i ochroną środowiska.

24  Wsparcie dla przedsiębiorstw prowadzących działalności w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż komunalne.  Współpraca członków,wzajemna pomoc w rozwiązywaniu problemów  Wsparcie dla przedsiębiorstw prowadzących działalności w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż komunalne.  Współpraca członków,wzajemna pomoc w rozwiązywaniu problemów

25 ZAPRASZAMY!!! STOWARZYSZENIE GPP EKOLOGIA PACA 9 LOK 1,04-361 WARSZAWA BIURO: JANKA MUZYKANTA 1B,02-188 WARSZAWA TEL: 022-831-71-85 FAX :022-831-52-12 www.gppekologia.pl biuro@gppekologia.pl ZAPRASZAMY!!! STOWARZYSZENIE GPP EKOLOGIA PACA 9 LOK 1,04-361 WARSZAWA BIURO: JANKA MUZYKANTA 1B,02-188 WARSZAWA TEL: 022-831-71-85 FAX :022-831-52-12 www.gppekologia.pl biuro@gppekologia.pl


Pobierz ppt "3-4 LISTOPADA 2009 r. HOTEL 500 ZEGRZE 3-4 LISTOPADA 2009 r. HOTEL 500 ZEGRZE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google