Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.faow.org.pl. Czym jest FAOW? To ogólnopolska platforma porozumienia i współpracy organizacji działających na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.faow.org.pl. Czym jest FAOW? To ogólnopolska platforma porozumienia i współpracy organizacji działających na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów."— Zapis prezentacji:

1 www.faow.org.pl

2 Czym jest FAOW? To ogólnopolska platforma porozumienia i współpracy organizacji działających na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. FAOW zostało powołane do życia w grudniu 2002 roku. Inicjatorami Forum były organizacje działające w skali całego kraju oraz lokalnie: - Fundacja Fundusz Współpracy - Fundacja „Idealna Gmina” - Fundacja Wspomagania Wsi - Fundacja IUCN Poland - Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA) - Fundacja „Partnerstwo dla Środowiska” - Instytut na Rzecz Ekorozwoju - Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów - Namysłowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych - Polska Zielona Sieć, - Regionalne Towarzystwo Rolno- Przemysłowe „Dolina Strugu” - WWF Polska

3 www.faow.org.pl Cele FAOW  Utworzenie trwałej, ogólnopolskiej platformy organizacji działających na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, włączonej w sieć kontaktów na poziomie europejskim;  Propagowanie podejścia do rozwoju obszarów wiejskich opartego na zasadach stosowanych w programach wsparcia Unii Europejskiej typu “LEADER”;  Współdziałanie na rzecz przygotowania polskiej wsi i jej mieszkańców do jak najskuteczniejszego funkcjonowania w Unii Europejskiej;  Budowanie partnerstwa pomiędzy organizacjami uczestniczącymi w Forum, aby wspólnie brać aktywny udział w kreowaniu polityki Państwa oraz Unii Europejskiej wobec wsi i terenów wiejskich;  Propagowanie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, z uwzględnieniem zarówno interesów gospodarczych mieszkańców, jak i wymogów ochrony dziedzictwa i krajobrazu kulturowego i przyrodniczego wsi.

4 www.faow.org.pl Główne działania FAOW Działania na rzecz uruchomienia w Polsce inicjatywy wspólnotowej LEADER+ Szkolenie trenerów do kształcenia animatorów partnerstw lokalnych. Współorganizowanie Warsztatów Wędrownych PREPARE Działania na rzecz Programu Rolnośrodowiskowego

5 www.faow.org.pl Działania - LEADER w Polsce FAOW współpracuje z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rzecz działania “Pilotażowy Program Leader+” w Sektorowym Programie Operacyjnym “Restrukturyzacja i modernizacja sektora Żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”. Współpraca ta ma ułatwić dostosowanie struktur partnerstw lokalnych - Lokalnych Grup Działań - do wdrażania “Pilotażowego Programu Leader+” w Polsce, zarówno w latach 2004-2006, jak i do podobnych działań w następnym okresie programowania (2007-2013).

6 www.faow.org.pl Podejście tradycyjne a podejście typu Leader RZĄD Instytucje Agencje Projekt

7 www.faow.org.pl Podejście tradycyjne a podejście typu Leader RZĄD Instytucje Agencje Projekt Partnerstwo Strategia budżet

8 www.faow.org.pl Działania – Szkolenie trenerów Cel: Przygotowanie trenerów do kształcenia animatorów partnerstw lokalnych Współpraca: FAOW, PREPARE Wsparcie finansowe: - Fundacja C.S. Mott’a - Program Agro-Info Fundacji „Fundusz Współpracy” Działania: Od października 2003, grupa dziesięciu wyłonionych w konkursie trenerów odbywała szkolenia w Polsce i zapoznawała się z działaniami partnerstw w krajach UE (Irlandia, Niemcy). Jednocześnie trenerzy FAOW uczestniczyli w procesie zbierania informacji o istniejących w Polsce partnerstwach lokalnych oraz analizowali ich potrzeby. FAOW dysponuje największą w Polsce bazą informacyjną na temat już istniejących Lokalnych Grup Działania, która wkrótce zostanie udostępniona na stronie internetowej Forum.

9 www.faow.org.pl Działania – Warsztaty PREPARE W 2003 r. FAOW było współorganizatorem Warsztatów Wędrownych PREPARE czyli corocznego spotkania poświęconego wymianie doświadczeń między osobami zaangażowanymi w rozwój obszarów wiejskich w różnych krajach. Na takie spotkanie uczestnicy docierają grupami, oglądając po drodze różne projekty rozwoju wsi. W 2003 spotkanie odbyło się na Słowacji, w małej wiosce Pocuvadlo. Przez Polskę prowadziły trzy trasy autokarowe: wschodnia, centralna i południowa, na szlaku których można było obejrzeć interesujące projekty.

10 www.faow.org.pl Warsztaty PREPARE - Trasy

11 www.faow.org.pl Działania – Program Rolnośrodowiskowy Inicjatywy na rzecz wprowadzenia zmian do Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich do Działania 4. „Program Rolnośrodowiskowy”. Inicjatywy na rzecz wprowadzenia zmian do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego do Działania 3.1. „Obszary Wiejskie”.

12 www.faow.org.pl FAOW w sieci PREPARE Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich współpracuje z międzynarodowa siecią PREPARE (www.preparenetwork.org) i jest jej członkiem.PREPAREwww.preparenetwork.org PREPARE (Pre-accession Partnerships for Rural Europe - Partnerstwo Przedakcesyjne na rzecz Wsi Europejskiej) to europejska sieć stawiająca sobie za cel promowanie międzynarodowej wymiany doświadczeń w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz wspieranie społeczeństwa obywatelskiego na terenach wiejskich, szczególnie w krajach Europy Środkowej i Wschodniej przygotowujących się do przystąpienia do Unii Europejskiej.

13 www.faow.org.pl FAOW w sieci PREPARE

14 www.faow.org.pl FAOW a Program Agrolinia Funduszu Współpracy Agrolinia: Linia kredytowa na inwestycje w sektorze rolno-spożywczym, stanowiące uzupełnienie dla programu SAPARD; Linia kredytowa przeznaczona jest na finansowanie: - inwestycji realizowanych przez osoby fizyczne lub podmioty gospodarcze w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spożywczym, usługach dla rolnictwa, agroturystyce. - inwestycji wspierających rozwój pozarolniczej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Działania wspierające, adresowane przede wszystkim do banków spółdzielczych oraz społeczności wiejskich i organizacji działających na rzecz wsi: - Pomoc dla banków spółdzielczych w funkcjonowaniu w warunkach członkowstwa w Unii Europejskiej; - Przygotowanie społeczności wiejskich do działań typu LEADER; - Przygotowanie nowej edycji bazy danych „AGRINPOL” – systemu informacji o przedsięwzięciach pozarolniczych na terenach wiejskich;

15 www.faow.org.pl FAOW a Program Agrolinia Funduszu Współpracy Planowane działania programu Agrolinia w 2004 roku w zakresie Przygotowania społeczności wiejskich do działań typu LEADER: Działania edukacyjne (szkolenia, seminaria, warsztaty) Wsparcie dla partnerstw lokalnych (tworzenie, budowanie zdolności działania, wymiana doświadczeń między grupami partnerskimi) Zbieranie, przetwarzanie i opracowywanie informacji o partnerstwach w Polsce (baza danych, analizy, opracowania) Upowszechnianie informacji o działaniach typu LEADER w Polsce i w Unii Europejskiej (w tym spotkania informacyjne) Publikacje, materiały informacyjne Inne działania (w tym prowadzenie Sekretariatu FAOW) Koszty organizacji i monitoringu działań

16 www.faow.org.pl Jak przystąpić do FAOW? 1. Należy podpisać Deklarację Współpracy w ramach FAOW orazDeklarację Współpracy w ramach FAOW 2. Uzyskać rekomendacje dwóch organizacji członkowskich Forum. 3. Następnie przesłać dokumenty na adres Sekretariatu FAOW: FORUM AKTYWIZACJI OBSZARÓW WIEJSKICH Sekretariat FAOW „Fundusz Współpracy” ul. Górnośląska 4a 00-444 Warszawa tel. (+48 22) 45 09 850, tel./fax. (+48 22) 45 09 971 e-mail: faow-sekretariat@cofund.org.plfaow-sekretariat@cofund.org.pl

17 www.faow.org.pl ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY


Pobierz ppt "Www.faow.org.pl. Czym jest FAOW? To ogólnopolska platforma porozumienia i współpracy organizacji działających na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google