Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, 15 czerwca 2012 r. System rozliczeń OTC – strona regulacyjna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, 15 czerwca 2012 r. System rozliczeń OTC – strona regulacyjna."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa, 15 czerwca 2012 r. System rozliczeń OTC – strona regulacyjna

2 t T+20 dni do 30 IX 2012 do 1 I 2013 zakończenie procesu Harmonogram działań regulacyjnych związanych systemem rozliczeń OTC na tle działań ESMA, KE i KNF związanych z EMIR Zatwierdzenie standardów technicznych (KE) Publikacja EMIR projekt standardów technicznych (ESMA) Autoryzacja KDPW_CCP Wystąpienie do KNF o zatwierdzenie regulaminu OTC Rozpoczęcie przez KDPW_CCP rozliczeń Nowacja rozliczeniowa - wejście w życie zmian Zatwierdzenie regulaminu (KNF) Daniel Szańca - Radca Prawny KDPW_CCP S.A.

3 Regulamin rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany) -Regulamin funduszu zabezpieczającego OTC -Tabela Opłat Uchwały wydane na podstawie Regulaminu: -Szczegółowe Zasady Systemu Rozliczeń OTC -Uchwały dotyczące depozytów zabezpieczających -Uchwały dotyczące sytuacji wyjątkowych -Uchwały w sprawach indywidualnych Publikacja na stronie internetowej KDPW_CCP Regulacje systemu rozliczeń OTC Daniel Szańca - Radca Prawny KDPW_CCP S.A.

4 Regulamin rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany) reguluje:  funkcjonowanie systemu rozliczeń OTC dla transakcji zawartych lub potwierdzanych na platformach transakcyjnych poza obrotem zorganizowanym  funkcjonowanie systemu zabezpieczania płynności rozliczania dla tych transakcji Daniel Szańca - Radca Prawny KDPW_CCP S.A.

5 Rozliczane transakcje transakcje repo transakcje pochodne Papier wartościowy Instrument pochodny Poziom regulaminu rejestrowany w KDPW rozliczany pieniężnie wskazany w SZSR OTC Poziom SZSR OTC Obligacje skarbowe Umowy forward i swapy (z wyłączeniem obligacji indeksowanych) Daniel Szańca - Radca Prawny KDPW_CCP S.A.

6 Instytucja finansowa (kontrahent finansowy w rozumieniu art. 2 pkt 8 projektu rozporządzenia EMIR) Typy uczestnictwa dla uczestnika rozliczającego GUR IUR Izba rozliczeniowa Typ uczestnictwa dla uczestnika nierozliczającego Uczestnik nierozliczający Uczestnictwo w systemie rozliczeń OTC Daniel Szańca - Radca Prawny KDPW_CCP S.A.

7 Uczestnictwo w systemie rozliczeń OTC Zawarcie umowy o uczestnictwo Komunikacja w systemie rozliczeń OTC Zawarcie umowy SWI Daniel Szańca - Radca Prawny KDPW_CCP S.A.

8 Tryb uproszczony (zawarcie umowy w terminie rozpoczęcia przez KDPW_CCP rozliczeń): Tryb zwykły (zawarcie umowy po terminie rozpoczęcia przez KDPW_CCP rozliczeń): Tryb zawarcia umowy o uczestnictwo Publikacja terminu rozpoczęcia rozliczeń przez KDPW_CCP Złożenie wniosku oraz dokumentów (tryb uproszczony) Rozpoczęcie rozliczeń przez KDPW_CCP Uzyskanie statusu uczestnika Złożenie wniosku oraz dokumentów Uzyskanie statusu uczestnika Wykonanie obowiązków uczestnika rozliczającego Daniel Szańca - Radca Prawny KDPW_CCP S.A.

9 o konto depozytowe lub rachunek papierów wartościowych w ramach właściwego systemu rozrachunku lub o agent do spraw rozrachunku, oraz o rachunek bankowy w banku rozliczeniowym (NBP) lub o płatnik Warunki uczestnictwa dla uczestnika rozliczającego Daniel Szańca - Radca Prawny KDPW_CCP S.A.

10 Dokonanie wpłaty wstępnej do funduszu zabezpieczającego OTC (5.000.000 zł) Wniesienie depozytu wstępnego (1.000.000 zł) Otwarcie właściwego konta rozliczeniowego Spełnienie wymogów formalnych Warunki rozpoczęcia przez uczestnika rozliczającego działalności w systemie rozliczeń OTC Daniel Szańca - Radca Prawny KDPW_CCP S.A.

11 Zawarcie umowy z podmiotem zawierającym transakcje Odebranie oświadczenia od podmiotu zawierającego transakcje Złożenie oświadczenia do KDPW_CCP Otwarcie konta rozliczeniowego Obowiązki uczestnika rozliczającego związane z reprezentowaniem w systemie rozliczeń OTC innych podmiotów zawierających transakcje na platformie transakcyjnej Daniel Szańca - Radca Prawny KDPW_CCP S.A.

12  Obowiązki materialno-techniczne;  Obowiązki finansowe: - Utrzymywanie odpowiedniej wysokości kapitału własnego: GUR – kapitał własny: 100 milionów złotych IUR – kapitał własny: 50 milionów złotych - Utrzymywanie poziomu norm ostrożnościowych; - Dostarczanie dokumentów finansowych; Obowiązki uczestnika rozliczającego Daniel Szańca - Radca Prawny KDPW_CCP S.A.

13 Nowacja transakcji Czas Moment przekazania transakcji do KDPW_CCP Moment rejestracji transakcji w systemie rozliczeń OTC KDPW_CCP Strona transakcji 1 Strona transakcji 2 Transakcja Uczestnik Rozliczający 1 KDPW_CCP Uczestnik Rozliczający 2 Moment zawarcia transakcji na rynku KupującySprzedawca KupującySprzedawca KupującySprzedawca Daniel Szańca - Radca Prawny KDPW_CCP S.A.

14 Transakcja po przyjęciu do systemu rozliczeń OTC Uczestnik rozliczający 1 Strona transakcji Transakcja 2a Uczestnik rozliczający 1 KDPW_CCP Uczestnik rozliczający 2 Strona transakcji Transakcja 1 Transakcja 2 Daniel Szańca - Radca Prawny KDPW_CCP S.A.

15 . Rozliczenie transakcji w systemie rozliczeń OTC Wprowadzenie dyspozycji Zestawienie dyspozycji Rejestracja transakcji Zakończenie sesji rozliczeniowej Zapis wyniku kompensacji Skierowanie dyspozycji Zawarcie lub potwierdzenie transakcji na platformie transakcyjnej Skierowanie transakcji do systemu rozliczeń OTC Przyjęcie transakcji do rozliczenia - moment nowacji Kompensacja należności pieniężnych Wysłanie zlecenia rozrachunku lub polecenia przelewu Rozrachunek transakcji lub wykonanie rozliczenia pieniężnego Daniel Szańca - Radca Prawny KDPW_CCP S.A.

16 Poziom KDPW_CCP S.A. konta pozycji własnych konta pozycji klientów konta pozycji klientów dla podmiotów zawierających transakcje Dyspozycje Poziom uczestników systemu System kont rozliczeniowych prowadzony przez KDPW_CCP S.A. Daniel Szańca - Radca Prawny KDPW_CCP S.A.

17 System kont rozliczeniowych jest prowadzony zgodnie z zasadami: o uwzględniania typów uczestnictwa o odrębnej rejestracji transakcji o jednoczesności czynności o zupełności o rzetelności Daniel Szańca - Radca Prawny KDPW_CCP S.A.

18 o Rejestrowanie transakcji w systemie rozliczeniowym OTC o Zapisywanie wyników wyliczenia zabezpieczeń o Zapisywanie wyników kompensacji o Zapis transferu pozycji Czynności wykonywane na kontach rozliczeniowych Daniel Szańca - Radca Prawny KDPW_CCP S.A.

19 . Raportowanie o transakcjach Raport o transakcji Zmiany dotyczące pozycji na kontach rozliczeniowych Raport o zmianach Wykonanie zobowiązań wynikających z transakcji Wycofanie instrukcji rozliczeniowej z systemu Raport o transakcji Rejestracja transakcji Zapis na koncie Wyrejestrowanie pozycji Daniel Szańca - Radca Prawny KDPW_CCP S.A.

20 . Ustanowienie limitu na koncie rozliczeniowym Zawarcie lub potwierdzenie transakcji na platformie transakcyjnej Skierowanie transakcji do systemu rozliczeń OTC Ustanowienie limitu na koncie pozycji klientów Odmowa przyjęcia transakcji do systemu rozliczeń Blokada konta pozycji klientów Rozpoczęcie przyjmowania transakcji do rozliczeń Dyspozycja limitu Przekroczenie limitu Dyspozycja odblokowania Daniel Szańca - Radca Prawny KDPW_CCP S.A.

21 o Fundusz zabezpieczający OTC; o Depozyty zabezpieczające: depozyt wstępny, właściwy depozyt zabezpieczający, depozyt dodatkowy; o Monitorowanie ryzyka wynikającego z transakcji; o Obsługa zamykania pozycji na żądanie; o Operacja automatycznego zamykania pozycji; System zabezpieczania płynności rozliczania transakcji Daniel Szańca - Radca Prawny KDPW_CCP S.A.

22 Zabezpieczenie o Przedmiot zabezpieczenia: Środki pieniężne lub zaakceptowanie przez KDPW_CCP papiery wartościowe; o Forma zabezpieczenia: przewłaszczenie na zabezpieczenie; o Zabezpieczenie bieżącej wartości rynkowej na bazie netto; o Zwrot zabezpieczenia i wypłata pożytków; Daniel Szańca - Radca Prawny KDPW_CCP S.A.

23 . Monitorowanie ryzyka rozliczeniowego Zawarcie lub potwierdzenie transakcji na platformie transakcyjnej Przyjęcie transakcji do rozliczeń Przekroczenie limitu Uzupełnienie zabezpieczeń Zamykanie pozycji uczestnika Limit zabezpieczeń Wezwanie Limit kredytowy Daniel Szańca - Radca Prawny KDPW_CCP S.A.

24 . Obsługa zamykania pozycji na żądanie KLIENCI UCZESTNIK ROZLICZAJĄCY PROPOZYCJA OTWARCIA POZYCJI PRZECIWSTAWNEJ UCZESTNIK ROZLICZAJĄCY PROPOZYCJA OTWARCIA POZYCJI PRZECIWSTAWNEJ KDPW_CCP UCZESTNICY ROZLICZAJĄCY OFERTA ZAWARCIA TRANSKACJI DLA PRZECIWSTAWNEJ POZYCJI 3 1 2 5 4 6 Daniel Szańca - Radca Prawny KDPW_CCP S.A.

25 o Rozwiązanie umowy o uczestnictwo ze skutkiem natychmiastowym; o Rozwiązanie transakcji powstałych w wyniku nowacji ze skutkiem natychmiastowym; o Natychmiastowa wymagalność wszystkich zobowiązań wynikających z rozwiązywanych transakcji; o Zamknięcie pozycji rejestrowanych na kontach rozliczeniowych uczestnika naruszającego i przeprowadzenie automatycznej operacji zamykania pozycji; o Odmowa dalszego przyjmowania do systemu rozliczeń OTC transakcji, jeżeli ich stroną rozliczenia będzie uczestnik naruszający; Konstrukcja automatycznego rozwiązania umowy Daniel Szańca - Radca Prawny KDPW_CCP S.A.

26 Operacja automatycznego zamykania pozycji KLIENCI KDPW_CCP PROPOZYCJA OTWARCIA POZYCJI PRZECIWSTAWNEJ KDPW_CCP PROPOZYCJA OTWARCIA POZYCJI PRZECIWSTAWNEJ UCZESTNICY ROZLICZAJĄCY OFERTA ZAWARCIA TRANSKACJI DLA PRZECIWSTAWNEJ POZYCJI 2 1 3 UCZESTNIK NARUSZAJĄCY Daniel Szańca - Radca Prawny KDPW_CCP S.A.

27 Przypadek naruszenia – brak pokrycia na rachunku bankowym Niewykonanie zobowiązań w terminie (zawieszenie rozrachunku) Kompensacja z należnościami wynikającymi z transakcji wykonywanymi po T Działania uczestnika rozliczającego Działania KDPW_CCP w celu: -zbycia papierów wartościowych (transakcje repo) - realizacji świadczenia pieniężnego (transakcje pochodne) -Automatycznego rozwiązanie umowy o uczestnictwo Spełnienie świadczenia zastępczego (transakcje repo) T T+2 T+5 Wniesienie wpłat odtworzeniowych Daniel Szańca - Radca Prawny KDPW_CCP S.A.

28 Przypadek naruszenia – brak pokrycia na rachunku papierów wartościowych Niewykonanie zobowiązań w terminie (zawieszenie rozrachunku) Kompensacja z należnościami wynikającymi z transakcji wykonywanymi po T Działania uczestnika rozliczającego Działania KDPW_CCP w celu: -nabycia papierów wartościowych -Automatycznego rozwiązanie umowy o uczestnictwo Spełnienie świadczenia zastępczego T T+3 T+5 Wniesienie wpłat odtworzeniowych Daniel Szańca - Radca Prawny KDPW_CCP S.A.

29 . Kolejność wykorzystania środków systemu gwarantowania Właściwy depozyt zabezpieczający Depozyt wstępny Depozyt dodatkowy Wpłata uczestnika do funduszu Środki funduszu Majątek KDPW_CCP Daniel Szańca - Radca Prawny KDPW_CCP S.A.

30 Dziękuję za uwagę! Daniel Szańca Radca Prawny – KDPW_CCP S.A. www.kdpw.pl www.kdpwccp.pl


Pobierz ppt "Warszawa, 15 czerwca 2012 r. System rozliczeń OTC – strona regulacyjna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google