Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Krokowa 01.01.2014 – 31.12.2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Krokowa 01.01.2014 – 31.12.2014."— Zapis prezentacji:

1 Analiza systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Krokowa 01.01.2014 – 31.12.2014

2 Wprowadzenie Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2015 r. poz. 87, 122 ze zm.) gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, w szczególności dokonują corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. 1.System gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krokowa. a)W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krokowa odbierane były przez przedsiębiorcę wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krokowa zajmowała się Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w Pucku przy ul. Zamkowej 6, 84-100 Puck. c)Nieruchomości niezamieszkałe na terenie Gminy Krokowa: gastronomia, handel, usługi itp. nie zostały objęte systemem organizowanym przez gminę, w związku z powyższym pozostały „na starych zasadach” tj. zawierały umowy indywidualne na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z przedsiębiorcami wpisanymi do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Krokowa. d)W roku 2014 na terenie gminy Krokowa był jeden sektor odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w skład którego wchodzą wszystkie miejscowości gminne. 2. PSZOK – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. a)Na terenie Gminy Krokowa zorganizowano Punkt Selektywnej zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). b)Właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie, zgodnie z regulaminem w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości dostarczyć do PSZOK odpady segregowane: odpady komunalne ulegające biodegradacji, odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektroniczny i elektryczny, świetlówki, opony. c)Zbiórka przeterminowanych leków odbywa się w przychodni lekarskie w Krokowej, aptekach (Krokowa i Wierzchucino) i punktach weterynaryjnych (Wierzchucino, Sławoszyno)

3 3.Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. W omawianym okresie nie zrealizowano żadnych zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krokowa. 4. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. Na terenie Gminy Krokowa nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych. Wszystkie odpady komunalne za ww. okres transportowane były do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Czarnówku (wszystkie frakcje odpadów komunalnych) i Swarzewie (odpady komunalne ulegające biodegradacji). 5. Liczba mieszkańców. Liczba mieszkańców zameldowanych na stałe na terenie Gminy Krokowa, na dzień 31.12.2014 r. – 10 603. Ilość złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień: 01.01.2014 r. – 3925 szt. (ilość zadeklarowanych osób: stałych-8926, czasowych-145) 31.08.2014 r. – 4116szt. (ilość zadeklarowanych osób: stałych-9046, czasowych-7611) 31.12.2014 r. – 4140 szt. (ilość zadeklarowanych osób: stałych-9034, czasowych-195) 6.Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6-12. Gmina Krokowa objęłam systemem gospodarki odpadami komunalnymi tylko nieruchomości zamieszkałe. W roku 2014 (od 1 stycznia do 31 grudnia) wysłano 22 wezwania do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W omawianym okresie nie wszczęto postępowań i nie wydano decyzji administracyjnych określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 7. Ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Gminy Krokowa oraz ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, zgodnie z załączonymi wykresami i tabelami:

4 Odpady odebrane „u źródła” bezpośrednio z posesji – nieruchomości zamieszkałe w okresie I-VI 2014 2014 rok I-VI Zmieszane 20 03 01 Tworzywa 15 01 06 Szkło 15 01 07 Biodeg. 20 02 01 Gruz 17 01 07 Gabaryty 20 03 07 Opony 16 01 03 Elektro 20 01 35 I 149,0616,0712,512,71,1000 II 137,11116,762,283,5000 III 138,512,3611,2813,360,86000 IV 155,328,314,820,351,425,271,20,9 V 159,0627,1415,8122,392,276,0100 VI 149,7917,293,812,623,9000 Suma Mg 888,8492,1664,9673,731,481,281,20,9

5 Odpady odebrane „u źródła” bezpośrednio z posesji – nieruchomości zamieszkałe w okresie VII-XII 2014 2014 rok VII-XII Zmieszane 20 03 01 Tworzywa 15 01 06 Szkło 15 01 07 Biodeg. 20 02 01 Gruz 17 01 07 Gabaryty 20 03 07 Opony 16 01 03 Elektro 20 01 35 VII 202,330,3613,826,529,7000 VIII 208,6540,1818,2114,835,8000 IX 164,0535,3716,2928,994,7000 X 146,5416,2411,8224,834,2000 XI 137,820,6513,232,915,2000 XII 189,211,2422,7419,351,8000 Suma Mg 1048,54154,0496,06147,4331,4000

6 2014 rok I-VI Zmieszane 20 03 01 Tworzywa 15 01 06 Szkło 15 01 07 Biodeg. 20 02 01 Gruz 17 01 07 Gabaryty 20 03 07 Opony 16 01 03 Elektro 20 01 35 VI 149,7917,293,812,623,9000 VII 202,330,3613,826,529,7000 VIII 208,6540,1818,2114,835,8000 Suma Mg 560,7487,8335,8153,9719,4000 Odpady odebrane „u źródła” bezpośrednio z posesji – nieruchomości zamieszkałe w okresie VI-VIII 2014

7 WYKRES 1. Wszystkie odpady zebrane i odebrane przez firmę wywozową w okresie I-XII 2014 (w tym PSZOK) z nieruchomości zamieszkałych

8 Odpady selektywnie zebrane w PSZOK – 2014 r. PSZOK 2014 biogabarytyelektrojarzeniówkioponyfolie leki apteki styczeń01,4000,90,3 0 luty01,61,1000,6 0,047 marzec1,30,6000,80,9 0 kwiecień01,10000,7 0 maj100000,32 0 czerwiec01,30000 0,025 lipiec1,31,81,2000 0 sierpień 1,21,10,6000 0 wrzesień 1,940,90000 0 październik 01,60000 0 listopad 1,11,60000 0 grudzień 01,600000 0 7,8414,62,901,72,82 0,072

9 Wykres 2. Odpady dostarczone przez mieszkańców do PSZOK (w okresie I-VII 2014)

10 Ilość deklaracji porównanie: LIPIEC 2013 Łączna ilość deklaracji złożonych i obowiązujących w lipcu 2013 roku: 3454szt. Osoby stałe w deklaracjach: 7918 Osoby czasowe w deklaracjach: 6916 Deklaracje – segregacja: 3080 Deklaracje – bez segregacji: 374 LIPIEC 2014 Łączna ilość deklaracji złożonych i obowiązujących w lipcu 2014 roku: 4116szt. Osoby stałe w deklaracjach: 9150 Osoby czasowe w deklaracjach: 8230 Deklaracje – segregacja: 3611 Deklaracje – bez segregacji: 505 GRUDZIEŃ 2014 Łączna ilość deklaracji złożonych i obowiązujących na dzień 31.12.2014: 4140szt. Osoby stałe w deklaracjach: 9034 Osoby czasowe w deklaracjach: 195 Deklaracje – segregacja: 3632 Deklaracje – bez segregacji: 508 PODSUMOWANIE: W stosunku od 2013 do 2014 roku (lipiec) przybyło 662 deklaracje, w tym: Osoby stałe w deklaracjach: 1232 Osoby czasowe w deklaracjach: 1314 Deklaracje – segregacja: 531 Deklaracje – bez segregacji: 131

11 Wykres 3. Porównanie: odpady komunalne – podstawowe frakcje I – XII 2013 I – XII 2014 PORÓWNIE ROKU 2013 z 2014 (w I połowie 2013 roku gmina nie prowadziła gospodarki odpadami komunalnymi)

12 Podsumowanie finansowe nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2014 rok Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Krokowa w 2014 roku: Odpady zbierane selektywnie 8zł od 1 osoby, odpady zbierane nieselektywnie 16zł od 1 osoby z nieruchomości zamieszkałych 1.Wpływy z tytułu opłaty : 1.067.424,33, w tym: 1.057.450,03zł należność główna 9.890,30zł koszty upomnienia 84,00zł odsetki od zaległości 2.Wydatki z tytułu opłaty : 977.769,58, w tym: 829.520,00zł odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych 11.070,00zł Dozór PSZOK 15.030,60zł oprogramowanie komputerowe systemu 122.148,98zł koszty administracyjne (m.in. wynagrodzenie dwóch pracowników, korespondencja, zakup sprzętu, materiały biurowe) 3.Podsumownie: W związku z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstała za 2014 rok nadwyżka w wysokości 89.654,75zł Nadwyżka finansowa z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostanie przeznaczona na zakup pojemników na odpady biodegradowalne dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami oraz na usuwanie miejsc nielegalnego gromadzenia odpadów komunalnych.


Pobierz ppt "Analiza systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Krokowa 01.01.2014 – 31.12.2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google