Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Krokowa 01.01.2014 – 31.12.2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Krokowa 01.01.2014 – 31.12.2014."— Zapis prezentacji:

1 Analiza systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Krokowa –

2 Wprowadzenie Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2015 r. poz. 87, 122 ze zm.) gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, w szczególności dokonują corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. 1.System gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krokowa. a)W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krokowa odbierane były przez przedsiębiorcę wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krokowa zajmowała się Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w Pucku przy ul. Zamkowej 6, Puck. c)Nieruchomości niezamieszkałe na terenie Gminy Krokowa: gastronomia, handel, usługi itp. nie zostały objęte systemem organizowanym przez gminę, w związku z powyższym pozostały „na starych zasadach” tj. zawierały umowy indywidualne na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z przedsiębiorcami wpisanymi do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Krokowa. d)W roku 2014 na terenie gminy Krokowa był jeden sektor odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w skład którego wchodzą wszystkie miejscowości gminne. 2. PSZOK – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. a)Na terenie Gminy Krokowa zorganizowano Punkt Selektywnej zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). b)Właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie, zgodnie z regulaminem w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości dostarczyć do PSZOK odpady segregowane: odpady komunalne ulegające biodegradacji, odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektroniczny i elektryczny, świetlówki, opony. c)Zbiórka przeterminowanych leków odbywa się w przychodni lekarskie w Krokowej, aptekach (Krokowa i Wierzchucino) i punktach weterynaryjnych (Wierzchucino, Sławoszyno)

3 3.Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. W omawianym okresie nie zrealizowano żadnych zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krokowa. 4. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. Na terenie Gminy Krokowa nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych. Wszystkie odpady komunalne za ww. okres transportowane były do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Czarnówku (wszystkie frakcje odpadów komunalnych) i Swarzewie (odpady komunalne ulegające biodegradacji). 5. Liczba mieszkańców. Liczba mieszkańców zameldowanych na stałe na terenie Gminy Krokowa, na dzień r. – Ilość złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień: r. – 3925 szt. (ilość zadeklarowanych osób: stałych-8926, czasowych-145) r. – 4116szt. (ilość zadeklarowanych osób: stałych-9046, czasowych-7611) r. – 4140 szt. (ilość zadeklarowanych osób: stałych-9034, czasowych-195) 6.Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust Gmina Krokowa objęłam systemem gospodarki odpadami komunalnymi tylko nieruchomości zamieszkałe. W roku 2014 (od 1 stycznia do 31 grudnia) wysłano 22 wezwania do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W omawianym okresie nie wszczęto postępowań i nie wydano decyzji administracyjnych określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 7. Ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Gminy Krokowa oraz ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, zgodnie z załączonymi wykresami i tabelami:

4 Odpady odebrane „u źródła” bezpośrednio z posesji – nieruchomości zamieszkałe w okresie I-VI rok I-VI Zmieszane Tworzywa Szkło Biodeg Gruz Gabaryty Opony Elektro I 149,0616,0712,512,71,1000 II 137,11116,762,283,5000 III 138,512,3611,2813,360,86000 IV 155,328,314,820,351,425,271,20,9 V 159,0627,1415,8122,392,276,0100 VI 149,7917,293,812,623,9000 Suma Mg 888,8492,1664,9673,731,481,281,20,9

5 Odpady odebrane „u źródła” bezpośrednio z posesji – nieruchomości zamieszkałe w okresie VII-XII rok VII-XII Zmieszane Tworzywa Szkło Biodeg Gruz Gabaryty Opony Elektro VII 202,330,3613,826,529,7000 VIII 208,6540,1818,2114,835,8000 IX 164,0535,3716,2928,994,7000 X 146,5416,2411,8224,834,2000 XI 137,820,6513,232,915,2000 XII 189,211,2422,7419,351,8000 Suma Mg 1048,54154,0496,06147,4331,4000

6 2014 rok I-VI Zmieszane Tworzywa Szkło Biodeg Gruz Gabaryty Opony Elektro VI 149,7917,293,812,623,9000 VII 202,330,3613,826,529,7000 VIII 208,6540,1818,2114,835,8000 Suma Mg 560,7487,8335,8153,9719,4000 Odpady odebrane „u źródła” bezpośrednio z posesji – nieruchomości zamieszkałe w okresie VI-VIII 2014

7 WYKRES 1. Wszystkie odpady zebrane i odebrane przez firmę wywozową w okresie I-XII 2014 (w tym PSZOK) z nieruchomości zamieszkałych

8 Odpady selektywnie zebrane w PSZOK – 2014 r. PSZOK 2014 biogabarytyelektrojarzeniówkioponyfolie leki apteki styczeń01,4000,90,3 0 luty01,61,1000,6 0,047 marzec1,30,6000,80,9 0 kwiecień01,10000,7 0 maj100000,32 0 czerwiec01, ,025 lipiec1,31,81, sierpień 1,21,10, wrzesień 1,940, październik 01, listopad 1,11, grudzień 01, ,8414,62,901,72,82 0,072

9 Wykres 2. Odpady dostarczone przez mieszkańców do PSZOK (w okresie I-VII 2014)

10 Ilość deklaracji porównanie: LIPIEC 2013 Łączna ilość deklaracji złożonych i obowiązujących w lipcu 2013 roku: 3454szt. Osoby stałe w deklaracjach: 7918 Osoby czasowe w deklaracjach: 6916 Deklaracje – segregacja: 3080 Deklaracje – bez segregacji: 374 LIPIEC 2014 Łączna ilość deklaracji złożonych i obowiązujących w lipcu 2014 roku: 4116szt. Osoby stałe w deklaracjach: 9150 Osoby czasowe w deklaracjach: 8230 Deklaracje – segregacja: 3611 Deklaracje – bez segregacji: 505 GRUDZIEŃ 2014 Łączna ilość deklaracji złożonych i obowiązujących na dzień : 4140szt. Osoby stałe w deklaracjach: 9034 Osoby czasowe w deklaracjach: 195 Deklaracje – segregacja: 3632 Deklaracje – bez segregacji: 508 PODSUMOWANIE: W stosunku od 2013 do 2014 roku (lipiec) przybyło 662 deklaracje, w tym: Osoby stałe w deklaracjach: 1232 Osoby czasowe w deklaracjach: 1314 Deklaracje – segregacja: 531 Deklaracje – bez segregacji: 131

11 Wykres 3. Porównanie: odpady komunalne – podstawowe frakcje I – XII 2013 I – XII 2014 PORÓWNIE ROKU 2013 z 2014 (w I połowie 2013 roku gmina nie prowadziła gospodarki odpadami komunalnymi)

12 Podsumowanie finansowe nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2014 rok Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Krokowa w 2014 roku: Odpady zbierane selektywnie 8zł od 1 osoby, odpady zbierane nieselektywnie 16zł od 1 osoby z nieruchomości zamieszkałych 1.Wpływy z tytułu opłaty : ,33, w tym: ,03zł należność główna 9.890,30zł koszty upomnienia 84,00zł odsetki od zaległości 2.Wydatki z tytułu opłaty : ,58, w tym: ,00zł odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych ,00zł Dozór PSZOK ,60zł oprogramowanie komputerowe systemu ,98zł koszty administracyjne (m.in. wynagrodzenie dwóch pracowników, korespondencja, zakup sprzętu, materiały biurowe) 3.Podsumownie: W związku z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstała za 2014 rok nadwyżka w wysokości ,75zł Nadwyżka finansowa z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostanie przeznaczona na zakup pojemników na odpady biodegradowalne dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami oraz na usuwanie miejsc nielegalnego gromadzenia odpadów komunalnych.


Pobierz ppt "Analiza systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Krokowa 01.01.2014 – 31.12.2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google