Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OPRACOWANIE PLANU PRZYGOTOWAŃ PUBLICZNEJ I NIEPUBLICZNEJ SŁUŻBY ZDROWIA NA POTRZEBY OBRONNE PAŃSTWA JEST ELEMENTEM PLANOWANIA OPERACYJNEGO REALIZOWANEGO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OPRACOWANIE PLANU PRZYGOTOWAŃ PUBLICZNEJ I NIEPUBLICZNEJ SŁUŻBY ZDROWIA NA POTRZEBY OBRONNE PAŃSTWA JEST ELEMENTEM PLANOWANIA OPERACYJNEGO REALIZOWANEGO."— Zapis prezentacji:

1 OPRACOWANIE PLANU PRZYGOTOWAŃ PUBLICZNEJ I NIEPUBLICZNEJ SŁUŻBY ZDROWIA NA POTRZEBY OBRONNE PAŃSTWA JEST ELEMENTEM PLANOWANIA OPERACYJNEGO REALIZOWANEGO W RAMACH PRZYGOTOWAŃ OBRONNYCH PAŃSTWA

2 PRZYGOTOWANIA OBRONNE W DZIALE „ZDROWIE” OBEJMUJĄ W SZCZEGÓLNOŚCI - PRZYGOTOWANIE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ PODSTAWOWYCH W ZMIENIONYCH WARUNKACH - ZAPLANOWANIE WYKONANIA DODATKOWYCH USTALONYCH ZADAŃ OBRONNYCH; - SZKOLENIE I DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA KIEROWANIE I WYKONYWANIE ZAPLANOWANYCH ZADAŃ; - KONTROLĘ PROWADZENIA PRZYGOTOWAŃ; - UTRZYMANIE GOTOWOŚCI DO URUCHOMIENIA ZADAŃ

3 -rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. Nr 143, poz. 1515 oraz z 2009 r. Nr 202, poz. 1555), - Zarządzenie nr 101 /10 Wojewody Śląskiego z dnia 6 kwietnia 2010 r. w sprawie planowania i realizacji w województwie śląskim zadań na potrzeby obronne państwa przez jednostki organizacyjne publicznej i niepublicznej służby zdrowia oraz jednostki samorządu terytorialnego. PODSTAWY PRAWNE PLANOWANIA

4 1) ROZSZERZENIE SZPITALNEJ BAZY ŁÓŻKOWEJ, 2) ZMIANA W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI PROFILU ŁÓŻEK SZPITALNYCH, 3) ZORGANIZOWANIE I ZABEZPIECZENIE FUNKCJONOWANIA ZMSz, 4) WYDZIELENIE ŁÓŻEK SZPITALNYCH DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH, 5) ZAPLANOWANIE WYKORZYSTANIA POTENCJAŁU KADROWEGO, - ZAPLANOWANIE DZIAŁAŃ SŁUŻB SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH, - ZAPLANOWANIE REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ SŁUŻBĘ KRWI - ORGANIZACJA STAŁEGO DYŻURU – WG USTALEŃ ORGANÓW NADZORUJĄCYCH, - PRZYGOTOWANIE STANOWISKA KIEROWANIA ORGANU (KIEROWNIKA ZOZ-U), - WYKONYWANIE ZADAŃ O KTÓRYCH MOWA W ART. 50 I ART. 116 USTAWY O POWSZECHNYM OBOWIĄZKU OBRONY RP NAJISTOTNIEJSZE ZADANIA OBRONNE PODLEGAJĄCE PLANOWANIU W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH DZIAŁAJĄCYCH W DZIALE „ZDROWIE” W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM: ZADANIA DODATKOWE

5 1) Zaplanowanie w ZOZ-ach powiększenia ilości łóżek w stosunku do kontraktu podpisanego z Narodowym Funduszem Zdrowia o 20% w obiektach własnych szpitali (salach chorych, korytarzach, świetlicach i innych pomieszczeniach), w oparciu o posiadane środki materiałowe (łóżka, materace, pościel i inne) i zasoby kadrowe. Przy planowaniu powiększania bazy szpitalnej należy uwzględnić możliwości diagnostyczne i sterylizacyjne szpitala, warunki samodzielnego działania w zakresie zapewnienia wymaganej obsługi administracyjno- gospodarczej i technicznej (kuchnie, pralnie, inne). Maksymalne powiększenie bazy łóżkowej w przedstawionym trybie, nie może być planowane o więcej niż o 100% w stosunku do kontraktu, o którym mowa wyżej, do właściwego ZOZ-u. 2) Zmiana profilu bazy szpitalnej powinna obejmować: po poszerzeniu bazy łóżkowej wg zasad określonych w pkt 1), zaplanowanie docelowego przekształcenia 50% łóżek w łóżka zabiegowe, w szpitalach uzdrowiskowych, ośrodkach sanatoryjnych i leczniczo-odwykowych, uzyskanie w oparciu o zestawy medyczne „U”, przechowywane dla wskazanej jednostkI organizacyjnej w ustalonych magazynach Agencji Rezerw Materiałowych, tylu łóżek szpitalnych (wraz z niezbędnym zabezpieczeniem organizacyjno- kadrowym) na ile przewidziane są zestawy medyczne. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD PLANOWANIA WYMIENIONYCH ZADAŃ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

6 3) ZMSz przygotowuje się w celu umożliwienia zwolnienia łóżek szpitalnych w ZOZ-ach i zapewnienia w wyznaczonych innych budynkach (hotelach, domach studenta, internatach, bursach, szkołach m.in.) opieki medycznej i pielęgnacji poszkodowanym, rannym i chorym nie wymagającym intensywnej opieki zdrowotnej. Liczba przygotowanych zastępczych miejsc szpitalnych ZMSz obligatoryjnie tworzonych na obszarze powiatu (miasta, gminy), oprócz ZMSz utworzonych w związku z uzupełnieniem stacjonarnej bazy, powinna wynosić nie mniej niż 50 na 10 tys. mieszkańcow. 4) przygotowanie do wydzielenia na potrzeby wskazanych służb określonej ilości łóżek szpitalnych wraz z zapewnieniem niezbędnego zabezpieczenia organizacyjno-kadrowego - obejmuje opracowanie przez jednostki organizacyjne publicznej lub niepublicznej służby zdrowia, wg zasad określonych w „Instrukcji opracowania planu wydzielenia łóżek szpitalnych dla potrzeb służb mundurowych”, o której mowa w § 6 ust. 3 zarządzenia, „Planów wydzielenia łóżek dla potrzeb służb mundurowych” w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Plany opracowuje się we współdziałaniu z przedstawicielami resortowymi wyznaczonymi przez uprawnione służby. Dokument, po opracowaniu, stanowi załącznik do planu ZOZ-u.

7 5) zaplanowanie wykorzystania potencjału kadrowego, do zabezpieczenia medycznego funkcjonowania zwiększonej bazy łóżkowej na potrzeby obronne państwa, w tym w ramach tworzonych ZMSz, planować należy wg. norm i wskaźników zatrudnienia określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia; - planowane przeniesienia kadr medycznych należy ograniczyć do niezbędnych potrzeb; - personel medyczny z macierzystej (zatrudniającej pracowników) do innych jednostek organizacyjnych publicznej i niepublicznej służby zdrowia w województwie, kierowany jest na podstawie decyzji wydanej przez wojewodę; Kierownik jednostki organizacyjnej służby zdrowia pracownikom przewidywanym do przeniesienia nadaje przydziały organizacyjno- mobilizacyjne do służby w obronie cywilnej w związku z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2005r. w sprawie stanowisk uznawanych za równorzędne z odbywaniem służby w obronie cywilnej (Dz. U. nr 60, poz. 519); Personel medyczny przewidywany do realizacji zadań wynikających z Planu ZOZ-u, należy reklamować od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów (Dz. U z 2004r. nr 210, poz.2136 z późn. zm.);

8 PLANY PRZYGOTOWAŃ PUBLICZNEJ I NIEPUBLICZNEJ SŁUŻBY ZDROWIA NA POTRZEBY OBRONNE PAŃSTWA OPRACOWUJĄ 1. WOJEWODA ORAZ WSZYSTKIE ORGANY ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ 2. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PUBLICZNEJ I NIEPUBLICZNEJ SŁUŻBY ZDROWIA, NA KTÓRE UPRAWNIONE ORGANY NAŁOŻYŁY ZADANIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWAŃ OBRONNYCH PAŃSTWA

9 PLAN OPRACOWYWANY PRZEZ ORGAN ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ JEST INTEGRALNYM ELEMENTEM „PLANU OPERACYJNEGO FUNKCJONOWANIA W WARUNKACH ZEWNĘTRZNEGO ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA I W CZASIE WOJNY” PLAN OPRACOWYWANY PRZEZ JEDNOSTKĘ ORGANIZACYJNĄ PUBLICZNEJ LUB NIEPUBLICZNEJ SŁUŻBY ZDROWIA JEST SAMODZIELNYM DOKUMENTEM PLANISTYCZNYM

10 PROCEDURY NAKŁADANIA ZADAŃ W ZAKRESIE PRZYGOTOWAŃ OBRONNYCH DZIAŁU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ „ZDROWIE”

11 1. Minister właściwy ds. zdrowia w odniesieniu do jednostek mu podległych lub przez niego nadzorowanych. 2. Wojewoda w odniesieniu do właściwych terytorialnie: a) jednostek samorządu terytorialnego (zarządzeniem); b) jednostek organizacyjnych niepublicznej służby zdrowia na wniosek właściwego miejscowo wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa (decyzją); c) jednostek organizacyjnych publicznej służby zdrowia, innych niż utworzone przez jednostkę samorządu terytorialnego, w uzgodnieniu z podmiotami które utworzyły te jednostki (decyzją). 3. Wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marszałek województwa – w odniesieniu do jednostek organizacyjnych publicznej służby zdrowia, utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (w trybie obowiązującym w danej strukturze samorządowej) ORGANY WŁAŚCIWE DO NAKŁADANIA OGÓLNYCH ZADAŃ W ZAKRESIE PLANOWANIA

12 ORGANY WŁAŚCIWE DO NAKŁADANIA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZYGOTOWANIEM I ZABEZPIECZENIEM FUNKCJONOWANIA ZASTĘPCZYCH MIEJSC SZPITALNYCH 1. W zakresie organizacji przygotowania ZMSz: a) Wojewoda podpisuje porozumienie dotyczące przygotowania i uruchamiania ZMSz z wójtami (burmistrzami, prezydentami miast). W powiecie zakres zadań w zakresie przygotowania ZMSz przez poszczególne gminy (miasta) ustalają starostowie. Na tej podstawie wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) opracowują „Plany organizacji funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych na terenie miasta (gminy) …” stanowiące załączniki do „Planu przygotowań publicznej i nipublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa” b) Wójt (burmistrz, prezydent miasta) Wyciąg z „Planu organizacji funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych na terenie miasta (gminy) …” przekazuje kierownikom ZOZ-ów odpowiadającym za przygotowanie zabezpieczenia medycznego tworzonych ZMSz ustalając z nimi zasady współdziałania w przygotowaniu i zabezpieczeniu funkcjonowania ZMSz

13 2. W zakresie zabezpieczenia medycznego: a) organy przygotowujące ZMSz wskazują kierownika nadzorowanego publicznego ZOZ-u do zaplanowania nadzoru nad tworzonymi zespołami ZMSz (zadania nakładają w trybie obowiązującym w danej strukturze samorządowej); b) w przypadku nie posiadania nadzorowanego publicznego ZOZ-u, występują z wnioskiem (wzór w instrukcji) do właściwego starosty (Marszałka Województwa Śląskiego) o wskazanie ZOZ-u nadzorowanego przez samorząd powiatowy (wojewódzki), który zapewni nadzór pod względem medycznym nad przygotowywaniem i funkcjonowaniem uruchomionych ZMSz (zadania na ZOZ nakłada starosta (Marszałek Województwa Śląskiego) w trybie obowiązującym w danej strukturze samorządowej); c) w przypadku braku możliwości zapewnienia zabezpieczenia medycznego w trybie określonym w ppkt a), b) organy wymienione w pkt a) występują z wnioskiem do Wojewody Śląskiego. Wojewoda nakłada zadanie na publiczny ZOZ podporządkowany innym podmiotom lub na niepubliczny ZOZ (decyzją) i przesyła uprawomocnioną decyzję do organizatora zabezpieczenia medycznego zespołu ZMSz określonego w decyzji.

14 1. W zakresie organizacji przygotowania wydzielania łóżek na potrzeby służb mundurowych: a) Wojewoda uzgadnia zakres zadań z przedstawicielami rezortowymi (MON, MSWiA, ABW); b) Dyrektor WBiZK Śl. UW w ramach realizacji zadań wojewody po dokonaniu uzgodnień, o których mowa w ppkt a), dokonuje podziału zadań wymagających zaplanowania, uzgadniając je z organami nadzorującymi jednostki organizacyjne służby zdrowia; c) po uzgodnieniu, o którym mowa w ppkt b), Dyrektor WBiZK Śl. UW wydaje decyzje nakładające na kierowników jednostek organizacyjnych publicznej i niepublicznej służby zdrowia zadania w sprawie liczby i profilu wydzielanych łóżek szpitalnych na potrzeby służb mundurowych. 2. W zakresie przygotowania realizacji zadań określonych w decyzji, o której mowa w pkt 1c) kierownicy jednostek organizacyjnych publicznej i nipublicznej służby zdrowia w ramach realizacji decyzji opracowują „Plany wydzielenia łóżek dla potrzeb służb mundurowych” stanowiące załączniki do „Planu przygotowania ZOZ-u na potrzeby obronne państwa” ORGANY WŁAŚCIWE DO NAKŁADANIA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z WYDZIELANIEM ŁÓŻEK NA POTRZEBY SŁUŻB MUNDUROWYCH

15 „Plany przygotowań publicznej i niepublicznej służby zdrowia... na potrzeby obronne państwa” powinny odpowiadać wymogom określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów i w zarządzeniu Wojewody uwzględniając rozstrzygnięcia zawarte w: a) „Instrukcji opracowania planów wydzielania łóżek szpitalnych dla potrzeb służb mundurowych”, b) „Instrukcji opracowania planów publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa”, c) „Instrukcji dotyczącej planowania, organizacji i funkcjonowania Zastępczych Miejsc Szpitalnych” Instrukcje są dostępne na stronie internetowej: www.katowice.uw.gov.pl w zakładce Bezpieczeństwo; Sprawy obronne www.katowice.uw.gov.pl

16 - wójt (burmistrz, prezydent miasta) opracowany plan uzgadnia - z właściwym terytorialnie starostą, - starosta (prezydent miasta na prawach powiatu, Marszałek Województwa Śląskiego) opracowany plan uzgadnia - z Dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, - kierownik publicznego i niepublicznego ZOZ-u opracowany plan ZOZ-u, uzgadnia z organem samorządu terytorialnego lub podmiotem, który utworzył ZOZ; PROCEDURA UZGADNIANIA PLANÓW:

17 UZGADNIANIE PLANÓW... I PLANÓW ZOZ-U … (załącznik do Planu - „Plan organizacji funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych na terenie miasta (gminy) …” – podlega dodatkowo uzgodnieniu z kierownikiem ZOZ-u odpowiedzialnym za zabezpieczenie medyczne funkcjonowania zespołu ZMSz. Dokument może być uzgadniany łącznie z Planem lub samodzielnie) Wojewoda Starosta Prezydent miasta na prawach powiatu Marszałek Województwa WójtBurmistrz Prezydent Miasta ZOZ NADZOROWANY NZOZ PODMIOT, KTÓRY UTWORZYŁ ZOZ JEŻELI ZOSTAŁ UTWORZONY PRZEZ ORGAN ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ

18 (załącznik do Planu - „Plan organizacji funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych na terenie miasta (gminy) …” –może być zatwierdzany łącznie z Planem lub osobno – gdy Plan, jest aktualny i nie wymaga zatwierdzenia w związku z jego aktualizacją) a) uzgodniony plan opracowany przez organ administracji samorządowej, zatwierdza Wojewoda Śląski, b) uzgodniony plan ZOZ-u, zatwierdza wójt (burmistrz, prezydent) gminy (miasta), na terenie której ZOZ prowadzi działalność; PROCEDURA ZATWIERDZANIA PLANÓW … I PLANÓW ZOZ-u … PLANÓW … I PLANÓW ZOZ-u …

19 ZASADY ZATWIERDZANIA PLANÓW... I PLANÓW ZOZ-u... Wojewoda WójtPrezydentBurmistrz ZOZ i NZOZ-y PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ NA TERENIE GMINY (MIASTA)

20 a) po każdej zmianie istotnych danych zawartych w planie, nie rzadziej niż raz w roku (w terminie do 31 stycznia, wg danych na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego), b) w ciągu 30 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie zakresu zadań obronnych niezbędnych do zaplanowania. Bez względu na powyższe wymagania dotyczące aktualizacji planów, do 28 lutego każdego roku organy administracji samorządowej sporządzające plan przesyłają do WBiZK ŚL. UW bilans personelu medycznego. AKTUALIZACJA PLANÓW


Pobierz ppt "OPRACOWANIE PLANU PRZYGOTOWAŃ PUBLICZNEJ I NIEPUBLICZNEJ SŁUŻBY ZDROWIA NA POTRZEBY OBRONNE PAŃSTWA JEST ELEMENTEM PLANOWANIA OPERACYJNEGO REALIZOWANEGO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google