Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

_______________________________________________________________________________________ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "_______________________________________________________________________________________ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach."— Zapis prezentacji:

1 _______________________________________________________________________________________ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KAMPANIA SPOŁECZNA BĄDŹ ŚWIADOMY – BĄDŹ WIDOCZNY II spotkanie robocze Punkt Aktywności Lokalnej w Rybniku 16.11.2010, godz. 10:00 PATRONAT MEDIALNY:

2 _______________________________________________________________________________________ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POJĘCIE KONTRASTU: Słownik Języka Polskiego: 1. «ostra sprzeczność między zestawionymi przedmiotami, zjawiskami itp.» 2. fiz. «różnica jasności między jasnymi i ciemnymi częściami obrazu kontrast wzrokowy «właściwość wzroku polegająca na różnym postrzeganiu przedmiotu w zależności od tła» STRONY INTERNETOWE: Minimalny poziom kontrastu jest określony w wytycznych W3C (World Wide Web Consortium). Stosuje się także programy weryfikujące kontrast, np. Contrast Analyser

3 _______________________________________________________________________________________ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona projektu www.przekroczycprog.plwww.przekroczycprog.pl

4 _______________________________________________________________________________________ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zastosowany kontrast:

5 _______________________________________________________________________________________ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego DECYZJA KOMISJI z dnia 21 grudnia 2007 r. dotycząca technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie aspektu „Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych i transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6633)

6 _______________________________________________________________________________________ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WYBRANE PUNKTY: 4.1.2.3.2. Oznaczenie trasy Osobom z upośledzeniem wzroku informacje o trasie wolnej od przeszkód powinny być przekazywane przynajmniej na jeden z następujących sposobów: ścieżki dotykowe, znaki dźwiękowe i rozpoznawane dotykiem, mówiące znaki, mapy w alfabecie Braille’a itp. Czym jest trasa wolna od przeszkód? Trasa wolna od przeszkód to trasa, którą mogą swobodnie poruszać się osoby należące do wszystkich kategorii osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Trasa taka może zawierać podjazdy lub windy (…)

7 _______________________________________________________________________________________ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego cd. Wszystkie wolne od przeszkód trasy, schody, kładki dla pieszych i przejścia podziemne powinny mieć dostępną szerokość minimum 1600 mm i dostępną wysokość minimum 2 300 mm na całej szerokości1 600 mm. Wymaganie minimalnej szerokości nie uwzględnia szerokości dodatkowej, która może być wymagana dla zapewnienia sprawnego przepływu pasażerów. Wymaganie to nie dotyczy schodów ruchomych, chodników ruchomych oraz wind. Przebieg tras wolnych od przeszkód powinien być możliwie najkrótszy. Posadzki tras wolnych od przeszkód powinny mieć własności przeciwodblaskowe.

8 _______________________________________________________________________________________ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 4.1.2.4. Drzwi i wejścia Przynajmniej jedno wejście na stację oraz jedno wejście na każdy peron powinny być przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Drzwi i wejścia powinny mieć minimalną dostępną szerokość po otwarciu 800 mm oraz dostępną wolną przestrzeń o wysokości 2 100 mm. Elementy sterujące drzwiami powinny znajdować się na wysokości od 800 mm do 1 200 mm. Jeżeli do obsługi drzwi służą przyciski lub inne urządzenia zdalnego sterowania, każdy taki przycisk lub urządzenie powinny kontrastować z otoczeniem, a korzystanie z nich nie może wymagać użycia siły większej niż 15 niutonów. W przypadku zastosowania drzwi obrotowych należy zapewnić dodatkowe, ogólnodostępne drzwi nieobrotowe, sąsiadujące z drzwiami obrotowymi. Progi przy drzwiach i wejściach nie mogą być wyższe niż 25 mm. Tam, gdzie zainstalowano progi, powinny one kontrastować kolorystycznie ze swoim bezpośrednim otoczeniem.

9 _______________________________________________________________________________________ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 4.1.2.5. Posadzki Wszystkie posadzki powinny być przeciwpoślizgowe, zgodnie z przepisami krajowymi dla budynków publicznych. Na terenie stacji, w żadnym punkcie powierzchni, po których przemieszczają się osoby, nie może być nierówności większych niż 5 mm, poza kierunkowymi ścieżkami rozpoznawanymi dotykiem, kanałami odwodnieniowymi lub dotykowymi sygnałami ostrzegawczymi. 4.1.2.6. Przeszkody przezroczyste Przezroczyste przeszkody na głównych trasach lub wzdłuż głównych tras, po których przemieszczają się pasażerowie, takie jak szklane drzwi lub przezroczyste ściany, powinny być oznaczone przynajmniej dwoma rzucającymi się w oczy pasami, na których widnieć będą znaki, symbole lub motywy dekoracyjne, umieszczonymi na wysokości od 1 500 mm do 2 000 mm (pierwszy pas) oraz od 850 mm do 1 050 mm (drugi pas). Znaki i elementy takie powinny kontrastować z tłem, na którym są widoczne. Wysokość takich oznaczeń będzie wynosić przynajmniej 100 mm. Oznaczenia takie nie są wymagane wzdłuż przezroczystych ścian, jeśli pasażerowi chronieni są przed kontaktem z nimi w inny sposób, na przykład przy pomocy poręczy lub ciągłych rzędów ławek.

10 _______________________________________________________________________________________ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 4.1.2.15. Schody Wszystkie stopnie schodów będą miały właściwości przeciwpoślizgowe. Przed pierwszym stopniem schodów w górę oraz przed pierwszym stopniem schodów w dół, na całej szerokości schodów zainstalowany będzie pas rozpoznawalny dotykiem. Pas ten będzie posiadał minimalną szerokość 400 mm, będzie kontrastował z powierzchnią posadzki oraz będzie w nią wkomponowany. Pas ten będzie się różnił od pasów stosowanych przy ścieżkach dotykowych (o ile są zainstalowane).

11 _______________________________________________________________________________________ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane metra i ich usytuowanie.

12 _______________________________________________________________________________________ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rozdział 4 Dostosowanie stacji metra do potrzeb osób o ograniczonej zdolności poruszania się § 17. 1. Należy zapewnić przynajmniej jedną trasę wolną od przeszkód, która będzie łączyć z peronami pasażerskimi wejścia i wyjścia dostępne dla osób o ograniczonej możliwości poruszania. 2. Trasa wolna od przeszkód może zawierać podjazdy lub dźwigi, o ile są one przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych zgodnie z przepisami działu IV rozdziału 9 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Długość tras wolnych od przeszkód musi być możliwie najkrótsza. 3. Trasa wolna od przeszkód powinna być wyraźnie oznaczona za pomocą informacji wizualnej. 4. Osobom z dysfunkcją wzroku informacje o trasie wolnej od przeszkód powinny być przekazywane co najmniej w jednym z następujących sposobów: ścieżki dotykowe, znaki dźwiękowe i znaki rozpoznawane dotykiem, mapy w alfabecie Braille’a.

13 _______________________________________________________________________________________ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego cd. 5. Jeśli w przebiegu trasy wolnej od przeszkód prowadzącej na peron pasażerski, w zasięgu ręki znajdują się poręcze lub ściany, na tylnej części poręczy lub na ścianie na wysokości od 0,85 m do 1 m powinny być umieszczone informacje (na przykład numer peronu lub oznaczenie kierunku) w alfabecie Braille’a lub pismem wypukłym. Jedyne dozwolone piktogramy rozpoznawane dotykiem to liczby i strzałki. 6. Posadzki tras wolnych od przeszkód muszą mieć właściwości przeciwodblaskowe. § 19. 1. Drzwi, wejścia i wyjścia na stacjach metra powinny spełniać następujące wymagania: 1) otwierać się ręcznie, półautomatycznie i automatycznie; 2) elementy sterujące drzwiami należy umieszczać na wysokości od 0,8 m do 1,2 m;

14 _______________________________________________________________________________________ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego cd. 5) progi w drzwiach i wejściach, w przypadku zainstalowania, nie mogą być wyższe niż 20 mm, a ich kolor powinien wyraźnie kontrastować z kolorem posadzki. 2. Przezroczyste przeszkody, takie jak szklane drzwi lub przezroczyste ściany, należy oznaczyć przynajmniej dwoma pasami kontrastującymi kolorystycznie z tłem, o szerokości nie mniejszej niż 0,1m, na których mogą być umieszczone znaki, symbole lub motywy dekoracyjne; umieszczonymi na wysokości od 1,5 do 2m (pierwszy pas) oraz od 0,85 do 1,05 m (drugi pas). Przezroczyste ściany o wysokości do 1,5 m należy oznaczyć jednym pasem umieszczonym bezpośrednio przy górnej krawędzi ściany. Oznaczenia takie nie są wymagane wzdłuż przezroczystych ścian, jeśli pasażerowie chronieni są przed kontaktem z nimi przy pomocy poręczy lub ławek. 6. Schody na stacjach metra powinny spełniać następujące wymagania: 1)wszystkie stopnie schodów powinny posiadać nawierzchnie o właściwościach przeciwpoślizgowych; 2) 0,6 m przed pierwszym stopniem schodów w górę oraz 0,6 m przed pierwszym stopniem schodów w dół, na całej szerokości schodów powinien być zainstalowany pas oznakowania dotykowego o minimalnej szerokości 0,4 m;

15 _______________________________________________________________________________________ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego cd. 3) rozmieszczenie elementów oznakowania dotykowego powinno być zgodne z układem ostrzegawczego oznakowania dotykowego; 4) krawędzie pierwszego stopnia schodów w górę i pierwszego stopnia schodów w dół, na powierzchni poziomej i pionowej, powinny być oznaczone pasem o szerokości nie mniejszej niż 0,05 m, w kolorze wyraźnie kontrastującym z kolorem posadzki, a w przypadku biegu schodów o trzech stopniach należy oznakować wszystkie trzy krawędzie, 7. Krawędź poziomej powierzchni stałej schodów ruchomych należy oznakować pasem o szerokości 0,1 m w kolorze wyraźnie kontrastującym z kolorem posadzki. 8. Dopuszczalne jest wykorzystanie, jako oznakowania dotykowego, elementów konstrukcyjnych zainstalowanych w podłodze przed schodami, jeżeli ich szerokość jest nie mniejsza niż 0,4 m.

16 _______________________________________________________________________________________ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ:) Mirosław Górka specjalista ds. realizacji projektów koordynator projektu "Przekroczyć próg" Ośrodek Pomocy Społecznej 44-200 Rybnik, ul. Żużlowa 25 tel. /032/ 422-11-11 wewn. 351 www.przekroczycprog.pl www.pomocspoleczna.rybnik.pl pokój nr 11 www.przekroczycprog.pl www.pomocspoleczna.rybnik.pl


Pobierz ppt "_______________________________________________________________________________________ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google