Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Planowanie i organizacja kształcenia zawodowego według modułowych programów nauczania mgr inż. Elżbieta Hejłasz Strzelce Opolskie, 4 marca 2011 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Planowanie i organizacja kształcenia zawodowego według modułowych programów nauczania mgr inż. Elżbieta Hejłasz Strzelce Opolskie, 4 marca 2011 r."— Zapis prezentacji:

1 1 Planowanie i organizacja kształcenia zawodowego według modułowych programów nauczania mgr inż. Elżbieta Hejłasz Strzelce Opolskie, 4 marca 2011 r.

2 2 Programy nauczania Kształcenie zawodowe może odbywać się na podstawie programów nauczania o strukturze: Przedmiotowej Modułowej teoriapraktyka teoria + praktyka +

3 3 Program nauczania dla zawodu Niezależnie od przyjętego układu treści kształcenia, każdy program nauczania powinien uwzględniać podstawę programową kształcenia w zawodzie Takie założenie gwarantuje, że absolwenci szkół kształcących w danym zawodzie, niezależnie od typu ukończonej szkoły i jej formy, osiągną te same umiejętności, które będą mogli potwierdzać na egzaminie zewnętrznym

4 4 Program nauczania Stanowi zbiór usystematyzowanych, celowych układów umiejętności i treści nauczania, ujętych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie wraz ze wskazówkami dotyczącymi realizacji procesu kształcenia i oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia Rozporządzenie MEN z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania …

5 5 Program nauczania dla zawodu PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU  Plany nauczania  Programy nauczania w układzie: przedmiotowymmodułowym  Szczegółowe cele kształcenia  Materiał nauczania  Wskazania metodyczne do realizacji programu  Propozycje metod sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia

6 6 Porównanie układu treści kształcenia w programach nauczania o strukturze przedmiotowej i modułowej Program nauczania o strukturze przedmiotowej I. Plany nauczania II. Programy nauczania przedmiotów zawodowych Szczegółowe cele kształcenia Materiał nauczania - działy tematyczne - ćwiczenia Środki dydaktyczne Uwagi o realizacji Propozycje metod sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia Literatura Program nauczania o strukturze modułowej Wprowadzenie Założenia programowo-organizacyjne kształcenia w zawodzie Plany nauczania Moduły kształcenia w zawodzie 1. Cele kształcenia 2. Wykaz jednostek modułowych 3. Schemat układu jednostek modułowych 4. Literatura Jednostki modułowe 1. Szczegółowe cele kształcenia 2. Materiał nauczania 3. Ćwiczenia 4. Środki dydaktyczne 5. Wskazania metodyczne do realizacji programu jednostki 6. Propozycje metod sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia

7 7 Programy nauczania - różnice Programy przedmiotowe  Kryterium doboru treści kształcenia są określone dziedziny wiedzy, wyodrębnione jako przedmioty nauczania  W przedmiotach nauczania – działy tematyczne  Podział zajęć edukacyjnych na teoretyczne i praktyczne Programy modułowe  Cele kształcenia i materiał nauczania wynikają z przyszłych zadań zawodowych  Brak podziału na zajęcia teoretyczne i praktyczne  Prymat umiejętności praktycznych nad wiedzą teoretyczną  Jednostki modułowe integrują treści kształcenia z różnych dyscyplin wiedzy  Szeroko wykorzystuje się zasadę transferu wiedzy i umiejętności  Poszczególne jednostki można wymieniać, uzupełniać oraz dostosowywać do poziomu wymaganych umiejętności, potrzeb gospodarki i lokalnego rynku pracy

8 8 W kształceniu przedmiotowym:  dominują czynności pedagogiczne nauczyciela  dominuje dedukcyjny tok kształcenia  występuje podział na zajęcia teoretyczne i praktyczne  dominuje przyswajanie wiadomości  wiadomości i umiejętności nie wynikają z zadań, z jakimi spotyka się uczeń w praktyce zawodowej

9 9 W kształceniu modułowym:  uczący się sam rozwiązuje zadania, nauczyciel pełni rolę mentora, doradcy, organizatora procesu kształcenia zawodowego  zajęcia prowadzone są w grupach do 15 osób  stosowane są różne formy organizacyjne pracy uczniów – zespołowe lub indywidualnie  czas zajęć dydaktycznych jest optymalnie wykorzystany  uczący się kształtuje umiejętności potrzebne do wykonywania zadań zawodowych  występuje pełna integracja teorii z praktyką  podstawą zdobywania wiedzy, nabywania umiejętności i kształtowania postaw jest wykonywanie różnorodnych czynności w rzeczywistych lub niskosymulowanych warunkach pracy

10 10 Kształcenie modułowe Jest to forma kształcenia, kt ó ra zrywa z konwencją dotychczasowych program ó w nauczania, odrębnych program ó w dla poszczeg ó lnych przedmiot ó w, wprowadzając modułowy układ treści Proces kształcenia oparty jest na modułach, obejmujących zintegrowane treści kształcenia z r ó żnych dziedzin wiedzy

11 Kształcenie modułowe polega na takiej organizacji procesu nauczania- uczenia się, w wyniku którego kształtowane będą określone umiejętności i postawy warunkujące wykonywanie określonych zadań typowych dla danego zawodu W wyniku realizacji treści programowych wybranego modułu uczący się powinien zdobyć określony zakres wiedzy praktycznie użytecznej, wynikającej ze szczeg ó łowych cel ó w kształcenia

12 12 Kształcenie zawodowe może być realizowane na podstawie:  programów autorskich dopuszczonych przez dyrektora szkoły, do użytku w danej szkole  dotychczas opracowanych przykładowych programów nauczania dla zawodu o strukturze przedmiotowej lub modułowej W rozporządzeniu z dn. 8 czerwca 2009 określone zostały szczegółowe warunki i tryb dopuszczania do użytku w danej szkole przez dyrektora szkoły, programów opracowanych przez nauczycieli kształcenia zawodowego

13 13 Aktualna oferta KOWEZiU dotycząca modułowych programów nauczania W ramach projektu „Przygotowanie innowacyjnych programów do kształcenia zawodowego” współfinansowanego ze środków EFS opracowano: 131 modułowych programów nauczania oraz 3438 pakietów edukacyjnych stanowiących obudowę dydaktyczną 185 modułowych programach nauczania

14 14 Wszystkie modułowe programy nauczania opracowane w KOWEZiU są zgodne z: wymaganiami zawartymi w materiale metodycznym dla autorów programu „Modułowy program nauczania dla zawodu” zatwierdzonym przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w dniu 24 kwietnia 2004 r. 14

15 15 Struktura modułowego programu nauczania Wprowadzenie I. Założenia programowo-organizacyjne kształcenia w zawodzie II. Plany nauczania III. Moduły kształcenia w zawodzie Kategorie modułów: O - ogólnozawodowe, Z - zawodowe, S - specjalizacyjne.

16 16 Struktura modułu 1. Cele kształcenia 2. Wykaz jednostek modułowych 3. Schemat układu jednostek modułowych 4. Literatura Moduł – wyodrębniony element programu nauczania, odnoszący się do określonej grupy treści programowych: ogólnozawodowych, zawodowych i specjalizacyjnych realizowanych w procesie kształcenia zawodowego w formie jednostek modułowych

17 17 Struktura jednostki modułowej 1. Szczegółowe cele kształcenia 2. Materiał nauczania 3. Ćwiczenia 4. Środki dydaktyczne 5. Wskazania metodyczne do realizacji programu jednostki 6. Propozycje metod sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia Jednostka modułowa – część modułu kształcenia w zawodzie, obejmująca logiczny i możliwy do wykonania wycinek pracy, o wyraźnie określonym początku i zakończeniu, nie podlegający zwykle dalszym podziałom, a jego rezultatem jest produkt, usługa lub istotna decyzja

18 18 Specjalizacja w zawodzie Modułowy program nauczania może również uwzględniać treści specjalizacji, które powinny być dostosowane do:  potrzeb lokalnego rynku pracy  oczekiwań pracodawców  zainteresowań uczących się Szkoła może skorzystać z przykładowych programów specjalizacji zamieszczonych w modułowych programach nauczania lub opracować programy autorskie. Program specjalizacji powinien być realizowany pod koniec okresu kształcenia

19 19 Przykładowy zapis kodowania: modułu:  341[07].O1  341[07] – symbol cyfrowy zawodu: technik organizacji usług gastronomicznych  O1 – pierwszy moduł ogólnozawodowy jednostki modułowej:  341[07].Z1.02  341[07] – symbol cyfrowy zawodu: technik organizacji usług gastronomicznych Z1 – pierwszy moduł zawodowy  02 – druga jednostka modułowa w module Z1

20 Lp. Moduły kształcenia w zawodzie Liczba godzin tygodniowo w czteroletnim okresie nauczania Klasy I-IV 1. Podstawy działalności usługowej 13 2. Podstawy gastronomii i żywienia 6 3. Technologia gastronomiczna 10 4.Obsługa konsumenta 9 5.Usługi gastronomiczne12 Razem50 Praktyka zawodowa: 4 tygodnie Lp. Moduły kształcenia w zawodzie Liczba godzin tygodniowo w czteroletnim okresie nauczania Klasy I-IV 1. Podstawy działalności usługowej 13 2. Podstawy żywienia i produkcji potraw 4 3. Produkcja i ekspedycja potraw 24 4. Usługi gastronomiczne 9 Razem50 Praktyka zawodowa: 4 tygodnie Lp. Moduły kształcenia w zawodzie Liczba godzin tygodniowo w czteroletnim okresie nauczania Klasy I-IV 1. Podstawy działalności usługowej 13 2. Podstawy żywienia, produkcji i podawania potraw 5 3. Technologia sporządzania potraw 8 4.Obsługa konsumenta 8 5. Organizacja serwisu specjalnego oraz imprez okolicznościowych 9 6.Usługi barmańskie 7 Razem50 Praktyka zawodowa: 4 tygodnie KUCHARZ 512[02] TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH 341[07] KELNER 512[01]

21 21 Obudowa dydaktyczna modułowych programów nauczania Integralną częścią programu modułowego jest jego obudowa dydaktyczna w postaci pakietów edukacyjnych dla uczącego się i dla nauczyciela Pakiety edukacyjne (dostępne w wersji elektronicznej) stanowią cenną pomoc dydaktyczną w kształceniu zawodowym

22 22 Pakiet edukacyjny to zbiór materiałów do nauczania i uczenia się, który stanowi obudowę dydaktyczną do jednostki modułowej wyodrębnionej w programie nauczania. Każdy pakiet edukacyjny składa się z:  poradnika dla ucznia  poradnika dla nauczyciela 22 Pakiety edukacyjne

23 23 Poradnik dla ucznia i nauczyciela

24 24 Działania szkoły związane z wdrożeniem programu modułowego I. PLANOWANIE PRACY SZKOŁY II. ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY III. ORGANIZACJA PRACY NAUCZYCIELA

25 25 I. Planowanie pracy szkoły w oparciu o programy modułowe Krok 1 Sprawdzenie, do jakich zawodów zostały opracowane programy modułowe Krok 2 Przeprowadzenie w szkole wstępnego szkolenia na temat kształcenia modułowego i uzyskanie akceptacji dla tej inicjatywy rady pedagogicznej Krok 3 Powołanie zespołu, który opracowuje koncepcję przygotowania szkoły do tej formy kształcenia

26 26 I. Planowanie pracy szkoły w oparciu o programy modułowe cd. Krok 4 Ustalenie potrzeb w zakresie przygotowania szkoły – nauczycieli i bazy, ze względu na zmianę funkcji i koncepcji nauczycieli, organizacji zajęć, metod nauczania Krok 5 Sprawdzenie, czy dysponujemy pakietami edukacyjnymi i czy istnieją możliwości przygotowania własnych pakietów

27 27 I. Planowanie pracy szkoły w oparciu o programy modułowe cd. Krok 6 Inwentaryzacja wyposażenia pracowni w środki i pomoce dydaktyczne, określenie rzeczywistych potrzeb, sprawdzenie możliwości skorzystania z bazy innych placówek edukacyjnych Krok 7 Analiza kwalifikacji zawodowych (wykształcenia kierunkowego oraz kompetencji zawodowych) nauczycieli kształcenia zawodowego, określenie potrzeb w tym zakresie

28 28 I. Planowanie pracy szkoły w oparciu o programy modułowe cd. Krok 8 Analiza kosztów wprowadzenia nowej formy kształcenia (przed wprowadzeniem, po pierwszym roku, po całym cyklu kształcenia), określenie potrzeb Krok 9 Uzyskanie akceptacji, wsparcia właściwego organu prowadzącego i innych sojuszników szkoły Krok 10 Podjęcie decyzji o wprowadzeniu kształcenia modułowego

29 29 I. Planowanie pracy szkoły w oparciu o programy modułowe cd. Krok 11 Uzupełnienie braków w zakresie bazy dydaktycznej oraz kadry nauczycielskiej Krok 12 Opracowanie szkolnego planu nauczania na cały cykl kształcenia na podstawie analizy mapy dydaktycznej programu modułowego, harmonogramu zajęć oraz przygotowanie zajęć do arkusza organizacyjnego

30 30 I. Planowanie pracy szkoły w oparciu o programy modułowe cd. Krok 13 Opracowanie zasad oceniania i promowania na poszczególnych etapach kształcenia modułowego oraz wprowadzenie odpowiednich zmian w statucie szkoły Krok 14 Bieżąca analiza procesu kształcenia modułowego i efektów uzyskanych w wyniku jego realizacji Krok 15 Promocja kształcenia modułowego w środowisku lokalnym

31 31 II. Organizacja pracy szkoły adaptacja dokumentów szkolnych 1. Statut szkoły 2. Arkusz organizacyjny 3. Plany nauczania 4. Inne dokumenty - dziennik lekcyjny - arkusze ocen - indeksy

32 32 II. Organizacja pracy szkoły adaptacja dokumentów szkolnych cd. 1. Statut szkoły Uwzględnienie Rozporządzenia MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania…. Uwzględnienie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania …. § 14.2. Śródroczna i roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z danego modułu uwzględnia oceny uzyskane przez ucznia ze wszystkich w pełni zrealizowanych w danym semestrze jednostek modułowych przynależnych do tego modułu. (…). 3.Szczególne warunki i sposób ustalenia śródrocznej i rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z danego modułu określa statut szkoły. § 24.2. Podstawą oceniania i klasyfikowania słuchaczy w szkole dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej (…) na podstawie modułowego programu nauczania (…) są zaliczeniowe prace kontrolne przeprowadzane z zakresu wszystkich w pełni zrealizowanych w danym semestrze jednostek modułowych.

33 33 II. Organizacja pracy szkoły adaptacja dokumentów szkolnych cd. 2. Arkusz organizacyjny Uwzględnienie Rozporządzenia MEN w sprawie ramowych planów nauczania …. w § 6: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: W … zasadniczej szkole zawodowej, …, trzyletnim liceum profilowanym, czteroletnim technikum, trzyletnim technikum uzupełniającym…, szkole policealnej … podział na grupy jest obowiązkowy: 1. …….. 2. ……. 5. w przypadku realizacji w kształceniu zawodowym modułów, zgodnie z wymogami określonymi w modułowym programie nauczania dla zawodu

34 34 II. Organizacja pracy szkoły adaptacja dokumentów szkolnych cd. 2. Arkusz organizacyjny cd. Arkusz organizacyjny powinien zawierać: 1. Nazwy modułów i jednostek modułowych 2. Liczbę godzin w tygodniowym rozliczeniu dla jednostki modułowej 3. Liczbę grup 4. Liczbę godzin dla nauczycieli

35 35 II. Organizacja pracy szkoły adaptacja dokumentów szkolnych – plan nauczania, technikum zawód: technik ekonomista 341 [02] (podbudowa programowa: gimnazjum) Lp.Moduły kształcenia w zawodzie L. godz. tygodniowo w dwuletnim okresie nauczania (sem. I- IV) 1. Ekonomiczno-prawne podstawy gospodarowania 13 2. Działalność podmiotu gospodarczego7 3. Język obcy zawodowy w praktyce4 4. Zasoby ludzkie jednostki organizacyjnej7 5. Gospodarowanie majątkiem przedsiębiorstwa 8 6. Rozliczenia finansowe11 Razem 50 Praktyka zawodowa 4 tygodnie Klasa I – 36 tyg. x 6 godz. = 216 godz. Klasa II – 36 tyg. x 14 godz. = 504 godz. Klasa III – 36 x 15 = 540 godz. Klasa IV – (28 tyg. – 4 tyg. prakt.) x 15 godz. = 360

36 36 II. Organizacja pracy szkoły adaptacja dokumentów szkolnych – plan nauczania, szkoła policealna zawód: technik ekonomista 341 [02] (podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie) Lp. Moduły kształcenia w zawodzie L. godz. tygodniowo w dwuletnim okresie nauczania (sem. I- IV) 1. Ekonomiczno-prawne podstawy gospodarowania 13 2. Działalność podmiotu gospodarczego 7 3. Język obcy zawodowy w praktyce4 4. Zasoby ludzkie jednostki organizacyjnej 7 5. Gospodarowanie majątkiem przedsiębiorstwa 8 6. Rozliczenia finansowe11 Razem 50 Praktyka zawodowa 4 tygodnie 1 rok – 36 tyg. x 25 godz. = 900 godz. 2 rok – 32 tyg. x 25 godz. = 800 godz.

37 37 II. Organizacja pracy szkoły adaptacja dokumentów szkolnych – plan nauczania Zawód: technik ekonomista 341 [02] Podbudowa programowa: LP, profil ekonomiczno-administracyjny Lp Moduły kształcenia w zawodzie L. godz. tygodniowo w rocznym okresie nauczania (sem. I-II) 1.Działalność podmiotu gospodarczego 6 2.Język obcy zawodowy w praktyce 4 3.Zasoby ludzkie jednostki organizacyjnej 6 4.Gospodarowanie majątkiem przedsiębiorstwa 6 5.Rozliczenia finansowe10 Razem32 Praktyka zawodowa 4 tygodnie 32 tyg. x 32 godz. = 1024 godz.

38 38 II. Organizacja pracy szkoły Wykaz modułów i jednostek modułowych Technik ekonomista Szkoła Policealna na podbudowie LP, profil ekon.-adm. Symbol Zestawienie modułów i jedn. modułowych Orient. l. godzin Przyjęta l. godz. 341[02].O1Ekonom.-prawne podst. gospodarowania489 341[02].O1.01 Stosowanie przepisów prawa w gospodarowaniu 70 56 341[02].O1.02 Gospodarowanie na rynku zasobów, dóbr i usług 90 72 341[02].O1.03 Wykonywanie prac biurowych 112 88 341[02].O1.04 Zarządzenie zasobami ekonomicznymi 90 341[02].O1.05 Ewidencjonowanie zdarze ń gospodarczych 106 341[02].Z1Działalność podmiotu gospodarczego252 341[02].Z2Język obcy zawodowy144 341[02].Z3Zasoby ludzkie jednostki organizacyjnej252 341[02].Z4Gospodarowanie majątkiem przedsiębiorstwa240 341[02].Z5Rozliczenia finansowe264 341[02].Z6Praktyka zawodowa140 Razem1760

39 39 II. Organizacja pracy szkoły - SZKOLNY PLAN NAUCZANIA Szkoła: …Zespół Szkół ………… Zawód: Technik ekonomista Podbudowa programowa Gimnazjum Moduł Jednostka modułowa Ekonomiczno prawne podstawy.. Tydzień nauki 12….282930…36 Liczba godzin tygodniowo 341[02].O1.01 Stosowanie przepisów prawa.. 28 tygodni x 3 godz. tygodniowo 341[02].O1.02 Gospodarowan ie na rynku … 36 tygodni x 2 godz. tygodniowo 341[02].O1.03 Wykonywanie prac biurowych 28 tygodni x 4 godz. Tygodniowo 8 tygodni x 4 godz. tygodniowo Razem216 godzin

40 40 II. Organizacja pracy szkoły adaptacja dokumentów szkolnych cd. Ustalenie w ramach zespołu kształcenia zawodowego:  sposobu wypełniania dokumentacji: dziennika, arkuszy ocen, indeksów  sposobu oceniania jednostki modułowej, modułu  sposobu zaliczania jednostki modułowej w przypadku nieobecności ucznia lub otrzymania oceny niedostatecznej

41 41 Praktyczne rady dotyczące organizacji kształcenia zawodowego wg modułowych programów nauczania Przed rozpoczęciem prac związanych z wdrożeniem kształcenia modułowego do praktyki szkolnej należy, (z nauczycielami „zawodowcami”):  dokonać analizy przykładowego modułowego programu nauczania w danym zawodzie pod katem wymagań oraz układu treści programowych  dokonać analizy wyposażenia dydaktycznego w programie i porównać z wyposażeniem pracowni dydaktycznych w szkole  sprawdzić, które moduły i jednostki modułowe są niezależne względem siebie i można je realizować w dowolnej kolejności  sprawdzić, w których modułach i jednostkach modułowych treści kształcenia są zależne względem siebie i należy realizować je w określonej kolejności

42 42  określić liczbę godzin przeznaczonych na realizację modułów: ogólnozawodowych, zawodowych i specjalizacyjnych z podziałem na kolejne lata nauki  przeliczyć proponowane w programie liczby godzin przeznaczone na realizację poszczególnych jednostek modułowych na liczby godzin przypadających na tydzień nauki w poszczególnych klasach za wyjątkiem modułu „Praktyka Zawodowa”, 42 Praktyczne rady dotycząceorganizacji kształcenia zawodowego wg modułowych programów nauczania Praktyczne rady dotyczące organizacji kształcenia zawodowego wg modułowych programów nauczania

43 43 Układając plan lekcji wskazane jest, aby zajęcia dydaktyczne odbywały się:  w klasach pierwszych w blokach dwu-, trzygodzinnych;  w miarę możliwości równolegle  w klasach programowo wyższych można grupować w tzw. „dni modułowe”, podczas których kształtowane będą przede wszystkim umiejętności praktyczne  w blokach, których czas trwania powinien wynikać ze szczegółowych celów kształcenia w jednostkach modułowych 43 Praktyczne rady dotyczące organizacji kształcenia zawodowego wg modułowych programów nauczania

44 Przykład dobrej praktyki  Program nauczania dla zawodu: technik informatyk  jednostka szkoleniowa: 312[01].O1.05. JS 08 – Retusz obrazów graficznych – usuwanie zbędnych elementów obrazu, poprawianie obrazów uszkodzonych

45

46 46 Dydaktyczna mapa programu nauczania 312[01].O1 312[01].O1.01 312[01].O1.02 312[01].O1.03312[01].O1.04 312[01].O1.05 312[01].Z1 312[01].Z1.01 312[01].Z1.02 312[01].Z3312[01].Z2312[01].Z4 312[01].Z2.01 312[01].S1 312[01].Z3.01312[01].Z4.01 312[01].Z5 312[01].S2 312[01].Z5.01 312[01].S2.01 312[01].Z5.02 312[01].Z5.03 312[01].S1.01 312[01].Z3.02312[01].Z4.02312[01].Z2.02 312[01].Z3.03312[01].Z4.03 312[01].S1.02312[01].S2.02 312[01].S1.03

47 Przydział godzin w modułach

48 Plan lekcji – kształcenie modułowe

49

50 Plan nauczania w zawodzie technik informatyk – szkoła dla dorosłych, forma stacjonarna

51

52

53

54

55

56

57 Wpisywanie tematów do dziennika lekcyjnego

58 Realizacja jednostki szkoleniowej  312[01].O1.05– (5 jednostka modułowa w 1 module ogólnozawodowym) Stosowanie technik graficznych i multimedialnych  312[01].O1.05 JS 08 – (8 jednostka szkoleniowa) Retusz obrazów graficznych – usuwanie zbędnych elementów obrazu, poprawianie obrazów uszkodzonych

59

60

61 Wskazania metodyczne cd.

62

63 63 Dlaczego modułowe programy nauczania?  preferowane są praktyczne treści kształcenia  obowiązuje zasada ścisłego łączenia teorii z praktyką  proces uczenia się dominuje nad procesem nauczania  umiejętności opanowane w ramach poszczególnych modułów dają możliwość wykonywania określonego zakresu pracy

64 64 Dlaczego modułowe programy nauczania?  mają decydujący wpływ na jakość kształcenia zawodowego oraz efekty pracy dydaktycznej  pozwalają na tworzenie elastycznych dostosowanych do oczekiwań pracodawców ofert nabywania kwalifikacji i kompetencji zawodowych

65 65 Dlaczego modułowe programy nauczania?  dają możliwość przygotowania ucznia do wykonywania zawodu poprzez realizację zadań zbliżonych do tych, które są wykonywane na stanowisku pracy  umożliwiają aktualizację wiedzy  umożliwiają szybkie przekwalifikowanie  ułatwiają zdobywanie wybranych /pojedyńczych kwalifikacji

66 66 Istnieje potrzeba:  dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy  walidacji kwalifikacji zawodowych  rozszerzenia współpracy szkół z organizacjami pracodawców  upowszechniania nowatorskich rozwiązań organizacyjnych i przykładów dobrej praktyk 66 Dlaczego kształcenie modułowe ?

67 67 Ścisłe związki pomiędzy procesem kształcenia a rynkiem pracy

68 68  umożliwia przygotowanie aktywnego, mobilnego i skutecznie działającego pracownika gospodarki rynkowej  wpływa na poprawę jakości kształcenia zawodowego  przyczynia się do stworzenia odpowiednich warunków do innowacyjnego kształcenia zawodowego, samokształcenia, dokształcania i doskonalenia  umożliwia dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy (lokalnego, krajowego i UE) Kształcenie zawodowe z wykorzystaniem modułowych programów nauczania

69 69 Z modułowych programów nauczania Z modułowych programów nauczania można korzystać:  w kształceniu szkolnym i pozaszkolnym  podczas prowadzenia kursów doskonalących umożliwiających podwyższenie lub zmianę kwalifikacji zawodowych  w procesie kształtowania umiejętności specjalizacyjnych w zawodzie wynikających z potrzeb lokalnego rynku pracy  w procesie samokształcenia  w doradztwie i poradnictwie zawodowym

70 70 WNIOSKI KOŃCOWE WNIOSKI KOŃCOWE Wdrożenie modułowego programu nauczania do praktyki szkolnej wymaga:  zapewnienia odpowiednich warunków do realizacji procesu kształcenia zawodowego  zaangażowania się wielu osób w planowanie i organizację procesu kształcenia zawodowego  podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez nauczycieli  doskonalenia metod kształcenia

71 71  zasady projektowania modułowych programów nauczania  metody nauczania preferowane w kształceniu zawodowym  pomiar dydaktyczny  organizacja zajęć dydaktycznych  wykorzystanie pakietów edukacyjnych w kształceniu zawodowym 71 Zalecane obszary doskonalenia zawodowego nauczycieli:

72 72 Musimy mieć:  przekonanie  bazę dydaktyczną  nauczycieli zawodu  modułowy program nauczania  pakiety edukacyjne  czas  … 72 Rozpoczynając prace związane z realizacją kształcenia modułowego

73 73 Życzę sukcesów w realizacji zamierzonych celów Dziękuję za uwagę e.hejlasz@koweziu.edu.pl wrp@koweziu.edu.pl


Pobierz ppt "1 Planowanie i organizacja kształcenia zawodowego według modułowych programów nauczania mgr inż. Elżbieta Hejłasz Strzelce Opolskie, 4 marca 2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google