Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KOMUNIKATY. DOSKONALENIE KADRY KIEROWNICZEJ OŚWIATY NAUCZYCIELI Dofinansowanie doskonalenia nauczycieli, w tym: indywidualizacja procesu nauczania finansowanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KOMUNIKATY. DOSKONALENIE KADRY KIEROWNICZEJ OŚWIATY NAUCZYCIELI Dofinansowanie doskonalenia nauczycieli, w tym: indywidualizacja procesu nauczania finansowanie."— Zapis prezentacji:

1 KOMUNIKATY

2 DOSKONALENIE KADRY KIEROWNICZEJ OŚWIATY NAUCZYCIELI Dofinansowanie doskonalenia nauczycieli, w tym: indywidualizacja procesu nauczania finansowanie opracowania dokumentacji szkolnej wdrażającej modyfikację kształcenia zawodowego, finansowanie dokształcania merytorycznego i kształcenia nauczycieli zawodu, poparte wnikliwą diagnozą potrzeb: - kadry kierowniczej białostockiej oświaty, - nauczycieli. Szkolenie z zakresu ruchu kadrowego w szkołach i placówkach oświatowych

3 DOSKONALENIE KADRY KIEROWNICZEJ OŚWIATY NAUCZYCIELI Efekty doskonalenia nauczycieli: Własne potrzeby. Zdobycie nowej wiedzy. Nabycie nowych umiejętności. Zmiana postaw nauczyciela. Wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w miejscu pracy zgodnie z potrzebami placówki. Dzielenie się wiedzą z dyrektorem i nauczycielami poprzez szkolenie, warsztaty, przeprowadzenie rady pedagogicznej, lekcje otwarte dla nauczycieli, Wprowadzenie zmian w pracy nauczyciela - metodycznych merytorycznych i dydaktycznych. Opracowanie zmian systemowych i wdrażanie ich w placówce, wprowadzenie innowacji.

4 REALIZACJA PROJEKTU REALIZACJA PROJEKTU „O TOŻSAMOŚĆ SZKOŁY” „O TOŻSAMOŚĆ SZKOŁY”

5 XIII BIAŁOSTOCKIE FORUM SZKÓŁ „O TOŻSAMOŚĆ SZKOŁY”

6

7 KALENDARZ UROCZYSTOŚCI: Festyn Edukacyjny, Wiosenna Parada Młodych – 1 czerwca 2012 r., plac przed Teatrem Dramatycznym. III Zjazd Akademii Zarządzania „Dyrektora Szkoły” ph. „Finanse w szkole a autonomia i odpowiedzialność dyrektora” - 5 czerwca 2012 r. Debata Samorządów Uczniowskich w ramach XIII BFS:  13 czerwca 2012 – gimnazja,  14 czerwca 2012 – szkoły ponadgimnazjalne. Koncert dedykowany laureatom oraz finalistom olimpiad i turniejów – 21 czerwca 2012 r.

8 PROJEKT „ZABAWY FUNDAMENTALNE” Ścisła współpraca pomiędzy domem a przedszkolem - szansa na harmonijny rozwój możliwości dzieci w sferach: poznawczej, ruchowej, społecznej oraz emocjonalnej. Przedsięwzięcia realizowane w ramach projektu „O tożsamość szkoły” będą miały charakter: zajęć wspierających, zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów zagrożonych uzależnieniami, Informacja dotycząca zainteresowania projektem pozyskana została na podstawie pogłębionej diagnozy i analizy przeprowadzonej w PS 31, a także w PS 4, PS 14, PS 48, PS 51, PS 64, PS 68, PS 82 w szczególności: duże zainteresowanie rodziców warsztatami ze specjalistami, konkretnymi przykładami pracy z dzieckiem, oczekiwań nauczycieli poszukujących nowych rozwiązań metodycznych i form.

9 PROJEKT „ZABAWY FUNDAMENTALNE” Spodziewane efekty projektu na poziomie ucznia: Wykreowanie wyznaczników tożsamości małego dziecka na etapie kształcenia w przedszkolu. Umiejętność rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania mądrych wyborów i dążenia do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym. Kształtowanie relacji interpersonalnych dziecko, nauczyciel, rodzic. Ścisła współpraca nauczyciel – ujednolicenie oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych. Optymalny rozwój małych dzieci. Spodziewane efekty projektu na poziomie przedszkola: Wykreowanie wyznaczników tożsamości białostockich przedszkoli i jej podmiotów. Wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci i młodzieży. Synergia oddziaływań środowiskowych na rzecz rozwoju przedszkola. Lepsze wykorzystanie zasobów ludzkich i bazy przedszkolnej oraz miejskiej. Rozwój poczucia odpowiedzialności za skuteczność podejmowanych działań wszystkich beneficjentów przedszkola.

10 VIII EDYCJA KONFERENCJI ZAWODOWEJ „NOWE WYZWANIA” 1.Dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy w oparciu o wnikliwą analizę potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy, przy czym analiza ta, z uwagi na dynamikę rynku pracy, powinna mieć wielopłaszczyznowy wymiar i nie ograniczać się tylko do danych zawartych w rejestrach powiatowych urzędów pracy; 2.Ścisła współpraca z zakładami pracy celem tworzenia programów nauczania oraz pełnej realizacji KPS (kompetencji personalnych i społecznych). 3.Współpraca szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami celem podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów i wzmocnieniu ich zdolności do zatrudniania. Przełamanie braku zainteresowania współpracą ze strony pracodawców poprzez np. udział w promowaniu marki zakładu;

11 VIII EDYCJA KONFERENCJI ZAWODOWEJ „NOWE WYZWANIA” 4. Wyposażenie absolwenta w kwalifikacje zawodowe lecz również przygotowanie do pracy w ogóle poprzez kształtowanie odpowiednich postaw i cech osobowości (samodzielność) oraz kultury pracy, również w ramach zawodowych zajęć pozalekcyjnych; 5. Stworzenie Centrum, którego rolą będzie wyrównanie różnic w kształceniu zawodowym – dobrymi doświadczeniami zapoznali zebranych przedstawiciele Niemiec z Ośrodka Szkolenia w Goetz; 6. Kształcenie kompetencji cyfrowych tzw. E- umiejętności oraz stwarzanie możliwości zdobycia certyfikowanych umiejętności, które dadzą większe możliwości na rynku pracy wzmocnieniu i zwiększą zdolność do zatrudniania; 7. Wyposażenie szkół w nowoczesne urządzenia dydaktyczne, podnoszące jakość i atrakcyjność kształcenia zawodowego

12 VIII EDYCJA KONFERENCJI ZAWODOWEJ „NOWE WYZWANIA” Dobre praktyki Dyrektora Zespołu Szkół Salezjańskich w Oświęcimiu, ks. Zenona Latawca: 1. Najistotniejsze wyzwanie jakie stoi przed każdą szkołą, w tym też zawodową, to wychowanie młodego człowieka. Najpierw poszukujemy człowieka, a dopiero potem fachowca. Wychowanie ma się odbywać przez pracę. 2. Wychowanie to zadanie nauczyciela o wysokim autorytecie, należy więc dbać o ten autorytet. 3. Podstaw zawodu uczymy się w warsztatach szkolnych, gdzie jest zrozumienie dla tempa pracy ucznia, jego błędów. 4. Uczeń powinien mieć obowiązek uczestniczenia w 100% zajęć praktycznych. 5. Uczeń powinien widzieć efekt swojej pracy. 6. Warsztaty powinny być bardzo dobrze wyposażone, a środki można pozyskać z projektów unijnych.

13 VIII EDYCJA KONFERENCJI ZAWODOWEJ „NOWE WYZWANIA” Odbudowa rangi szkolnictwa zawodowego, sprawdzona w powiecie drawskim (na podstawie wystąpienia Stanisława Cybuli - Starosty Drawskiego): 1. „Przegląd stanowisk niepedagogicznych” jako pomysł na ratowanie finansów. 2. Likwidacja kosztów stałych. 3. Stworzenie Lokalnego Standardu Edukacyjnego - jednakowe dla każdej szkoły zasady finansowania, 25% koszty stałe, 75% koszty dydaktyczne. 4. Łączenie szkół kształcących w tych samych bądź zbliżonych zawodach. 5. Stałe dokształcanie nauczycieli.

14 V EDYCJA KONFERENCJI „RAZEM NA RZECZ UCZNIA” Organ prowadzący: 1. Aktualizowanie bazy danych dotyczącej oferty edukacyjnej dzieci niepełnosprawnych, z wadą słuchu i wzroku. 2. Powołanie zespołu w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej celem wypracowania rozwiązań systemowej współpracy i oddziaływania wszystkich środowisk na rzecz ucznia, nauczyciela oraz rodziców. 3. Wypracowanie zasad współpracy służby zdrowia, oświaty oraz pomocy społecznej w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz wspierania dzieci i uczniów w procesie edukacji. 4. Powołanie Rady Rodziców przy Prezydencie Miasta Białegostoku celem aktywizowania rodziców na rzecz kształcenia, wychowania i opieki dzieci oraz młodzieży. 5. Utworzenie na stronie Miasta Białegostoku w zakładce edukacja podstrony „Pomoc psychologiczno – pedagogiczna” oraz podstrony „Wsparcie niepełnosprawnych”, zawierających ofertę pomocy, z linkami do ORE, KO, poradni, MODM, CKU, Koalicji Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, CWOP. 6. Upowszechnienie na stronie Miasta Białegostoku w zakładce edukacja elektronicznej wersji informatora „Jeżeli potrzebujesz pomocy”. 7. Powołanie Akademii Rodziny jako formy kształcenia ustawicznego na rzecz wspierania rodziny w jej funkcjach wychowawczych i opiekuńczych.

15 V EDYCJA KONFERENCJI „RAZEM NA RZECZ UCZNIA” Dyrektorzy szkół: 1. Rozpoznawanie i angażowanie zasobów kadrowych szkół i placówek na rzecz pomocy psychologiczno-pedagogicznej dziecku i rodzinie. 2. Przygotowywanie pracowników szkół i placówek do szerszej współpracy z rodzicami, poprzez organizowanie profesjonalnych szkoleń, warsztatów, kursów oraz informowanie rodziców o zmianach w przepisach oświatowych. 3. Doskonalenie współdziałania kadry pedagogicznej szkół z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi i rodzicami /opiekunami prawnymi dzieci i młodzieży. 4. Doprecyzowanie zasad organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach. 5. Rozwój zajęć pozalekcyjnych międzyszkolnych wspierających ucznia w jego potrzebach edukacyjnych (zajęcia. e-learningowe koła zainteresowań, centra międzyszkolne) 6. Upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu budowania relacji w zespołach klasowych, szkolnych i pozaszkolnych (dobre praktyki pomocy psychologiczno-pedagogicznej) na stronie internetowej szkół i Miasta Białystok

16 V EDYCJA KONFERENCJI „RAZEM NA RZECZ UCZNIA” Poradnie psychologiczno–pedagogiczne oraz MODM: 1. Opracowanie systemu rozpoznawania i wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych. 2. Zawiązanie i wzmocnienie partnerstwa różnych instytucji biorących udział nie tylko w wychowaniu i kształceniu dzieci, ale również wspieraniu uczniów zdolnych. 3. Opracowanie strategii systemowej pomocy dzieciom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom od chwili wykrycia niepełnosprawności i wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. 4. Rozwinięcie systemu współpracy lekarzy, nauczycieli, pedagogów, psychologów i psychoterapeutów oraz doradców zawodowych celem wspierania dzieci w procesie edukacji. Organizacje pozarządowe: 1. Podjęcie działań na rzecz tworzenia zakładów aktywności zawodowej, spółdzielni socjalnych celem aktywizowania zawodowego osób niepełnosprawnych.


Pobierz ppt "KOMUNIKATY. DOSKONALENIE KADRY KIEROWNICZEJ OŚWIATY NAUCZYCIELI Dofinansowanie doskonalenia nauczycieli, w tym: indywidualizacja procesu nauczania finansowanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google