Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku."— Zapis prezentacji:

1 Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku

2

3 Podstawa prawna przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego: -rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2015r., poz. 843.); -rozporządzenie MEN z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianów, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego. (Dz.U. 2015r.); -Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. z póżn. zmianami. W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, podlega sprawdzeniu, w jakim stopniu uczeń spełnia te wymagania. Egzamin gimnazjalny - 18,19,20 kwiecień 2016r.

4 Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje: 1) w części pierwszej - humanistycznej - wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie ; 2) w części drugiej - matematyczno-przyrodniczej - wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii ; 3) w części trzeciej - wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego. Egzamin gimnazjalny - 18,19,20 kwiecień 2016r.

5 Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku Harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i ogłasza go na stronie Komisji Centralnej nie później niż do dnia 20 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin. 1 dzień egzaminów -18 kwietnia 2016r. (poniedziałek)  z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut (dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać wydłużony nie więcej niż o 20 minut );  z zakresu języka polskiego egzamin rozpocznie się o godzinie 11:00 i będzie trwał 90 minut (dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut ) Organizacja i harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2015/2016

6 Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku 2 dzień egzaminów – 19 kwietnia 2016r. (wtorek)  z zakresu przedmiotów przyrodniczych – (biologia, chemia, fizyka, geografia), egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut (dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut );  z zakresu matematyki egzamin rozpocznie się o godzinie 11.00 i będzie trwał 90 minut (dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut ) Organizacja i harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2015/2016

7 Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku 3 dzień egzaminów – 20 kwietnia 2016r. (środa) z języka obcego nowożytnego  na poziomie podstawowym egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut (dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut ) ;  na poziomie rozszerzonym egzamin rozpocznie się o godzinie 11.00 i będzie trwał 60 minut (dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 30 minut ). Organizacja i harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2015/2016

8 Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną) i okazać go w razie potrzeby. W przypadku braku odpowiedniego dokumentu tożsamość ucznia może być potwierdzona przez jego wychowawcę lub innego nauczyciela danej szkoły. Do sali egzaminacyjnej zdający wnosi jedynie dozwolone przybory: każdy zdający powinien mieć na każdym zakresie lub poziomie odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Organizacja i harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2015/2016

9 Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem. Na egzaminie gimnazjalnym nie wolno korzystać z kalkulatora i słowników, nie wolno także przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych. Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych. Organizacja i harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2015/2016

10 Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku Do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego uczeń przystępuje z zakresu tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. Poziom III.0 oznacza naukę języka obcego „od podstaw” w gimnazjum – uczeń nie uczył się tego języka w szkole podstawowej jako obowiązkowego. (Deklarując zdawanie języka obcego na egzaminie z poziomu III.0 uczeń zdaje ten język na poziomie podstawowym) Organizacja i harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2015/2016

11 Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku Poziom III.1 oznacza naukę języka obcego w gimnazjum jako kontynuację tego języka, którego uczył się w szkole podstawowej jako obowiązkowego. (Deklarując zdawanie języka obcego na egzaminie z poziomu III.1 uczeń zdaje ten język na poziomie podstawowym i obowiązkowo na poziomie rozszerzonym) Może jednak przystąpić do części trzeciej egzaminu na poziomie rozszerzonym na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) (deklaracja pisemna również do 30 września). Organizacja i harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2015/2016

12 Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku Dostosowanie warunków egzaminacyjnych odbywa się zgodnie z Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2015/2016 egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi opublikowanym na stronie internetowej CKE najpóźniej do dnia 10 września 2015r. Dostosowanie, warunków egzaminacyjnych do indywidualnych potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dotyczy uczniów posiadających:  opinię w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w nauce, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, w czasie, gdy uczeń uczęszczał do szkoły podstawowej lub gimnazjum; Dostosowanie warunków egzaminacyjnych

13 Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku  opinię w sprawie przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w nauce, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną;  zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia w przypadku ucznia chorego lub niesprawnego czasowo;  pozytywną opinię rady pedagogicznej w sprawie przystąpienia do egzaminu w warunkach dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia, który w roku szkolnym, w którym przystępuje do egzaminu, był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole Dostosowanie warunków egzaminacyjnych

14 Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku Uczniowie, których stan zdrowia wymaga przyjmowania leku lub zjedzenia posiłku w trakcie trwania egzaminu muszą dostarczyć do dyrektora szkoły zaświadczenie lekarskie zawierające takie zalecenie. Jeśli uczeń z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie zdaje egzamin w terminach dodatkowych. ◦ Część humanistyczna – 1 czerwca 2016r. – środa; ◦ Część matematyczno-przyrodnicza – 2 czerwca 2016r. – czwartek; ◦ Część z języka obcego – 3 czerwca 2016r. – piątek. Dostosowanie warunków egzaminacyjnych

15 Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku Prace egzaminacyjne sprawdzają wykwalifikowani egzaminatorzy według jednolitych kryteriów. Po sprawdzeniu prac ustala się wyniki egzaminacyjne w następujących sześciu zakresach: język polski historia i wiedza o społeczeństwie matematyka przedmioty przyrodnicze język obcy nowożytny na poziomie podstawowym język obcy nowożytny na poziomie rozszerzonym Każdy zdający otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach swojego egzaminu. Dla każdego z powyższych zakresów będą podane dwie liczby: wynik procentowy oraz wynik centylowy. Wynik egzaminu nie ma wpływu na ukończenie gimnazjum. Wyniki egzaminów

16 Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku O wyniku egzaminu uczeń może dowiedzieć się wcześniej logując się na stronę OKE (login i hasło uczeń otrzyma od dyrektora szkoły). Informacje na temat egzaminu znajdą Państwo również na stronach internetowych www.cke.edu.pl oraz www.oke.lomza.pl znajdują się :www.cke.edu.plwww.oke.lomza.pl  informator gimnazjalny;  przykładowe zadania;  procedury;  komunikaty dyrektora CKE (dostosowanie warunków…, terminy, itd..) Dodatkowe informacje znajdują się również na www.gim2.olecko.edu.plwww.gim2.olecko.edu.plDZIĘKUJĘ Wyniki egzaminów


Pobierz ppt "Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google