Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gimnazjum Nr 5 w Zamościu. przydział uczniów do klas na podstawie średniej ocen z wiodących przedmiotów - porównywalny poziom.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gimnazjum Nr 5 w Zamościu. przydział uczniów do klas na podstawie średniej ocen z wiodących przedmiotów - porównywalny poziom."— Zapis prezentacji:

1 Gimnazjum Nr 5 w Zamościu

2 przydział uczniów do klas na podstawie średniej ocen z wiodących przedmiotów - porównywalny poziom

3 test sprawdzający wiedzę i umiejętności z jęz. angielskiego, test diagnozujący z matematyki i języka polskiego. Wnioski wynikające z tych analiz wykorzystywane są do modyfikacji opracowanych wcześniej planów wynikowych.

4 zaplanowanie pracy z uczniem zdolnym - próba ukierunkowania ucznia poprzez zwrócenie mu uwagi na możliwości rozwojowe i zainteresowania, zwiększenie ilości zajęć wyrównawczych z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym, co zwiększa szanse uzyskania dobrego wyniku nawet uczniom słabszym, stworzenie uczniom szerokiej oferty zajęć pozalekcyjnych, zachęcanie uczniów do brania udziału w różnorodnych konkursach, docenianie każdego sukcesu poprzez informowanie społeczności szkolnej o sukcesie, przyznawanie nagród rzeczowych, stypendiów motywacyjnych itp. uwzględnianie możliwości rozwojowych uczniów w oparciu o opinię PPP uczniom osiągającym wysokie wyniki sportowe, startującym w zawodach, umożliwia się zaliczanie m.in. sprawdzianów w innym terminie.

5 wdrożenie wniosków z analiz pracy dydaktycznej – analiza jakościowa i ilościowa: - zwracanie szczególnej uwagi na zadania i treści określane na egzaminie jako trudne bądź bardzo trudne. Wieloletnie analizy pozwalają również na wytypowanie standardów, jak i też konkretnych treści z którymi uczniowie radzą sobie najsłabiej. Te wnioski są w pierwszej kolejności uwzględniane i wdrażane do pracy z kolejnym rocznikiem uczniów. - w sprawdzianach i próbnych testach zamieszczane zadania na podobnych konstrukcjach jak zadania egzaminacyjne oraz zadań, które pojawiły się na egzaminie.

6 bieżąca kontrola postępów ucznia, wymiana wiedzy i informacji między nauczycielami, badanie wyników nauczania zaplanowane w cyklu 3-letnim – każda klasa objęta badaniem ze wszystkich przedmiotów, stałe dostarczanie informacji o postępach i możliwościach uczniom i rodzicom, informacja zwrotna dla uczniów i rodziców – dziennik elektroniczny, spotkania, ocena kształtująca, testy kompetencji – próbny egzamin w klasie I oraz II, próbny egzamin gimnazjalny w klasie III,

7 praca zespołowa – wymiana doświadczeń, wiedzy, modyfikacja programów, samodzielni w podejmowaniu decyzji o formach pracy, metodach, świadomość potencjału ucznia średniego oraz jego ogromnych możliwości każdy nauczyciel prowadzi zajęcia dla uczniów zarówno zdolnych jak i wymagających wsparcia stosowanie elementów oceniania kształtującego ze szczególnym uwzględnieniem celu lekcji oraz informacji zwrotnej. indywidualizacja podczas lekcji, różnicowanie pracy z uczniami, dodatkowe zadania dla uczniów zdolnych, różnicowanie pracy domowej, internetowe strony przedmiotowe – wymagania, NaCoBeZU, PSO, zagadnienia do sprawdzianu, aktywna praca z uczniem zdolnym – regularne spotkania,co najmniej raz w tygodniu, konsultacje, motywowanie do pracy, angażowanie w konkursy, poszerzanie wiedzy za pomocą przyjętego programu nauczania

8 rytmiczna praca z uczniem słabym - spotkania co najmniej 1 raz w tygodniu, stały kontakt z rodzicami uczniów – dzielenie się spostrzeżeniami, współpraca oraz pomoc w ewentualnych trudnościach adaptacyjnych - stała informacja zwrotna o postępach ucznia w nauce i zachowaniu - bieżąca informacja za pomocą dziennika elektronicznego, zaplanowanie indywidualnych konsultacji dla uczniów i rodziców - jedna godzina w tygodniu, nauczyciel zawsze do dyspozycji ( dla ucznia, dyrektora, innego nauczyciela, rodzica) przynajmniej ½ godz. przed i ½ godz. po lekcji,  rozmowy na tematy, które interesują ucznia -poświęcanie tyle czasu ile uczeń potrzebuje,  doskonalenie własnych umiejętności– czynni egzaminatorzy - wiedza i doświadczenie wykorzystywane jest w pracy zarówno indywidualnej jak i zbiorowej wśród uczniów;

9  praca z tablicą interaktywną,  multibooki,  kahoot,  program antyplagiat,  praca w chmurze  wykorzystanie do prac domowych dziennika elektronicznego

10 rzetelna, nie symulowana praca nauczycieli, odpowiedzialność – bardzo duża dbałość o autentyczną realizację podstawy programowej, dbałość o przestrzeganie zapisów statutowych – terminów, praw ucznia itp.,

11 równy start dla wszystkich, diagnoza na wejściu, zwiększony ramowy plan nauczania o 15 godzin z fizyki, chemii, biologii i geografii, uczeń jest badany i obserwowany w I półroczu pod kątem możliwości intelektualnych, zainteresowań, sytuacji rodzinnej, w I roku samodzielnie wybiera zajęcia pozalekcyjne, od II półrocza I klasy otrzymuje wstępną informację od n-li przedmiotu o postępach w nauce i otrzymuje propozycję wsparcia i pomocy w przedmiotach, w których chciałby poszerzać swoją wiedzę, od klasy II bierze udział w konkursach kuratoryjnych ( przygotowywany jest od klasy I) oraz wszystkich tych, które daję mu autentyczną możliwość sprawdzenia wiedzy oraz jej poszerzenia, uczeń o mniejszych możliwościach otrzymuje wsparcie od początku I klasy w ramach zajęć wyrównawczych, próbny egzamin gimnazjalny w klasie I, II, III – informacja dla ucznia i rodziców, indywidualizacja na zajęciach,

12 w ramach przygotowania do egzaminu gimnazjalnego – liczne powtórzenia w II półroczu klasy III, atmosfera dobrej rywalizacji, udział w projektach edukacyjnych, konsekwentnie rozliczany z nieobecności, mobilizowany do nauki, stały kontakt z rodzicami, sukces zauważalny i doceniony – sprawdzony system wystawiania oceny z zachowania, szeroka oferta imprez szkolnych m.in.. – wycieczki krajowe i zagraniczne, wymiana językowa – Schwabisch – Hall, udział w innowacjach, szkolne dyskoteki, otrzęsiny, bal karnawałowy, bal absolwenta, działalność grupy PAT, teatr szkolny, akcje charytatywne,

13 bardzo dokładna analiza możliwości i umiejętności, oraz motywacji uczniów w klasie 1, ocena postępów uczniów w klasie 2, stan przygotowania uczniów klasy 3 do egzaminu gimnazjalnego – zaplanowanie lekcji powtórzeniowych, ocena stopnia realizacji podstawy programowej, zaplanowanie pracy na II półrocze,

14

15 Egzamin gimnazjalny Przedmiot Rok szkolny 2011/2012 Rok szkolny 2012/2013 Rok szkolny 2013/2014 Rok szkolny 2014/2015 Część humanistyczna Jęz. polski8887 Historia8887 Część matematyczno- przyrodnicza Matematyka7888 Przyrodnicze7888 Język angielski Poziom podstawowy 788 7

16

17

18

19

20

21

22 Średnia na semestr w klasie III – 5,50 Średnia na koniec szkoły – 5,44 Laureat konkursu kuratoryjnego z matematyki Finalista konkursu kuratoryjnego z fizyki Finalista konkursu kuratoryjnego z chemii Laureat „Zagimaka” w latach 2013/2014, 2014/2015 Laureat „CLICKONMANIACA” w latach 2013/2014, 2014/2015 Finalista „CLICKONMANIACA” ROKU 2012/2013 Laureat w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „Olimpus” – sesja zimowa 2014/2015 II miejsce indywidualnie w Wojewódzkim Turnieju Chemicznym 2013/2014 I miejsce indywidualnie w Okręgowym Turnieju Chemicznym w roku 2013/2014 I miejsce drużynowo w Okręgowym Turnieju Chemicznym w roku 2013/2014, 2014/2015 II miejsce w Wojewódzkiej Gimnazjadzie w Szachach 2014/2015 I miejsce w Rejonowej Gimnazjadzie w Szachach 2014/2015 II miejsce w klasyfikacji generalnej Zamojskiej Ligi Szachowej 2013/2014 Wyróżniony w Międzynarodowym Konkursie Informatycznym Bóbr Zachowanie - wzorowe

23 W klasie II oraz III zdobył tytuł Laureata z matematyki, chemii, fizyki w konkursie organizowanym przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w Lublinie. Laureat w konkursie matematycznym „Zagimak” organizowanym pod patronatem Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie. W klasie III osiągnął wysoką średnią- 5,53. W klasie I uzyskał I miejsce w kategorii indywidualnej klas pierwszych w etapie powiatowym III Regionalnego Turnieju Chemicznego dla uczniów gimnazjów pod patronatem Dziekana Wydziału Chemii UMCS w Lublinie. W klasie I uzyskał I miejsce w kategorii indywidualnej klas pierwszych w etapie finałowym III Regionalnego Turnieju Chemicznego dla uczniów gimnazjów pod patronatem Dziekana Wydziału Chemii UMCS w Lublinie oraz Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Był wolontariuszem Fundacji „Dziewczynka z zapałkami”. Wykonywał świadczenia wolontarystyczne na rzecz Hospicjum Santa Galla. Charakteryzuje się wysoką kulturą osobistą, wzorowym zachowaniem, przestrzega zasad obowiązujących w szkole, służy pomocą kolegom i koleżankom w klasie, jest odpowiedzialny, zdyscyplinowany, uczynny, prośby i polecenia wychowawcy realizuje bez zastrzeżeń.

24 Dziecku trzeba dać najpierw to, co mu się należy, a potem w miarę i w porę wymagać od niego...„ J. Korczak

25


Pobierz ppt "Gimnazjum Nr 5 w Zamościu. przydział uczniów do klas na podstawie średniej ocen z wiodących przedmiotów - porównywalny poziom."

Podobne prezentacje


Reklamy Google