Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja o wynikach sprawdzianu i egzaminu w publicznych szk o ł ach podstawowych i gimnazj ach szk o ł ach podstawowych i gimnazj ach (dla których organem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja o wynikach sprawdzianu i egzaminu w publicznych szk o ł ach podstawowych i gimnazj ach szk o ł ach podstawowych i gimnazj ach (dla których organem."— Zapis prezentacji:

1 Informacja o wynikach sprawdzianu i egzaminu w publicznych szk o ł ach podstawowych i gimnazj ach szk o ł ach podstawowych i gimnazj ach (dla których organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn) 2011/2012r. Szkoły podstawowe 1. Szkoły podstawowe Załącznik nr 1

2 Wprowadzenie 3 kwietnia 2012roku po raz jedenasty odbył się ogólnopolski sprawdzian dla uczniów klasy szóstej szkoły podstawowej. W szkołach podstawowych sprawdzian badał opanowanie umiejętności zawartych w standardach wymagań egzaminacyjnych z następujących obszarów: czytanie (1), pisanie (2), rozumowanie (3), korzystanie z informacji (4) oraz wykorzystywanie wiedzy w praktyce (5). Sprawdzian trwał 60 minut. W woj. śląskim do sprawdzianu przystąpiło 39723 szóstoklasistów. Uczniowie z dysfunkcjami mieli prawo do wydłużenia czasu o 30 minut. Maksymalna liczba punktów, którą uczeń mógł uzyskać za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań wynosiła 40. Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przygotowano dostosowane zestawy zadań egzaminacyjnych. 2

3 Procedura wykorzystania wyników sprawdzianu i egzaminu w celu poprawy poziomu opanowania umiejętności przez uczniów 1.Zapoznanie się z wynikami po przeprowadzonym sprawdzianie, egzaminie. 2.Przeprowadzenie analizy wyników w poszczególnych oddziałach. 3.Porównanie wyników oddziału z wynikami szkoły, gminy, województwa. 4.Porównanie wyników sprawdzianu, egzaminu z wynikami klasyfikacji rocznej 2010/2011. 5.Porównanie wyników sprawdzianu, egzaminu z wynikami w 2010 r. 6.Połączenie informacji o poziomie osiągnięć uczniów z warunkami funkcjonowania szkoły. 7.Znalezienie obszarów możliwej ingerencji w proces dydaktyczny. 8.Zbieranie informacji o poziomie osiągnięć uczniów przychodzących do danego typu szkoły 9.Sformułowanie wniosków i włączenie do planu pracy dydaktycznej szkoły. 3

4 SP Razem Średni wynik sprawdzianu w szkołach podstawowych min - 5 pkt, max - 40 pkt Wartość średnia dla województwa śląskiego 22,56 Wartość średnia dla powiatu cieszyńskiego 22,98 Wartość średnia dla Cieszyna 25,11 4

5 SP Razem Obszar umiejętności : Czytanie Wskaźnik łatwości dla województwa śląskiego 0,64– co oznacza, że 63 uczniów na 100 poprawnie rozwiązało zadanie Wskaźnik łatwości dla cieszyńskich szkół podstawowych 5

6 SP Razem Obszar umiejętności : Pisanie Wskaźnik łatwości dla województwa śląskiego 0,58 Wskaźnik łatwości dla cieszyńskich szkół podstawowych 6

7 SP Razem Obszar umiejętności : Rozumowanie Wskaźnik łatwości dla województwa śląskiego 0,51 Wskaźnik łatwości dla cieszyńskich szkół podstawowych 7

8 SP Razem Obszar umiejętności : Korzystanie z informacji Wskaźnik łatwości dla województwa śląskiego 0,71 Wskaźnik łatwości dla cieszyńskich szkół podstawowych 8

9 SP Razem Obszar umiejętności : Wiedza w praktyce Wskaźnik łatwości dla województwa śląskiego 0,45 Wskaźnik łatwości dla cieszyńskich szkół podstawowych 9

10 2. Gimnazja Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.) 24, 25 i 26 kwietnia 2012 roku po raz jedenasty odbył się ogólnopolski egzamin dla uczniów (słuchaczy) klas trzecich gimnazjów. Od roku szkolnego 2011/2012 obowiązują nowe zasady przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego. Egzamin sprawdza opanowanie przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych w wymaganiach ogólnych i szczegółowych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego z dnia 23 grudnia 2008 r. w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych w trzecim i wcześniejszych etapach edukacyjnych. Egzamin gimnazjalny składa się, tak jak dotychczas, z trzech części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej oraz części dotyczącej języka obcego nowożytnego, lecz każda z nich ma inną strukturę i jest przeprowadzana w dwóch etapach. 10

11 W części humanistycznej wydzielono następujące przedmioty: język polski oraz historię i wiedzę o społeczeństwie. Zadania znajdują się w dwóch odrębnych arkuszach, które uczniowie (słuchacze) wypełniają jednego dnia, ale w różnym czasie. Zadania z języka polskiego mają formę zamkniętą i otwartą, natomiast zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie – zamkniętą. Część matematyczno-przyrodnicza obejmuje etap z zakresu matematyki oraz etap z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii. Zadania z matematyki mają formę zamkniętą i otwartą, a zadania z przedmiotów przyrodniczych mają formę tylko zamkniętą. Część egzaminu z języka obcego nowożytnego począwszy od roku szkolnego 2011/2012 jest zdawana na dwóch poziomach: podstawowym i rozszerzonym. W bieżącym roku szkolnym uczeń (słuchacz) dokonuje wyboru jednego z sześciu języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego, z zastrzeżeniem, że zdający może wybrać tylko ten język, którego uczył się w gimnazjum jako przedmiotu obowiązkowego. 11

12 Do trzeciej części egzaminu na poziomie podstawowym ma obowiązek przystąpić każdy uczeń (słuchacz), natomiast do egzaminu na poziomie rozszerzonym mają obowiązek przystąpić uczniowie (słuchacze), którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego rozpoczętą w szkole podstawowej. Do trzeciej części egzaminu na poziomie rozszerzonym mogą przystąpić także pozostali zdający, jeśli zechcą sprawdzić poziom swoich umiejętności językowych. Trzecioklasiści, przystępujący do egzaminu na obu poziomach, rozwiązują zadania z tego samego języka obcego. Prace egzaminacyjne sprawdzają wykwalifikowani egzaminatorzy według jednolitych kryteriów w całym kraju. Wyniki egzaminu gimnazjalnego są wyrażane w skali procentowej dla zadań z zakresu: 1. języka polskiego; 2. historii i wiedzy o społeczeństwie; 3. matematyki; 4. przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii; 5. języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym; Wyniki egzaminu gimnazjalnego w skali procentowej ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów. Liczba uczniów, którzy przystąpili do egzaminu gimnazjalnego 24,25 i 26 kwietnia 2012 r. na terenie województwa śląskiego w zakresie języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przyrody i języka obcego – wyniosła 44200 osób. Przebieg egzaminu był monitorowany przez pracowników i przedstawicieli organów prowadzących szkoły, kuratorium oświaty oraz pracowników Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie. Poniżej, na 6 wykresach słupkowych, przedstawiono wyniki uzyskane w czasie tegorocznego egzaminu przez cieszyńskie gimnazja publiczne. Zaprezentowano wyniki na tle rezultatów średnich dla szkół z powiatu cieszyńskiego i dla szkół z całego województwa śląskiego. 12

13 G Razem Obszar umiejętności : Wynik średni z wszystkich części egzaminu gimnazjalnego Wskaźnik łatwości dla województwa śląskiego -57,60% Wskaźnik łatwości dla cieszyńskich gimnazjów 13

14 G Razem Obszar umiejętności : Język polski Wskaźnik łatwości dla województwa śląskiego 66% Wskaźnik łatwości dla cieszyńskich gimnazjów 14

15 Gimnazja Razem Historia i wiedza o społeczeństwie Wartość średnia dla województwa śląskiego 61% Wartość średnia dla powiatu cieszyńskiego 63% 15

16 Matematyka G Razem Obszar umiejętności : Wskaźnik łatwości dla województwa śląskiego - 47% Wskaźnik łatwości dla cieszyńskich gimnazjów 16

17 Przedmioty przyrodnicze G Razem Obszar umiejętności : Wskaźnik łatwości dla województwa śląskiego 50% Wskaźnik łatwości dla cieszyńskich gimnazjów 17

18 Język angielski G Razem Obszar umiejętności : Wskaźnik łatwości dla województwa śląskiego 64% Wskaźnik łatwości dla cieszyńskich gimnazjów 18


Pobierz ppt "Informacja o wynikach sprawdzianu i egzaminu w publicznych szk o ł ach podstawowych i gimnazj ach szk o ł ach podstawowych i gimnazj ach (dla których organem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google