Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA KONKURSU W RAMACH PODDZIAŁANIA: NABÓR 7.2.4. Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA KONKURSU W RAMACH PODDZIAŁANIA: NABÓR 7.2.4. Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną,"— Zapis prezentacji:

1 ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA KONKURSU W RAMACH PODDZIAŁANIA: NABÓR Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – ZIT AW (Infrastruktura szkół ponadgimnazjalnych ogólnokształcących) NABÓR Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną– ZIT AW (Infrastruktura szkół podstawowych i gimnazjalnych) Szkolenie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego Wałbrzych 6 kwietnia 2016 r.

2 OŚ PRIORYTETOWA 7 RPO WD INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA Działanie 7.2 Inwestycje w infrastrukturę ponadgimnazjalną, w tym zawodową Poddziałanie Inwestycje w infrastrukturę ponadgimnazjalną, w tym zawodową – ZIT AW (Infrastruktura szkół ponadgimnazjalnych ogólnokształcących) Nr naboru RPDS IP /16 Celem szczegółowym Działania 7.2 (w zakresie ogłoszonego naboru) są lepsze warunki kształcenia w edukacji ponadgimnazjalnej.

3 OŚ PRIORYTETOWA 7 RPO WD INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA Działanie 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną Poddziałanie Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną– ZIT AW (Infrastruktura szkół podstawowych i gimnazjalnych) Nr naboru RPDS IP /16 Celem szczegółowym Działania 7.1 (w zakresie ogłoszonego naboru) są lepsze warunki kształcenia w edukacji podstawowej i gimnazjalnej.

4 Aglomerację Wałbrzyską (AW) tworzą 22 gminy : Kwalifikowalność Beneficjentów – gminy tworzące Aglomerację Wałbrzyską. 1.Boguszów-Gorce 2.Czarny Bór 3.Dobromierz 4.Głuszyca 5.Jaworzyna Śląska 6.Jedlina-Zdrój 7.Kamienna Góra – gmina wiejska 8.Kamienna Góra – miasto 9.Lubawka 10.Marcinowice 11.Mieroszów 12.Nowa Ruda - gmina wiejska 13.Nowa Ruda - miasto 14.Stare Bogaczowice 15.Strzegom 16.Szczawno-Zdrój 17.Świdnica - gmina wiejska 18.Świdnica - miasto 19.Świebodzice 20.Walim 21.Wałbrzych 22.Żarów

5 W ramach konkursów dla poddziałań i o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne jst; organy prowadzące szkoły, w tym organizacje pozarządowe; specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze. Jako partnerzy występować mogą tylko podmioty wskazane jako beneficjenci. Należy pamiętać, iż zgodnie z art. 33, ust. 6 ustawy wdrożeniowej, porozumienie lub umowa o partnerstwie nie mogą być zawarte pomiędzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z , str.1). Udział partnerów i wniesienie zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub finansowych, a także potencjału społecznego musi być adekwatny do celu projektu. Utworzenie lub zainicjowanie partnerstwa musi nastąpić przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Na poziomie składania wniosku – oświadczenie, że partner został wybrany zgodnie z ustawą.

6 W ramach konkursów dla poddziałań i można ubiegać się o dofinansowanie tylko na projekty o znaczeniu/zasięgu nie wykraczającym poza obszar ZIT AW. Do naboru horyzontalnego należy składać wnioski: Projekty partnerskie z udziałem beneficjentów z obszaru ZIT oraz beneficjentów spoza tego obszaru, Projekty realizowane przez powiat o zasięgu obejmującym cały powiat w sytuacji gdy w skład powiatu wchodzą zarówno gminy zlokalizowane na obszarze ZIT, jak i poza obszarem ZIT, Projekty wnioskodawców o znaczeniu wykraczającym poza obszar ZIT, np. projekty Województwa Dolnośląskiego.

7 TYPY PROJEKTÓW PODDZIAŁANIE A Przedsięwzięcia prowadzące bezpośrednio do poprawy warunków nauczania zwłaszcza w zakresie zajęć matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych realizowane poprzez przebudowę, rozbudowę lub adaptację (w tym także zakup wyposażenia) placówek i szkół ponadgimnazjalnych, w tym specjalnych  W przypadku tego konkursu nie ma możliwości budowy placówek i szkół ponadgimnazjalnych.

8 7.2.B Przedsięwzięcia z zakresu wyposażenia w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni, zwłaszcza matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych 7.2.C Przedsięwzięcia z zakresu wyposażenia w nowoczesny sprzęt specjalistyczny i pomoce dydaktyczne do wspomagania rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, np. uczniów niepełnosprawnych, uczniów szczególnie uzdolnionych  Możliwe jest łączenie w/w typów projektów A, B i C - o wyborze typu decyduje struktura wydatków kwalifikowalnych (ich większościowy udział).

9 Alokacja w ramach konkursu wynosi: PLN, tj € Alokacja przeliczona po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obowiązującym w lutym 2016 r., tj. 1 € = 4,4534 PLN. Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 50 tys. PLN – w projektach dotyczących wyłącznie wyposażenia 100 tys. PLN – w przypadku pozostałych projektów infrastrukturalnych Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 12 mln PLN (dotyczy jednej szkoły/placówki). Maksymalny poziom dofinansowania Zarówno w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną, jak i projektów objętych pomocą de minimis - 85% kosztów kwalifikowanych. Minimalny wkład własny beneficjenta na poziomie projektu wynosi - 15% kosztów kwalifikowalnych.

10 Nie będą finansowane: wydatki związane z termomodernizacją przekraczające 49% wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych na pojedynczy budynek w projekcie; koszty ponoszone na infrastrukturę oraz zakup wyposażenia wykorzystywanego na potrzeby kształcenia ustawicznego; wydatki ponoszone na budowę nowych obiektów nie służących praktycznej nauce zawodu oraz rozbudowę obiektów nie służących praktycznej nauce zawodu o budynki trwale nie połączone z istniejącym już obiektem; Koszty zagospodarowania terenu wokół szkół i placówek oraz budowa dróg dojazdowych, wewnętrznych i parkingów; wydatki na infrastrukturę szkół ponadgimnazjalnych zawodowych. Wydatki kwalifikowalne nie obejmują wydatków ponoszonych na część związaną z infrastrukturą szkół ponadgimnazjalnych zawodowych. Jeśli wnioskodawca nie ma możliwości wykazania kosztów w podziale na szkołę ponadgimnazjalną zawodową/szkołę ponadgimnazjalną ogólną należy określić procentowy udział powierzchni użytkowej związanej z prowadzeniem działalności szkoły ponadgimnazjalnej zawodowej w całkowitej powierzchni użytkowej budynku. Następnie należy wg uzyskanej proporcji obniżyć wydatki kwalifikowalne. wydatki na zakup używanych środków trwałych.

11 W RAMACH EDUKACJI OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ PREFEROWANE BĘDĄ PROJEKTY: Dostosowujące szkoły do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych; Zapewniające rozwój infrastruktury w zakresie nauk matematyczno- przyrodniczych i cyfrowych (wyposażenie pracowni); Komplementarne z przedsięwzięciami realizowanymi w obszarze edukacji współfinansowanymi z EFS; Preferencje będą punktowane podczas oceny merytorycznej specyficznej.

12 TYPY PROJEKTÓW PODDZIAŁANIE C Przedsięwzięcia prowadzące bezpośrednio do poprawy warunków nauczania zwłaszcza w zakresie zajęć matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych realizowane poprzez przebudowę, rozbudowę, adaptację lub budowę (w tym także zakup wyposażenia) szkół i placówek.  Budowa nowej infrastruktury edukacji ogólnej (szkół) będzie możliwa tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy przebudowa, rozbudowa lub adaptacja istniejących budynków jest niemożliwa lub jest nieuzasadniona ekonomicznie. Interwencja w zakresie budowy nowej infrastruktury edukacji ogólnej musi uwzględniać trendy demograficzne zachodzące na danym obszarze oraz efektywność kosztową.

13 7.1.D Przedsięwzięcia z zakresu wyposażenia w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni, zwłaszcza matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych. 7.1.E Przedsięwzięcia z zakresu wyposażenia w sprzęt specjalistyczny i pomoce dydaktyczne do wspomagania rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, np. uczniów niepełnosprawnych, uczniów szczególnie uzdolnionych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych.  Możliwe jest łączenie w/w typów projektów C, D i E - o wyborze typu decyduje struktura wydatków kwalifikowalnych (ich większościowy udział).

14 Alokacja w ramach konkursu wynosi: PLN, tj € Alokacja przeliczona po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obowiązującym w marcu 2016 r., tj. 1 € = 4,3631 PLN. Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 50 tys. PLN – w projektach dotyczących wyłącznie wyposażenia 100 tys. PLN – w przypadku pozostałych projektów infrastrukturalnych Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 12 mln PLN (dotyczy jednej szkoły/placówki). Maksymalny poziom dofinansowania Zarówno w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną, jak i projektów objętych pomocą de minimis - 85% kosztów kwalifikowanych. Minimalny wkład własny beneficjenta na poziomie projektu wynosi - 15% kosztów kwalifikowalnych.

15 Nie będą finansowane: wydatki związane z termomodernizacją przekraczające 49% wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych na pojedynczy budynek w projekcie; Wydatki związane z zakupem placów zabaw przekraczające 49% wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu; Koszty zagospodarowania terenu wokół szkół i placówek oraz budowy dróg dojazdowych i parkingów; Wydatki na infrastrukturę przedszkolną w przypadku naborów skierowanych do szkół. (Wydatki kwalifikowalne nie obejmują wydatków ponoszonych na część związaną z infrastrukturą przedszkoli. Jeśli wnioskodawca nie ma możliwości wykazania kosztów w podziale na szkołę i przedszkole należy określić procentowy udział powierzchni użytkowej związanej z prowadzeniem działalności przedszkolnej w całkowitej powierzchni użytkowej budynku. Następnie należy wg uzyskanej proporcji obniżyć wydatki kwalifikowalne); Wydatki na infrastrukturę szkół ponadgimnazjalnych. (Wydatki kwalifikowalne nie obejmują wydatków ponoszonych na część związaną z infrastrukturą szkół ponadgimnazjalnych Jeśli wnioskodawca nie ma możliwości wykazania kosztów w podziale na szkołę podstawową/gimnazjum i szkołę ponadgimnazjalną należy określić procentowy udział powierzchni użytkowej związanej z prowadzeniem działalności szkoły ponadgimnazjalnej w całkowitej powierzchni użytkowej budynku. Następnie należy wg uzyskanej proporcji obniżyć wydatki kwalifikowalne); Wydatki na zakup używanych środków trwałych.

16 W RAMACH EDUKACJI PODSTAWOWEJ I GIMNAZJALNEJ PREFEROWANE BĘDĄ PROJEKTY: Dostosowujące szkoły do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych; Zapewniające rozwój infrastruktury w zakresie nauk matematyczno- przyrodniczych i cyfrowych (wyposażenie pracowni); Komplementarne z przedsięwzięciami realizowanymi w obszarze edukacji współfinansowanymi z EFS; Realizowane na obszarach wiejskich. Preferencje będą punktowane podczas oceny merytorycznej specyficznej.

17 Istotne informacje dotyczące typów projektów w naborze 7.2 i Aby projekt mógł być realizowany, projektodawca musi wskazać: -wizję i kompleksowy plan wykorzystania wspartej w wyniku realizacji projektu infrastruktury i/lub zakupionego wyposażenia (konieczność uwzględnienia kwestii demograficznych, analizy ekonomicznej inwestycji po zakończeniu projektu); -że projekt przyczynia się do osiągnięcia celów RPO WD finansowanych ze środków EFS; -że konieczność wydatkowania środków została potwierdzona analizą potrzeb szkoły objętej projektem. 2. Wszystkie przedsięwzięcia związane z poprawą warunków kształcenia będą uwzględniać konieczność dostosowaniem infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (jako obowiązkowy element projektu). 3. Możliwe są działania poprawiające efektywność energetyczną, analogiczne do działania 3.3 RPO WD „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym” (schematy 3.3 A i 3.3 B). Wartość takich inwestycji nie może przekraczać 49% wartości wydatków kwalifikowalnych na pojedynczy budynek w projekcie. 4. Standard wyposażenia szkolnych pracowni stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu.

18 POMOC PUBLICZNA/POMOC DE MINIMIS Co do zasady, w przypadku działania 7.2 i 7.1 nie ma przesłanek do wystąpienia pomocy publicznej. Do działalności mieszczącej się w ramach krajowego systemu edukacji nie mają zastosowania przepisy dotyczące pomocy publicznej (działalność ta co do zasady nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów wspólnotowych). Biorąc pod uwagę typy beneficjentów, które mogą otrzymać dofinansowanie oraz typy projektów, mamy do czynienia z podmiotami, których działalność służy wykonywaniu zadań przypisywanych państwu, a jako takie będą mieścić się w krajowym systemie edukacji w zakresie nie skutkującym wystąpieniem pomocy publicznej. Do zakwalifikowania projektu proponowanego do dofinansowania w ramach RPO jako służącego realizacji zadań w ramach krajowego systemu edukacji koniecznym jest powiązanie z działalnością wykonywaną na podstawie wymogów programowych i organizacyjnych ustalanych przez władze publiczne (programy nauczania, organizacja nauki). Na infrastrukturze wytworzonej w ramach projektu co do zasady nie powinna być prowadzona działalność wykraczająca poza cele statutowe finansowane ze środków publicznych.

19 POMOC PUBLICZNA/POMOC DE MINIMIS Jeżeli przy realizacji projektu zakłada się występowanie w projekcie zakresu/elementów wychodzących poza krajowy system edukacji, to w takiej sytuacji istnieje możliwość realizacji projektów „mieszanych”, tzn. objętych w części pomocą publiczną (w zakresie w jakim dot. działalności gospodarczej wnioskodawcy – komercyjny wynajem pracowni), a w części wsparciem niestanowiącym pomocy (tj. w zakresie prowadzonej działalności niegospodarczej – edukacyjnej) W powyższym przypadku należy pamiętać o konieczności przedstawienia metodologii wyodrębnienia elementów projektu przyporządkowanych do działalności gospodarczej i niegospodarczej wnioskodawcy. Może to być proporcja liczona powierzchnią, wielkością przychodów, wyodrębnienie wydatków. Obowiązkowo należy wówczas prowadzić rozdzielną rachunkowość dla tych dwóch typów działalności – przez cały okres realizacji projektu i okres trwałości. Konsekwencją niedochowania powyższych warunków w okresie trwałości projektu może być częściowy lub całkowity zwrot dofinansowania. Pomoc publiczna nie wystąpi jeśli wynajem będzie miał charakter incydentalny. W przypadku wystąpienia w projekcie pomocy publicznej będzie udzielana wyłącznie pomoc de minimis. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014– kwota pomocy de minimis nie może przekroczyć 200 tys. Euro na beneficjenta (jest to maksymalny limit pomocy de minimis jaki może otrzymać dany podmiot w okresie 3 lat).

20 Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie dla naboru Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – Generator Wniosków - dostępny na stronie w terminie:http://gwnd.dolnyslask.pl/ od godz. 8:00 dnia 9 maja 2016 r. do 15:00 dnia 31 maja 2016 r. Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie dla naboru Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – Generator Wniosków - dostępny na stronie w terminie:http://gwnd.dolnyslask.pl/ od godz. 8:00 dnia 9 maja 2016 r. do 15:00 dnia 2 czerwca 2016 r.

21 NOWOŚĆ Do dnia zakończenia naboru do siedziby IOK należy dostarczyć jeden papierowy egzemplarz wydrukowanej z systemu (Generator Wniosków) ostatecznej wersji wniosku o dofinansowanie, opatrzonej czytelnym podpisem/ami lub parafą i z pieczęcią imienną osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania Wnioskodawcy (wraz z podpisanymi załącznikami). Każda strona wniosku powinna być parafowana. Papierową wersję wniosku należy wygenerować w formacie pdf z systemu po kliknięciu przycisku „złóż” wniosek, co blokuje wniosek do dalszej edycji. Załączniki do wniosku muszą być podpisane (kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem) przez osobę/osoby uprawnione do podpisania zgodnie z dokumentami statutowymi lub załączonym pełnomocnictwem.

22 Przed złożeniem wniosku w siedzibie IOK należy zweryfikować czy suma kontrolna wersji elektronicznej wniosku (w systemie) jest zbieżna z sumą kontrolną papierowej wersji wniosku. Wniosek wraz z załącznikami powinien być trwale spięty w kompletny dokument. Wniosek należy umieścić w segregatorze. Opis na grzbiecie segregatora: Tytuł projektu… Numer poddziałania… Nr naboru… Nazwa wnioskodawcy… Za datę wpływu do IOK uznaje się datę dostarczenia wniosku w wersji papierowej osobiście lub pocztą do siedziby Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej przy ul. J. Słowackiego 23A, Wałbrzych (sekretariat - pokój nr 203, II piętro).

23 Kwalifikowalność wydatków dla działania 7.2 i 7.1 Początkiem okresu kwalifikowalności wydatków jest 1 stycznia 2014 r. Termin złożenia ostatniego wniosku o płatność – grudzień 2018 r. Zgodnie z art. 37 ust. 3 Ustawy wdrożeniowej nie może zostać wybrany do dofinansowania projekt, który został fizycznie ukończony lub w pełni zrealizowany przez złożeniem wniosku o dofinansowanie, niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez beneficjenta.

24 Obowiązek publikacji zamówień publicznych W przypadku zamówień co do których beneficjenci zobowiązani są do stosowania zasady konkurencyjności o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata istnieje obowiązek publikacji zapytań ofertowych w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich, która jest dostępna pod adresem  Wszystkie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które zostały zakończone do dnia wyboru projektu do dofinansowania, będą podlegały kontroli prawidłowości przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

25 Wskaźniki W ramach RPO WD rozróżnia się następujące wskaźniki: obligatoryjne – wskaźniki ujęte w RPO WD , SZOOP RPO WD ; horyzontalne; dodatkowe – wskaźniki projektowe. Wnioskodawca ma obowiązek uwzględnić wszystkie adekwatne wskaźniki produktu oraz rezultatu bezpośredniego z listy wskaźników opisanych dla danego naboru, odpowiadające celowi projektu. Dodatkowo w ramach wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca może określić inne, dodatkowe wskaźniki specyficzne dla danego projektu, o ile będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji projektu (tzw. wskaźniki projektowe). We wniosku o dofinansowanie należy określić, w jaki sposób i na jakiej podstawie mierzone będą wskaźniki realizacji celu projektu poprzez ustalenie źródła weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika oraz częstotliwości pomiaru. Dlatego przy określaniu wskaźników należy wziąć pod uwagę dostępność i wiarygodność danych niezbędnych do pomiaru danego wskaźnika.

26 Lista wskaźników produktu do wykonania celów końcowych przez ZIT AW (wskaźniki z Porozumienia z IZ) dla naboru 7.2.4: opieka nad dziećmi i edukacja: liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej W generatorze wniosków o dofinansowanie ten wskaźnik figuruje pod nazwą „Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej [osoby] (CI 35)”. Definicja: Liczba użytkowników, którzy mogą korzystać z nowo wybudowanej lub udoskonalonej (przebudowanej, rozbudowanej, zaadaptowanej) infrastruktury opieki nad dziećmi lub edukacyjnej. Przez użytkowników, w tym kontekście należy rozumieć dzieci, uczniów lub studentów, nie należy uwzględniać nauczycieli, rodziców lub inne osoby, które mogą także korzystać z usprawnionej infrastruktury. Wskaźnik mierzy nominalną wydajność (np. liczbę potencjalnych użytkowników, która jest zwykle wyższa lub równa liczbie rzeczywistych użytkowników). Wskaźnik dotyczy nowych lub udoskonalonych budynków, lub nowego doposażenia w ramach projektu liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej Definicja: Liczba przebudowanych, rozbudowanych, zaadoptowanych budynków na potrzeby edukacyjnej ponadgimnazjalnej ogólnej.

27 Lista wskaźników rezultatu do wykonania celów końcowych przez ZIT AW (wskaźniki z Porozumienia z IZ) dla naboru 7.2.4: liczba użytkowników infrastruktury edukacyjnej wspartej w programie Definicja: Liczba użytkowników, którzy mogą korzystać ze wspartej w wyniku projektu infrastruktury edukacyjnej. Przez użytkowników w tym kontekście należy rozumieć uczniów, nie należy uwzględniać nauczycieli, rodziców lub inne osoby, które mogą korzystać z infrastruktury. Wskaźnik dotyczy udoskonalonych budynków, lub nowego doposażenia w ramach projektu. Za prawidłowe zebranie danych będących podstawą do monitorowania wskaźników, a następnie wprowadzenie tych danych do SL2014 odpowiada Beneficjent.

28 Lista wskaźników produktu do wykonania celów końcowych przez ZIT AW (wskaźniki z Porozumienia z IZ) dla naboru 7.1.4: opieka nad dziećmi i edukacja: liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej W generatorze wniosków o dofinansowanie ten wskaźnik figuruje pod nazwą „Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej [osoby] (CI 35)”. Definicja: Liczba użytkowników, którzy mogą korzystać z nowo wybudowanej lub udoskonalonej (przebudowanej, rozbudowanej, zaadaptowanej) infrastruktury opieki nad dziećmi lub edukacyjnej. Przez użytkowników, w tym kontekście należy rozumieć dzieci, uczniów lub studentów, nie należy uwzględniać nauczycieli, rodziców lub inne osoby, które mogą także korzystać z usprawnionej infrastruktury. Wskaźnik mierzy nominalną wydajność (np. liczbę potencjalnych użytkowników, która jest zwykle wyższa lub równa liczbie rzeczywistych użytkowników). Wskaźnik dotyczy nowych lub udoskonalonych budynków, lub nowego doposażenia w ramach projektu. liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej Definicja: Liczba wybudowanych, przebudowanych, rozbudowanych, zaadoptowanych budynków na potrzeby edukacji ogólnej.

29 Lista wskaźników rezultatu do wykonania celów końcowych przez ZIT AW (wskaźniki z Porozumienia z IZ) dla naboru 7.1.4: liczba użytkowników infrastruktury edukacyjnej wspartej w programie Definicja: Liczba użytkowników, którzy mogą korzystać ze wspartej w wyniku projektu infrastruktury edukacyjnej. Przez użytkowników w tym kontekście należy rozumieć uczniów, nie należy uwzględniać nauczycieli, rodziców lub inne osoby, które mogą korzystać z infrastruktury. Wskaźnik dotyczy nowych lub udoskonalonych budynków, lub nowego doposażenia w ramach projektu. Za prawidłowe zebranie danych będących podstawą do monitorowania wskaźników, a następnie wprowadzenie tych danych do SL2014 odpowiada Beneficjent.

30 INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ ul. Słowackiego 23A, Wałbrzych tel Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA KONKURSU W RAMACH PODDZIAŁANIA: NABÓR 7.2.4. Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google