Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA KONKURSU W RAMACH PODDZIAŁANIA: NABÓR 7.2.4. Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA KONKURSU W RAMACH PODDZIAŁANIA: NABÓR 7.2.4. Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną,"— Zapis prezentacji:

1 ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA KONKURSU W RAMACH PODDZIAŁANIA: NABÓR 7.2.4. Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – ZIT AW (Infrastruktura szkół ponadgimnazjalnych ogólnokształcących) NABÓR 7.1.4 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną– ZIT AW (Infrastruktura szkół podstawowych i gimnazjalnych) www.rpo.dolnyslask.pl www.ipaw.walbrzych.eu www.funduszeeuropejskie.gov.pl Szkolenie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 www.rpo.dolnyslask.plwww.ipaw.walbrzych.eu www.funduszeeuropejskie.gov.pl Wałbrzych 6 kwietnia 2016 r.

2 OŚ PRIORYTETOWA 7 RPO WD 2014-2020 INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA Działanie 7.2 Inwestycje w infrastrukturę ponadgimnazjalną, w tym zawodową Poddziałanie 7.2.4. Inwestycje w infrastrukturę ponadgimnazjalną, w tym zawodową – ZIT AW (Infrastruktura szkół ponadgimnazjalnych ogólnokształcących) Nr naboru RPDS.07.02.04-IP.03-02-081/16 Celem szczegółowym Działania 7.2 (w zakresie ogłoszonego naboru) są lepsze warunki kształcenia w edukacji ponadgimnazjalnej.

3 OŚ PRIORYTETOWA 7 RPO WD 2014-2020 INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA Działanie 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną Poddziałanie 7.1.4. Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną– ZIT AW (Infrastruktura szkół podstawowych i gimnazjalnych) Nr naboru RPDS.07.01.04-IP.03-02-076/16 Celem szczegółowym Działania 7.1 (w zakresie ogłoszonego naboru) są lepsze warunki kształcenia w edukacji podstawowej i gimnazjalnej.

4 Aglomerację Wałbrzyską (AW) tworzą 22 gminy : Kwalifikowalność Beneficjentów – gminy tworzące Aglomerację Wałbrzyską. 1.Boguszów-Gorce 2.Czarny Bór 3.Dobromierz 4.Głuszyca 5.Jaworzyna Śląska 6.Jedlina-Zdrój 7.Kamienna Góra – gmina wiejska 8.Kamienna Góra – miasto 9.Lubawka 10.Marcinowice 11.Mieroszów 12.Nowa Ruda - gmina wiejska 13.Nowa Ruda - miasto 14.Stare Bogaczowice 15.Strzegom 16.Szczawno-Zdrój 17.Świdnica - gmina wiejska 18.Świdnica - miasto 19.Świebodzice 20.Walim 21.Wałbrzych 22.Żarów

5 W ramach konkursów dla poddziałań 7.2.4 i 7.1.4 o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne jst; organy prowadzące szkoły, w tym organizacje pozarządowe; specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze. Jako partnerzy występować mogą tylko podmioty wskazane jako beneficjenci. Należy pamiętać, iż zgodnie z art. 33, ust. 6 ustawy wdrożeniowej, porozumienie lub umowa o partnerstwie nie mogą być zawarte pomiędzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str.1). Udział partnerów i wniesienie zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub finansowych, a także potencjału społecznego musi być adekwatny do celu projektu. Utworzenie lub zainicjowanie partnerstwa musi nastąpić przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Na poziomie składania wniosku – oświadczenie, że partner został wybrany zgodnie z ustawą.

6 W ramach konkursów dla poddziałań 7.2.4 i 7.1.4 można ubiegać się o dofinansowanie tylko na projekty o znaczeniu/zasięgu nie wykraczającym poza obszar ZIT AW. Do naboru horyzontalnego należy składać wnioski: Projekty partnerskie z udziałem beneficjentów z obszaru ZIT oraz beneficjentów spoza tego obszaru, Projekty realizowane przez powiat o zasięgu obejmującym cały powiat w sytuacji gdy w skład powiatu wchodzą zarówno gminy zlokalizowane na obszarze ZIT, jak i poza obszarem ZIT, Projekty wnioskodawców o znaczeniu wykraczającym poza obszar ZIT, np. projekty Województwa Dolnośląskiego.

7 TYPY PROJEKTÓW PODDZIAŁANIE 7.2.4 7.2.A Przedsięwzięcia prowadzące bezpośrednio do poprawy warunków nauczania zwłaszcza w zakresie zajęć matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych realizowane poprzez przebudowę, rozbudowę lub adaptację (w tym także zakup wyposażenia) placówek i szkół ponadgimnazjalnych, w tym specjalnych  W przypadku tego konkursu nie ma możliwości budowy placówek i szkół ponadgimnazjalnych.

8 7.2.B Przedsięwzięcia z zakresu wyposażenia w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni, zwłaszcza matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych 7.2.C Przedsięwzięcia z zakresu wyposażenia w nowoczesny sprzęt specjalistyczny i pomoce dydaktyczne do wspomagania rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, np. uczniów niepełnosprawnych, uczniów szczególnie uzdolnionych  Możliwe jest łączenie w/w typów projektów A, B i C - o wyborze typu decyduje struktura wydatków kwalifikowalnych (ich większościowy udział).

9 Alokacja w ramach konkursu wynosi: 4 898 740 PLN, tj. 1 100 000 € Alokacja przeliczona po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obowiązującym w lutym 2016 r., tj. 1 € = 4,4534 PLN. Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 50 tys. PLN – w projektach dotyczących wyłącznie wyposażenia 100 tys. PLN – w przypadku pozostałych projektów infrastrukturalnych Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 12 mln PLN (dotyczy jednej szkoły/placówki). Maksymalny poziom dofinansowania Zarówno w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną, jak i projektów objętych pomocą de minimis - 85% kosztów kwalifikowanych. Minimalny wkład własny beneficjenta na poziomie projektu wynosi - 15% kosztów kwalifikowalnych.

10 Nie będą finansowane: wydatki związane z termomodernizacją przekraczające 49% wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych na pojedynczy budynek w projekcie; koszty ponoszone na infrastrukturę oraz zakup wyposażenia wykorzystywanego na potrzeby kształcenia ustawicznego; wydatki ponoszone na budowę nowych obiektów nie służących praktycznej nauce zawodu oraz rozbudowę obiektów nie służących praktycznej nauce zawodu o budynki trwale nie połączone z istniejącym już obiektem; Koszty zagospodarowania terenu wokół szkół i placówek oraz budowa dróg dojazdowych, wewnętrznych i parkingów; wydatki na infrastrukturę szkół ponadgimnazjalnych zawodowych. Wydatki kwalifikowalne nie obejmują wydatków ponoszonych na część związaną z infrastrukturą szkół ponadgimnazjalnych zawodowych. Jeśli wnioskodawca nie ma możliwości wykazania kosztów w podziale na szkołę ponadgimnazjalną zawodową/szkołę ponadgimnazjalną ogólną należy określić procentowy udział powierzchni użytkowej związanej z prowadzeniem działalności szkoły ponadgimnazjalnej zawodowej w całkowitej powierzchni użytkowej budynku. Następnie należy wg uzyskanej proporcji obniżyć wydatki kwalifikowalne. wydatki na zakup używanych środków trwałych.

11 W RAMACH EDUKACJI OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ PREFEROWANE BĘDĄ PROJEKTY: Dostosowujące szkoły do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych; Zapewniające rozwój infrastruktury w zakresie nauk matematyczno- przyrodniczych i cyfrowych (wyposażenie pracowni); Komplementarne z przedsięwzięciami realizowanymi w obszarze edukacji współfinansowanymi z EFS; Preferencje będą punktowane podczas oceny merytorycznej specyficznej.

12 TYPY PROJEKTÓW PODDZIAŁANIE 7.1.4 7.1.C Przedsięwzięcia prowadzące bezpośrednio do poprawy warunków nauczania zwłaszcza w zakresie zajęć matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych realizowane poprzez przebudowę, rozbudowę, adaptację lub budowę (w tym także zakup wyposażenia) szkół i placówek.  Budowa nowej infrastruktury edukacji ogólnej (szkół) będzie możliwa tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy przebudowa, rozbudowa lub adaptacja istniejących budynków jest niemożliwa lub jest nieuzasadniona ekonomicznie. Interwencja w zakresie budowy nowej infrastruktury edukacji ogólnej musi uwzględniać trendy demograficzne zachodzące na danym obszarze oraz efektywność kosztową.

13 7.1.D Przedsięwzięcia z zakresu wyposażenia w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni, zwłaszcza matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych. 7.1.E Przedsięwzięcia z zakresu wyposażenia w sprzęt specjalistyczny i pomoce dydaktyczne do wspomagania rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, np. uczniów niepełnosprawnych, uczniów szczególnie uzdolnionych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych.  Możliwe jest łączenie w/w typów projektów C, D i E - o wyborze typu decyduje struktura wydatków kwalifikowalnych (ich większościowy udział).

14 Alokacja w ramach konkursu wynosi: 12 912 005 PLN, tj. 2 959 365 € Alokacja przeliczona po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obowiązującym w marcu 2016 r., tj. 1 € = 4,3631 PLN. Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 50 tys. PLN – w projektach dotyczących wyłącznie wyposażenia 100 tys. PLN – w przypadku pozostałych projektów infrastrukturalnych Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 12 mln PLN (dotyczy jednej szkoły/placówki). Maksymalny poziom dofinansowania Zarówno w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną, jak i projektów objętych pomocą de minimis - 85% kosztów kwalifikowanych. Minimalny wkład własny beneficjenta na poziomie projektu wynosi - 15% kosztów kwalifikowalnych.

15 Nie będą finansowane: wydatki związane z termomodernizacją przekraczające 49% wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych na pojedynczy budynek w projekcie; Wydatki związane z zakupem placów zabaw przekraczające 49% wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu; Koszty zagospodarowania terenu wokół szkół i placówek oraz budowy dróg dojazdowych i parkingów; Wydatki na infrastrukturę przedszkolną w przypadku naborów skierowanych do szkół. (Wydatki kwalifikowalne nie obejmują wydatków ponoszonych na część związaną z infrastrukturą przedszkoli. Jeśli wnioskodawca nie ma możliwości wykazania kosztów w podziale na szkołę i przedszkole należy określić procentowy udział powierzchni użytkowej związanej z prowadzeniem działalności przedszkolnej w całkowitej powierzchni użytkowej budynku. Następnie należy wg uzyskanej proporcji obniżyć wydatki kwalifikowalne); Wydatki na infrastrukturę szkół ponadgimnazjalnych. (Wydatki kwalifikowalne nie obejmują wydatków ponoszonych na część związaną z infrastrukturą szkół ponadgimnazjalnych Jeśli wnioskodawca nie ma możliwości wykazania kosztów w podziale na szkołę podstawową/gimnazjum i szkołę ponadgimnazjalną należy określić procentowy udział powierzchni użytkowej związanej z prowadzeniem działalności szkoły ponadgimnazjalnej w całkowitej powierzchni użytkowej budynku. Następnie należy wg uzyskanej proporcji obniżyć wydatki kwalifikowalne); Wydatki na zakup używanych środków trwałych.

16 W RAMACH EDUKACJI PODSTAWOWEJ I GIMNAZJALNEJ PREFEROWANE BĘDĄ PROJEKTY: Dostosowujące szkoły do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych; Zapewniające rozwój infrastruktury w zakresie nauk matematyczno- przyrodniczych i cyfrowych (wyposażenie pracowni); Komplementarne z przedsięwzięciami realizowanymi w obszarze edukacji współfinansowanymi z EFS; Realizowane na obszarach wiejskich. Preferencje będą punktowane podczas oceny merytorycznej specyficznej.

17 Istotne informacje dotyczące typów projektów w naborze 7.2 i 7.1 1. Aby projekt mógł być realizowany, projektodawca musi wskazać: -wizję i kompleksowy plan wykorzystania wspartej w wyniku realizacji projektu infrastruktury i/lub zakupionego wyposażenia (konieczność uwzględnienia kwestii demograficznych, analizy ekonomicznej inwestycji po zakończeniu projektu); -że projekt przyczynia się do osiągnięcia celów RPO WD finansowanych ze środków EFS; -że konieczność wydatkowania środków została potwierdzona analizą potrzeb szkoły objętej projektem. 2. Wszystkie przedsięwzięcia związane z poprawą warunków kształcenia będą uwzględniać konieczność dostosowaniem infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (jako obowiązkowy element projektu). 3. Możliwe są działania poprawiające efektywność energetyczną, analogiczne do działania 3.3 RPO WD „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym” (schematy 3.3 A i 3.3 B). Wartość takich inwestycji nie może przekraczać 49% wartości wydatków kwalifikowalnych na pojedynczy budynek w projekcie. 4. Standard wyposażenia szkolnych pracowni stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu.

18 POMOC PUBLICZNA/POMOC DE MINIMIS Co do zasady, w przypadku działania 7.2 i 7.1 nie ma przesłanek do wystąpienia pomocy publicznej. Do działalności mieszczącej się w ramach krajowego systemu edukacji nie mają zastosowania przepisy dotyczące pomocy publicznej (działalność ta co do zasady nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów wspólnotowych). Biorąc pod uwagę typy beneficjentów, które mogą otrzymać dofinansowanie oraz typy projektów, mamy do czynienia z podmiotami, których działalność służy wykonywaniu zadań przypisywanych państwu, a jako takie będą mieścić się w krajowym systemie edukacji w zakresie nie skutkującym wystąpieniem pomocy publicznej. Do zakwalifikowania projektu proponowanego do dofinansowania w ramach RPO jako służącego realizacji zadań w ramach krajowego systemu edukacji koniecznym jest powiązanie z działalnością wykonywaną na podstawie wymogów programowych i organizacyjnych ustalanych przez władze publiczne (programy nauczania, organizacja nauki). Na infrastrukturze wytworzonej w ramach projektu co do zasady nie powinna być prowadzona działalność wykraczająca poza cele statutowe finansowane ze środków publicznych.

19 POMOC PUBLICZNA/POMOC DE MINIMIS Jeżeli przy realizacji projektu zakłada się występowanie w projekcie zakresu/elementów wychodzących poza krajowy system edukacji, to w takiej sytuacji istnieje możliwość realizacji projektów „mieszanych”, tzn. objętych w części pomocą publiczną (w zakresie w jakim dot. działalności gospodarczej wnioskodawcy – komercyjny wynajem pracowni), a w części wsparciem niestanowiącym pomocy (tj. w zakresie prowadzonej działalności niegospodarczej – edukacyjnej) W powyższym przypadku należy pamiętać o konieczności przedstawienia metodologii wyodrębnienia elementów projektu przyporządkowanych do działalności gospodarczej i niegospodarczej wnioskodawcy. Może to być proporcja liczona powierzchnią, wielkością przychodów, wyodrębnienie wydatków. Obowiązkowo należy wówczas prowadzić rozdzielną rachunkowość dla tych dwóch typów działalności – przez cały okres realizacji projektu i okres trwałości. Konsekwencją niedochowania powyższych warunków w okresie trwałości projektu może być częściowy lub całkowity zwrot dofinansowania. Pomoc publiczna nie wystąpi jeśli wynajem będzie miał charakter incydentalny. W przypadku wystąpienia w projekcie pomocy publicznej będzie udzielana wyłącznie pomoc de minimis. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 - kwota pomocy de minimis nie może przekroczyć 200 tys. Euro na beneficjenta (jest to maksymalny limit pomocy de minimis jaki może otrzymać dany podmiot w okresie 3 lat).

20 Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie dla naboru 7.2.4 Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – Generator Wniosków - dostępny na stronie http://gwnd.dolnyslask.pl/ w terminie:http://gwnd.dolnyslask.pl/ od godz. 8:00 dnia 9 maja 2016 r. do 15:00 dnia 31 maja 2016 r. Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie dla naboru 7.1.4 Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – Generator Wniosków - dostępny na stronie http://gwnd.dolnyslask.pl/ w terminie:http://gwnd.dolnyslask.pl/ od godz. 8:00 dnia 9 maja 2016 r. do 15:00 dnia 2 czerwca 2016 r.

21 NOWOŚĆ Do dnia zakończenia naboru do siedziby IOK należy dostarczyć jeden papierowy egzemplarz wydrukowanej z systemu (Generator Wniosków) ostatecznej wersji wniosku o dofinansowanie, opatrzonej czytelnym podpisem/ami lub parafą i z pieczęcią imienną osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania Wnioskodawcy (wraz z podpisanymi załącznikami). Każda strona wniosku powinna być parafowana. Papierową wersję wniosku należy wygenerować w formacie pdf z systemu po kliknięciu przycisku „złóż” wniosek, co blokuje wniosek do dalszej edycji. Załączniki do wniosku muszą być podpisane (kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem) przez osobę/osoby uprawnione do podpisania zgodnie z dokumentami statutowymi lub załączonym pełnomocnictwem.

22 Przed złożeniem wniosku w siedzibie IOK należy zweryfikować czy suma kontrolna wersji elektronicznej wniosku (w systemie) jest zbieżna z sumą kontrolną papierowej wersji wniosku. Wniosek wraz z załącznikami powinien być trwale spięty w kompletny dokument. Wniosek należy umieścić w segregatorze. Opis na grzbiecie segregatora: Tytuł projektu… Numer poddziałania… Nr naboru… Nazwa wnioskodawcy… Za datę wpływu do IOK uznaje się datę dostarczenia wniosku w wersji papierowej osobiście lub pocztą do siedziby Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej przy ul. J. Słowackiego 23A, 58-300 Wałbrzych (sekretariat - pokój nr 203, II piętro).

23 Kwalifikowalność wydatków dla działania 7.2 i 7.1 Początkiem okresu kwalifikowalności wydatków jest 1 stycznia 2014 r. Termin złożenia ostatniego wniosku o płatność – grudzień 2018 r. Zgodnie z art. 37 ust. 3 Ustawy wdrożeniowej nie może zostać wybrany do dofinansowania projekt, który został fizycznie ukończony lub w pełni zrealizowany przez złożeniem wniosku o dofinansowanie, niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez beneficjenta.

24 Obowiązek publikacji zamówień publicznych W przypadku zamówień co do których beneficjenci zobowiązani są do stosowania zasady konkurencyjności o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 istnieje obowiązek publikacji zapytań ofertowych w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich, która jest dostępna pod adresem www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl  Wszystkie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które zostały zakończone do dnia wyboru projektu do dofinansowania, będą podlegały kontroli prawidłowości przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

25 Wskaźniki W ramach RPO WD 2014-2020 rozróżnia się następujące wskaźniki: obligatoryjne – wskaźniki ujęte w RPO WD 2014-2020, SZOOP RPO WD 2014-2020; horyzontalne; dodatkowe – wskaźniki projektowe. Wnioskodawca ma obowiązek uwzględnić wszystkie adekwatne wskaźniki produktu oraz rezultatu bezpośredniego z listy wskaźników opisanych dla danego naboru, odpowiadające celowi projektu. Dodatkowo w ramach wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca może określić inne, dodatkowe wskaźniki specyficzne dla danego projektu, o ile będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji projektu (tzw. wskaźniki projektowe). We wniosku o dofinansowanie należy określić, w jaki sposób i na jakiej podstawie mierzone będą wskaźniki realizacji celu projektu poprzez ustalenie źródła weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika oraz częstotliwości pomiaru. Dlatego przy określaniu wskaźników należy wziąć pod uwagę dostępność i wiarygodność danych niezbędnych do pomiaru danego wskaźnika.

26 Lista wskaźników produktu do wykonania celów końcowych przez ZIT AW (wskaźniki z Porozumienia z IZ) dla naboru 7.2.4: opieka nad dziećmi i edukacja: liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej W generatorze wniosków o dofinansowanie ten wskaźnik figuruje pod nazwą „Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej [osoby] (CI 35)”. Definicja: Liczba użytkowników, którzy mogą korzystać z nowo wybudowanej lub udoskonalonej (przebudowanej, rozbudowanej, zaadaptowanej) infrastruktury opieki nad dziećmi lub edukacyjnej. Przez użytkowników, w tym kontekście należy rozumieć dzieci, uczniów lub studentów, nie należy uwzględniać nauczycieli, rodziców lub inne osoby, które mogą także korzystać z usprawnionej infrastruktury. Wskaźnik mierzy nominalną wydajność (np. liczbę potencjalnych użytkowników, która jest zwykle wyższa lub równa liczbie rzeczywistych użytkowników). Wskaźnik dotyczy nowych lub udoskonalonych budynków, lub nowego doposażenia w ramach projektu liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej Definicja: Liczba przebudowanych, rozbudowanych, zaadoptowanych budynków na potrzeby edukacyjnej ponadgimnazjalnej ogólnej.

27 Lista wskaźników rezultatu do wykonania celów końcowych przez ZIT AW (wskaźniki z Porozumienia z IZ) dla naboru 7.2.4: liczba użytkowników infrastruktury edukacyjnej wspartej w programie Definicja: Liczba użytkowników, którzy mogą korzystać ze wspartej w wyniku projektu infrastruktury edukacyjnej. Przez użytkowników w tym kontekście należy rozumieć uczniów, nie należy uwzględniać nauczycieli, rodziców lub inne osoby, które mogą korzystać z infrastruktury. Wskaźnik dotyczy udoskonalonych budynków, lub nowego doposażenia w ramach projektu. Za prawidłowe zebranie danych będących podstawą do monitorowania wskaźników, a następnie wprowadzenie tych danych do SL2014 odpowiada Beneficjent.

28 Lista wskaźników produktu do wykonania celów końcowych przez ZIT AW (wskaźniki z Porozumienia z IZ) dla naboru 7.1.4: opieka nad dziećmi i edukacja: liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej W generatorze wniosków o dofinansowanie ten wskaźnik figuruje pod nazwą „Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej [osoby] (CI 35)”. Definicja: Liczba użytkowników, którzy mogą korzystać z nowo wybudowanej lub udoskonalonej (przebudowanej, rozbudowanej, zaadaptowanej) infrastruktury opieki nad dziećmi lub edukacyjnej. Przez użytkowników, w tym kontekście należy rozumieć dzieci, uczniów lub studentów, nie należy uwzględniać nauczycieli, rodziców lub inne osoby, które mogą także korzystać z usprawnionej infrastruktury. Wskaźnik mierzy nominalną wydajność (np. liczbę potencjalnych użytkowników, która jest zwykle wyższa lub równa liczbie rzeczywistych użytkowników). Wskaźnik dotyczy nowych lub udoskonalonych budynków, lub nowego doposażenia w ramach projektu. liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej Definicja: Liczba wybudowanych, przebudowanych, rozbudowanych, zaadoptowanych budynków na potrzeby edukacji ogólnej.

29 Lista wskaźników rezultatu do wykonania celów końcowych przez ZIT AW (wskaźniki z Porozumienia z IZ) dla naboru 7.1.4: liczba użytkowników infrastruktury edukacyjnej wspartej w programie Definicja: Liczba użytkowników, którzy mogą korzystać ze wspartej w wyniku projektu infrastruktury edukacyjnej. Przez użytkowników w tym kontekście należy rozumieć uczniów, nie należy uwzględniać nauczycieli, rodziców lub inne osoby, które mogą korzystać z infrastruktury. Wskaźnik dotyczy nowych lub udoskonalonych budynków, lub nowego doposażenia w ramach projektu. Za prawidłowe zebranie danych będących podstawą do monitorowania wskaźników, a następnie wprowadzenie tych danych do SL2014 odpowiada Beneficjent.

30 INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ ul. Słowackiego 23A, 58-300 Wałbrzych tel. 74 84 74 150 ipaw@ipaw.walbrzych.eu www.ipaw.walbrzych.eu ipaw@ipaw.walbrzych.euwww.ipaw.walbrzych.eu Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA KONKURSU W RAMACH PODDZIAŁANIA: NABÓR 7.2.4. Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google