Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

` Projekt „Powiat Pruszkowski Szansą Twojego Rozwoju” realizowany w ramach Priorytetu VII Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "` Projekt „Powiat Pruszkowski Szansą Twojego Rozwoju” realizowany w ramach Priorytetu VII Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2."— Zapis prezentacji:

1 ` Projekt „Powiat Pruszkowski Szansą Twojego Rozwoju” realizowany w ramach Priorytetu VII Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt w Powiecie Pruszkowskim realizowany jest od 10.2008 roku.

2 Plakat promujący projekt w 2011 roku Plakat promujący projekt w 2012 roku

3 Celem głównym projektu „Powiat Pruszkowski Szansą Twojego Rozwoju” jest zwiększenie szans i przygotowanie do życia społecznego i zawodowego osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze i uchodźców, jak również rozwój umiejętności zawodowych uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy, a od niedawna również członków Polskiego Związku Niewidomych Koło w Pruszkowie i członków Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Koło w Pruszkowie

4 Beneficjenci projektu w swoim codziennym życiu napotykają różnorodne problemy i bariery społeczne, takie jak: niewystarczające kompetencje zawodowe i niskie kwalifikacje, brak perspektyw na samodzielne życie ze względu na brak zatrudnienia oraz problemy mieszkaniowe, niski poziom wykształcenia, bariera językowa wśród uchodźców, brak integracji społecznej osób niepełnosprawnych i uchodźców ze społecznością lokalną oraz niska samoocena. Wyznaczone rezultaty zostały osiągnięte poprzez szerokie zastosowanie instrumentów aktywnej integracji m.in. w formie warsztatów z zakresu kompetencji i umiejętności społecznych, a także poprzez indywidualne kursy zawodowe.

5 Budżet projektu w poszczególnych latach realizacji: okres realizacjiwkład własnywysokość środków ogółem 01.10.2008 r. - 31.03.2009 r.48 421,80 zł.453 607,00 zł. 01.04.2009 r. – 31.12.2009 r.95 583,00 zł.910 314,00 zł 16.06.2010 r. – 31.03.2011 r.70 884,98 zł.675 095,08 zł. 01.04.2011 r. - 31.12.2011 r.70 350,00 zł.670 000,00 zł. 02.04.2012 r. - 31.03.2014 r.126 577,50 zł.1 205 500,00 zł

6 Liczba uczestników projektu „Powiat Pruszkowski Szansą Twojego Rozwoju” w latach 2008-2011

7 Status uczestnika Liczba osób KobietyMężczyźniOgółem Bezrobotni6612 Osoby nieaktywne zawodowo7376149 w tym osoby uczące lub kształcące się352156 SUMA7982161 w tym migranci6713 w tym osoby niepełnosprawne395998 Tabela znajdująca się poniżej przedstawia status osób objętych wsparciem EFS w IV edycjach projektu.

8 Projekt „Powiat Pruszkowski Szansą Twojego Rozwoju” realizowany jest na terenie powiatu od 2008 roku. Grupą docelową projektu było wówczas 30 osób będących wychowankami placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych, w tym 6 osób posiadających orzeczony stopień niepełnosprawności. W trakcie realizacji projektu beneficjenci brali udział w warsztatach z zakresu kluczowych kompetencji psycho-społecznych w celu nabycia umiejętności interpersonalnych. Aby rozwijać swoje zainteresowania i aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym, kulturalnym i sportowym uczestnicy projektu otrzymali vouchery na zakup usług społecznych. 6 osób niepełnosprawnych otrzymało indywidualne wsparcie psychospołeczne i zawodowe oraz wyjechało na turnusy rehabilitacyjne. Odbyły się 3 spotkania integracyjne dla wszystkich uczestników Projektu wraz z rodzinami i lokalną społecznością, co stworzyło możliwość do zawarcia nowych przyjaźni i integracji. Dzięki powyższym działaniom beneficjenci projektu nabyli nowe umiejętności w poruszaniu się na rynku pracy, wzrosła ich samoocena oraz poziom asertywności, jak również zwiększyła się ich zaradność i samodzielność życiowa.

9 W 2009 roku projekt „Powiat Pruszkowski Szansą Twojego Rozwoju” adresowany był do 75 osób głównie młodych ludzi, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym 20 osób, które były wychowankami rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz 55 uczestników WTZ. Osoby te napotykały różne problemy i bariery społeczne, m.in. deficyt w wykształceniu młodzieży i osób niepełnosprawnych, które skutkują ograniczonymi szansami i możliwościami startu życiowego, naznaczenie społeczne i stereotypowe postrzeganie tej młodzieży i osób niepełnosprawnych przez społeczność lokalną co powoduje ich gorszy start na rynku pracy oraz brak integracji osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną. Uczestnicy projektu zostali objęci programem integracji społecznej i zawodowej przy użyciu 3 instrumentów aktywnej integracji: edukacyjną, zdrowotną i społeczną. Beneficjenci zostali objęci indywidualnym doradztwem zawodowym i psychologicznym oraz otrzymali vouchery na zakup usług medycznych (zabiegi dentystyczne i rehabilitacyjne). W ośrodku dostosowanym dla potrzeb osób niepełnosprawnych zostały przeprowadzone warsztaty kompetencji psycho-społeczno-zawodowych połączone z plenerem malarskim. W ramach działań o charakterze środowiskowym zorganizowane zostały 2 spotkanie integracyjne, w których uczestniczyli Beneficjenci, władze lokalne, pracownicy PCPR i WTZ oraz mieszkańcy powiatu. Promocja projektu polegała na przeprowadzeniu kampanii promocyjno- reklamowej poprzez dystrybuowanie ulotek, plakatów i ogłoszeń w mediach.

10 Rok 2010 zaowocował kontynuacją projektu „Powiat Pruszkowski Szansą Twojego Rozwoju”, adresowaną do 77 beneficjentów, napotykających w swym życiu bariery wynikające z braku perspektyw zatrudnienia i niewystarczających kwalifikacji zawodowych, deficyt więzi społecznych i brak należytego wsparcia ze strony rodziny. Pomocą zostało objętych 15 osób (w tym 10 kobiet) opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze, 54 osoby niepełnosprawne (w tym 22 kobiety) – uczestnicy WTZ i ŚDS oraz 8 uchodźców (w tym 4 kobiety). Ww. grupy wymagały wsparcia ze względu na zidentyfikowane problemy trudne do przezwyciężenia, takie jak: deficyt socjalny, psycho-społeczny i emocjonalny, który przekłada się na trudniejszą sytuację na rynku pracy i życiu społecznym oraz powoduje marginalizację, brak miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych (ZPCH, spółdzielnie socjalne) wymagał wzmocnienia ich kompetencji i kwalifikacji by zapobiec ich dalszej ekskluzji i wykluczeniu z życia społecznego i zawodowego. W związku z powyższym beneficjenci projektu zostali objęci narzędziami aktywnej integracji poprzez organizację wyjazdowych warsztatów psychologiczno-zawodowych połączonych z zabiegami rehabilitacyjnymi, podnoszącymi ich własną samoocenę, umiejętności interpersonalne oraz kondycję fizyczną. Odbyły się kursu zawodowe oraz poradnictwo prawne i zawodowe. W ramach integracji odbyły się 3 spotkania beneficjentów ze społecznością lokalną, władzami, przedstawicielami PUP oraz mieszkańcami powiatu. Na zakończenie została przeprowadzona konferencja promująca rezultaty i wyniki osiągnięte w projekcie

11 W 2011 roku projekt „Powiat Pruszkowski Szansą Twojego Rozwoju” ma na celu rozwiązanie problemu dostępu do rynku pracy będącego wynikiem trudnej sytuacji życiowej Beneficjentów. Projekt adresowany jest do 62 osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. W trakcie realizacji projektu eliminowane są następujące bariery: niskie kwalifikacji i deficyt wiedzy wymagane do swobodnego poruszania się po rynku pracy, brak środków finansowych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, niska samoocena ograniczająca swobodne poruszanie się w sferze relacji międzyludzkich. Projektem zostały objęte osoby bezrobotne, w wieku aktywności zawodowej, których poziom lub zakres wykształcenia nie odpowiada potrzebom rynku pracy, tj. 20 osób (w tym 13 kobiet) będących wychowankami placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych, 32 osoby (w tym 17 kobiet) niepełnosprawne ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – uczestnicy WTZ i ŚDS, 4 osoby (w tym 1 kobieta) z dysfunkcją narządu wzroku oraz 6 uchodźców (3 kobiety).

12 Inauguracja IV edycji projektu „Powiat Pruszkowski Szansą Twojego Rozwoju” został zorganizowana w formie pikniku integracyjnego na terenie Domu Pomocy Społecznej w Czubinie. Gospodarze, wraz z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowych Domów Samopomocy, uświetnili spotkanie integracyjne programem artystycznym, na które złożyły się piosenki lwowskie, śląskie i góralskie oraz wiązanka poezji. Tancerze z Akademii Tańca Sulewscy z Warszawy zaprezentowali pokaz tańca towarzyskiego a uczestnicy spotkania mogli spróbować swych sił we wspólnej, widowiskowej salsie. W programie pikniku znalazły się również gry i zabawy sportowe oraz konkursy zręcznościowe. Na gości czekały też atrakcje kulinarne. Na zakończenie spotkania uczestnicy mogli wysłuchać koncertu niewidomego pieśniarza i gitarzysty Romana Roczenia.

13 Spotkanie inaugurujące projekt w 2011 roku

14 W ramach zadania Aktywna Integracja osoby niepełnosprawne brały udział w zajęciach rehabilitacyjnych i usprawniających psychoruchowo, które zostały przeprowadzone w Specjalistycznym Ośrodku Rehabilitacji Olimpijczyków i Paraolimpijczyków w Michałowicach. Przyczyniło się to do podniesienia sprawności fizycznej beneficjentów. Przeprowadzane zabiegi rehabilitacyjne pozytywnie wpłynęły na poprawę kondycji fizycznej zainteresowanych. 9 osób niepełnosprawnych brało udział w kursach zawodowych - podnosili swoje kwalifikacje m.in. na kursach komputerowych, języka angielskiego oraz kursie malarstwa. Jednocześnie zostały zorganizowane trzydniowe warsztaty w formie wyjazdowej, mające na celu podniesienie kompetencji społecznych i nowych umiejętności zawodowych. W trakcie wyjazdu beneficjenci projektu pogłębiali swoją wiedzę z zakresu komunikowania się, autoprezentacji i rozwiązywania konfliktów. Była to okazja, aby wyjechać poza swoje miejsce zamieszkania, poznać nowe miejsce oraz zintegrować się.

15 Zajęcia rehabilitacyjne i usprawniające psychoruchowo

16 Osoby usamodzielniane brały udział w pięciodniowych warsztatach z zakresu kompetencji społeczno – zawodowych. Miały one charakter wyjazdowy i obejmowały tematykę związaną z nabywaniem umiejętności interpersonalnych, savior-vivre, pracą w zespole. Kolejnym instrumentem aktywnej integracji zastosowanym wobec osób usamodzielnianych były indywidualne kursy zawodowe. 18 beneficjentów projektu szkoliło się na takich kursach, jak język angielski, prawo jazdy kategorii B, C+E, kurs montażu telewizyjnego, stylizacji paznokci i wizaż, kurs obsługi wózków widłowych oraz barmana i baristy. Dla uchodźców zorganizowano wyjazdowe warsztaty w zakresie kompetencji i umiejętności społecznych, które odbyły się w Toruniu. Intensywne warsztaty, w ramach których uczestnicy zdobyli umiejętności społeczne w zakresie kultury i języka polskiego oraz zawodowe dotyczące poruszania się na rynku pracy, połączone były z wycieczkami przybliżającymi uchodźcom historię i kulturę Polski (zwiedzanie zabytków Torunia).

17 Warsztaty z zakresu kompetencji społeczno – zawodowych

18 W specjalistycznej przychodni lekarskiej zostały zakupione vouchery na usługi medyczne, które posłużyły przeprowadzeniu szerokiej diagnostyki oraz leczenia zapobiegawczego. Dzięki temu beneficjenci zostali kompleksowo przebadani, zarówno pod względem ogólnomedycznym, jak i stomatologicznym. Jeśli zaszła taka potrzeba, korzystali z badań i wizyt u lekarzy specjalistów. Miało to na celu poprawę stanu zdrowia beneficjentów. Ponadto, w ramach tego działania, osoby niepełnosprawne uczestniczyły w prelekcji na temat higieny i zdrowego żywienia.

19 Kolejnym działaniem podjętym w ramach integracji zawodowej było zatrudnienie doradcy zawodowego, który, po przeprowadzeniu testów predyspozycji zawodowych oraz wypracowaniu indywidualnych ścieżek kariery, zarekomendował osoby na indywidualne kursy zawodowe. Służyło to podniesieniu poziomu kwalifikacji beneficjentów i zwiększenia szans na otwartym rynku pracy. W ramach cross – financingu zakupiono samoobsługowy kiosk internetowy. Służy on beneficjentom do pozyskania informacji na tematy związane z możliwościami rozwoju zawodowego, rynku pracy i możliwościami kształcenia, poszerzanie wiedzy na temat ofert pracy oraz przygotowania i wysyłania dokumentów aplikacyjnych. Dzięki temu zakupowi mają oni możliwość wykorzystania wiedzy zdobytej na kursach zawodowych i warsztatach organizowanych w ramach projektu. Samoobsługowy kiosk internetowy zlokalizowany jest w ogólnodostępnym miejscu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie.

20 W IV edycji projektu „Powiat Pruszkowski Szansą Twojego Rozwoju” wprowadzone zostały nowe działania o charakterze środowiskowym. W ramach tego zadania zorganizowano wizyty studyjne w zakładach pracy i spotkania w ramach edukacji obywatelskiej, polegające na udziale w akcjach społecznych. Beneficjenci projektu uczestniczyli w akcji „Sprzątania Świata”, której celem była edukacja ekologiczna. Chodziło o to, aby uczestnicy projektu przekonali się, że nie tylko lokalna społeczność może zrobić coś dla nich, ale także oni mogą zrobić coś pożytecznego dla społeczności lokalnej i środowiska naturalnego, a przy okazji dobrze się przy tym bawić. Akcja „Sprzątanie Świata” połączona została z zabawą, bowiem po zakończeniu porządków na beneficjentów i ich rodziny czekał piknik z ogniskiem i wspólnym pieczeniem kiełbasek.

21 Sprzątanie świata

22 Kolejną akcją społeczną, w której brali udział beneficjenci projektu „Powiat Pruszkowski Szansą Twojego Rozwoju”, były obchodny Dni Tolerancji i Życzliwości, gdyż zagadnieniu wyrozumiałości i poszanowania dla odmienności poświęcone są działania realizowane w ramach projektu. Spotkanie było okazją do wysłuchania prelekcji o uprzedzeniach, stereotypach i dyskryminacji, wygłoszonej przez psychologa trenera antydyskryminacji. Podczas konferencji wystąpiła jedna z uczestniczek projektu, przedstawicielka społeczności czeczeńskiej. Opowiadała m.in. o swoich odczuciach związanych z przyjazdem do Polski, dzieliła się zarówno pozytywnymi, jak i negatywnymi spostrzeżeniami. Sama jest najlepszym dowodem na to, że mimo przeciwności losu, nie należy tracić życzliwości wobec innych oraz, że tolerancja jest sztuką wyrozumiałości dla odmienności. W programie konferencji było też miejsce na wykład psychologa kryzysowego oraz występy artystyczne beneficjentów projektu.

23 Dzień Tolerancji i Życzliwości

24 Kolejną okazją do spotkania były obchody Międzynarodowych Dni Osób Niepełnosprawnych. Beneficjenci projektu zostali zaproszeni do siedziby Państwowego Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”, gdzie wraz z tancerzami uczestniczyli w warsztatach taneczno – wokalnych. Wielką frajdą było poznanie pracy Zespołu „od kuchni”, zapoznanie się z organizacją całego występu, zwiedzanie kulis oraz uczestnictwo w próbie zespołu. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkową płytę z koncertem zespołu „Mazowsze”.

25 Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

26 Niewątpliwie wielkim przeżyciem była wizyta studyjna w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie. Beneficjenci projektu mieli okazję poznać tajniki zawodu strażaka, obsługę centrali telefonicznej, każdy mógł przymierzyć strój strażaka oraz zasiąść za kierownicą wozu strażackiego.

27 Wizyta studyjna w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie.

28 Tradycją stało się już, że każda edycja projektu „Powiat Pruszkowski Szansą Twojego Rozwoju” podsumowywana jest na konferencji promującej rezultaty projektu. W spotkaniu wzięli udział Elżbieta Smolińska Starosta Pruszkowski, Agnieszka Kuźmińska Wicestarosta oraz Hanna Kuran Członek Zarządu Powiatu, a także 62 tegorocznych beneficjentów projektu i ich rodziny, opiekunowie oraz zespół projektowy. Celem spotkania było podsumowanie projektu, wymiana uwag i doświadczeń oraz rozdanie certyfikatów uczestnikom. Uroczystego wręczenia certyfikatów poświadczających uzyskane kwalifikacje dokonały Starosta, Wicestarosta oraz Członek Zarządu. Po zapoznaniu się z osiągnięciami beneficjentów ostatecznych projektu przedstawionymi w formie prezentacji, był czas na wspomnienia i rozmowy o bliższych i dalszych planach. Z uwagi na fakt, że konferencja odbyła się w okresie przedświątecznym, spotkanie zakończyło się wspólnym kolędowaniem wraz z zespołem ludowym „Hulanka”.

29 Konferencja promujące rezultaty projektu

30 Od realizatorów projekt „Powiat Pruszkowski Szansą Twojego Rozwoju” wymagał ogromu pracy i dobrej organizacji, jednak dawał wiele satysfakcji, a osiągnięte rezultaty są nagrodą za ten ogromny wysiłek. Ścieżka zadań zawartych w projekcie „Powiat Pruszkowski Szansą Twojego Rozwoju” jest bogata i dotyka wszystkich instrumentów aktywnej integracji. Udział w projekcie, to dla jego uczestników, aktywizacja przez duże A.


Pobierz ppt "` Projekt „Powiat Pruszkowski Szansą Twojego Rozwoju” realizowany w ramach Priorytetu VII Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2."

Podobne prezentacje


Reklamy Google