Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja stworzona na Camerimage Forum 2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja stworzona na Camerimage Forum 2014."— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja stworzona na Camerimage Forum 2014

2

3 Michał Anioł Buonarroti 1475-1564 „Stworzenie Adama” fresk wykonany około 1511 roku.

4 Michelangelo da Caravaggio 1571-1610 „Powołanie Św. Mateusza” olej ukończony w roku 1600

5 „Cechą rozwoju cywilizacyjnego jest stałe czerpanie z dziedzictwa wielu pokoleń twórców, w imię ochrony dobra i właściwie pojmowanej kultury”. wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 5/03/2004, sygn. I ACa 35/04.

6 „Powszechnie przyjmuje się w orzecznictwie i doktrynie, że przepisy prawa autorskiego wyróżniają: 1) utwory samoistne, a wśród nich: a) utwory w pełni samodzielne (art. 1) oraz b) utwory inspirowane (art.2.4.), 2) a także utwory niesamoistne, przejmujące elementy twórcze z cudzych utworów, w tym: a) opracowania (art.2), b) zbiory utworów (art. 3), c) utwory zbiorowe (art.11).” - tak: Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23/11/2004, sygn: I CK 232/04

7 1) „Opracowanie cudzego utworu, w szczególności tłumaczenie, przeróbka, adaptacja, jest przedmiotem prawa autorskiego bez uszczerbku dla prawa do utworu pierwotnego. Rozporządzanie i korzystanie z opracowania zależy od zezwolenia twórcy utworu pierwotnego (prawo zależne). Na egzemplarzach opracowania należy wymienić twórcę i tytuł utworu pierwotnego.” - art. 2.1; 2.2 i 2.5. prawa autorskiego 2) „Za opracowanie nie uważa się utworu, który powstał w wyniku inspiracji cudzym utworem.” - art. 2.4. prawa autorskiego

8 Co to jest inspiracja?

9

10

11 Pieter Bruegel 1525-1569 „Droga Krzyżowa” obraz z 1564 roku

12

13

14 1999 2013 1999 2013

15

16

17

18 „KOBIETA PRACUJĄCA” Jerzy Gruza i Krzysztof Teodor Toeplitz scenarzyści serialu „Czterdziestolatek” stworzonego w latach 70-tych XX w. c/a Polkomtel SA producent serii reklam telefonii komórkowej emitowanych w 2009 roku

19

20

21 „Nie może być uznany za utwór i objęty ochroną prawa autorskiego taki przejaw ludzkiej aktywności umysłowej, któremu brak cech dostatecznie indywidualizujących, to jest odróżniających go od innych wytworów podobnego rodzaju i przeznaczenia.” wyrok SN z 13 stycznia 2006 r., III CSK 40/05

22 „Krótka jednostka słowna może być utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jeżeli wykazuje autonomiczną wartość twórczą.” wyrok SN z 22 czerwca 2010 r., IV CSK 359/09 „Wymaganie nowości nie jest niezbędną cechą twórczości jako przejawu intelektualnej działalności człowieka.” wyrok SN z25 stycznia 2006 r., I CK 281/05

23 „Stefan Bąk z Żabiczek” „Aktor stworzył fikcyjną postać, o cechach życiowego nieudacznika, prowincjonalnego filozofa. Odgrywając ją, prezentował na antenie radiowej improwizowane teksty kabaretowe. Stanowi to przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze i spełnia konieczne przesłanki utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.” wyrok SN z 3 października 2007 r., II CSK 207/07

24 Baśka miała fajny biust… fragment tekstu przeboju pt. „Baśka” zespołu Wilki. Baśka nie miała fajnego biustu. fragment filmu reklamującego piwo.

25 1. „Banalny i prosty zwrot językowy stanowiący fragment piosenki „Baśka” nie będący w spornym utworze reklamowym cytatem ani zapożyczeniem, co najwyżej inspiracją i odwołaniem do odległych skojarzeń, nie uzasadnia naruszenia praw autorskich.” 2. „restryktywne traktowanie ochrony twórczości musiałoby doprowadzić do całkowitej izolacji poglądów, braku wymiany myśli, zaniku twórczości odnoszącej się do dzieł powstałych wcześniej, nawiązującej do dorobku kulturalnego.” Sąd oddalił apelację Roberta Gawlińskiego przeciwko producentowi piwa. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 14/05/2007, sygn. I ACa 668/06

26

27 Sąd uznaje roszczenie powódki 1. „Maryla Rodowicz i twórcy teledysku dokonali zapożyczenia - na które powinni mieć zgodę, w przeciwieństwie do tzw. utworów inspirowanych, na emitowanie których taka zgoda nie jest wymagana.” 2. Dzieło inspirowane to takie dzieło, do którego powstania podnietę dał inny utwór. Tymczasem serial stanowił nie tyle pobudkę do stworzenia teledysku, ile źródło materiału filmowego służącego do pocięcia a następnie zmontowani w odpowiedni sposób.” wyrok Sądu Apelacyjnego w W-wie z 12/08/2008, sygn. VI ACa 1658/07

28

29 „Efekt twórczości (np. scenariusz czy wyreżyserowana wypowiedź aktora) zredukowany do krótkiej figury retorycznej jest na tyle ogólny, że posiada wartość idei. Jako taki, o walorze abstrakcyjnym i ogólnym nie stanowi przedmiotu prawa autorskiego, gdyż traci cechę oryginalności.” „Fakt kojarzenia słów z filmem nie posiada znaczenia dla oceny, czy doszło do naruszenia autorskich praw majątkowych powoda – reżysera filmu i autora scenariusza ”. Sąd oddalił powództwo Juliusza Machulskiego przeciw RMF FM wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 5/03/2004, sygn. I ACa 35/04

30

31

32 „TWÓRCZE PRZETWORZENIE ELEMENTÓW DZIEŁA INSPIRUJĄCEGO” „według powszechnie przyjmowanej koncepcji o dziele inspirowanym można mówić w przypadku takiego twórczego przetworzenia elementów dzieła inspirującego, że o charakterze dzieła inspirowanego decydują już jego własne, indywidualne elementy. Dzieło inspirowane to takie dzieło, do którego powstania podnietę dał inny utwór (…) wyrok SA w Warszawie z 12 sierpnia 2008 r., VI ACa 1658/2007

33 „O CHARAKTERZE DZIEŁA INSPIROWANEGO DECYDUJĄ JEGO WŁASNE, INDYWIDUALNE ELEMENTY”

34 „ZACZERPNIĘCIE WĄTKU CUDZEGO UTWORU” „Utwór powstały tylko z podniety twórczej innego utworu jest objęty prawem autorskim niezależnym (utwór samodzielny). Utwór inspirowany to zaczerpnięcie tylko wątku cudzego utworu.” wyrok SN z 31 grudnia 1974 r., I CR 659/74


Pobierz ppt "Prezentacja stworzona na Camerimage Forum 2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google