Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Białystok, 26.02.2015 r. Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 - założenia wsparcia rozwoju szybkich sieci szerokopasmowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Białystok, 26.02.2015 r. Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 - założenia wsparcia rozwoju szybkich sieci szerokopasmowych."— Zapis prezentacji:

1 Białystok, 26.02.2015 r. Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 - założenia wsparcia rozwoju szybkich sieci szerokopasmowych

2 powszechny dostęp do szerokopasmowego internetu powyżej 30 Mb/s do roku 2020 wszyscy Polacy powinni mieć dostęp do zaawansowanych publicznych usług elektronicznych do roku 2020 powyżej 50% populacji powinno posiadać przynajmniej średni poziom kompetencji cyfrowych Cele Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

3 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 I Powszechny dostęp do szerokopasmowego internetu o redukcja terytorialnych różnic w dostępie do szerokopasmowego w dostępie do szybkiego internetu szerokopasmowego II E-administracja i otwarty rząd o wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych o cyfryzacja procesów back-office w administracji publicznej o dostępność informacji sektora publicznego III Kompetencje cyfrowe społeczeństwa o Podnoszenie poziomu kompetencji cyfrowych, w tym e-usług publicznych

4 1 020,22 mln euro 949,6 mln euro 145 mln euro Alokacja na POPC: 2 172,4 mln euro pomoc techniczna: 57,7 mln euro

5 Gdzie będą realizowane projekty? ­szczegółowe zasady wyboru projektów będą oparte o dane oraz informacje pozyskane przez UKE w ramach corocznej inwentaryzacji usług i infrastruktury telekomunikacyjnej, która pozwoli na określenie obszarów kraju wymagających interwencji publicznej przy udziale środków UE, ­projekty będą realizowane na obszarach, gdzie stwierdzono niedoskonałość rynku lub istotne nierówności w zakresie dostępu do sieci NGA, w tym na obszarach wiejskich oraz z uwzględnieniem właściwych przepisów o pomocy publicznej publiczne konsultacje obszarów i planów inwestycyjnych – MARZEC - MAiC

6 Jakie projekty będą wspierane? ­punktem wyjścia do opracowania kryteriów wyboru projektów będzie model interwencji I osi POPC wypracowywany przez MAiC przede wszystkim projekty przedsiębiorców telekomunikacyjnych – zarówno MŚP i dużych projekty wybierzemy w otwartych konkursach ­­wsparcie oraz jego wysokość będą zależne od zidentyfikowanych na danym obszarze potrzeb inwestycyjnych, wynikających z uwarunkowań poszczególnych obszarów, w tym szczególnie z wieloaspektowej (np. obecność infrastruktury, dostępność usług, gęstość zaludnienia, typ zabudowy, ukształtowanie terenu) oceny ekonomicznej opłacalności inwestycji ­rezultatem interwencji powinno być m.in. podłączenie do szybkiego lub bardzo szybkiego internetu placówek edukacyjnych (np. szkół publicznych) i innych podobnych placówek

7 Jakie projekty będą wspierane? kryteria wyboru oraz procedura konkursowa będą prowadzone w sposób zapewniający m.in.: minimalizację pomocy państwa przy zachowaniu odpowiedniej jakości sieci (maksymalizacja zaangażowania kapitału prywatnego); niewypieranie inwestycji prywatnych; stosowanie rozwiązań technologicznych umożliwiających podnoszenie parametrów sieci w przyszłości, planuje się, iż kwestia oddziaływania projektu na środowisko, w tym np. racjonalnego i optymalnego wykorzystania istniejącej lub planowej infrastruktury, takiej jak np. kanały technologiczne i infrastruktura energetyczna, będzie brana pod uwagę w ramach procedury oceny wniosków o dofinansowanie.

8 Jakie sieci będą wspierane? tworzona infrastruktura powinna umożliwić osiągnięcie parametrów min. 30 Mb/s, zapewniając skokową zmianę jakości i dostępności usług na danym obszarze ­promowane będą sieci 100 Mb/s + promowane będą rozwiązania umożliwiające w przyszłości dalsze podnoszenie parametrów, przy relatywnie niskim poziomie dodatkowych nakładów wszystkie wspierane sieci będą musiały oferować dostęp hurtowy ­sieci szkieletowe i dystrybucyjne mogą być budowane/rozbudowywane i przebudowywane w zakresie niezbędnym do realizacji sieci dostępowych, a ich węzły szkieletowe i dystrybucyjne mogą być realizowane wyłącznie w lokalizacjach, które nie były przewidziane do realizacji w latach 2007-2013.

9 Gdzie jesteśmy? konsultacje obszarów białych NGA kryteria wyboru projektów wzory WoD i umów wymagania dla usług hurtowych oszacowanie kosztów inwestycji i utrzymania i wyznaczanie obszarów projektów Proces przygotowania dokumentacji oraz wyłonienie obszarów interwencji Wrzesień -ogłoszenie o konkursie przyszłość teraz

10 Dziękuję za uwagę Piotr Kowalski Główny Specjalista Departament Rozwoju Cyfrowego Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Piotr.Kowalski@mir.gov.pl


Pobierz ppt "Białystok, 26.02.2015 r. Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 - założenia wsparcia rozwoju szybkich sieci szerokopasmowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google