Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie egzaminu maturalnego w szkole – w roku szkolnym 2015/2016.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie egzaminu maturalnego w szkole – w roku szkolnym 2015/2016."— Zapis prezentacji:

1 Przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie egzaminu maturalnego w szkole – w roku szkolnym 2015/2016

2 Materiały i przybory pomocnicze do części pisemnej -1- przedmiotprzybory pomocniczezapewnia wszystkie przedmioty długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi) zdający biologia kalkulator prosty wybrane wzory i stałe fizykochemiczne zdający szkoła matematykalinijka, cyrkiel, kalkulator prosty wybrane wzory matematyczne zdający szkoła geografialinijka, kalkulator prostyzdający język polski słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny – 1/25 os. szkoła chemiakalkulator prosty wybrane wzory i stałe fizykochemiczne zdający szkoła fizyka informatyka kalkulator prosty wybrane wzory i stałe fizykochemiczne kalkulator prosty zdający szkoła zdający

3 Przybory będące fakultatywnym wyposażeniem zdającego -2- przedmiot przybory pomocnicze - fakultatywnezapewnia biologia, chemia, fizykalinijkazdający geografia, historialupazdający WOSkalkulator prostyzdający kalkulator prosty – taki, który umożliwia wykonanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb. Brak przyborów określonych w komunikacie o przyborach jako obowiązkowe nie może stanowić powodu niewpuszczenia zdającego na salę egzaminacyjną. Komunikat określa, które przybory mogą okazać się pomocne w rozwiązaniu zadania (i które zdający może posiadać na sali), nie może jednak nakazać zdającemu używania ich. Czy zdający je posiada – jest już jego decyzją.

4 Egzamin dodatkowy -3- Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo najpóźniej w dniu egzaminu z danego przedmiotu złożyć udokumentowany wniosek, uprawniający w szczególnych sytuacjach losowych lub zdrowotnych do przystąpienia do egzaminu (pisemnego lub ustnego) w terminie dodatkowym.

5 Egzamin poprawkowy -4- Zdający, który przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej i żaden jego egzamin nie został unieważniony, przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony oraz nie zdał wyłącznie jednego egzaminu obowiązkowego albo w części ustnej albo w części pisemnej na poziomie podstawowym, może przystąpić do egzaminu poprawkowego w terminie poprawkowym, ustalonym przez dyrektora CKE. Warunkiem jest złożenie do dyrektora szkoły w terminie do 12 lipca 2016r. pisemnego oświadczenia o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu, zgodnie deklaracją ostateczną. Egzamin poprawkowy odbędzie się w miejscu wskazanym przez OKE: w części pisemnej przeprowadzony zostanie w dniu 23 sierpnia 2016r. o godz. 9.00, w części ustnej – w terminie od 24 do 26 sierpnia 2016r.

6 -5- Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin punktualnie: - na egzamin w części pisemnej – 45 minut przed rozpoczęciem (o godz.8.15 lub 13.15); - na egzamin w części ustnej – zgodnie z ogłoszonym harmonogramem. Musi posiadać przy sobie dowód tożsamości z aktualnym zdjęciem, a w przypadku osób skierowanych przez OKE – świadectwo ukończenia szkoły. Zdający wchodzą do sali według kolejności na liście i zajmują wylosowane miejsca wskazane przez członka ZN. Organizacja egzaminu maturalnego

7 -6- Sprawdzanie sprzętu komputerowego oraz wybranego przez siebie oprogramowania przez zdających egzamin z informatyki odbywa się w obecności administratora pracowni oraz członka ZN, dzień przed egzaminem, w ciągu godziny, w czasie ustalonym przez PZE. Fakt sprawdzenia komputera i oprogramowania zdający potwierdza podpisem na stosownym oświadczeniu. Egzamin z informatyki

8 -7- Arkusze z kodami kreskowymi, opisane w lewym górnym rogu imieniem i nazwiskiem zdającego, zawierają 19 naklejek do wykorzystania przez zdającego podczas zdawania kolejnych egzaminów. Każda naklejka posiada dwa kody kreskowe: pierwszy identyfikujący zdającego – zawierający jego nr PESEL i trzyznakowy kod (oznaczenie oddziału i numer w dzienniku – np. A17), drugi zawiera kod szkoły. Instrukcja kodowania arkuszy

9 -8- Po rozdaniu arkuszy egzaminacyjnych, sprawdzeniu, czy otrzymali prawidłowy arkusz oraz sprawdzeniu jego kompletności, zdający kodują arkusz egzaminacyjny i kartę odpowiedzi, wykorzystując naklejki z kodami. Kodowanie polega na: a) umieszczeniu w odpowiednich miejscach na arkuszu egzaminacyjnym i karcie odpowiedzi naklejek z nadanym przez OKE kodem, zawierających m. in. numer PESEL, b) odręcznym wpisaniu przez zdającego w wyznaczonych miejscach na arkuszu egzaminacyjnym i karcie odpowiedzi numeru PESEL zdającego, a także trzyznakowego kodu. W przypadku popełnienia błędu należy cały zapis przekreślić i wpisać nad wyznaczonym miejscem poprawne dane. Instrukcja kodowania arkuszy

10 -9- Zdający sprawdza poprawność numeru PESEL na naklejce, a podpis w wykazie zdających jest równoznaczny ze stwierdzeniem przez zdającego tej poprawności. W przypadku wystąpienia błędu w numerze PESEL zdający zwraca Zespołowi Nadzorującemu naklejki, koryguje ten numer w wykazie zdających i potwierdza korektę czytelnym podpisem. Naklejek z błędnym numerem PESEL nie nakleja się na arkuszu egzaminacyjnym i karcie odpowiedzi. Zdający koduje wówczas pracę wyłącznie odręcznie. W miejsca przeznaczone na naklejkę z kodem członek Zespołu Nadzorującego wpisuje identyfikator szkoły i poprawny numer PESEL zdającego. Instrukcja kodowania arkuszy

11 -10- Kody należy naklejać starannie i nie zaklejać oryginalnie nadrukowanych kodów paskowych zamieszczonych na arkuszu i karcie odpowiedzi. W przypadku braku kodów zdający wpisują kody odręcznie. Jeżeli naklejka wydrukowana z błędami zostanie jednak naklejona, członek Zespołu Nadzorującego przekreśla całą naklejkę i ręcznie zapisuje prawidłowe dane nad kodem kreskowym. Instrukcja kodowania arkuszy

12 -11- Czynności związane z kodowaniem powtarzane są na każdym egzaminie pisemnym i w każdej jego części. Naklejki należy zachować do zakończenia sesji egzaminacyjnej, aby mogły być wykorzystane także podczas ewentualnie zdawanego egzaminu w terminie dodatkowym (czerwiec) i terminie poprawkowym (sierpień). Instrukcja kodowania arkuszy

13 -12- W przypadku braku nr PESEL zdający wpisuje w miejscach przeznaczonych na naklejkę z kodem serię i nr paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Z chwilą zapisania w widocznym miejscu czasu rozpoczęcia i zakończenia egzaminu zdający spóźnieni nie zo stają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. Członkowie ZN nie mają prawa udzielać żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich komentować. Zdający może wnieść na salę małą butelkę wody. Informacje dodatkowe

14 -13- W czasie trwania egzaminu zdający nie mogą opuszczać sali egzaminacyjnej. Przewodniczący ZN może zezwolić zdającemu na opuszczenie sali w wyjątkowych, uzasadnionych medycznie sytuacjach. Fakt ten zostaje odnotowany w protokole przebiegu egzaminu. W przypadku, gdy stwierdzi się niesamodzielność pracy, wniesienie/korzystanie przez zdającego z urządzenia telekomunikacyjnego lub niedopuszczonych do użytku materiałów i przyborów, albo gdy zdający zakłóca przebieg egzaminu, PZE przerywa egzamin zdającego, unieważnia jego pracę i nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej. Informacje dodatkowe

15 -14- Po zakończeniu egzaminu w każdej części, zdający odkłada własne arkusze na brzeg stolika i podnosi rękę, sygnalizując zakończenie pracy z arkuszem; po sprawdzeniu poprawności kodowania i odebraniu arkusza przez jednego z członków ZN, może opuścić salę. Przewodniczący ZN lub wskazany przez niego członek ZN pakuje wypełnione arkusze egzaminacyjne, w tym karty odpowiedzi, do zwrotnych kopert i zakleja je w obecności osób wchodzących w skład ZN, obserwatorów oraz przedstawiciela zdających. Jeżeli zdający uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania, może – w terminie 2 dni roboczych od daty egzaminu maturalnego (w danej części, z danego przedmiotu) – zgłosić pisemne zastrzeżenie do dyrektora OKE. Informacje dodatkowe

16 -15 Egzamin ustny z języka polskiego przeprowadzany jest w szkole z wykorzystaniem komputera. Przebieg egzaminu jest opisany szczegółowo w Informacji o sposobie organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2015/2016 (s. 27 – 33) Egzamin ustny z j. polskiego

17 -16- Wyniki części ustnej egzaminu ogłaszane są przez przewodniczącego ZE w dniu egzaminu zgodnie z harmonogramem. Wyniki są ostateczne. Ogłoszenie wyników po części pisemnej egzaminu następuje niezwłocznie po ich otrzymaniu z OKE – 5 lipca 2016r., wyniki podaje się do wiadomości bezpośrednio zainteresowanym zdającym. Wydawanie świadectw, odpisów i aneksów następuje począwszy od dnia 5 lipca 2016r. osobiście zdającym (ewentualnie osobom prawnie do tego upoważnionym, na podstawie odpowiedniego zaświadczenia), w sekretariacie szkoły. Odbiór świadectwa należy potwierdzić własnoręcznym podpisem. Odbiór świadectw maturalnych w terminie poprawkowym – 12 IX 2016r. Komunikowanie wyników


Pobierz ppt "Przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie egzaminu maturalnego w szkole – w roku szkolnym 2015/2016."

Podobne prezentacje


Reklamy Google