Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF) kwiecień 2016.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF) kwiecień 2016."— Zapis prezentacji:

1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF) kwiecień 2016

2 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to nowe rozwiązanie dla miast i aglomeracji w polityce spójności na lata 2014 – 2020 DOSTRZEGAĆ RÓŻNICE Efektywna jest interwencja dostosowana do określonych typów terytoriów. PRZEKRACZAĆ GRANICE Odejście od postrzegania obszaru przez pryzmat terytorium administracyjnego, za ważniejsze uznając wewnętrzne i zewnętrzne możliwości, wspólne cele i problemy. SAMOSTANOWIĆ Miasto jako podmiot, który w odpowiedzialny sposób może wziąć udział w programowaniu rozwoju swoich obszarów, a nie tylko być beneficjentem funduszy unijnych.

3 Cele: Promowanie partnerskiego modelu współpracy różnych jednostek administracyjnych na miejskich obszarach funkcjonalnych Zwiększanie wpływu miast i obszarów z nimi powiązanych na kształt i sposób realizacji działań wspieranych na ich obszarze w ramach polityki spójności Zwiększanie efektywności podejmowanych interwencji poprzez realizację odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby miast i powiązanych z nimi funkcjonalnie obszarów

4 Instytucji Pośredniczących Związki ZIT pełnią funkcje Instytucji Pośredniczących: wdrażanie regionalnych programów operacyjnych wyłanianie projektów do dofinansowania

5 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w Polsce  14 państw członkowskich UE korzysta z instrumentu ZIT  W Polsce ZIT-y realizowane są na terenie miast wojewódzkich i powiązanych z nimi obszarach funkcjonalnych  Poza ośrodkami wojewódzkimi ZIT-y mogą być realizowane także na terenie miast o charakterze regionalnym i subregionalnym  Ogółem w skład wszystkich ZIT-ów w Polsce wchodzi 350 gmin  Łączny budżet ZIT-ów to 3 748 000 000 € Szczecin Gdańsk – Gdynia - Sopot Białystok Olsztyn Gorzów Wlkp. Kalisz – Ostrów Wlkp. Poznań Zielona Góra Łódź Bydgoszcz - Toruń Wałbrzych Częstochowa Warszawa Wrocław Kielce OpoleKatowic e Kraków Lublin Rzeszów Koszalin-Kołobrzeg- Białogard Rybnik Bielsko - Biała Jelenia Góra

6 W skład Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego wchodzą: 1. Gmina Wrocław 2. Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice 3. Miasto i Gmina Kąty Wrocławskie 4. Miasto i Gmina Oborniki Śląskie 5. Miasto i Gmina Sobótka 6. Miasto Olesnica 7. Gmina Oleśnica 8. Gmina Siechnice 9. Gmina Trzebnica 10. Gmina Długołęka 11. Gmina Czernica 12. Gmina Kobierzyce 13. Gmina Miękinia 14. Gmina Wisznia Mała 15. Gmina Żórawina Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego

7 Obszar ZIT WrOF: 2 336 km 2 (12% powierzchni Dolnego Śląska) Ludność: 887 943 mieszkańców (30% mieszkańców Dolnego Śląska) 15 samorządów gminnych leżących na terenie 6 powiatów Środki UE dla ZIT WrOF 291 250 000 €

8 ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE WROCŁAWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIURO ZIT funkcja Instytucji Pośredniczącej w imieniu Gminy Wrocław Współorganizacja konkursów (wspólnie z DIP, DWUP oraz z UMWD) Ocena wniosków konkursowych pod kątem zgodności ze Strategią ZIT WrOF (jeden z kilku etapów oceny wniosku) Ocena zgodności ze Strategią ZIT WrOF – max 50% oceny całkowitej Rozpatrywanie protestów od oceny zgodności ze Strategią ZIT WrOF

9 Środki UE z RPO WD 2014-2020 dla ZIT WrOF – na co można otrzymać dofinansowanie ? OŚ PRIORYTETOWAALOKACJA Przedsiębiorstwa i innowacje41 000 000 € Technologie informacyjno-komunikacyjne10 000 000 € Gospodarka niskoemisyjna81 200 000 € Środowisko i zasoby27 300 000 € Transport42 300 000 € Infrastruktura spójności społecznej25 000 000 € Infrastruktura edukacyjna14 000 000 € Rynek pracy4 700 000 € Włączenie społeczne19 000 000 € Edukacja26 750 000 € ŁĄCZNIE291 250 000 €

10 240,8 EFRR - 240,8 mln EUR wspieranie działań na rzecz racjonalizacji gospodarki energią w obiektach budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej wsparcie infrastruktury transportu niskoemisyjnego (drogi rowerowe i węzły przesiadkowe) racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej (aglomeracje do 10 tys. RLM) poprawa bezpieczeństwa i zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom poprawa dostępności transportowej (drogowej i kolejowej) wsparcie infrastruktury społecznej rewitalizacja społeczna i przestrzenna wsparcie infrastruktury edukacyjnej

11 50,45 EFS - 50,45 mln EUR zapewnienie równego dostępu do edukacji przedszkolnej, podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej aktywna integracja dostosowanie systemów szkolenia i kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy dostęp do wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych godzenie życia zawodowego i prywatnego

12 Lista projektów zidentyfikowanych na liście projektów podstawowych w Strategii ZIT WrOF – Transport – tryb pozakonkursowy Alokacja ZIT WrOF – 25 mln euro Wrocław – 17,2 mln euro

13 Lista projektów obecnie identyfikowanych do realizacji w trybie pozakonkursowym w Strategii ZIT WrOF – Kolej Alokacja ZIT WrOF – 17,3 mln euro Szacowana alokacja na inwestycje w trybie pozakonkursowym – 15,1 mln Pozostała alokacja zaplanowana na tryb konkursowy (wraz z rezerwą wykonania ) - inwestycje punktowe

14 Projekty komplementarne PO IiŚ 2014 – 2020 Projekty komplementarne w ramach krajowego programu operacyjnego (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko) wybieranych w trybie konkursowym i pozakonkursowym Wyodrębnione pule środków finansowych dla ZIT WrOF w POIiŚ : 13 164 948,00 EUR kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych (PI 4.iii) 11 524 013,00 EUR sieci ciepłownicze (PI 4.v) 10 284 270,00 EUR sieci ciepłownicze w zakresie kogeneracji (PI 4.vi) 86 711 386,00 EUR transport miejski (PI 4.v)

15 Lista podstawowa propozycji projektów POIiŚ 2014-2020 – Transport miejski LpWnioskodawcaTytuł projektuWartość projektu brutto [w mln euro] Wartość dofinansowania [w mln euro] Procent dofinansowania [%] 1 Gmina Wrocław Budowa wydzielonej trasy autobusowo- tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia 42,825,975 2 Gmina Wrocław Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - Etap III A (ul. Hubska, ul. Popowicka - Długa) 37,622,875 3 Gmina Wrocław/ MPK Wrocław Modernizacja floty taboru tramwajowego we Wrocławiu pod względem polepszenia efektywności energetycznej oraz zapewnienia dostępności dla osób o ograniczonej sprawności poruszania - Etap IA 61,937,675 4 Gmina Siechnice Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice- budowa mulitilmodalnych centrów przesiadkowych 0,60,475 SUMA142,986,775%

16 KTO MOŻE OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE ? Podmioty publiczne lub prywatne (z wyłączeniem osób fizycznych) określone jako beneficjenci w poszczególnych działaniach skierowanych do ZIT WrOF.

17 NABORY WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE w 2016 Ogłoszenie II kwartał 2016 r. Ogłoszenie II kwartał 2016 r. 15 000 000 € Gospodarka wodno-ściekowa Budowa, przebudowa, modernizacja systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych 8 500 000 € Wsparcie przedsiębiorczości Tereny inwestycyjne, inkubatory przedsiębiorczości, parki technologiczne itp.

18 NABORY WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE w 2016 Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, ekosystemów, centra ochrony różnorodności przyrodniczej 2 538 000 € Wsparcie jednostek ratowniczych – wpisanych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 258 500 € Ochrona zasobów przyrodniczych Bezpieczeństwo

19 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Odnowa części wspólnych mieszkalnych budynków wielorodzinnych 4 500 000 € Kształcenie zawodowe Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, współpraca z pracodawcami 484 391 € NABORY WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE w 2016

20 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych P&R, B&R, drogi rowerowe, ciągi piesze, centra przesiadkowe, ITS 14 050 000 € NABORY WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE w 2016

21 Ogłoszenie: III kwartał 2016 r. Innowacyjność i przedsiębiorczość Innowacyjność i przedsiębiorczość Bony na innowacje dla MŚP, rozwój współpracy z jednostkami naukowymi, wsparcie doradcze dla MŚP 7 628 388 € NABORY WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE w 2016

22 Termomodernizacja budynków mieszkalnych – komunalnych, budynki niskoenergetyczne z sektora użyteczności publicznej 6 009 442 € Efektywność energetyczna NABORY WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE w 2016

23 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zagospodarowanie terenów i przestrzeni zdegradowanych obszarów, modernizacja budynków zdegradowanych, drogi lokalne 8 000 000 € NABORY WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE w 2016

24 Infrastruktura społeczna Infrastruktura społeczna Mieszkania chronione, wspomagane, socjalne, DPS, infrastruktura związana z aktywizacją społeczno- zawodową 4 935 000 € NABORY WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE w 2016

25 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych Wsparcie ośrodków edukacji ekologicznej, wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych 1 692 000 € Ogłoszenie: IV kwartał 2016 r. Internacjonalizacja przedsiębiorstw Wdrożenie strategii biznesowych, wyjazdy na misje gospodarcze, wizyty studyjne itp. 2 820 000 € NABORY WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE w 2016

26 Transport kolejowy Inwestycje punktowe przeznaczone do obsługi transportu pasażerskiego lub towarowego 1 020 469 € Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – wymiana źródeł ciepła Wymiana kotłów i instalacji OZE 1 020 469 € NABORY WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE w 2016

27 Aktywna integracja Integracja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wsparcie podmiotów integracji społecznej 2 492 189 € Edukacja przedszkolna Uruchomienie nowych miejsc w przedszkolach, wsparcie nauczycieli, dodatkowe zajęcia dla dzieci 2 492 336 € NABORY WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE w 2016

28 Edukacja przedszkolna Uruchomienie nowych miejsc w przedszkolach, wsparcie nauczycieli, dodatkowe zajęcia dla dzieci 2 492 336 € Godzenie życia zawodowego i prywatnego Aktywizacja zawodowa osób opiekujących się dziećmi do lat 3 775 025 € NABORY WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE w 2016

29 Statystyka: zakończono składanie wniosków w ramach 7 konkursów (alokacja 67 305 065,00 PLN) 13 konkursów w trakcie 32 konkursy ogłoszone i planowane do ogłoszenia w 2016 r.

30 www.wroclaw.pl/zit-wrof zit@um.wroc.pl WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT ZIT WROF ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ: www.wroclaw.pl/zit-wrof e-mail: zit@um.wroc.pl

31 Dziękuję za uwagę Justyna Wieczorkiewicz-Molendo Wydział Zarządzania Funduszami UMW ul. Bogusławskiego 8,10 50-031 Wrocław tel. 71 777 85 55 e-mail: wzf@um.wroc.pl


Pobierz ppt "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF) kwiecień 2016."

Podobne prezentacje


Reklamy Google