Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Referaty do PFP. 2 1. Rodzaje przedsiębiorstw podział przeds. wg rodzaju działalności, wielkości, celu, formy prawnej, struktury organizacyjnej, relacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Referaty do PFP. 2 1. Rodzaje przedsiębiorstw podział przeds. wg rodzaju działalności, wielkości, celu, formy prawnej, struktury organizacyjnej, relacji."— Zapis prezentacji:

1 Referaty do PFP

2 2 1. Rodzaje przedsiębiorstw podział przeds. wg rodzaju działalności, wielkości, celu, formy prawnej, struktury organizacyjnej, relacji z innymi przeds., charakterystyka spółek, organy spółek charakterystyka przeds. państwowych, spółdzielni, organy tych podmiotów, dane statystyczne o udziale różnych rodzajów przeds. w Polsce, w UE. Ilustracja trendów 2. Podstawowe relacje zewnętrzne przedsiębiorstw relacje z dostawcami i odbiorcami – rodzaj i charakter stosunków, kooperacja, podwykonawstwo, umowa, kredyt kupiecki relacje z bankami – rodzaj i charakter stosunków, umowa kredytowa, zdolność kredytowa relacje z „państwem” – przeds. w sferze publicznej i prywatnej, wpływ państwa na przeds., podatki, kontrola i nadzór nad przeds., zamówienia publiczne, relacje z GPW – istota giełdy, rozwój giełdy, obowiązki przeds. wobec giełdy, korzyści dla przeds., wspólne przedsiębiorstwo – cele, korzyści 3. Procesy koncentracyjne przedsiębiorstw holdingi – istota, cele, rozwój, rodzaje grup kapitałowych, wewnętrzna struktura holdingów, przykłady praktyczne fuzje i przejęcia – istota i cele połączeń, rodzaje, przykłady praktyczne 4. Szczególne relacje zewnętrzne przedsiębiorstw franczyza – istota, rodzaje, rozwój, dane statystyczne, przykłady praktyczne outsuorcing - istota, rodzaje, rozwój, dane statystyczne, przykłady praktyczne leasing - istota, rodzaje, rozwój, dane statystyczne, przykłady praktyczne konsorcjum,- istota, rodzaje, rozwój, dane statystyczne, przykłady praktyczne faktoring, forfeiting - istota, rodzaje, rozwój, dane statystyczne, przykłady praktyczne 5. Cykl życia przedsiębiorstw. Tworzenie przedsiębiorstwa charakterystyka faz rozwoju przedsiębiorstwa uwarunkowania wyboru formy prawnej przedsiębiorstwa opodatkowanie przedsiębiorstw czynności i działania niezbędne do powołania przedsiębiorstwa dane statystyczne ilustrujące tworzenie przedsiębiorstw w Polsce i UE dynamika rozwojowa nowych przedsiębiorstw – przykłady praktyczne czynniki wspierające i ograniczające (bariery) tworzenie przedsiębiorstw

3 3 6. Restrukturyzacja i Kryzys przedsiębiorstwa istota kryzysu, czynniki powstawania kryzysu w przedsiębiorstwie symptomy kryzysu fazy pogarszania się sytuacji finansowej przedsiębiorstwa istota i rodzaje restrukturyzacji przedsiębiorstw działania naprawcze bankructwo, upadłość i likwidacja przedsiębiorstwa rodzaje upadłości postępowanie układowe dane statystyczne na temat upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorstw w Polsce i UE 7. Planowanie i biznes plan istota i rodzaje planów cech dobrego planu korzyści z planowania dla przedsiębiorstwa metody planowania tworzenie i treść planów produkcji, planów zatrudnienia, planów zaopatrzenia, planów rozwoju produkcji itp. istota i cechy biznes planu zawartość ramowa biznes planu 8. Zarządzanie zasobami pracy czynniki określające wielkość zatrudnienia w przedsiębiorstwie, zatrudnienie realne i nominalne, badanie struktury zatrudnionych, fluktuacja kadr – wady i zalety czas pracy zatrudnionych i ocena jego wykorzystania normowanie pracy – istota, elementy składowe normy, rodzaje norm, ich znaczenie, metody ustalania istota i pomiar wydajności pracy, czynniki kształtujące wydajność pracy, znaczenie wydajności pracy, dane statystyczne, wartościowanie pracy – metody, elementy systemu wynagradzania, różne formy wynagradzania, system premiowy dane statystyczne na temat wynagradzania w Polsce, UE 9. Zużycie materiałów i logistyka istota i rodzaje materiałów normowanie zużycia materiałów – istota, rodzaje, znaczenie, metody ustalania materiałochłonność produkcji – pomiar, czynniki kształtujące, znaczenie dla przedsiębiorstwa zapasy – rola i znaczenie zapasów, czynniki kształtujące wielkość zapasów, pomiar zapasów wykorzystanie logistyki w kształtowaniu wielkości dostaw i zapasów przykłady praktyczne

4 4 10. Gospodarka majątkiem trwałym istota i charakterystyka rodzajowa majątku trwałego w przedsiębiorstwie wartość majątku trwałego metody amortyzacji i ich znaczenie dla przedsiębiorstwa gospodarka konserwacyjno-remontowa produktywność środków trwałych – pomiar i czynniki kształtujące dane statystyczne 11. Wyniki finansowe - księgowe i gotówkowe Przychody i koszty Klasyfukacja kosztów Wariant klkulacyjny i porównawczy zysków Poziomy zysku w RZiS Wartość informacyjna RZiS Wpływy a przychody, wydatki a koszty Rachunek przepływów pieniężnych – wariant bezpośedni i pośredni Wartość informacyjna RPP 12. Zarządzanie aktywami Rodzaje składników majątku trwałego Rodzaje składników majątku obrotowego Struktura majątku przedsiębiorstwa i jej wartość poznawcza Rotacja majątku Efektywność aktywów 13. Zarządzanie źródłami finansowania kapitały własne i obce Kapitały wewętrzne i zewnętrzne Kapitał trwały i obrotowy Struktura kapitałów i ich wartość poznawcza Efektywność kapitałów


Pobierz ppt "Referaty do PFP. 2 1. Rodzaje przedsiębiorstw podział przeds. wg rodzaju działalności, wielkości, celu, formy prawnej, struktury organizacyjnej, relacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google