Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DOPROWADZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ DO STREF INWESTYCYJNYCH TRZEBUSZA I DUNIKOWA PRZEZNACZONYCH POD FUNKCJE PRZEMYSŁOWO SKŁADOWEJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DOPROWADZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ DO STREF INWESTYCYJNYCH TRZEBUSZA I DUNIKOWA PRZEZNACZONYCH POD FUNKCJE PRZEMYSŁOWO SKŁADOWEJ."— Zapis prezentacji:

1

2 DOPROWADZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ DO STREF INWESTYCYJNYCH TRZEBUSZA I DUNIKOWA PRZEZNACZONYCH POD FUNKCJE PRZEMYSŁOWO SKŁADOWEJ

3 Miasto Szczecin - Trzebusz - Dunikowo

4 CEL PROJEKTU – UZASADNIENIE REALIZACJI Celem projektu jest polepszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz lokowania inwestycji na terenach inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa w Szczecinie poprzez ich uzbrojenie oraz usprawnienie połączenia drogowego z autostradą A6 i Centrum Miasta. Projekt polepszy warunki do utworzenia miejsc pracy dla mieszkańców Szczecina oraz mieszkańców gmin sąsiadujących. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Szczecina, we wschodniej części miasta, w rejonie Dunikowa i Trzebusza znajdują się tereny o łącznej powierzchni ok. 200 ha, przeznaczone pod lokowanie inwestycji produkcyjno-składowych. Tylko część terenów w rejonie Dunikowa jest obecnie zagospodarowanych. Wadą tych terenów jest brak kompleksowego uzbrojenia i powiązania z głównym układem komunikacyjnym miasta, w tym z autostradą A6. Warunkiem koniecznym do ożywienia gospodarczego w tej części miasta jest odpowiednie skomunikowanie terenu. OPIS PROJEKTU Zakres projektu obejmuje kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa w niezbędną infrastrukturę techniczną oraz właściwe połączenie ww. terenów z układem komunikacyjnym autostrady A6 i miasta obejmujące: -budowę ul. Nowoprzestrzennej na odcinku od ul. Goleniowskiej do autostrady A6 -budowę połączenia ul. Nowoprzestrzennej ze strefą inwestycyjną Trzebusza -budowę połączenia ul. Tczewskiej z autostradą A6 Budowa wymienionych odcinków dróg wiąże się z planowaną do realizacji inwestycją Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad obejmującą budowę węzła „Tczewska” na autostradzie A6. Wykonanie ww. zadań pozwoli na uruchomienie terenów inwestycyjnych Trzebusz i Dunikowo o łącznej powierzchni ok. 200 ha przeznaczonych pod lokowanie inwestycji produkcyjno - składowych i spowoduje wzrost ich atrakcyjności inwestycyjnej. Miasto Szczecin - Trzebusz - Dunikowo

5 Miasto Szczecin - Trzebusz

6 38,9615 ha Miasto Szczecin - Trzebusz

7

8 TRZEBUSZ – INFRASTRUKTURA TECHNICZNA Rodzaj infrastruktury Parametry istniejącej infrastruktury*Parametry projektowanej infrastruktury* Odległość od działki Średnica, szerokość Moc, wydajność InneOdległość od działki Średnica, szerokość Moc, wydajność Inne Wodaokoło 260 m225 mm25 l/s do granicy dz. nr 4 z istniejącego wodociągu o średnicy 225 mm w ulicy Zdrowej, do granicy terenu inwestycyjnego – ok. 270 m 160 – 225 mm -- Kanalizacja sanitarna około 765 m200 mm15 l/s do granicy dz. nr 4 od granicy terenu inwestycyjnego, ścieki sanitarne odprowadzane będą projektowanym rurociągiem tłocznym w istniejących i projektowanych ulicach: Zdrowej, Goleniowskiej, Noteckiej do istniejącego kolektora sanitarnego „H” w ulicy Noteckiej; długość projektowanego rurociągu tłocznego od terenu inwestycyjnego do studzienki na kolektorze – ok. 860 m 160 – 225 mm --

9 Miasto Szczecin - Trzebusz Kanalizacja deszczowa brak - do cieku Chełszcząca wody opadowe z terenu inwestycyjnego odprowadzane będą projektowaną kanalizacją deszczową na terenie do istniejących cieków Żołnierska Struga i Chełszcząca po oczyszczeniu w piaskowniku i separatorze 160 – 225 mm -- Energia elektryczna w granicach terenu inwestycyjnego 3x70 mm 2 2,5-3 MW (łączna moc z inwestycją przy ul. Kniewskiej- Lubczyński ej) - Zgodnie z informacją ENEA Operator Sp. z o.o., w przypadku wystąpienia większego zapotrzebowania na moc przyłączeniową, szczegółowy zakres niezbędnej rozbudowy infrastruktury zostanie określony w warunkach przyłączenia. Opłata za przyłączenie zgodnie z obowiązującymi przepisami, dla odbiorców zasilanych z sieci średniego napięcia (15 kV), wynosi jedynie 25 % rzeczywistych nakładów poniesionych na przyłączenie. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż ENEA Operator Sp. z o.o. jest w stanie przyłączyć odbiorców o dowolnej mocy. Gaz około 700 m (w ulicy Goleniowskiej), 4000 m (w ulicy Miętowej) 150 mm 315 mm 1500 m 3 /h 3000 m 3 /h -----

10 *) Powyższe dane dotyczące infrastruktury technicznej są informacjami orientacyjnymi; z powodu braku jakichkolwiek danych dotyczących chłonności zakład ó w przewidywanych na terenie, parametry sieci zależne od wielkości zapotrzebowania na media dla całego terenu inwestycyjnego mogą być określone na etapie opracowania projektu budowlanego; szczeg ó łowe warunki zasilania określi zarządca sieci. Centralne ogrzewanie około 3400 m250 mm--Możliwość budowy gazowego źródła ciepła (na wniosek inwestora). Tele - komunikacja około 1000 m--- Możliwość realizacji infrastruktury telekomunikacyjnej na wniosek inwestora. Drogi brak dostępności terenu do dróg o nawierzchni utwardzonej --- zgodnie ze Studium przez przedmiotowy teren przebiega ulica Nowoprzestrzenna, która umożliwi skomunikowanie terenów poprzez projektowany „węzeł Tczewska” z autostradą A-6, planowana realizacja w latach 2010-2012. Miasto Szczecin - Trzebusz

11 Miasto Szczecin - Dunikowo

12

13 Rodzaj infrastruktury Parametry istniejącej infrastruktury*Parametry projektowanej infrastruktury* Odległość od działki Średnica, szerokość Moc, wydajność InneOdległość od działki Średnica, szerokość Moc, wydajność Inne Wodaokoło 460 m110 mm7 l/s- Wariant I długość projektowanej sieci wodociągowej poprowadzona w istniejącym i projektowanym odcinku ulicy Gościniec od istniejącej magistrali wodociągowej do granicy terenu inwestycyjnego –około 1180 m Wariant II długość projektowanej sieci wodociągowej poprowadzonej w ul. Tczewskiej, od magistrali wodociągowej do granicy terenu inwestycyjnego (za ciekiem Chełszcząca) – około 1380 m 160 – 225 mm -- DUNIKOWO – INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

14 Miasto Szczecin - Dunikowo Kanalizacja sanitarna około 4500 m1400 mm800 l/s- od granicy terenu inwestycyjnego, ścieki sanitarne odprowadzane będą do głównej projektowanej przepompowni ścieków w Wielgowie i dalej projektowanym rurociągiem tłocznym do istniejącego kolektora sanitarnego w ul. Zwierzynieckiej 160 – 225 mm -- Kanalizacja deszczowa brak - do cieku Chełszcząca wody opadowe z terenu inwestycyjnego odprowadzane będą projektowaną kanalizacją deszczową na terenie do istniejącego cieku Chełszcząca po oczyszczeniu w piaskowniku i separatorze --- Energia elektryczna około 1500 m 3x120 mm 2 około 3 MW - Zgodnie z informacją ENEA Operator Sp. z o.o., w przypadku wystąpienia większego zapotrzebowania na moc przyłączeniową, szczegółowy zakres niezbędnej rozbudowy infrastruktury zostanie określony w warunkach przyłączenia. Opłata za przyłączenie zgodnie z obowiązującymi przepisami, dla odbiorców zasilanych z sieci średniego napięcia (15 kV), wynosi jedynie 25 % rzeczywistych nakładów poniesionych na przyłączenie. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż ENEA Operator Sp. z o.o. jest w stanie przyłączyć odbiorców o dowolnej mocy.

15 Miasto Szczecin - Dunikowo Gaz około 1000 m (w ulicy Tatarakowej) około 600 m (w ulicy Miętowej) 315 mm 63 mm 1500 m 3 /h 200 m 3 /h ----- Centralne ogrzewanie około 3500 m250 mm-- Możliwość budowy gazowego źródła ciepła (na wniosek inwestora). Tele - komunikacja około 3800 m--- Możliwość realizacji infrastruktury telekomunikacyjnej na wniosek inwestora. Drogi Od ulicy Tczewskiej (ulica w ciągu drogi powiatowej nr 5188Z) --- zgodnie ze Studium przez przedmiotowy teren przebiega ulicą Nowoprzestrzenna, która umożliwi skomunikowanie terenów poprzez projektowany „węzeł Tczewska” z autostradą A-6, planowana realizacja w latach 2010-2012. *) Powyższe dane dotyczące infrastruktury technicznej są informacjami orientacyjnymi; z powodu braku jakichkolwiek danych dotyczących chłonności zakład ó w przewidywanych na terenie, parametry sieci zależne od wielkości zapotrzebowania na media dla całego terenu inwestycyjnego mogą być określone na etapie opracowania projektu budowlanego; szczeg ó łowe warunki zasilania określi zarządca sieci.

16 Dziękuję za uwagę Wydział Rozwoju Miasta marzec 2010 r. marzec 2010 r.


Pobierz ppt "DOPROWADZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ DO STREF INWESTYCYJNYCH TRZEBUSZA I DUNIKOWA PRZEZNACZONYCH POD FUNKCJE PRZEMYSŁOWO SKŁADOWEJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google