Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„ Nauka nie ma żadnej ojczyzny, gdyż wiedza ludzka obejmuje cały świat.” Ludwik Pasteur Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - jedyna w Polsce instytucja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„ Nauka nie ma żadnej ojczyzny, gdyż wiedza ludzka obejmuje cały świat.” Ludwik Pasteur Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - jedyna w Polsce instytucja."— Zapis prezentacji:

1 „ Nauka nie ma żadnej ojczyzny, gdyż wiedza ludzka obejmuje cały świat.” Ludwik Pasteur Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - jedyna w Polsce instytucja posiadająca olbrzymie doświadczenie w zarządzaniu kilkunastoma edukacyjnymi programami europejskimi dającymi możliwość zdobywania wiedzy podstawowej, jak i specjalistycznej. w sposób formalny, pozaformalny i praktyczny. Umożliwia rozwijanie pasji w odległych krajach i lokalnych społecznościach. projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

2 WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA SOSW NR 3 2008 – Anglia – LdV 3.910 euro (2) 2011- Anglia Warvick –LdV Vetpro - 26.910 euro (11) 2011 –Finlandia –Kokkola – LdV 1.340 euro (1) 2013 – Anglia –– LdV 30.048 euro (12) 2014- Anglia – LdV Vetpro Com 20.722 euro (12) 2015- Malta-Erasmus+ 9.704 euro (8 ) 81.817 euro

3 Erasmus+ konkurs 2015 akcja: Mobilność kadry edukacji szkolnej projekt: ” Kreowanie nowej jakości edukacji specjalnej kluczem do sukcesu ucznia z niepełnosprawnością intelektualną” Czas trwania projektu : czerwiec 2015 - maj 2017 MALTA 3.10. 2015r – 10.10.2015r Uczestnicy : 8 nauczycieli SOSW nr 3 w Krakowie Mister Evaris ​ t Bartolo Ministry for Education and Employment projekt współfinansowany ze środków Programu Unii Europejskiej

4 Malta Ministry for Education and Employment Minister Edukacji, Młodzieży i Zatrudnienia odpowiada za sprawy administracyjne i organizacyjne oraz dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na edukacje Wdrażaniem polityki Ministerstwa zajmuje się WYDZIAŁ EDUKACJI stanowiący agendę władz centralnych nadzór pedagogiczny sprawują doradcy pedagogiczny w Wydziale Edukacji Samorządom lokalnym nie przekazano jeszcze zadań edukacyjnych projekt współfinansowany ze środków Programu Unii Europejskiej

5 Reforma szkolnictwa specjalnego na Malcie do 1989 r – funkcjonowały szkoły ogólnodostępne i specjalne od 1989r - Ministerstwo Edukacji prowadzi intensywny program promujący integrację w edukacji, 1995 – Inclusion Policy – wprowadzono edukację włączającą – powstały szkoły integracyjne, stanowisko nauczyciela wspomagającego -LSA – Learning Support Assistent ) 2005 – Inclusive and Specjal Education Review – dokonano inwentaryzacji potrzeb we wszystkich szkołach, rekomendacja – szkoły specjalne powinny zostać zreformowane i przekształcone w Centra Pomocowe (Resource Centre) projekt współfinansowany ze środków Programu Unii Europejskiej

6 Malta – system edukacji Kształcenie obowiązkowe : od 5 do 16 lat poziom podstawowy ; wiek 5-11 lat poziom średni : wiek 11-16 lat Kształcenie nieobowiązkowe -poziom średni II stopnia tzw. junior college 16-18 ( świadectwo maturalne ) - Wyższe studia do 21 r. z Rok szkolny trwa od ostatniego poniedziałku września do końca czerwca Dzień nauki w szkole rozpoczyna się o 8.30, kończy 14.30 z półgodzinną przerwą. Lekcje trwają 45 min. Liczba uczniów w klasie maks.30, w ostatniej klasie szkoły średniej 25, podczas zajęć praktycznych 15, w szkole specjalnej 2-4-8 w zależności projekt współfinansowany ze środków Programu Unii Europejskiej

7 Malta – system edukacji Obowiązuje dla wszystkich szkół ogólnokrajowe minimum programowe obejmujące trzy poziomy edukacji; edukacje przedszkolna oraz kształcenie na poziomie podstawowym i średnim. * W ramach minimum każda szkoła opracowuje własne programy nauczania zgodnie ze swoimi potrzebami. * Podręczniki są za darmo i wybiera je doradca pedagogiczny wraz z nauczycielem. * W pierwszych trzech latach nie ocenia się uczniów. * Są egzaminy półroczne organizowane przez szkoły i roczne organizowane przez władze centralne. *Nauczyciele kończą licencjat lub magisterium z pedagogiki i kurs kierunkowy z pedagogiki specjalnej.Raz w roku uczestniczą obowiązkowo w kursach doskonalenia zawodowego. projekt współfinansowany ze środków Programu Unii Europejskiej

8 Malta – system edukacji- edukacja włączająca - (uczeń niepełnosprawny) Uczniowie niepełnosprawni kształcą się (co do zasady) w szkołach ogólnodostępnych. Uczeń wymagający jakiegokolwiek wsparcia objęty jest pomocą Zespołu kwalifikacyjnego (Statementing Moderating Panel and Appeal Boards), który zaleca zapewnienie określonego rodzaju pomocy w nauce oraz udogodnień, które są niezbędne, aby dziecko mogło wykorzystać możliwości jakie stwarza kształcenie w szkole ogólnodostępnej. Przejście ze szkoły ogólnodostępnej do specjalnej jest bardzo trudne i ograniczone. W porozumieniu z rodzicami i nauczycielami zespół opracowuje indywidualny program kształcenia dla każdego niepełnosprawnego ucznia. Te dzieci które nie mogą uczęszczać do szkół ogólnodostępnych, uczą się w szkołach specjalnych które są jednocześnie Centrami Pomocowymi. Rodzice dzieci uczęszczających do szkół specjalnych otrzymują duże finansowe wsparcie. projekt współfinansowany ze środków Programu Unii Europejskiej

9 edukacja włączająca- podjęte działania wdrażające: 1.Powołano Zespół Kwalifikacyjny (Statementing Moderating Panel and Appeal Boards) w skład którego wchodzą specjaliści z różnych dziedzin oraz rodzice/opiekunowie dzieci. 2.Zapewniono wsparcie dla uczniów w szkołach ogólnodostępnych: - dochodzący do szkół surdopedagodzy i tyflopedagodzy, tłumaczy języka migowego -zatrudniono nauczycieli wczesnego wspomagania rozwoju dziecka(edukacja przedszkolna) - zatrudniono nauczycieli wspomagający (LSA) pracę ucznia w klasie integracyjnej - zapewniono pomoc psychologiczna oraz socjalna - zatrudniono specjalistów zajmujących się autyzmem - zatrudniono dochodzących do szkół logopedów ( technologia wspomagająca komunikacje) 3. powołano departament świadczący usługi w zakresie komunikacji projekt współfinansowany ze środków programu Unii Europejskiej

10 działania cd: 4.Powołano Departament do Spraw Uczniowskich do współpracy i koordynacji działań szkół oraz innych instytucji wspierających, 5.Wprowadzono obowiązek konstruowania Indywidualny Planów Edukacyjno - Terapeutyczne (IEP Individual Educational Plan) 5. Wprowadzono szereg kursów pozwalających uzyskać dyplomy lub certyfikaty dla nauczycieli wspomagających, szkolenia dla kadry kierowniczej, 7. Opublikowano sylabusy dla nauczycieli w celu ułatwienia realizacji podstawy programowej. 8. Opublikowano szereg aktów prawnych oraz innych dokumentów pozwalających na rozszerzenie edukacji włączającej projekt współfinansowany ze środków programu Unii Europejskiej

11 Specjalistyczne Centra Pomocy –Resource Centre Najważniejszy elementem reformy systemu edukacji na Malcie było przekształcenie szkół specjalnych w Resource Centre. Każdemu Centrum Pomocy - Resource Centre przypisano szkołę z określonego poziomu edukacyjnego Zalety systemu : - adekwatna do etapu edukacyjnego koncepcja funkcjonowania, organizacja pracy,dostosowana baza technodydaktyczna, stosowana metodyka pracy, szkoły współpracują ze sobą, a nie rywalizują o ucznia, Wady tego systemu : - Segregacja uczniów, brak możliwości obcowania z uczniami w różnym wieku, frustracje wśród uczniów, nasilone zaburzenia zachowania, zachwiane poczucie bezpieczeństwa z uwagi na zmianę środowiska,brak możliwości wymiany doświadczeń przez nauczycieli z różnych etapów edukacyjnych oraz dzielenia się dobrymi praktykami. projekt współfinansowany ze środków programu Unii Europejskiej

12 Powołano Acces to Communication &Technology Unit (ACTU) - specjalny departament świadczący usługi w zakresie komunikowania ; -Diagnozuje w obszarze technik dostępu i strategii ASSISTIVE TECHNOLOGY-AT oraz w zakresie alternatywnych i wspomagających metod komunikacji ACC -Zaleca uczniom niepełnosprawnym zaawansowane rozwiązania techniczne : komputery, oprogramowanie, elektroniczne urządzenia do porozumiewania się,zmodyfikowane mysze, klawiatury, swiche,, tablety, komunikatory Członkami ACTU są logopedzi, terapeuci zajęciowi, nauczyciele wspomagający. projekt współfinansowany ze środków programu Unii Europejskiej

13 3 i 4 X.2015- zwiedzanie Malty i Gozo w ramach szkolenia kulturowo-językowego, 05.X.2015 - St Clare College San Miguel Primary Education Resource Centre 06.X.2015-San Gorg Preca College Guardian Angel Secondary Education Resource Centre 07.X.2015- St Benedict College,Helen Keller Secondary/Young Adult Education Resource Centre 08.X.2015-Maria Regina College Dun Manwel Attard Young Adult Education Resource Centre 09.X.2015 - St Clare College San Miguel Primary Education Resource Centre projekt współfinansowany ze środków programu Unii Europejskiej

14 Całodzienna obserwacja zajęć na zasadach ‘job shadowing “ w podziale na grupy, jako forma zbierania doświadczeń zawodowych polegająca na towarzyszeniu przez cały dzień roboczy prowadzącemu zajęcia. projekt współfinansowany ze środków programu Unii Europejskiej

15 Efekty realizacji projektu : -zapoznanie się z reformą edukacji na Malcie, -zapoznanie się ze strukturą maltańskiego systemu edukacji, zasadami edukacji włączającej, -zapoznanie się z organizacją pracy wizytowanej placówki ( kwalifikacje pracowników podstawa programowa i dostosowaniem wymagań edukacyjnych do możliwości uczniów niepełnosprawnych intelektualnie, z obowiązującą dokumentacją, ze sposobami sprawowania przez dyrektora nadzoru pedagogicznego, -zwiedzanie bazy technodydaktycznej i zapoznanie się ze sposobami dostosowania jej do indywidualnych potrzeb niepełnosprawnych uczniów, -zapoznanie się z metodami pracy i zasadami opracowywania IPET – job shadowing projekt współfinansowany ze środków programu Unii Europejskiej

16 projekt współfinansowany ze środków programu Unii Europejskiej


Pobierz ppt "„ Nauka nie ma żadnej ojczyzny, gdyż wiedza ludzka obejmuje cały świat.” Ludwik Pasteur Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - jedyna w Polsce instytucja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google