Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ AGLOMERACJI EŁK Zgodnie z postępem w zgodzie z naturą BENEFICJENT PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ AGLOMERACJI EŁK Zgodnie z postępem w zgodzie z naturą BENEFICJENT PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O."— Zapis prezentacji:

1 POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ AGLOMERACJI EŁK Zgodnie z postępem w zgodzie z naturą BENEFICJENT PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.

2 E ŁK Ełk - 123 000 RLM Obszar 21,07 km 2 długość sieci wodociągowej – 128 km długość sieci kanalizacyjnej – 89 km długość sieci deszczowej – 63 km Ełk 2

3 Z AKRES RZECZOWY PROJEKTU Zbiorcze zestawienie kontraktów Budowa magistrali wodociągowej drugostronnego zasilania w wodę miasta Ełk Przebudowa głównego kolektora sanitarnego miasta Ełk Przebudowa kolektorów sanitarnych wschodniej części miasta Ełk Przebudowa kolektora tranzytowego Ełk – Centrum Przebudowa głównego kolektora sanitarnego w ulicy Wojska Polskiego Przebudowa kanalizacji sanitarnej Ełk – Śrdómiescie Przebudowa głównej przepompowni ścieków przy ulicy Krótkiej Przebudowa magistrali wodociągowej w ulicy Suwalskiej Osiedle Leśne – budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Osiedle Grunwaldzkie – budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Budowa kanału deszczowego w obrębie osiedli Centrum i Północ I – ulica Wileńska – Dąbrowskiego – rzeka Ełk 3

4 Z AKRES RZECZOWY PROJEKTU Zbiorcze zestawienie kontraktów Efekty: budowa magistrali drugostronnego zasilania miasta w wodę – 3,1 km budowa około 6 km nowej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej budowa 4,1 km sieci wodociągowej przebudowa około 2 km istniejącej sieci wodociągowej przebudowa 19 km istniejącej kanalizacji sanitarnej budowę 2 pompowni ścieków i modernizację głównej przepompowni ścieków dla miasta Ełk budowę kanalizacji deszczowej o długości około 6 km Ogółem: ok 40 km sieci 4

5 5

6 Z AKRES RZECZOWY PROJEKTU Część finansowa Wartość budżetu inwestycyjnego wynosi 113,294 mln PLN (brutto) z czego 57% stanowi dofinansowanie z Funduszu Spójności. Koszty zarządzania projektem nie przekraczają 3% kosztów kwalifikowalnych. 6

7 C ELE PROJEKTU Ekologiczne cele projektu Efekty: Zwiększenie niezawodności dostaw wody mieszkańcom aglomeracji Ełk Usprawnienie funkcjonowania systemu kanalizacji poprzez przebudowę sieci. Ograniczenie nieszczelności kanałów. Likwidacja niekontorolwanego zrzutu ścieków do wód otwartych Zabezpieczenie wód podziemnych przed zanieczyszczeniem dzięki budowie kanalizacji sanitarnej (likwidacja przydomowych nieszczelnych zbiornków bezodpływowych) 7

8 P OPRAWA GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ AGLOMERACJI E Projekt „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Ełk” stanowi kontynuację realizacji Dyrektywy Rady 91/271 EWG z 21 maja 1991 roku oraz Dyrektywy Rady 98/83/EC z 3 listopada 1998 roku. 8

9 M AGISTRALA WODOCIĄGOWA Budowa magistrali wodociągowej drugostronnego zasilania miasta Ełk Zakres wykonanych prac: Budowa magistrali wodociągowej Ø400 – 3,1 km Wartość kontraktu2 080 000, 00 zł netto 2 537 600, 00 zł brutto 9 Kontrakt realizowany był od października 2009 do września 2010 przez suwalską firmę PI PRESS S.A. Efekty: Poprawa parametrów jakościowych wody na terenie miasta Ełk. Zapewnienie niezawodności dostaw wody. Stabilizacja ciśnienia w systemie wodociągowym. Umożliwienie przyszłego rozwoju sieci wodociągowej w terenach niezabudowanych

10 P RZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW Przebudowa głównej przepompowni ścieków przy ul. Krótkiej w Ełku Zakres wykonanych prac: Montaż układu pompowego wraz z wymianą armatury i rurociągów technologicznych Wykonanie instalacji dezodoryzacji urzadzeniem do fotokatalitycznego utleniania związków odorogennych wraz z hermetyzacją obiektu Montaż systemu zdalnego nadzoru nad pracą urządzeń Wartość kontraktu2 020 950, 00 zł netto 2 465 559, 00 zł brutto 10

11 P RZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW Przebudowa głównej przepompowni ścieków przy ul. Krótkiej w Ełku Kontrakt realizowany był od listopada 2009 do października 2010 przez białostockie konsorcjum firm REMEX Sp. z o.o. i APS Automatyka Pomiary Sterowanie S.A. Efekty: Jedna z najnowocześniejszych przepompowni w regionie. Stworzenie warunków do przyszłego rozwoju sieci kanalizacyjnej. Stworzenie warunków nowoczesnej eksploatacji i utrzymania posiadanej infrastruktury mającej wpływ na bezpieczeństwo odbiorców oraz zgodność z obecnymi standardami technicznymi. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta; Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego 11

12 O SIEDLE LEŚNE Os. Leśne – budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej Zakres wykonanych prac: Budowa sieci wodociągowej – 0,4 km Budowa kanalizacji sanitarnej – 2,0 km Budowa kanalizacji deszczowej – 0,4 km Wartość kontraktu 920 000, 00 zł netto 1 122 400, 00 zł brutto 12 Prace budowlane na "Os. Leśnym" były prowadzone od stycznia do października 2010 roku. Wykonawcą inwestycji była ełcka firma PI PRIM S.A.. Efekty: Podniesienie jakości życia mieszkańców. Realizacja zadania wpisuje się w KPOŚK. Zabezpieczenie wód podziemnych przed zanieczyszczeniem dzięki budowie kanalizacji sanitarnej (likwidacja przydomowych nieszczelnych zbiorników bezodpływowych) Umożliwienie budowy nawierzchni drogowych i chodników na całym osiedlu Poprawa komfortu życia mieszkańców osiedla

13 O SIEDLE G RUNWALDZKIE Os. Grunwaldzkie – budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej Zakres wykonanych prac: Budowa sieci wodociągowej – 3,7 km Budowa kanalizacji sanitarnej – 4,0 km Budowa kanalizacji deszczowej – 2,0 km Wartość kontraktu3 277 395, 86 zł netto 4 007 453, 15 zł brutto 13 Zakończenie prac budowlanych na "Os. Grunwaldzkim" - grudzień 2011 roku. Wykonawcą inwestycji było konsorcjum firm - PI PRIM S.A., PU-H Gajek Józef oraz PW "Zieja". Efekty: Podniesienie jakości życia mieszkańców. Realizacja zadania wpisuje się w KPOŚK. Zabezpieczenie wód podziemnych przed zanieczyszczeniem dzięki budowie kanalizacji sanitarnej (likwidacja przydomowych nieszczelnych zbiorników bezodpływowych) Umożliwienie budowy nawierzchni drogowych i chodników na całym osiedlu Poprawa komfortu życia mieszkańców osiedla

14 K ANAŁ DZECZOWY Budowa kanału deszczowego w obrębie os. Centrum i Północ I w Ełku – ul. Wileńska – Dąbrowskiego – rzeka Ełk. W ramach kontraktu zostanie wybudowany 3,4 km kanału deszczowego wraz z systemem podczyszczania scieków opadowych. Wartość kontraktu7 977 597, 07 zł netto 9 787 487, 86 zł brutto 14 Prace budowlane zostały zakończone w grudniu 2012 roku. Wykonawcą było olsztyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa „PRIB” Sp. z o.o. Efekty: Głównym celem budowy kanału deszczowego jest uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na terenie miasta Ełk a tym samym likwidacja podtopień. Budowany system podczyszczania ścieków opadowych w znacznym stopniu ograniczy zanieczyszczenie rzeki i jeziora ełckiego.

15 K OLEKTORY WSCHODNIEJ CZĘŚCI MIASTA E ŁK Przebudowa kolektorów sanitarnych wschodniej części miasta Ełk. To pierwsze zadanie, które w całości było wykonywane metodą bezwykopową. Zostało przebudowane 4,6 km kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki ze wschodniej części miasta. Wartość kontraktu3 907 272, 00 zł netto 4 805 944, 56 zł brutto 15 Prace budowlane zakończyły się w grudniu 2011 r. Wykonawcą była wrocławska firma TECO Sp. z o.o. Efekty: Eliminacja zjawiska rozsączania ścieków do gruntu przyczyniającego się do zanieczyszczenia podziemnych zbiorników wody. Likwidacja nieszczelności sieci sanitarnych Dostosowanie stanu technicznego kanalizacji do aktualnych standadów.

16 G ŁÓWNY KOLEKTOR SANITARNY Przebudowa głównego kolektora sanitarnego miasta Ełk W ramach kontraktu przebudowano główny kolektor sanitarny o długości 4,6 km. Wartość kontraktu16 675 000, 00 zł netto 20 510 250, 00 zł brutto 16 Przebudowę głównego kolektora sanitarnego Ełku wykonała firma PER AARSLEFF. Prace trwały do końca 2012 roku.

17 K OLEKTOR SANITARNY UL. W OJSKA P OLSKIEGO Przebudowa kolektora sanitarnego w ul. Wojska Polskiego w Ełku Inwestycja obejmowała przebudowę kolektora sanitarnego o średnicy DN 200 i 400 mm wraz ze studniami kanalizacyjnymi o łącznej długości 2,3 km. Wartość kontraktu1 820 000, 00 zł netto 2 238 600, 00 zł brutto 17 Efekty: Eliminacja zjawiska rozsączania ścieków do gruntu przyczyniającego się do zanieczyszczenia podziemnych zbiorników wody. Likwidacja nieszczelności sieci sanitarnych Dostosowanie stanu technicznego kanalizacji do aktualnych standadów.

18 K OLEKTOR TRANZYTOWY E ŁK - C ENTRUM Przebudowa kolektora tranzytoweo Ełk - Centrum To kolejna inwestycja wykonywana metoda bezwykopową. W ramach zadania przebudowane zostanie ok. 2,5 km sieci kanalizacyjnej o śr. DN 300- 1000. Wykonawcą zadania jest firma TECO Sp. z o.o. z Wrocławia. Wartość kontraktu4 368 000, 00 zł netto 5 372 640, 00 zł brutto 18

19 K ANALIZACJA SANITARNA E ŁK - Ś RÓDMIEŚCIE Przebudowa kanalizacji sanitarnej Ełk- Śródmieście Zakres zadania obejmuje przebudowę kanałów sanitarnych o łącznej długości ok. 5,2 km. wraz ze studniami kanalizacyjnymi. Wykonawcą zadania jest firma BinŻ S.A. z Bełchatowa. Wartość kontraktu3 879 112, 00 zł netto 4 771 307, 76 zł brutto 19

20 M AGISTRALA WODOCIĄGOWA UL. SUWALSKA Przebudowa magistrali wodociągowej w ul. Suwalskiej w Ełku Wykonawcą jest konsorcjum firm PI PRESS SA i PH RABA SJ. Łącznie zostanie przebudowane 1,7 km magistrali wodociągowej o średnicy DN 400. Planowany termin zakończenia prac to 30.09.2013 r. Wartość zadania1 525 000,00 zł netto 1 875 750,00 zł brutto 20

21 C ELE PROJEKTU Społeczne cele projektu Inne cele projektu Poprawa warunków życia i zdrowia mieszkańców poprzez zapewnienie niezawodnego zaopatrzenia w wodę Podwyższenie bezpieczeństwa mikrobiologicznego i epidemiologicznego poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i likwidację szamb Ożywienie turystyczne regionu dzięki czystej wodzie Stworzenie podstaw do pobudzenia wzrostu gospodarczego Umożliwienie rozwoju sieci kanalizacyjnej i wodociągowej Wypełnienie zobowiązań zawartych w Traktacie Akcesyjnym Uzyskanie wysokiej sprawności systemu wodno – ściekowego Ochrona podziemnych zasobów wody pitnej PODSUMOWANIE 21


Pobierz ppt "POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ AGLOMERACJI EŁK Zgodnie z postępem w zgodzie z naturą BENEFICJENT PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O."

Podobne prezentacje


Reklamy Google