Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w gminie Śrem w 2011 roku XX Sesja Rady Miejskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w gminie Śrem w 2011 roku XX Sesja Rady Miejskiej."— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w gminie Śrem w 2011 roku XX Sesja Rady Miejskiej w Śremie Śrem 2012 rok Urząd Miejski w Śremie, Pl.20 Października 1, 63-100 Śrem tel. 061 28 35 225; infolinia 0801 300 031; umiejski@srem.pl

2 Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2011 r. został przyjęty w dniu 28 października 2010 r. Uchwałą Nr 480/LII/10 Rady Miejskiej w Śremie.

3 W rocznym programie współpracy określono dwie formy współpracy gminy Śrem z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami: finansową formę współpracy, która polegała na zlecaniu organizacjom pozarządowym i innym podmiotom zadań, na których realizację gmina udzieliła dofinansowania; pozafinansową formę współpracy, która dotyczyła sfer: informacyjnej, organizacyjnej oraz szkoleniowej.

4 Finansowa forma współpracy W 2011r. zrealizowane zostały zadania publiczne w następujących zakresach: a) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; b) w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; c) w zakresie promocji oraz organizacji wolontariatu; d) w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

5 Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego l.p. Nazwa zadania Wysokość dotacji na realizację zadania Liczba złożonych ofert Liczba podpisanych umów Wysokość przyznanego dofinansowania 1.1. Szkolenia muzyczne w zakresie gry na instrumentach, śpiewu oraz tańca 40 000 zł54

6 W ramach zadania pn. „Szkolenia muzyczne w zakresie gry na instrumentach, śpiewu oraz tańca” gmina Śrem podpisała umowy z następującymi organizacjami: l.p.Nazwa organizacjiTytuł i krótki opis realizowanego zadania Wysokość przyznanej dotacji 1. Towarzystwo muzyczne im. Mariana Zielińskiego w Śremie Szkolenie muzyczne w zakresie gry na instrumentach – 18-osobowa grupa młodzieży uczęszczała na zajęcia gry na instrumentach dętych 28 000 zł 2. Towarzystwo muzyczne im. Mariana Zielińskiego w Śremie Szkolenie muzyczne w zakresie tańca – 26 dziewcząt ze szkól podstawowych pobierało nieodpłatnie lekcje tańca 6 275 zł 3. Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta NADZIEJA w Śremie „Śpiewać każdy może” – 20-osobowa grupa chórzystów szkoliła się w zakresie śpiewu. Specjalnie opracowany repertuar prezentowany był m.in.. podczas wizyt w DPS w Psarskiem. 1 225 zł 4. Stowarzyszenie CANTAVI AD HOMINI Szkolenie muzyczne w zakresie śpiewu – 11-członków chóru muzyki dawnej szkoliło się w zakresie śpiewu w ilości 5-spotkań 6-godzinnych 4 500 zł Łącznie: 40 000 zł

7 l.p.Nazwa zadania Wysokość dotacji na realizację zadania Liczba złożonych ofert Liczba podpisanych umów Wysokość przyznanego dofinansowa nia 1.Tworzenie warunków dla rozwoju aktywności i samodzielności osób starszych i niepełnosprawnych, w szczególności organizacja zajęć, imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych, mających na celu usprawnianie oraz przygotowywanie do samodzielnego i aktywnego życia społecznego 20 000 zł54 Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

8 W ramach zadania pn. „Tworzenie warunków dla rozwoju aktywności i samodzielności osób starszych i niepełnosprawnych (…)” gmina Śrem podpisała umowy z następującymi organizacjami: l.p.Nazwa organizacjiTytuł i krótki opis realizowanego zadaniaWysokość przyznanej dotacji 1.Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie - Poznań Turniej Tenisa Stołowego Olimpiad Specjalnych im. Kuby Walczaka – w Turnieju wzięło udział 80 zawodników plus trenerzy, opiekunowie i sędziowie oraz wolontariusze. Celem Turnieju było popularyzowanie sportu wśród osób z upośledzeniem umysłowym. 3 500 zł 2.Fundacja Na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem Majówka „Świat Bajkolandii” – wzięło w niej udział 140 dzieci niepełnosprawnych, wolontariusze, opiekunowie, przedstawiciele Fundacji oraz zaproszeni goście. Impreza organizowana jest od 18 lat. 8 150 zł 3.Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta NADZIEJA w Śremie Zajęcia rozwijające aktywność i samodzielność osób niepełnosprawnych po przebyciu choroby nowotworowej – warsztaty psych-edukacyjne, w których wzięło udział 15 osób obciążonych nowotworem. Celem zadania była m.in. Pomoc tym osobom do powrotu do aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie. 3 300 zł 4.Śremskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych TRÓJKA Turnus rehabilitacyjny Łeba 2011 – wzięło w nim udział 34 dzieci w wieku 7-25 lat oraz 10 opiekunów. Dużą grupę stanowiły dzieci pochodzące z rodzin o trudnej sytuacji materialnej i utrudnionym dostępie do specjalistycznej terapii i rehabilitacji. 5 050 zł Łącznie:20 000 zł

9 l.p.Nazwa zadania Wysokość dotacji na realizację zadania Liczba złożonych ofert Liczba podpisanyc h umów Wysokość przyznanego dofinansowa nia 1.Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci zamieszkałych na terenie gminy Śrem 30 000 zł53 Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

10 W ramach zadania pn. „ Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy Śrem” gmina Śrem podpisała umowy z następującymi organizacjami: l.p.Nazwa organizacjiTytuł i krótki opis realizowanego zadaniaWysokość przyznanej dotacji 1.Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta NADZIEJA w Śremie Organizacja kolonii dla uczniów szkół podstawowych nad morzem – dzieci i młodzież w wieku 8-14 lat z gminy Śrem wzięła udział w dwutygodniowej kolonii w Pogorzelicy nad morzem 8 000 zł 2.Fundacja Na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem Obóz sportowo-rekreacyjny – 50-osobowa grupa uczestników wzięła udział w obozie wspieranym przez wieloletni program „Mój kolorowy świat – powrót do korzeni”. Jest to sprawdzona forma wypoczynku letniego, rozwoju intelektualnego i fizycznego dzieci. Uczestnicy obozu mieli możliwość poznać ciekawe miejsca historyczne tj. Ziemię Lubelską, co zostało odzwierciedlone w ich pracach plastycznych. 14 000 zł 3.Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska – Hufiec Śrem „Niech twym bratem będzie każdy” – organizacja obozu harcerskiego w Pogorzelicy dla 50 harcerzy i harcerek. Wyjazd nad morze zapewnił uczestnikom możliwość poznania nowych, ciekawych turystycznie i krajobrazowo miejsc. 8 000 zł Łącznie:30 000 zł

11 Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez OPS Śrem l.p.Nazwa zadania Wysokość dotacji na realizację zadania Liczba złożonych ofert Liczba podpisanych umów Wysokość przyznanego dofinansowania 1.Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 400 000 zł11238 000 zł

12 W ramach zadania pn. „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych” gmina Śrem podpisała umowę z organizacją: l.p.Nazwa organizacjiTytuł i krótki opis realizowanego zadaniaWysokość przyznanej dotacji 1.Polski Komitet Pomocy Społecznej Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenie Charytatywne w Poznaniu Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – udziela się osobie samotnej lub osobie, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób tj. asystenta osoby niepełnosprawnej i opiekunki. Usługi opiekuńcze świadczone są w zakresie: opieki higieniczne, pielęgnacji, kontakt z otoczeniem. 238 000 zł

13 Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez OPS Śrem l.p.Nazwa zadania Wysokość dotacji na realizację zadania Liczba złożonych ofert Liczba podpisanych umów Wysokość przyznanego dofinansowania 1.Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 400 000 zł11400 000 zł + 130 000 zł pozyskanych z Urzędu Wojewódzkiego

14 W ramach zadania pn. „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi” gmina Śrem podpisała umowę z organizacją: l.p.Nazwa organizacjiTytuł i krótki opis realizowanego zadania Wysokość przyznanej dotacji 1. Polski Komitet Pomocy Społecznej Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenie Charytatywne w Poznaniu Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – udziela się w zakresie: uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, pielęgnacji, rehabilitacji fizycznej, pomocy mieszkaniowej. Łącznie świadczeniami w 2011r. objętych było 147 osób, co stanowi 0,34% mieszkańców gminy. 400 000 zł

15 l.p.Nazwa zadania Wysokość dotacji na realizację zadania Liczba złożonych ofert Liczba podpisanych umów Wysokość przyznanego dofinansowania 1.Organizacja szkoleń dla wolontariuszy 3 000 zł31 Promocja oraz organizacja wolontariatu

16 W ramach realizowanego zadania pn. „ Organizacja szkoleń dla wolontariuszy” gmina Śrem podpisała umowę z organizacją: l.p.Nazwa organizacjiTytuł i krótki opis realizowanego zadania Wysokość przyznanej dotacji 1.Fundacja Na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem „Wykwalifikowany wolontariusz przyszłością zintegrowanego społeczeństwa” – dzięki dofinansowaniu z budżetu gminy Śrem Fundacja przeprowadziła szkolenia z zakresu: „Wychowawca wypoczynku dzieci i młodzieży” oraz „Pierwsza pomoc”. Łącznie przeszkolono 29 osób. Wolontariusze podnieśli swoje kwalifikacje i dzięki temu zdobytą wiedzę mogą wykorzystać w realizacji zadań na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych. 3 000 zł

17 l.p.Nazwa zadania Wysokość dotacji na realizację zadania Liczba złożonych ofert Liczba podpisanych umów Wysokość przyznanego dofinansowania 1.Organizacja imprez promujących wolontariat oraz działalność wolontariacką 7 000 zł11 Promocja oraz organizacja wolontariatu

18 W ramach realizacji zadania pn. „Organizacja imprez promujących wolontariat oraz działalność wolontariacją” gmina Śrem podpisała umowę z organizacją: l.p.Nazwa organizacjiTytuł i krótki opis realizowanego zadania Wysokość przyznanej dotacji 1.Fundacja Na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem Gala Wolontariatu – odbyła się 25 listopada 2011r. W imprezie wzięło udział 350 osób. Podczas uroczystości ogłoszono wyniki dwóch konkursów: „Wolontariusza roku 2011” oraz „Przyjaciela Wolontariatu” Podczas realizowanego zadania szerzono ideę wolontariatu wśród społeczeństwa regionu śremskiego. 7 000 zł

19 Ochrona i promocja zdrowia l.p.Nazwa zadania Wysokość dotacji na realizację zadania Liczba złożonych ofert Liczba podpisanych umów Wysokość przyznanego dofinansowania 1. Organizacja w formie festynów, imprez plenerowych, konkursów, seminariów, wykładów, konferencji, przedsięwzięć popularyzujących wiedzę nt. chorób cywilizacyjnych i zagrożeń zdrowotnych oraz przeciwdziałania im 25 000 zł33

20 W ramach realizowanego zadania pn. „Organizacja w formie festynów, imprez plenerowych, konkursów, seminariów, wykładów, konferencji (…)” gmina Śrem podpisała umowy z następującymi organizacjami: l.p.Nazwa organizacjiTytuł i krótki opis realizowanego zadania Wysokość przyznanej dotacji 1.Śremska Grupa Nieustannych Optymistów KRÓWKA MAŁA „Zdrowa Krówka 2011” – do udziału w imprezie zaproszono organizacje instytucje, których przedmiotem działalności jest problematyka stanowiąca podstawę projektu. Propagowano i przedstawiano różnego rodzaju działania profilaktyczne np.. Udzielanie pierwszej pomocy, czy profilaktyka chorób nowotworowych. Łącznie w akcji wzięło udział ok.. 900 uczestników. 4 000 zł 2.Fundacja Anny Wierskiej DAR SZPIKU w Poznaniu „Dzień Szpiki” – głównym założeniem zadania było oswajanie strachu i niewiedzy nt. przeszczepów, a także rozbudowanie polskiego Rejestru Dawców. „Dzień Szpiku” odbył się w maju 2011r. Łączna liczba uczestników liczy ok.. 500 osób. 16 000 zł 3.Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta NADZIEJA w Śremie „Akademia zdrowego stylu życia” – w zadaniu uczestniczyły 33 osoby. Przeprowadzono 5 spotkań ze specjalistami: z kardiologiem, dietetykiem, rehabilitantem, psychologiem, onkologiem. Uczestnicy projektu podnieśli swoją sprawność ruchową, spadła ich masa ciała oraz ciśnienie tętnicze. 5 000 zł Łącznie:25 000 zł

21 Pozafinansowa forma współpracy Pozafinansowe formy współpracy dotyczyły sfer: a)informacyjnej - stworzenie skutecznego systemu przekazywania informacji dla i o organizacjach pozarządowych oraz innych podmiotach na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Śremie; b)organizacyjnej - konsultacje aktów prawa miejscowego oraz działalność Gminnej Rady Pożytku Publicznego do połowy 2011r.; c) szkoleniowej - szkolenia i spotkania. Głównym celem działań było usprawnienie komunikacji pomiędzy sektorami, a także poprawienie jakości współpracy na nowych polach aktywności.

22 Efekty realizacji rocznego programu współpracy gminy Śrem z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2011r. -zrealizowano wszystkie zadania powierzone organizacjom pozarządowym; -dotacje wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem; -w realizacji zadań działaniami objęto grupę 2 173 osób; -w wyniku realizacji zadań gmina Śrem reprezentowana była na różnego rodzaju zawodach, turniejach oraz konkursach i przeglądach o charakterze lokalnym, regionalnym oraz ogólnopolskim; -lepiej rozpoznawano i szerzej zaspokajano potrzeby mieszkańców w obszarach działania określonych w programie współpracy; -zintegrowano współpracę samorządu gminy Śrem z lokalnymi organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami; -aktualizowano system przekazywania informacji dla i o organizacjach na stronie srem.pl w zakładce: Współpraca z organizacjami pozarządowymi.

23 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w gminie Śrem w 2011 roku XX Sesja Rady Miejskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google