Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w gminie Śrem w 2011 roku XX Sesja Rady Miejskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w gminie Śrem w 2011 roku XX Sesja Rady Miejskiej."— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w gminie Śrem w 2011 roku XX Sesja Rady Miejskiej w Śremie Śrem 2012 rok Urząd Miejski w Śremie, Pl.20 Października 1, Śrem tel ; infolinia ;

2 Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2011 r. został przyjęty w dniu 28 października 2010 r. Uchwałą Nr 480/LII/10 Rady Miejskiej w Śremie.

3 W rocznym programie współpracy określono dwie formy współpracy gminy Śrem z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami: finansową formę współpracy, która polegała na zlecaniu organizacjom pozarządowym i innym podmiotom zadań, na których realizację gmina udzieliła dofinansowania; pozafinansową formę współpracy, która dotyczyła sfer: informacyjnej, organizacyjnej oraz szkoleniowej.

4 Finansowa forma współpracy W 2011r. zrealizowane zostały zadania publiczne w następujących zakresach: a) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; b) w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; c) w zakresie promocji oraz organizacji wolontariatu; d) w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

5 Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego l.p. Nazwa zadania Wysokość dotacji na realizację zadania Liczba złożonych ofert Liczba podpisanych umów Wysokość przyznanego dofinansowania 1.1. Szkolenia muzyczne w zakresie gry na instrumentach, śpiewu oraz tańca zł54

6 W ramach zadania pn. „Szkolenia muzyczne w zakresie gry na instrumentach, śpiewu oraz tańca” gmina Śrem podpisała umowy z następującymi organizacjami: l.p.Nazwa organizacjiTytuł i krótki opis realizowanego zadania Wysokość przyznanej dotacji 1. Towarzystwo muzyczne im. Mariana Zielińskiego w Śremie Szkolenie muzyczne w zakresie gry na instrumentach – 18-osobowa grupa młodzieży uczęszczała na zajęcia gry na instrumentach dętych zł 2. Towarzystwo muzyczne im. Mariana Zielińskiego w Śremie Szkolenie muzyczne w zakresie tańca – 26 dziewcząt ze szkól podstawowych pobierało nieodpłatnie lekcje tańca zł 3. Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta NADZIEJA w Śremie „Śpiewać każdy może” – 20-osobowa grupa chórzystów szkoliła się w zakresie śpiewu. Specjalnie opracowany repertuar prezentowany był m.in.. podczas wizyt w DPS w Psarskiem zł 4. Stowarzyszenie CANTAVI AD HOMINI Szkolenie muzyczne w zakresie śpiewu – 11-członków chóru muzyki dawnej szkoliło się w zakresie śpiewu w ilości 5-spotkań 6-godzinnych zł Łącznie: zł

7 l.p.Nazwa zadania Wysokość dotacji na realizację zadania Liczba złożonych ofert Liczba podpisanych umów Wysokość przyznanego dofinansowa nia 1.Tworzenie warunków dla rozwoju aktywności i samodzielności osób starszych i niepełnosprawnych, w szczególności organizacja zajęć, imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych, mających na celu usprawnianie oraz przygotowywanie do samodzielnego i aktywnego życia społecznego zł54 Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

8 W ramach zadania pn. „Tworzenie warunków dla rozwoju aktywności i samodzielności osób starszych i niepełnosprawnych (…)” gmina Śrem podpisała umowy z następującymi organizacjami: l.p.Nazwa organizacjiTytuł i krótki opis realizowanego zadaniaWysokość przyznanej dotacji 1.Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie - Poznań Turniej Tenisa Stołowego Olimpiad Specjalnych im. Kuby Walczaka – w Turnieju wzięło udział 80 zawodników plus trenerzy, opiekunowie i sędziowie oraz wolontariusze. Celem Turnieju było popularyzowanie sportu wśród osób z upośledzeniem umysłowym zł 2.Fundacja Na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem Majówka „Świat Bajkolandii” – wzięło w niej udział 140 dzieci niepełnosprawnych, wolontariusze, opiekunowie, przedstawiciele Fundacji oraz zaproszeni goście. Impreza organizowana jest od 18 lat zł 3.Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta NADZIEJA w Śremie Zajęcia rozwijające aktywność i samodzielność osób niepełnosprawnych po przebyciu choroby nowotworowej – warsztaty psych-edukacyjne, w których wzięło udział 15 osób obciążonych nowotworem. Celem zadania była m.in. Pomoc tym osobom do powrotu do aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie zł 4.Śremskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych TRÓJKA Turnus rehabilitacyjny Łeba 2011 – wzięło w nim udział 34 dzieci w wieku 7-25 lat oraz 10 opiekunów. Dużą grupę stanowiły dzieci pochodzące z rodzin o trudnej sytuacji materialnej i utrudnionym dostępie do specjalistycznej terapii i rehabilitacji zł Łącznie: zł

9 l.p.Nazwa zadania Wysokość dotacji na realizację zadania Liczba złożonych ofert Liczba podpisanyc h umów Wysokość przyznanego dofinansowa nia 1.Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci zamieszkałych na terenie gminy Śrem zł53 Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

10 W ramach zadania pn. „ Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy Śrem” gmina Śrem podpisała umowy z następującymi organizacjami: l.p.Nazwa organizacjiTytuł i krótki opis realizowanego zadaniaWysokość przyznanej dotacji 1.Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta NADZIEJA w Śremie Organizacja kolonii dla uczniów szkół podstawowych nad morzem – dzieci i młodzież w wieku 8-14 lat z gminy Śrem wzięła udział w dwutygodniowej kolonii w Pogorzelicy nad morzem zł 2.Fundacja Na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem Obóz sportowo-rekreacyjny – 50-osobowa grupa uczestników wzięła udział w obozie wspieranym przez wieloletni program „Mój kolorowy świat – powrót do korzeni”. Jest to sprawdzona forma wypoczynku letniego, rozwoju intelektualnego i fizycznego dzieci. Uczestnicy obozu mieli możliwość poznać ciekawe miejsca historyczne tj. Ziemię Lubelską, co zostało odzwierciedlone w ich pracach plastycznych zł 3.Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska – Hufiec Śrem „Niech twym bratem będzie każdy” – organizacja obozu harcerskiego w Pogorzelicy dla 50 harcerzy i harcerek. Wyjazd nad morze zapewnił uczestnikom możliwość poznania nowych, ciekawych turystycznie i krajobrazowo miejsc zł Łącznie: zł

11 Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez OPS Śrem l.p.Nazwa zadania Wysokość dotacji na realizację zadania Liczba złożonych ofert Liczba podpisanych umów Wysokość przyznanego dofinansowania 1.Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych zł zł

12 W ramach zadania pn. „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych” gmina Śrem podpisała umowę z organizacją: l.p.Nazwa organizacjiTytuł i krótki opis realizowanego zadaniaWysokość przyznanej dotacji 1.Polski Komitet Pomocy Społecznej Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenie Charytatywne w Poznaniu Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – udziela się osobie samotnej lub osobie, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób tj. asystenta osoby niepełnosprawnej i opiekunki. Usługi opiekuńcze świadczone są w zakresie: opieki higieniczne, pielęgnacji, kontakt z otoczeniem zł

13 Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez OPS Śrem l.p.Nazwa zadania Wysokość dotacji na realizację zadania Liczba złożonych ofert Liczba podpisanych umów Wysokość przyznanego dofinansowania 1.Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zł zł zł pozyskanych z Urzędu Wojewódzkiego

14 W ramach zadania pn. „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi” gmina Śrem podpisała umowę z organizacją: l.p.Nazwa organizacjiTytuł i krótki opis realizowanego zadania Wysokość przyznanej dotacji 1. Polski Komitet Pomocy Społecznej Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenie Charytatywne w Poznaniu Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – udziela się w zakresie: uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, pielęgnacji, rehabilitacji fizycznej, pomocy mieszkaniowej. Łącznie świadczeniami w 2011r. objętych było 147 osób, co stanowi 0,34% mieszkańców gminy zł

15 l.p.Nazwa zadania Wysokość dotacji na realizację zadania Liczba złożonych ofert Liczba podpisanych umów Wysokość przyznanego dofinansowania 1.Organizacja szkoleń dla wolontariuszy zł31 Promocja oraz organizacja wolontariatu

16 W ramach realizowanego zadania pn. „ Organizacja szkoleń dla wolontariuszy” gmina Śrem podpisała umowę z organizacją: l.p.Nazwa organizacjiTytuł i krótki opis realizowanego zadania Wysokość przyznanej dotacji 1.Fundacja Na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem „Wykwalifikowany wolontariusz przyszłością zintegrowanego społeczeństwa” – dzięki dofinansowaniu z budżetu gminy Śrem Fundacja przeprowadziła szkolenia z zakresu: „Wychowawca wypoczynku dzieci i młodzieży” oraz „Pierwsza pomoc”. Łącznie przeszkolono 29 osób. Wolontariusze podnieśli swoje kwalifikacje i dzięki temu zdobytą wiedzę mogą wykorzystać w realizacji zadań na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych zł

17 l.p.Nazwa zadania Wysokość dotacji na realizację zadania Liczba złożonych ofert Liczba podpisanych umów Wysokość przyznanego dofinansowania 1.Organizacja imprez promujących wolontariat oraz działalność wolontariacką zł11 Promocja oraz organizacja wolontariatu

18 W ramach realizacji zadania pn. „Organizacja imprez promujących wolontariat oraz działalność wolontariacją” gmina Śrem podpisała umowę z organizacją: l.p.Nazwa organizacjiTytuł i krótki opis realizowanego zadania Wysokość przyznanej dotacji 1.Fundacja Na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem Gala Wolontariatu – odbyła się 25 listopada 2011r. W imprezie wzięło udział 350 osób. Podczas uroczystości ogłoszono wyniki dwóch konkursów: „Wolontariusza roku 2011” oraz „Przyjaciela Wolontariatu” Podczas realizowanego zadania szerzono ideę wolontariatu wśród społeczeństwa regionu śremskiego zł

19 Ochrona i promocja zdrowia l.p.Nazwa zadania Wysokość dotacji na realizację zadania Liczba złożonych ofert Liczba podpisanych umów Wysokość przyznanego dofinansowania 1. Organizacja w formie festynów, imprez plenerowych, konkursów, seminariów, wykładów, konferencji, przedsięwzięć popularyzujących wiedzę nt. chorób cywilizacyjnych i zagrożeń zdrowotnych oraz przeciwdziałania im zł33

20 W ramach realizowanego zadania pn. „Organizacja w formie festynów, imprez plenerowych, konkursów, seminariów, wykładów, konferencji (…)” gmina Śrem podpisała umowy z następującymi organizacjami: l.p.Nazwa organizacjiTytuł i krótki opis realizowanego zadania Wysokość przyznanej dotacji 1.Śremska Grupa Nieustannych Optymistów KRÓWKA MAŁA „Zdrowa Krówka 2011” – do udziału w imprezie zaproszono organizacje instytucje, których przedmiotem działalności jest problematyka stanowiąca podstawę projektu. Propagowano i przedstawiano różnego rodzaju działania profilaktyczne np.. Udzielanie pierwszej pomocy, czy profilaktyka chorób nowotworowych. Łącznie w akcji wzięło udział ok uczestników zł 2.Fundacja Anny Wierskiej DAR SZPIKU w Poznaniu „Dzień Szpiki” – głównym założeniem zadania było oswajanie strachu i niewiedzy nt. przeszczepów, a także rozbudowanie polskiego Rejestru Dawców. „Dzień Szpiku” odbył się w maju 2011r. Łączna liczba uczestników liczy ok osób zł 3.Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta NADZIEJA w Śremie „Akademia zdrowego stylu życia” – w zadaniu uczestniczyły 33 osoby. Przeprowadzono 5 spotkań ze specjalistami: z kardiologiem, dietetykiem, rehabilitantem, psychologiem, onkologiem. Uczestnicy projektu podnieśli swoją sprawność ruchową, spadła ich masa ciała oraz ciśnienie tętnicze zł Łącznie: zł

21 Pozafinansowa forma współpracy Pozafinansowe formy współpracy dotyczyły sfer: a)informacyjnej - stworzenie skutecznego systemu przekazywania informacji dla i o organizacjach pozarządowych oraz innych podmiotach na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Śremie; b)organizacyjnej - konsultacje aktów prawa miejscowego oraz działalność Gminnej Rady Pożytku Publicznego do połowy 2011r.; c) szkoleniowej - szkolenia i spotkania. Głównym celem działań było usprawnienie komunikacji pomiędzy sektorami, a także poprawienie jakości współpracy na nowych polach aktywności.

22 Efekty realizacji rocznego programu współpracy gminy Śrem z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2011r. -zrealizowano wszystkie zadania powierzone organizacjom pozarządowym; -dotacje wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem; -w realizacji zadań działaniami objęto grupę osób; -w wyniku realizacji zadań gmina Śrem reprezentowana była na różnego rodzaju zawodach, turniejach oraz konkursach i przeglądach o charakterze lokalnym, regionalnym oraz ogólnopolskim; -lepiej rozpoznawano i szerzej zaspokajano potrzeby mieszkańców w obszarach działania określonych w programie współpracy; -zintegrowano współpracę samorządu gminy Śrem z lokalnymi organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami; -aktualizowano system przekazywania informacji dla i o organizacjach na stronie srem.pl w zakładce: Współpraca z organizacjami pozarządowymi.

23 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w gminie Śrem w 2011 roku XX Sesja Rady Miejskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google