Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Urząd Marszałkowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Urząd Marszałkowski."— Zapis prezentacji:

1 1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Funduszy Strukturalnych

2 2 Cele  podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie.  promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia.  podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz mobilności przestrzennej i zawodowej osób zamieszkujących na obszarach wiejskich poprzez przygotowanie ich do podjęcia pracy w zawodach pozarolniczych oraz wykorzystania szans związanych z powstawaniem nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich.

3 3 Uzasadnienie  obszary wiejskie są miejscem koncentracji wielu negatywnych zjawisk w obszarze zatrudnienia. występowanie bezrobocia ukrytego mniej korzystna struktura bezrobocia pod względem wykształcenia niż na obszarach miejskich.  znaczącym problem jest również zbyt niski stopień aktywności mieszkańców wsi w zakresie samoorganizacji i podejmowania oddolnych inicjatyw na rzecz rozwiązywania problemów społeczności wiejskich w obszarze zatrudnienia.  pracujący w rolnictwie stanowią trudną do zagospodarowania nadwyżkę i konieczne jest stworzenie tej grupie ludności odpowiedno dużej liczby miejsc pracy w działalności pozarolniczej, jak również warunków na wielofunkcyjny rozwój pozarolniczego otoczenia wiejskiego, jako źródło dodatkowych dochodów.

4 4 Typy projektów  projekty przyczyniające się do aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich, poprawy zdolności do zatrudnienia oraz rozwoju usług aktywizacyjnych (z wyłączeniem instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej)  wsparcie lokalnych inicjatyw informacyjnych, szkoleniowych i doradczych, promujących aktywizację zawodową na poziomie lokalnym  rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym

5 5 Grupy docelowe  mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko – wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców  społeczności lokalne aktywnie działające na obszarach wiejskich na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich  podmioty działaj ące na obszarach wiejskich na rzecz na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców tych obszarów

6 6 Beneficjenci  Wnioskodawcami mogą być wszystkie podmioty  O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.), tj. podmioty, które w ciągu 3 ostatnich lat dopuściły się wykorzystania środków publicznych niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystania z naruszeniem właściwych procedur lub pobrania ich nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

7 7 Montaż finansowy Alokacja finansowa na Działanie 2007- 2013 (w euro): Plan finansowy na rok 2008 ( w PLN): Środki Krajowe (Budżet Państwa) 15 % 165 003,44 EFS 85% 935 013,47 Środki Krajowe (Budżet Państwa) 15% 61 800,00 EFS 85 % 350 200,00 OGÓŁEM: 1 100 022,91 OGÓŁEM: 412 000,00 5% rezerwa finansowa na ewentualna procedurę odwoławczą

8 8 Ocena formalna  ocena wniosków na podstawie kryteriów formalnych ma postać „0-1” tzn. „spełnia – nie spełnia”  ocena formalna wniosku składa się z dwóch etapów, podczas których następuje sprawdzenie, czy wniosek spełnia: ogólne kryteria formalne, kryteria dostępu.  wnioski niespełniające jednego lub więcej kryteriów są odrzucane na etapie oceny formalnej, bez możliwości ich uzupełnienia IOK zobowiązana jest do dokonania oceny formalnej, czyli sprawdzenia kompletności i poprawności złożonej dokumentacji w terminie 14 dni roboczych od daty złożenia wniosku (w przypadku konkursu otwartego). W uzasadnionych przypadkach (np. dużej liczby wniosków) IOK może wydłużyć powyższy termin do 21 dni roboczych, o czym informuje niezwłocznie na swojej stronie internetowej. Oceny formalnej dokonuje się przy pomocy Karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL.

9 9 Ocena merytoryczna Ocena merytoryczna prowadzona będzie w oparciu o ogólne kryteria horyzontalne i merytoryczne oraz szczegółowe kryteria strategiczne. Wniosek, aby móc otrzymać dofinansowanie musi spełnić wszystkie ogólne kryteria horyzontalne. Ocena wniosków złożonych w ramach konkursu prowadzona będzie w oparciu o następujące kryteria horyzontalne:  zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym  zgodność z prawodawstwem krajowym  zgodność ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL Wnioski niespełniające jednego lub więcej kryteriów są odrzucane na etapie oceny merytorycznej.

10 10 Ocena merytoryczna cd Kryteria merytoryczne dotyczące:  jakości projektu uzasadnienie potrzeby realizacji projektu sposób wyboru i zapewnienia udziału w projekcie określonych grup docelowych innowacyjność rozwiązań różnorodność i adekwatność doboru instrumentów służących realizacji projektu trwałość i kompleksowość rezultatów informacja i promocja projektu  beneficjenta potencjał instytucjonalny i rzeczowy wiarygodność sposób zarządzania projektem (racjonalność harmonogramu działań, czytelność zasad realizacji)  finansowania projektu niezbędność wydatku do realizacji projektu i osiągania jego celów efektywność wydatków projektu (relacja nakład/rezultat) kwalifikowalność wydatków

11 11 Ocena merytoryczna cd Ocena merytoryczna wniosku na podstawie kryteriów merytorycznych będzie dokonywana w skali punktowej zgodnie z Kartą oceny merytorycznej. Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 100. Spełnienie przez wniosek kryteriów w minimalnym zakresie oznacza uzyskanie 60 punktów i 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej.

12 12 Partnerstwo  Projekt może być realizowany w partnerstwie. W przypadku projektów składanych w ramach PO KL nie ma ograniczeń co do typów podmiotów, z którymi można współpracować przy realizacji projektu, jednak ostatecznie za realizację projektu odpowiedzialny jest wnioskodawca, którego podstawowe funkcje, takie jak np. rozliczanie projektu, obowiązki w zakresie sprawozdawczości, kontroli czy ewaluacji, nie mogą być realizowane przez partnera.  Na etapie składania wniosku – w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie – nie jest wymagana od beneficjenta ani umowa partnerska ani też list intencyjny dotyczący partnerstwa.  W przypadku wyboru projektu do realizacji, beneficjent zostanie zobligowany do dostarczenia umowy partnerskiej, jednoznacznie określającej reguły partnerstwa, w tym zwłaszcza jednoznacznie wskazującej wiodącą rolę jednego podmiotu, reprezentującego partnerstwo,odpowiedzialnego za całość projektu i jego rozliczanie wobec UMWP. Umowa partnerska będzie stanowiła załącznik do umowy o dofinansowanie projektu.

13 13 Partnerstwo cd Umowa między liderem a partnerem projektu musi zawierać w szczególności:  cel partnerstwa  obowiązki partnera wiodącego (lidera projektu – beneficjenta)  plan finansowy w podziale na partnerów oraz zasady zarządzania finansowego  zasady komunikacji i przepływu informacji w partnerstwie  zasady podejmowania decyzji w partnerstwie  sposób monitorowania i kontroli projektu

14 14 Partnerstwo cd Beneficjentami ani partnerami nie mogą być:  podmioty, które zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno – skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej  podmioty, które posiadają zaległość z tytułu należności publiczno – prawnych, pozostają pod zarządem komisarycznym bądź znajdują się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania naprawczego. Zlecanie zadań – podwykonawstwo  Projektodawca może również przewidywać realizację części projektu w formie zlecania usług. Zasadą rozliczeń pomiędzy beneficjentem a zleceniobiorcą (wykonawcą) jest wtedy faktura (rachunek) na realizację usługi/zamówienia. Wydatki planowane do poniesienia w trybie zlecania usług muszą być wskazane przez wnioskodawcę w szczegółowym budżecie projektu. Brak wskazania tych wydatków w budżecie może stanowić podstawę do uznania ich na etapie rozliczania projektu za wydatki niekwalifikowalne.

15 15 KRYTERIA OCENY Klasyfikacja kryteriów wyboru projektów w ramach PO KL Kryteria ogólneKryteria szczegółowe Kryteria formalne Kryteria merytoryczne Kryteria horyzontalne Kryteria strategiczne Kryteria dostępu Ocena formalna Ocena merytoryczna Zatwierdzane przez komitet Monitorujący dla całego PO KL Zatwierdzane przez Komitet Monitorujący w ramach danego Planu Działania

16 16 Kryteria rejestracyjne  Wniosek spełnia kryteria jeśli: stanowi odpowiedź na konkurs złożono go we właściwej instytucji złożono go w określonym terminie (w przypadku konkursów zamkniętych) wypełniono go w języku polskim sporządzono go na obowiązującym formularzu jest kompletny (wydruk zawiera wszystkie strony, jest opatrzony pieczęcią wnioskodawcy i przez niego podpisany); nie ma konieczności parafowania każdej strony wniosku wersje: papierowe i elektroniczna są tożsame suma kontrolna na wszystkich stronach wniosku jest identyczna wypełniono wszystkie wymagane pola we wniosku

17 17 Kryteria dostępu  beneficjent: wniosek został złożony przez podmiot uprawniony do składania projektu w ramach danego konkursu  grup docelowych: projekt został skierowany do właściwych grup docelowych  obszar realizacji: projekt realizowany na terenie województwa podlaskiego  wartość finansowa projektu: maksimum 50.000,00 zł, zgodnie z SZOP POKL  okres realizacji projektu: maksimum 24 miesiące

18 18 Kryteria strategiczne  premiowane będą projekty realizowane w formie partnerstwa – premia punktów w wysokości 6 pkt.  kryteria strategiczne: obowiązują jedynie w odniesieniu do projektów konkursowych i dotyczą preferowania pewnych typów projektów, co w praktyce oznacza przyznanie spełniającym je wnioskom premii punktowej (w wysokości maksymalnie 20 punktów) w trakcie oceny merytorycznej (premia przyznawana będzie wyłącznie tym wnioskom, które otrzymają wymagane minimum punktowe za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych, tj. minimum 60 punktów, zaś w poszczególnych punktach oceny merytorycznej – przynajmniej 60% punktów). Spełnianie kryteriów strategicznych nie jest obowiązkowe.

19 19 Protest  Wnioskodawca, którego projekt nie został wyłoniony do dofinansowania, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania informacji w tej sprawie może złożyć pisemny protest. Wniesienie protestu po terminie skutkuje jego odrzuceniem, o czym niezwłocznie informuje się wnioskodawcę.  Protest może dotyczyć każdej fazy oceny projektów, a więc zarówno oceny formalnej, jak i merytorycznej.  Protest jest składany do i rozpatrywany przez IOK. W przypadku PO KL nie ma możliwości wniesienia protestu za pośrednictwem innej instytucji – protest taki pozostawia się wówczas bez rozpatrzenia.  Protest podlega rozpatrzeniu w terminie 1 miesiąca od dnia jego otrzymania przez właściwą instytucję.  Wniesienie protestu (i wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy) przez danego wnioskodawcę nie wstrzymuje biegu procedury wyboru pozostałych projektów złożonych w danej rundzie aplikacyjnej. Zatem zgodnie z przepisem art. 29 ust. 4 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w odniesieniu do projektów, które pomyślnie przeszły dany etap lub wszystkie etapy kwalifikacji do dofinansowania, powinny być kontynuowane wszelkie niezbędne procedury, z zawarciem umowy włącznie.

20 20 Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy  W przypadku negatywnego rozpatrzenia protestu wnioskodawca, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania informacji w tym zakresie, może skierować wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do IZ PO KL. Wniesienie wniosku do innej instytucji lub złożenie go po terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.  Nie jest możliwe wniesienie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, jeżeli protest został rozpatrzony zgodnie z postulatem wnioskodawcy, który następnie przykładowo uznał, iż powinien był podnieść zarzuty dotyczące innych kwestii.  Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy jest rozpatrywany w terminie 1 miesiąca od dnia jego otrzymania przez IZ POKL

21 21 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu W ramach programu funkcjonować będzie jeden wzór wniosku dla wszystkich priorytetów /działań oraz wszystkich instytucji w ramach programu Struktura wniosku:  informacje o projekcie  projektodawca (beneficjent)  charakterystyka projektu  budżet projektu  oświadczenie  załączniki: harmonogram realizacji projektu oraz szczegółowy budżet

22 22 Zasady konstruowania budżetu projektu W ramach PO KL koszty projektu przedstawiane są we wniosku o dofinansowanie w formie budżetu zadaniowego. Dodatkowo Beneficjent wykazuje w załączniku do wniosku o dofinansowanie szczegółowy budżet ze wskazaniem kosztów jednostkowych, który jest podstawą do oceny kwalifikowalności wydatków projektu. Budżet zadaniowy = koszty bezpośrednie + koszty pośrednie

23 23 Zasady konstruowania budżetu projektu  Koszty bezpośrednie: to koszty realizacji poszczególnych zadań (usług), które Beneficjent zamierza realizować w ramach projektu. Koszty bezpośrednie obejmują wszystkie koszty realizacji danego zadania, bez względu na to czy są to koszty osobowe, administracyjne czy inne.  W ramach kosztów bezpośrednich Beneficjent wykazuje we wniosku o dofinansowanie rodzaje zadań lub celów projektu np. rekrutacja, realizacja szkolenia, promocja projektu, wraz z odpowiednim limitem kosztów, które zostaną poniesione na ich realizację.  Limit kosztów w ramach budżetu zadaniowego powinien wynikać ze szczegółowej kalkulacji kosztów jednostkowych wykazanej w budżecie załączonym do wniosku o dofinansowanie.

24 24 Zasady konstruowania budżetu projektu Przykładowy katalog zadań w ramach projektu:  zarządzanie projektem  obsługa księgowa  zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektu  rekrutacja uczestników projektu  promocja projektu  szkolenia  staże  organizacja kampanii informacyjno-promocyjnych  przygotowanie publikacji  ewaluacja

25 25 Zasady konstruowania budżetu projektu cd Koszty pośrednie: stanowią tą część kosztów Beneficjenta, które nie mogą zostać bezpośrednio przyporządkowane do konkretnego zadania lub usługi będących wynikiem realizowanego projektu. W szczególności koszty pośrednie mogą obejmować: koszty obsługi administracyjno-finansowej projektu tj. m.in. wynagrodzenie związane z obsługą administracyjną (np. koordynator projektu), obsługą księgową; opłaty administracyjne (np. opłaty za najem powierzchni biurowych lub czynsz); opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową, wodę; amortyzacja wyposażenia; remonty bieżące maszyn, urządzeń, pomieszczeń; usługi pocztowe, telefoniczne, telegraficzne, teleksowe, internetowe; koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych zużytych na potrzeby projektu; koszty ubezpieczeń majątkowych; środki do utrzymania czystości pomieszczeń; sprzątanie pomieszczeń, dezynfekcję, dezynsekcję i deratyzację pomieszczeń itp.

26 26 Zasady konstruowania budżetu projektu cd Koszty pośrednie kwalifikują się do dofinansowania (stanowią wydatki kwalifikowane), pod warunkiem, że: nie zawierają wydatków przypisanych do innych pozycji budżetowych (nie zostały uwzględnione w kosztach bezpośrednich projektu) nie mogą być poniesione bezpośrednio nie są finansowane z innych źródeł mają bezpośredni związek z realizowanym projektem zostały rzeczywiście poniesione Ocena kwalifikowalności wydatków dokonywana jest na etapie wyboru projektu oraz na etapie realizacji i rozliczania projektu.

27 27 Zasady konstruowania budżetu projektu cd Wartość kosztów pośrednich ograniczona jest następującymi limitami: - Do 20 % bezpośrednich kosztów projektu – w przypadku projektów do 2 mln zł - Do 15 % bezpośrednich kosztów projektu – w przypadku projektów od 2 do 5 mln zł - Do 10 % bezpośrednich kosztów projektu – w przypadku projektów powyżej 5 mln zł

28 28 Zasady konstruowania budżetu projektu cd Wydatki niekwalifikowalne: podatek od towarów i usług (VAT), który może zostać odzyskany w oparciu o przepisy krajowe zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych (gruntu), infrastruktury zakup wyposażenia, mebli, pojazdów (z wydatkiem wydatków w ramach cross-finansingu) odsetki od zadłużenia koszty prowizji pobieranych w ramach operacji wymiany walut oraz ujemne różnice kursowe ponoszone w ramach wdrażania projektu, z wyjątkiem projektów współpracy ponadnarodowej

29 29 Zasady konstruowania budżetu projektu cd cd Wydatki niekwalifikowalne: koszty kar i grzywien, a także koszty procesów sądowych (z wyjątkiem wydatków związanych z odzyskiwaniem kwot nienależnie wypłaconych po akceptacji IZ PO KL) oraz koszty realizacji ewentualnych postanowień wydanych przez sąd wydatek poniesiony na środki trwałe, które były współfinansowane ze środków krajowych lub wspólnotowych w przeciągu 10 lat poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu wydatki związane z umową leasingu, a w szczególności: podatek, marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeniowe wydatki związane z wypełnieniem wniosku o dofinansowanie projektu

30 30 Zasady konstruowania budżetu projektu cd Cross – finansing Instytucja Zarządzająca PO KL dopuściła w PO KL możliwość poszerzenia katalogu wydatków współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego o koszty kwalifikowalne w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Cross-financing może dotyczyć wyłącznie takich kategorii wydatków, których poniesienie wynika z potrzeby realizacji danego projektu, powinien także być powiązany wprost z głównymi zadaniami realizowanymi w ramach danego projektu.

31 31 Zasady konstruowania budżetu projektu cd Cross – finansing  Wartość wydatków w ramach cross-financingu nie może stanowić więcej niż 10% wszystkich wydatków kwalifikowalnych stanowiących budżet projektu.  W przypadku działań w ramach priorytetów dt. integracji społecznej IZ POKL zwiększyła procentową wartość wydatków kwalifikowalnych na finansowanie crossfinancingu do 15%.

32 32 Zasady konstruowania budżetu projektu cd Rodzaje wydatków kwalifikowalnych w ramach wsparcia objętego cross-finanacingiem to: zakup sprzętu, wyposażenia i systemów informatycznych dostosowywanie budynków, pomieszczeń i miejsc pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych tworzenie baz danych

33 33 Zasady kwalifikowania wydatków Wydatki są kwalifikowalne, jeśli: - są niezbędne dla realizacji projektu - są efektywne (spełniają wymogi efektywnego zarządzania finansami osiągania wysokiej jakości za daną cenę) - zostały faktycznie poniesione - są udokumentowane - zostały przewidziane w zatwierdzonym budżecie projektu; - nie zostały wymienione w katalogu wydatków niekwalifikowalnych z EFS - są zgodne z zasadą cross-financingu - są zgodne z odrębnymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego

34 34 Dziękuję za uwagę Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Funduszy Strukturalnych ul. Kleeberga 20 15-691 Białystok www.pokl.wrotapodlasia.pl www.wrotapodlsaia.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.mrr.gov.pl


Pobierz ppt "1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Urząd Marszałkowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google