Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyniki Ewaluacji 2015 rok. Publiczne przedszkole im. Marii Kownackiej w Graczach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyniki Ewaluacji 2015 rok. Publiczne przedszkole im. Marii Kownackiej w Graczach."— Zapis prezentacji:

1 Wyniki Ewaluacji 2015 rok. Publiczne przedszkole im. Marii Kownackiej w Graczach

2 Wymaganie: Przedszkole realizuje koncepcje pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci. Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania: Przedszkole posiada koncepcje pracy ukierunkowana na wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci, rozwijanie współpracy z rodzicami oraz ze środowiskiem lokalnym. Koncepcja pracy placówki jest znana rodzicom, którzy akceptują główne jej kierunki, uczestniczą w modyfikowaniu jej założeń. Zgłaszają pomysły dotyczące funkcjonowania placówki oraz inicjują i uczestniczą w działaniach dydaktyczno–wychowawczych organizowanych na terenie przedszkola oraz poza nim.

3 Wymaganie: Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania: Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są adekwatne do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych przedszkolaków. Działania placówki są planowane i monitorowane, a wnioski służą modyfikacji oferty programowej, w tym uruchomieniu oddziału specjalnego. Przedszkole rozwija zdolności przedszkolaków, ze starannością przygotowuje je do edukacji szkolnej. Podejmuje nowatorskie rozwiązania realizując program kynoterapeutyczny oraz projekt edukacyjny „Jabłko”, który zakłada polisensoryczne poznawanie świata przez dziecko.

4 Wymaganie: Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania: Dzieci uczęszczające do przedszkola nabywają wiedze i umiejętności określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Nauczyciele stosują zalecane warunki i sposoby jej realizacji oraz na bieżąco monitorują i analizują osiągniecia wychowanków. Systematyczna ich analiza skutkuje modyfikowaniem metod i programów wychowawczych, których wdrażanie sprzyja rozwojowi wychowanków.

5 Wymaganie: Dzieci są aktywne. Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania: Oferta edukacyjna oraz postawa wszystkich pracowników przedszkola umożliwiają aktywny udział wychowanków w różnorodnych zajęciach. Nauczyciele uczą dzieci samodzielności oraz zachęcają do podejmowania własnych inicjatyw. Aktywność wychowanków nie ogranicza się wyłącznie do terenu przedszkola, gdyż angażują się oni chętnie w przedsięwzięcia społeczne i kulturalne organizowane na terenie gminy.

6 Wymaganie: Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne. Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania: Relacje pomiędzy wszystkimi członkami społeczności przedszkolnej są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Dzieci chętnie uczęszczają do przedszkola, co jest zasługa wszystkich pracowników podejmujących szereg działań ukierunkowanych na zapewnienie im bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego.

7 Obowiązujące normy i zasady postepowania są jasne i zrozumiałe dla przedszkolaków. Podejmowane działania wychowawcze stanowią efekt współpracy miedzy wszystkimi członkami społeczności przedszkola, są analizowane i oceniane. Rodzice również współpracują z nauczycielami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych. Dzieci odnoszą się do siebie grzecznie, są kulturalne, akceptują odmienność innych ludzi, co wskazuje na skuteczność podejmowanych w przedszkolu działań antydyskryminacyjnych.

8 Wymaganie: Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania: W przedszkolu prowadzona jest diagnoza mająca na celu rozpoznanie możliwości psychofizycznych i potrzeb rozwojowych każdego dziecka. Podejmowane na tej podstawie działania są celowe i systemowe. Zajęcia specjalistyczne, np. logopedyczne, rewalidacyjne, wczesnego wspomagania rozwoju oraz stosowane metody pracy są odpowiednie do potrzeb dzieci. Wsparcie udzielane wychowankom przedszkola jest pozytywnie ocenianie przez ich rodziców.

9 Wymaganie: Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania: Wszyscy nauczyciele pracują zespołowo. Wspólnie planują przebieg procesów edukacyjnych, udzielają sobie wsparcia przy ich realizacji i analizie efektów pracy. Pomagają sobie nawzajem w doskonaleniu metod pracy oraz wspólnym rozwiazywaniu problemów.

10 Wymaganie: Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego. Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania: Przedszkole systematycznie upowszechnia informacje na temat swojej pracy oraz podejmuje szereg działań promujących wartość wychowania przedszkolnego w środowisku lokalnym. Wykorzystuje różnorodne środki komunikacji, propagując znaczenie wychowania przedszkolnego w rozwoju dziecka i jego przygotowania do dalszej edukacji. Przedstawiciele środowiska lokalnego dostrzegają korzyści wynikające z uczęszczania dzieci do przedszkola, co świadczy o skuteczności podejmowanych przez placówkę działań.

11 Wymaganie: Rodzice są partnerami przedszkola Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania: Przedszkole umożliwia rodzicom wyrażanie opinii na temat swojej pracy i zachęca ich do inicjowania działań. Wyniki badania pokazują, że przedszkole wypracowało wiele form komunikowania się i pozyskiwania opinii rodziców na temat funkcjonowania przedszkola. W porozumieniu z rodzicami przedszkole organizuje akcje charytatywne, wycieczki, uroczystości. Rodzice uczestniczą w podejmowaniu decyzji związanych z baza przedszkola oraz procesem wychowawczo- dydaktycznym, ale nie jest to zjawisko powszechne..

12 Zgłaszają pomysły na rzecz rozwoju dzieci i przedszkola. Personel otwarty jest na propozycje zgłaszane przez rodziców i podejmuje proponowane działania, które czynią ofertę przedszkola bardziej atrakcyjna i użyteczna dla dzieci.

13 Wymaganie: Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju. Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania: Przedszkole identyfikuje potrzeby własne i środowiska lokalnego, w związku z tym podejmuje inicjatywy na rzecz ich wzajemnego rozwoju. Współpraca z niektórymi podmiotami ma stały charakter, służy przede wszystkim integracji środowiska.

14 Wymaganie: Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badan zewnętrznych i wewnętrznych. Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania: W przedszkolu analizuje się wyniki ewaluacji wewnętrznej, a na podstawie wniosków wdraża odpowiednie działania. Wszyscy nauczyciele zapoznają się z wynikami badan zewnętrznych, jednak ich zakres jest wąski, ostatnio dotyczył emocjonalnego przygotowania dzieci do edukacji szkolnej. Przedszkole pozyskuje informacje o losie swoich absolwentów i wykorzystuje je w celu doskonalenia procesów edukacyjnych.

15 Wymaganie: Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badan zewnętrznych i wewnętrznych. Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania: W przedszkolu analizuje się wyniki ewaluacji wewnętrznej, a na podstawie wniosków wdraża odpowiednie działania. Wszyscy nauczyciele zapoznają się z wynikami badan zewnętrznych, jednak ich zakres jest wąski, ostatnio dotyczył emocjonalnego przygotowania dzieci do edukacji szkolnej. Przedszkole pozyskuje informacje o losie swoich absolwentów i wykorzystuje je w celu doskonalenia procesów edukacyjnych.

16 Wymaganie: Zarzadzanie przedszkolem służy jego rozwojowi. Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania: Zarzadzanie przedszkolem zapewnia odpowiednie warunki do rozwoju dzieci. Sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli. Warunki lokalowe oraz wyposażenie przedszkola zapewniają realizacje podstawy programowej w bezpiecznym otoczeniu. Kadra pedagogiczna placówki stale podnosi swoje kwalifikacje i uczestniczy w doskonaleniu zawodowym. Dyrektor podejmuje skuteczne działania zapewniające przedszkolu wspomaganie zewnętrzne odpowiednio do jego potrzeb. Procesy decyzyjne dotyczące funkcjonowania przedszkola podejmowane są z udziałem nauczycieli.


Pobierz ppt "Wyniki Ewaluacji 2015 rok. Publiczne przedszkole im. Marii Kownackiej w Graczach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google