Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA I GMINY SZMOTUŁY WRAZ Z WIELOLETNIM PLANEM INWESTYCYJNYM - S- S- S- SZKOLENIE W ZAKRESIE WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA I GMINY SZMOTUŁY WRAZ Z WIELOLETNIM PLANEM INWESTYCYJNYM - S- S- S- SZKOLENIE W ZAKRESIE WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ."— Zapis prezentacji:

1

2 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA I GMINY SZMOTUŁY WRAZ Z WIELOLETNIM PLANEM INWESTYCYJNYM - S- S- S- SZKOLENIE W ZAKRESIE WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH - Prowadzący: mgr inż. Tomasz Sikora

3 Business Mobility International spółka z o.o. Ponad 100 samorządów terytorialnych pod naszą opieką. Strategie Rozwoju, Plany Rozwoju Lokalnego, Studia Wykonalności, Partnerstwo Publiczno-Prywatne, Gminne Fundacje Pożytku Publicznego.

4 Businees Mobility International spółka z o.o. Tylko BMI sp. z o.o. pomysłodawca i twórca Samorządowych Fundacji Pożytku Publicznego wie jak skutecznie skupić mieszkańców gminy lub powiatu wokół realizacji przedsięwzięcia bez udziału srodków własnych.

5 ZARZĄDZENIE nr 290/IV/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 30.08.2004 w sprawie: procedury opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Szamotuły oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Szamotuły Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U.Nr 142, póz. 1591 z 2001r. z późn. zm.)

6

7

8

9 Zał. Nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły Nr 290/IV/2004 z dnia 30.08.2004 r. SKŁAD OSOBOWY KOMISJI KOORDYNACYJNEJ DS. PLANU ROZWOJU LOKALNEGO ORAZ WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY

10 HARMONOGRAM PRAC NAD PRL WRAZ Z WPI Zał. Nr 2 do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły Nr 290/IV/2004 z dnia 30.08.2004 r.

11 WNIOSEK PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO DO PRL (TERMS OF REFERENCE) Zał. Nr 3 do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły Nr 290/IV/2004 z dnia 30.08.2004 r. NAZWA ZADANIA: Propozycja nazwy zadania inwestycyjnego. OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ ZADANIA: Osobą odpowiedzialną za realizację zadania jest szef jednostki zgłaszającej zadanie lub osoba przez niego wskazana. BENEFICJENT: Beneficjentem jest grupa mieszkańców miasta i gminy, która będzie korzystać z efektów zadania po jego realizacji (np. młodzież miasta i gminy, mieszkańcy osiedla, wszyscy mieszkańcy miasta i gminy Szamotuły, czytelnicy biblioteki, itp.). KRÓTKI OPIS PROJEKTU: W tym punkcie należy wykazać m.in.: związek funkcjonalny lub techniczny z innymi realizowanymi zadaniami; obowiązek realizacji wynikający z przepisów. W tym punkcie m.in. należy określić czy planowane przedsięwzięcie posiada opracowaną dokumentację techniczną oraz czy posiada pozwolenie na budowę. Jeżeli spełnienie tych warunków nie jest wymagane należy również to zapisać. Należy również opisać aktualne zaawansowanie prac nad realizacja zadania inwestycyjnego. LOKALIZACJA: Określając lokalizację należy umiejscowić planowane przedsięwzięcie, podając adres/numer działki, podać inne dane charakteryzujące nieruchomość, w tym także formę władania gruntem czyja własność, jak dzierżawa to na ile lat zawarta. Należy również określić czy planowane przedsięwzięcie jest zgodne z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli spełnienie tego warunku nie jest wymagane należy również to zapisać. CZAS REALIZACJI PROJEKTU: W tej pozycji należy określić proponowane ramy czasowe realizacji projektu.

12 EFEKT: Ekonomiczny (mierzalny) będzie generować dodatkowe dochody, czy dodatkowe wydatki. Społeczny zaspokaja potrzeby mieszkańców (dostępność do placówek oświaty, poprawia komunikację, itp.), poprawia aktywność zawodową mieszkańców, stwarza warunki do ożywienia inwestycyjnego wśród podmiotów gospodarczych, itp. Inne efekty. KOSZTY: W niniejszej pozycji należy podać jednorazowe nakłady inwestycyjne na zadanie a także roczne koszty eksploatacji, które będą miały wpływ na budżet miasta i gminy. UZASADNIENIE: Uzasadniając proponowane zadanie należy wykazać jego związek z innymi zadaniami zrealizowanymi lub realizowanymi, w stosunku do których posiada ono charakter komplementarny, pozwalający wzmocnić pozytywny całkowity efekt na otoczenie. Data :........................................................................................................................................................ Podpis Kierownika Podpis Burmistrza Referatu ZAANGAŻOWANIE ŚRODKÓW WŁASNYCH: W pozycji tej należy określić udział środków własnych w całkowitych nakładach inwestycyjnych; procentowo i kwotowo. Należy również wskazać, czy realizowany projekt należy do zadań własnych gminy. WPŁYW NA ŚRODOWISKO: W niniejszej pozycji należy określić wpływ planowanego przedsięwzięcia na środowisko: pozytywny / neutralny / negatywny, oraz uzasadnić. PARTNERZY PROJEKTU: W niniejszej pozycji należy wymienić partnerów zaangażowanych w jakikolwiek sposób (pośrednio lub bezpośrednio) w realizację projektu oraz ewentualnie wykazać czy planowane i możliwe jest pozyskanie dodatkowych środków na realizację przedsięwzięcia z: funduszy pomocowych Unii Europejskiej, PPP i innych.

13 Zał. Nr 4 do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły Nr 290/IV/2004 z dnia 30.08.2004 r.

14 KRYTERIA OCENY ZADAŃ W PROJEKCIE: LP.WYSZCZEGÓLNIENIEPUNKTACJA 1. Zgodność ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 2 punkty 2. Dokumentacja (dokumentacja techniczna, kosztorys inwestorski) 1 punkt 3. Możliwość finansowania zadania przy udziale środków zewnętrznych (fundusze strukturalne; PPP; inne) 1 punkt 4. Pozwolenie na budowę 2 punkty 5. Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadań własnych powiatu 3 punkty 6. Komplementarność - powiązanie z innymi zadaniami 1 punkt Razem:10 punktów Zał. Nr 5 do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły Nr 290/IV/2004 z dnia 30.08.2004 r.

15 WYBRANY WARIANT ROZWOJU MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY

16

17 PODZIAŁ POTENCJAŁU INWESTYCYJNEGO NA POSZCZEGÓLNE CELE: PRIORYTETY, CELE PIERWSZORZĘDNE, CELE DRUGORZĘDNE, INNE CELE PRIORYTETY Infrastruktura dla miasta i gminy. I A* Oświata, kultura, sport i wychowanie. I B 60 % CELE PIERWSZORZĘDNE Polityka proinwestycyjna, wspomaganie przedsiębiorczości. [II A]* 20% budżetu globalnego Zdrowie, bezpieczeństwo, opieka. [II B] 10% budżetu globalnego Poprawa warunków zamieszkania. [II C] 10% budżetu globalnego 40% ___________________ * - oznaczenie celu w priorytetach, celach pierwszorzędnych, celach drugorzędnych

18 WZÓR KARTY PROJEKTU

19 WZÓR KARTY PROJEKTU – ciąg dalszy

20

21 WZÓR KARTY PROGRAMU OPERACYJNEGO Program Operacyjny: "Nazwa programu" - Program nr IA/1* * Program NR I A/1 – oznacza, że jest to program nr 1 przyporządkowany celowi IA (oznaczenie celów z Wybranego Wariantu Rozwoju). ** Projekt P 1/2 – oznacza to, że jest to projektu nr 2 przyporządkowany programowi nr 1. *** Zadanie Z 1/3/2 – zadanie nr 2 w projekcie nr 3 programu nr 1.

22 Przykładowy Program Operacyjny: "Program modernizacji i budowy sieci komunikacyjnej powiatu"* Program nr I B/6

23 Program Operacyjny: "Program modernizacji i budowy sieci komunikacyjnej powiatu"* PROGRAM NR I B/6 – ciąg dalszy programu RAZEM PROGRAM: KOSZT CAŁKOWITY: 107 000 000,00 ŚRODKI WŁASNE: 10 050 000,00 Projekt budowy i modernizacji dróg powiatu pilskiego Projekt nr P 6/1 Budowa drogi Zelgniewo – Rudna – obecnie droga gminna (4 260m). Zadanie nr Z 6/1/7 Zarząd PowiatuKOSZT CAŁKOWITY: 4000000,00 budżet powiatu, środki U.E. Dyrektor Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile ŚRODKI WŁASNE: 600000,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 29348 Piła – Zelgniewo (12 076m). Zadanie nr Z 6/1/8 Zarząd PowiatuKOSZT CAŁKOWITY: 9000000,00 budżet powiatu, środki U.E. Dyrektor Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile ŚRODKI WŁASNE: 1350000,00 Przebudowa dróg powiatowych nr 29346 9 29362 Rudna – Wysoka – Kijaszkowi (3 399m + 5,886m). Zadanie nr Z 6/1/9 Zarząd PowiatuKOSZT CAŁKOWITY: 10000000,00 budżet powiatu, środki U.E. Dyrektor Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile ŚRODKI WŁASNE: 1500000,00 Budowa drogi Kruszki – Łobżenica (4 160m). Zadanie nr Z 6/1/10 Zarząd PowiatuKOSZT CAŁKOWITY: 5000000,00 budżet powiatu, środki U.E. Dyrektor Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile ŚRODKI WŁASNE: 750000,00 * Zadania „wytłuszczone” realizowane w latach 2004 – 2007 znajdują się w tabeli Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (tabela 4.3/1)

24 NAKŁADY NA WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY W LATACH 2004 – 2006 W kolumnie pod nazwą „Dofinansowanie” należy podać zarówno kwoty, jak i źródła pochodzenia środków zewnętrznych (np. ZPORR itp.).


Pobierz ppt "PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA I GMINY SZMOTUŁY WRAZ Z WIELOLETNIM PLANEM INWESTYCYJNYM - S- S- S- SZKOLENIE W ZAKRESIE WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google