Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Bytomiu Bytom, luty 2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Bytomiu Bytom, luty 2015 r."— Zapis prezentacji:

1 Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Bytomiu Bytom, luty 2015 r.

2 U r z ą d M i e j s k i w B y t o m i u Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz.U. 2015 poz. 87 USTAWA z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

3 U r z ą d M i e j s k i w B y t o m i u Przepis przed zmianą Art. 2 ust 3 Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. nr 141, poz. 1492) oraz właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.

4 U r z ą d M i e j s k i w B y t o m i u Przepisy po zmianie Art. 2 ust. 2a, 3, 3a i 3b 2a. Jeżeli obowiązki wskazane w ustawie mogą jednocześnie dotyczyć kilku podmiotów spośród wskazanych w ust 1 pkt 4 obowiązany do ich wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. W takim przypadku podmioty o których mowa w ust 1 pkt 4, mogą w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, wskazać podmiot obowiązany do wykonywania obowiązków wynikających z ustawy. 3. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.

5 3a. Wspólnota mieszkaniowa ponosi wynikające z ustawy opłaty bez ograniczeń, a każdy właściciel lokalu – w części: 1) odpowiadającej stosunkowi liczby osób zamieszkujących lokal do liczby osób zamieszkujących we wszystkich lokalach – w przypadku metody ustalenia opłaty, o której mowa w art. 6j ust. 1 pkt 1; (...) 3b. Osoba, której służy spółdzielcze prawo do lokalu, lub osoba faktycznie zamieszkująca lokal należący do spółdzielni mieszkaniowej nie jest obowiązana do wykonywania obowiązków właściciela nieruchomości wynikających z ustawy. U r z ą d M i e j s k i w B y t o m i u

6 Art. 6 ust. 1c. W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa może żądać od właściciela lokalu, osoby, której służy spółdzielcze prawo do lokalu lub osoby faktycznie zamieszkującej lokal podania danych niezbędnych do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Art. 6i ust. 2. W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.

7 Uzasadnienie decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach. Rozpatrzenie odwołania od decyzji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla Wspólnoty Mieszkaniowej. W rozpatrywanej sprawie zarząd został wybrany. Natomiast zarząd powierzył zarządzanie nieruchomością (...) umową o zarządzanie części wspólnej (...) firmie (...) reprezentowanej przez Pana (...). Zatem nie ulega wątpliwości, że obowiązek ponoszenia opłaty oraz złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obciąża zarządcę nieruchomości Pana (...). U r z ą d M i e j s k i w B y t o m i u

8 Zmiana przepisów w zakresie korekty danych i nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania Dopisano art. 6q ust. 3 W przypadku złożenia korekty deklaracji lub nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za miesiące, w których usługa odbierania odpadów komunalnych była świadczona.

9 Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Bytomia oraz ustalenia stawki opłaty. Obecnie obowiązuje uchwała Rady Miejskiej w Bytomiu nr XXIV/337/13 z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/76/12 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Bytomia oraz ustalenia stawki opłaty. Konieczność podjęcia nowej uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Bytomia oraz ustalenia stawki opłaty wynika z nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z art. 6k opłatą podstawową staje się opłata za prowadzenie selektywnego zbierania. Zmiana zapisów ustawy wymusza realizację obowiązku prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych poprzez zastosowanie wyższych stawek opłat przy niewypełnianiu obowiązku selektywnego zbierania odpadów. U r z ą d M i e j s k i w B y t o m i u

10 Uchwała nie wprowadza zmiany wysokości stawek. Wysokości stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi: stawka podstawowa: 8 zł/miesiąc/osobę stawka,jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny: 14 zł/miesiąc/osobę Projekt uchwały został poddany konsultacjom z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i zamieszczony w terminie od dnia 5 lutego 2015 r. do dnia 19 lutego 2015 r. na stronie BIP Gminy Bytom oraz w serwisie internetowym www.bytom.pl zakładka: organizacje pozarządowe/Platforma konsultacji www.konsultacje.bytom.pl. U r z ą d M i e j s k i w B y t o m i u

11 Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - MPSZOK (Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) Odbiór odpadów zgodnie z harmonogramem raz na kwartał - PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) zlokalizowany przy ul. Jana Pawła II 10 Odbiór odpadów od poniedziałku do piątku w godz. 6.00 - 15.00 U r z ą d M i e j s k i w B y t o m i u

12

13

14 ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE ORAZ WIELKOGABARYTOWE Zabudowa jednorodzinna - oznaczenie właściciela nieruchomości - adres nieruchomości na której ma zostać podstawiony kontener na odpady budowlane i rozbiórkowe lub wielkogabarytowe - planowana pojemność kontenera do podstawienia - data podstawienia i odbioru kontenera - numer telefonu kontaktu Zabudowa wielorodzinna - oznaczenie zarządcy - adres nieruchomości na której ma zostać podstawiony kontener na odpady budowlane i rozbiórkowe lub wielkogabarytowe - planowana pojemność kontenera do podstawienia - data podstawienia i odbioru kontenera - imię, nazwisko i numer telefonu mieszkańca U r z ą d M i e j s k i w B y t o m i u Odpady budowlane będą odbierane na pisemne zgłoszenie złożone do Urzędu Miejskiego lub przesłane na adres zeo@um.bytom.pl Zgłoszenie powinno zawierać:

15 ODPADY ZIELONE Odpady zielone będą odbierane raz w miesiącu wg. harmonogramu w okresie od marca do listopada na pisemne zgłoszenie złożone do Urzędu Miejskiego lub przesłane na adres zeo@um.bytom.pl. Zgłoszenie powinno zawierać: - oznaczenie właściciela nieruchomości - adres nieruchomości na której powstają odpady zielone - numer telefonu kontaktu U r z ą d M i e j s k i w B y t o m i u

16 ODEBRANE ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE ORAZ WIELKOGABARYTOWE Odpady budowlane i rozbiórkowe w 2013 r. odebrano 401 Mg w 2014 r. odebrano 1967 Mg Meble i inne odpady wielkogabarytowe w 2013 r. odebrano 126 Mg w 2014 r. odebrano 639 Mg Odpady zielone w 2013 r. odebrano 453 Mg w 2014 r. odebrano 1837 Mg U r z ą d M i e j s k i w B y t o m i u

17 Osiągnięte przez Gminę Bytom w 2013 r. poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych Poziom osiągnięty 0,33%16,62%99,81% Poziom wymagany max. 50%min. 12%min. 36% U r z ą d M i e j s k i w B y t o m i u

18 Oznakowanie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów U r z ą d M i e j s k i w B y t o m i u

19 Szczegółowe informacje o systemie gospodarowania odpadami w gminie na stronie internetowej www.bytom.pl/odpady U r z ą d M i e j s k i w B y t o m i u


Pobierz ppt "Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Bytomiu Bytom, luty 2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google