Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00, Fax. (0-89) 521-96-09 1Urząd Marszałkowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00, Fax. (0-89) 521-96-09 1Urząd Marszałkowski."— Zapis prezentacji:

1 Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00, Fax. (0-89) 521-96-09 1Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 28.06.2011 r. Sprawozdanie za 2010r. z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

2 2Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 28.06.2011 r. Informacje finansowe

3 3Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 14.03.2011 r. 2. Problemy we wdrażaniu programu wraz z podjętymi środkami zaradczymi Problem: Wysoka koncentracja stanowisk pachnicy dębowej Środek zaradczy: Zarząd WWM w dniu 7.09.2010r. przyjął do realizacji „Program usprawnienia powiązania komunikacyjnego w południowo-zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego” oraz „Program usprawniania powiązania komunikacyjnego w północnej części województwa warmińsko-mazurskiego” po przeprowadzeniu przez ZDW w Olsztynie postępowania z udziałem społeczeństwa w sprawie oceny oddziaływania na środowisko ww. programów.

4 4Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 14.03.2011 r. 2. Problemy we wdrażaniu programu wraz z podjętymi środkami zaradczymi Problem: Opóźnienia w składaniu wniosków o dofinansowanie projektów indywidualnych w osi „Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna” oraz „Środowisko przyrodnicze”, a także ich niezgodność z zawartą pre-umową Środek zaradczy:  możliwość wyłącznie jednorazowego aneksowania umów wstępnych w przypadku projektów indywidualnych  w przypadku braku gotowości beneficjenta do zawarcia umowy wstępnej nastąpi wykreślenie projektu z Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych RPO WiM W obu przypadkach przewidziano wyjątki w sytuacjach spowodowanych przyczynami całkowicie niezależnymi od beneficjenta.

5 5Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 14.03.2011 r. 2. Problemy we wdrażaniu programu wraz z podjętymi środkami zaradczymi Problem: Wydłużanie czasu rozstrzygania przetargów na udzielenie zamówień publicznych, protesty oferentów, opóźnienia w realizacji projektów Środek zaradczy:  organizacja szkoleń dla beneficjentów z zakresu udzielania zamówień publicznych  zamieszczanie komunikatów i informacji na stronie internetowej programu dotyczących najczęściej popełnianych błędów przez beneficjentów przy udzielaniu zamówień publicznych

6 6Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 14.03.2011 r. 2. Problemy we wdrażaniu programu wraz z podjętymi środkami zaradczymi Problem: Niski poziom płatności w programie Środek zaradczy:  publikacja co miesiąc na stronie internetowej programu „czarnej” i „białej” listy beneficjentów  ogłoszenie konkursu dla beneficjentów  wprowadzenie obowiązku składania wniosków o płatność w terminie 30 dni (projekty z pomocą publiczną) i 90 dni (pozostałe projekty) od daty poniesienia wydatków  zwiększenie liczby pracowników weryfikujących wnioski o płatność

7 7Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 14.03.2011 r. 2. Problemy we wdrażaniu programu wraz z podjętymi środkami zaradczymi Problem: Niespójność prawa polskiego w zakresie prawa budowlanego oraz ochrony środowiska i sporządzania ocen oddziaływania na środowisko, brak rozporządzeń wykonawczych do ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Środek zaradczy: Powoływanie ekspertów w zakresie środowiska oraz prawa budowlanego do oceny zgodności każdego z projektów z przyjętymi w dziedzinie środowiskowej założeniami

8 8Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 14.03.2011 r. 2. Problemy we wdrażaniu programu wraz z podjętymi środkami zaradczymi Problem: Brak zgodności projektów realizowanych w ramach RPO WiM z Aktualizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 2009 w Poddziałaniu 6.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa

9 9Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 28.06.2011 r. Zmiany w kontekście realizacji programu operacyjnego W 2010r. nie nastąpiła znacząca zmiana sytuacji społeczno-gospodarczej województwa, która miałaby wpływ na przebieg realizacji RPO WiM. Zauważalny był jednak kryzys gospodarczy, dotykający zarówno przedsiębiorców jak i jst. W związku z problemami finansowymi niektórych beneficjentów, IZ:  zwiększyła poziom zaliczkowania projektu z 70% do 85% wartości dofinansowania  wprowadziła możliwość podpisania umowy warunkowej, odraczającej do pewnego momentu wniesienie zabezpieczenia  wyrażała zgodę na późniejsze utworzenie miejsca pracy, co spowoduje w tych przypadkach wydłużenie okresu trwałości projektu

10 10Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 28.06.2011 r. System monitorowania Komitet Monitorujący W 2010r. odbyły się 3 posiedzenia KM RPO WiM podczas których:  zatwierdzono sprawozdania okresowe za II półrocze 2009r., I półrocze 2010r. oraz sprawozdanie roczne za 2009r. z realizacji RPO WiM,  zatwierdzono zmiany kryteriów merytorycznych dla osi priorytetowych „Przedsiębiorczość” i „Środowisko przyrodnicze”,  zatwierdzono zmiany w Planie Komunikacji dla RPO WiM,  przedstawiono informację nt. Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego,  przekazano wnioski i rekomendacje z badań ewaluacyjnych.

11 11Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 28.06.2011 r. Ewaluacja (1) W 2010r. przeprowadzono 4 badania ewaluacyjne:  „Ocena trafności i skuteczności działań informacyjno-promocyjnych RPO WiM w kontekście potrzeb informacyjnych potencjalnych beneficjentów programu oraz zwiększenia aktywności potencjalnych beneficjentów RPO WiM w sięganiu po wsparcie z UE”  „Ocena systemu wskaźników RPO WiM”  „Badanie ad-hoc przesunięcia alokacji środków pomiędzy poddziałaniami 5.1.5 oraz 5.1.6 w ramach V osi priorytetowej RPO WiM”  „Ocena systemu zarządzania i wdrażania RPO WiM” Raporty z powyższych badań ewaluacyjnych dostępne są na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl www.rpo.warmia.mazury.pl

12 12Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 28.06.2011 r. Ewaluacja (2) W dniu 8.11.2010r. Zarząd WWM przyjął Plan ewaluacji na 2011r. W kolejnym okresie sprawozdawczym zostaną przeprowadzone następujące badania:  „Przegląd stanu wdrażania RPO WiM” (IV kw. 2010r. – II kw. 2011r.)  „Ewaluacja RPO WiM w kontekście konkurencyjności i innowacyjności gospodarki” (I – IV kw. 2011r.)  „Odsetek respondentów wyrażających pozytywne opinie nt. interwencji strukturalnych” (I - IV kw. 2011r.)  „Badanie ewaluacyjne dotyczące oszczędności czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych” (I - IV kw. 2011r.)  Ewaluacja Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko - mazurskiego do roku 2020 (I - IV kw. 2011r.  Badania ad hoc RPO WiM w odpowiedzi na doraźną potrzebę.

13 13Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 28.06.2011 r. Postęp wdrażania wg priorytetów (1) Wykorzystanie środków EFRR w ramach osi priorytetowej „Przedsiębiorczość” od początku realizacji Programu (euro)

14 14Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 28.06.2011 r. Postęp wdrażania wg priorytetów (2) Wykorzystanie środków EFRR w ramach osi priorytetowej „Turystyka” od początku realizacji Programu (euro)

15 15Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 28.06.2011 r. Postęp wdrażania wg priorytetów (3) Wykorzystanie środków EFRR w ramach osi priorytetowej „Infrastruktura społeczna” od początku realizacji Programu (euro)

16 16Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 28.06.2011 r. Postęp wdrażania wg priorytetów (4) Wykorzystanie środków EFRR w ramach osi priorytetowej „Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast” od początku realizacji Programu (euro)

17 17Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 28.06.2011 r. Postęp wdrażania wg priorytetów (5) Wykorzystanie środków EFRR w ramach osi priorytetowej „Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna” od początku realizacji Programu (euro)

18 18Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 28.06.2011 r. Postęp wdrażania wg priorytetów (6) Wykorzystanie środków EFRR w ramach osi priorytetowej „Środowisko przyrodnicze” od początku realizacji Programu (euro)

19 19Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 28.06.2011 r. Postęp wdrażania wg priorytetów (7) Wykorzystanie środków EFRR w ramach osi priorytetowej „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” od początku realizacji Programu (euro)

20 20Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 28.06.2011 r. Postęp wdrażania wg priorytetów (8) Wykorzystanie środków EFRR w ramach osi priorytetowej „Pomoc techniczna” od początku realizacji Programu (euro)

21 21Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 28.06.2011 r. Postęp wdrażania Programu Wykorzystanie środków EFRR w ramach RPO WiM od uruchomienia Programu (euro)

22 22Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 13.06.2011 r. Ogłoszone konkursy: 53 (99) Liczba wniosków ocenionych pod względem formalnym: 1 205 (2 602) Liczba zawartych umów: 598 (1 502) Wartość środków UE w umowach o dofinansowanie: 1,5 mld zł (2,9 mld zł) Liczba zatwierdzonych wniosków o płatność: 2 032 (2 703) Wartość środków UE w zatwierdzonych wnioskach o płatność: 653 mln zł (902 mln zł) RPO WiM w 2010r. (narastająco)

23 23Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 28.06.2011 r. Postęp wdrażania Programu 2010r. to okres największego przyspieszenia wdrażania Programu – oceniono największą liczbę wniosków, zawarto rekordową jak na jeden rok liczbę umów oraz rozliczono najwięcej wniosków o płatność.

24 24Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 28.06.2011 r. Postęp wdrażania Programu Typy beneficjent ó w – RPO WiM Największa część środków została przekazana jst (57%), przedsiębiorcom (33%) i zoz (6%).

25 25Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 28.06.2011 r. Postęp wdrażania Programu Terytorialne rozmieszczenie udzielonego wsparcia (według wartości zakontraktowanych środk ó w) Najwięcej środków zakontraktowano dotychczas na realizację projektów w tych gminach, które cechują się wysokim i średnim potencjałem rozwojowym (Olsztyn, Gołdap, Elbląg, Iława, Ostróda, Ełk, Purda, Szczytno, Pasym).

26 26Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 28.06.2011 r. Duże projekty Regionalny Port Lotniczy Olsztyn-Mazury - 74 mln euro, 50% z EFRR  Zmiana beneficjenta z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na Spółkę  Wojewoda Warmińsko-Mazurski przekazał nieruchomość lotniskową na rzecz Samorządu Województwa (darowizna)  Nieruchomość stała się lotniskiem powojskowym i beneficjent może realizować projekt z wykorzystaniem środków z EFRR  W II półroczu 2010r. beneficjent przekazał do inicjatywy JASPERS do zaopiniowania dokumenty dotyczące kwestii środowiskowych. W grudniu 2010r. odbyło się spotkanie z ekspertami JASPERS poświęcone tej tematyce.

27 27Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 28.06.2011 r. Pomoc techniczna Zatwierdzono 2 Roczne Plany Działań z Pomocy Technicznej, które obejmują projekty z zakresu: szkoleń zatrudnienia zakupu sprzętu wyposażenia powierzchni biurowej promocji i informacji organizacji procesu wyboru projektów organizacji posiedzeń komitetu monitorującego

28 28Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 28.06.2011 r. Działania informacyjne  funkcjonowanie punktów informacyjnych w IZ, IP oraz IP II  wydanie ulotek  zamieszczenie 6 komunikatów prasowych, w tym 5 informacyjno-promocyjnych  publikacja ogłoszeń o naborze wniosków o dofinansowanie projektów  publikacja broszury informacyjnej  spotkania informacyjne adresowane do potencjalnych beneficjentów

29 29Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 28.06.2011 r. Działania promocyjne  przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej w regionalnej telewizji, prasie i rozgłośniach radiowych związanej z realizacją RPO WiM  wydanie 4 numerów Biuletynu Informacyjnego RPO WiM  produkcja i emisja spotu promującego RPO WiM (telewizja i kina)  promocja RPO WiM na ekranie diodowym  promocja RPO WiM podczas imprez sportowych  zorganizowanie konferencji podsumowującej wdrażanie RPO WiM w 2010r.  wydanie kalendarzy ściennych oraz książkowych na 2011r.  zakup gadżetów

30 30Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 28.06.2011 r. Internet www.rpo.warmia.mazury.pl www.wfosigw.olsztyn.pl www.wmarr.olsztyn.pl Edukacja 13 szkoleń dla pracowników 11 szkoleń dla beneficjentów RPO WiM

31 31Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 28.06.2011 r. Zalecenia Komisji Europejskiej Sprawozdanie za 2010 rok z realizacji RPO WiM zostało przygotowane z uwzględnieniem wszystkich rekomendacji przekazanych przez Komisję Europejską do sprawozdań za lata 2007, 2008 i 2009.

32 32Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 28.06.2011 r. Dziękuję za uwagę Posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 jest sfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Zbigniew Cieciuch Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego


Pobierz ppt "Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00, Fax. (0-89) 521-96-09 1Urząd Marszałkowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google