Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UCHWAŁY W ODDZIALE ZNP. Uchwała – jest to akt woli ciała kolegialnego (organu państwowego, samorządowego, organizacji społecznej lub politycznej). Treścią.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UCHWAŁY W ODDZIALE ZNP. Uchwała – jest to akt woli ciała kolegialnego (organu państwowego, samorządowego, organizacji społecznej lub politycznej). Treścią."— Zapis prezentacji:

1 UCHWAŁY W ODDZIALE ZNP

2 Uchwała – jest to akt woli ciała kolegialnego (organu państwowego, samorządowego, organizacji społecznej lub politycznej). Treścią uchwały może być zajęcie stanowiska w określonej sprawie; charakter szczególny mają uchwały indywidualne (zwłaszcza nominacyjne) oraz uchwały ogólne (normatywne, ustalające wykładnię prawa lub wytyczne obowiązujące dla innych organów). Uchwała może mieć charakter deklaratywny, kiedy zajmowane jest stanowisko w jakiejś sprawie bądź nominacyjny, gdy powierza się komuś jakąś funkcję. Treścią uchwały mogą być też akty normatywne stanowione w RP przez np. sejm, senat, rząd lub organy samorządu terytorialnego. Uchwałą jest zarówno ustawa, jak i rozporządzenie Rady Ministrów czy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Uchwały dzielą się na wykonawcze tzn. wydane na podstawie i w celu wykonania ustaw oraz samoistne, wydane na podstawie konstytucji (np. Regulamin Sejmu, Senatu). Do podjęcia uchwały wymagane jest na ogół kworum i odpowiednia większość głosów.

3 UCHWAŁY W ODDZIALE ZNP Ze Statutu ZNP: Art.30. Uchwały władz i organów statutowych ZNP zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 1/2 ich członków, o ile Statut nie stanowi inaczej. Na wniosek co najmniej 1/5 uprawnionych do głosu uchwały zapadają w głosowaniu tajnym. Art.32. Członkowie władz i organów statutowych ZNP wybierani są w głosowaniu tajnym, większością ponad 1/2 ważnie oddanych głosów. Wniosek: Każda decyzja, opinia czy inny akt woli wyrażony przez kolegialną władzę lub kolegialny organ statutowy (np. zarząd oddziału, prezydium zarządu, komisję rewizyjną itp.) podjęte w drodze głosowania są uchwałą, nawet jeśli w Statucie nie zostały tak wprost nazwane. Nie wszystkie uchwały wymagają sformalizowanego zapisu w formie odrębnego dokumentu, niektóre mogą być odnotowane w protokole na podstawie przeprowadzonego głosowania.

4 Zasady konstrukcji uchwał Uchwała Nr 1/2008 Prezydium ZG ZNP z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie zasad konstruowania uchwał organów wykonawczych ZNP i ich prezydiów oraz w sprawie utworzenia i prowadzenia rejestrów przedmiotowych uchwał Działając na podstawie art. 42 ust. 2 pkt 13 Statutu ZNP Prezydium Zarządu Głównego ZNP postanawia co następuje: §1 Podstawową jednostką redakcyjną uchwał ZG ZNP i Prezydium ZG ZNP zwanych dalej uchwałami, jest paragraf. Paragraf dzieli się na ustępy, te zaś dzielą się na punkty. §2 Uchwały rozpoczynają się tytułem, w którym w oddzielnych wierszach zamieszcza się wyraz „uchwała” i nr uchwały, nazwę organu podejmującego uchwałę, datę podjęcia uchwały oraz przedmiot uchwały. Nr uchwały stanowi cyfra arabska, przyporządkowana danej uchwale, wynikająca z kolejności jej podjęcia w ciągu danego roku kalendarzowego, łamana przez liczbę odpowiadającą temu rokowi, poprzedzona skrótem „Nr”. Datę uchwały poprzedza się zwrotem „z dnia”, a następnie zamieszcza się wskazanie dnia zapisanego cyframi arabskimi, nazwę miesiąca określoną słownie oraz wskazanie roku zapisanego cyframi arabskimi ze znakiem „r.”. §3 Tekst uchwały rozpoczyna się od wskazania przepisu Statutu Związku Nauczycielstwa Polskiego lub innego aktu prawnego, na podstawie którego jest ona wydawana. §4 W przypadku, gdy uchwała dokonuje zmiany treści uchwały już podjętej, w treści uchwały zmieniającej podaje się tytuł uchwały zmienianej. W przypadku, gdy zmiana, o której mowa w ust. 1 jest zmianą kolejną, podaje się również Nr uchwał, którymi uprzednio dokonano zmian. §5 W uchwale zamieszcza się przepis określający termin jej wejścia w życie. W przypadku jego braku uznaje się, iż uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. §6 Uchwały w imieniu ZG ZNP i Prezydium ZG ZNP podpisuje Prezes ZNP. §7 Miejsce publikacji uchwały, o ile nie zostało ono określone w treści uchwały, określa Prezes ZNP. §8 Tworzy się rejestry uchwał: Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego, Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego. §9 W rejestrach, o których mowa w §8 umieszcza się informacje obejmujące: nr uchwały, przedmiot uchwały, datę podjęcia uchwały, datę wejścia uchwały w życie, miejsce publikacji. Uchwały zamieszcza się jako załączniki do rejestru. §10 Rejestr prowadzi wskazany przez Prezesa ZNP pracownik Zarządu Głównego ZNP. §11 Wzory rejestrów stanowią załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały. §12 Wzory uchwał stanowią załączniki Nr 3 i Nr 4 do niniejszej uchwały. §13 Postanowienia niniejszej uchwały stosuje się odpowiednio do uchwał podejmowanych przez zarządy i prezydia okręgów, oddziałów, ognisk oraz Radę Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP i rady zakładowe, jak również ich prezydia. §14 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r. /-/ Sławomir Broniarz Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Uchwała przyjęta przez Prezydium Zarządu Głównego ZNP w dniu 7 stycznia 2008 r. na podstawie art. 42 ust. 2 pkt 13 Statutu ZNP z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r.

5 ZASADY KONSTRUKCJI UCHWAŁ Uchwały rozpoczynają się tytułem, w którym w oddzielnych wierszach zamieszcza się wyraz „UCHWAŁA” i nr uchwały, NAZWĘ ORGANU PODEJMUJĄCEGO UCHWAŁĘ, datę podjęcia uchwały oraz przedmiot uchwały. Nr uchwały stanowi cyfra arabska, przyporządkowana danej uchwale, wynikająca z kolejności jej podjęcia w ciągu danego roku kalendarzowego, łamana przez liczbę odpowiadającą temu rokowi, poprzedzona skrótem „Nr”. Datę uchwały poprzedza się zwrotem „z dnia”, a następnie zamieszcza się wskazanie dnia zapisanego cyframi arabskimi, nazwę miesiąca określoną słownie oraz wskazanie roku zapisanego cyframi arabskimi ze znakiem „r.”. UCHWAŁA Nr 1/2016 ZARZĄDU ODDZIAŁU ZNP W …………………………. z dnia 1 stycznia 2016 r. w sprawie …………………………………………………..…………….. Tekst uchwały rozpoczyna się od wskazania przepisu Statutu Związku Nauczycielstwa Polskiego lub innego aktu prawnego, na podstawie którego jest ona wydawana. Działając na podstawie art. … Statutu ZNP Zarząd Oddziału ZNP w ………. postanawia co następuje: Podstawową jednostką redakcyjną uchwał jest paragraf. Paragraf dzieli się na ustępy, te zaś dzielą się na punkty.§1 1. …………………………………….. 2. ……………………………………. 1) ………………………… 2) ……………………….. §2……………………………………………

6 ZASADY KONSTRUKCJI UCHWAŁ W uchwale zamieszcza się przepis określający termin jej wejścia w życie. W przypadku jego braku uznaje się, iż uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem ……………….. Uchwały w imieniu zarządu oddziału i jego prezydium podpisuje Prezes Oddziału. Za Zarząd Oddziału ZNP W przypadku, gdy uchwała dokonuje zmiany treści uchwały już podjętej, w treści uchwały zmieniającej podaje się tytuł uchwały zmienianej. W przypadku, gdy zmiana, o której mowa wcześniej jest zmianą kolejną, podaje się również Nr uchwał, którymi uprzednio dokonano zmian. UCHWAŁA Nr 2/2016 ZARZĄDU ODDZIAŁU ZNP W ………… z dnia 1 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 12/2014 z dnia 20 kwietnia 2014 r. w sprawie ………….. Miejsce publikacji uchwały, o ile nie zostało ono określone w treści uchwały, określa Prezes Oddziału. W Oddziale tworzy się rejestry uchwał: Zarządu Oddziału i Prezydium Zarządu Oddziału. W rejestrach umieszcza się informacje obejmujące: nr uchwały, przedmiot uchwały, datę podjęcia uchwały, datę wejścia uchwały w życie, miejsce publikacji. Uchwały zamieszcza się jako załączniki do rejestru. REJESTR UCHWAŁ ZARZĄDU ODDZIAŁU ZNP W ……. NrPrzedmiot Data podjęcia Data wejścia w życie Miejsce publikacji 1/2016 2/2016

7 Wybrane uchwały Zarządu Oddziału lub Prezydium Zarządu Oddziału wynikające ze Statutu ZNP. W sprawie przyjęcia lub nieprzyjęcia do ZNP pracownika, emeryta, rencisty lub osoby pobierającej świadczenie kompensacyjne. Prezydium zarządu oddziału – zwykłą większością głosów. Art. 7 ust. 4. W sprawie zastosowania środków oddziaływania w formie upomnienia lub nagany wobec członków ZNP w przypadku naruszenia przez nich postanowień Statutu. Zarząd Oddziału – większością co najmniej 2/3 ważnie oddanych głosów. Art. 14 ust. 1 i 4. W sprawie wykluczenia członka z ZNP w przypadku rażącego naruszania przez niego postanowień Statutu, a w szczególności działania na szkodę ZNP lub jego członków. Zarząd Oddziału – większością co najmniej 2/3 ważnie oddanych głosów. Art. 14 ust. 2 i 4. W sprawie decyzji o uchyleniu lub utrzymaniu w mocy zaskarżonej uchwały w sprawie zastosowania upomnienia, nagany lub wykluczenia z ZNP. Zarząd Oddziału – większością co najmniej 2/3 ważnie oddanych głosów. Art. 14 ust. 6. W sprawie utworzenia, rozwiązania lub połączenia ognisk. Zarząd Oddziału – zwykłą większością głosów. Art. 57 ust. 1 pkt 2. Art. 19 ust. 3.

8 Wybrane uchwały Zarządu Oddziału lub Prezydium Zarządu Oddziału wynikające ze Statutu ZNP. W sprawie utworzenia lub rozwiązania grupy związkowej. Zarząd Oddziału – zwykłą większością głosów. Art. 20 ust. 2. W sprawie zwołania konferencji (zebrania) oddziału. Zarząd Oddziału – zwykłą większością głosów. Art. 26 ust. 3. W sprawie zwołania nadzwyczajnej konferencji (zebrania) oddziału. Zarząd Oddziału – zwykłą większością głosów. Art. 29 ust. 1 pkt 1. W sprawie zwołania nadzwyczajnego posiedzenia zebrania ogniska. Zarząd Oddziału – zwykłą większością głosów. Art. 29 ust. 1 pkt 2. W sprawie określenia liczby delegatów na konferencję oddziałową wybieranych na zebraniach ognisk i sekcji związkowych. Zarząd Oddziału – zwykłą większością głosów. Art. 33 ust. 3.

9 Wybrane uchwały Zarządu Oddziału lub Prezydium Zarządu Oddziału wynikające ze Statutu ZNP. W sprawie zwołania zebrania międzyogniskowego, które wybiera wspólnych delegatów na konferencję oddziałową. Zarząd Oddziału – zwykłą większością głosów. Art. 34 ust. 1. W sprawie wyboru prezesa w przypadku wygaśnięcia mandatu w trakcie kadencji. Zarząd Oddziału – w drodze wyborów tajnych spośród członków zarządu. Art. 38 ust. 2. W sprawie odwołania członka zarządu oddziału z pełnionej funkcji powierzonej przez zarząd oddziału w przypadku naruszenia postanowień Statutu ZNP. Zarząd Oddziału – zwykłą większością głosów. Art. 39 ust. 1. W sprawie zawieszenia prezesa ogniska do czasu zwołania posiedzenia zebrania ogniska w celu rozpatrzenia wniosku o odwołanie prezesa ogniska z pełnionej funkcji. Zarząd Oddziału – zwykłą większością głosów. Art. 39 ust. 5.

10 Wybrane uchwały Zarządu Oddziału lub Prezydium Zarządu Oddziału wynikające ze Statutu ZNP. W sprawie ustalenia liczby członków sekretariatu i prezydium zarządu oddziału. Zarząd Oddziału – zwykłą większością głosów. Art. 40 ust. 1. W sprawie wyboru pozostałych członków sekretariatu i prezydium zarządu oddziału. Zarząd Oddziału – w drodze wyborów tajnych. Art. 40 ust. 1 oraz art. 57 ust. 1 pkt 4. W sprawie składania odwołań do Prezydium Zarządu Głównego w sprawach organizacyjnych. Zarząd Oddziału – zwykłą większością głosów. Art. 57 ust. 1 pkt 3. Uchwalanie planów pracy, zatwierdzanie planów finansowo-gospodarczych i sprawozdań finansowych oddziału. Zarząd Oddziału – zwykłą większością głosów. Art. 57 ust. 1 pkt 5. W sprawie powołania sekcji związkowych. Zarząd Oddziału – zwykłą większością głosów. Art. 57 ust. 1 pkt 6.

11 Wybrane uchwały Zarządu Oddziału lub Prezydium Zarządu Oddziału wynikające ze Statutu ZNP. W sprawie powołania sekcji zawodowych oraz komisji i zespołów działających w oddziale. Zarząd Oddziału – zwykłą większością głosów. Art. 57 ust. 1 pkt 7. W sprawie upoważnienia prezydium zarządu oddziału, sekretariat zarządu oddziału lub prezesa oddziału do wykonywania niektórych kompetencji Zarządu oddziału. Zarząd Oddziału – zwykłą większością głosów. Art. 57 ust. 3. W sprawie przekazania zarządowi ogniska niektórych ze swoich kompetencji. Zarząd Oddziału – zwykłą większością głosów. Art. 57 ust. 4. W sprawie zawarcia porozumienia w sprawie przekazania niektórych ze swoich kompetencji innemu zarządowi oddziału lub zarządowi okręgu. Zarząd Oddziału – zwykłą większością głosów. Art. 57 ust. 4.

12 Wybrane uchwały Zarządu Oddziału lub Prezydium Zarządu Oddziału wynikające ze Statutu ZNP. W sprawie upoważnienia sekretariatu zarządu oddziału lub poszczególnych jego członków do wykonywania niektórych kompetencji jego prezydium. Prezydium zarządu – oddziału zwykłą większością głosów. Art. 58 ust. 3. W sprawie ustalenia liczby członków zarządu oddziału i oddziałowej komisji rewizyjnej wybieranych przez konferencje (zebrania) sekcji związkowych. Zarząd Oddziału – zwykłą większością głosów. Art. 86 ust. 2 pkt 4. W sprawie ustalenia liczby pozostałych delegatów na konferencje (zebranie) oddziału wybieranych przez konferencje (zebrania) sekcji związkowych. Zarząd Oddziału – zwykłą większością głosów. Art. 86 ust. 2 pkt 5. W sprawie obniżenia wysokości składki emeryta, rencisty lub osoby pobierającej świadczenie kompensacyjne znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej. Zarząd Oddziału – zwykłą większością głosów (na wniosek sekcji emerytów i rencistów). Art. 95 ust. 3.


Pobierz ppt "UCHWAŁY W ODDZIALE ZNP. Uchwała – jest to akt woli ciała kolegialnego (organu państwowego, samorządowego, organizacji społecznej lub politycznej). Treścią."

Podobne prezentacje


Reklamy Google