Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady finansowania działań w obszarach Natura 2000 Program rolno-środowiskowo-klimatyczny w ramach PROW 2014-2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady finansowania działań w obszarach Natura 2000 Program rolno-środowiskowo-klimatyczny w ramach PROW 2014-2020."— Zapis prezentacji:

1 Zasady finansowania działań w obszarach Natura 2000 Program rolno-środowiskowo-klimatyczny w ramach PROW 2014-2020

2 W Polsce w ramach PROW wdrożono działania, instrumenty o charakterze pro-środowiskowym najważniejsze z nich to: program rolnośrodowiskowy PROW 2004-2006 i 2007-2013; Program rolno-środowiskowo-klimatyczny PROW 2014-2020; wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW); zalesianie gruntów rolnych oraz gruntów inne niż rolne; "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" - typ operacji "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000„;

3 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo- klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020; Rozporządzenie zmieniające z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020; AKTY PRAWNE

4 Pakiety w ramach działania rolno-środowiskowo-klimatycznego stanowią w większości kontynuację analogicznych pakietów wdrażanych w ramach Programu rolnośrodowiskowego PROW 2007-2013. Cel działania:  Zachowanie różnorodności biologicznej siedlisk półnaturalnych, wykształconych przy udziale wielowiekowej ekstensywnej gospodarki rolnej;  Zachowanie starych ras zwierząt gospodarskich i odmian roślin uprawnych;  Ochronę środowiska przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z rolnictwa;  Uświadomienie rolnikom wagi ochrony przyrody w obszarach wiejskich i powiązań pomiędzy przyrodą;

5 Należy podkreślić, że wymogiem obowiązującym w ramach wszystkich pakietów Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego, sprzyjającym zachowaniu walorów przyrodniczych obszarów rolniczych, jest zachowanie powierzchni trwałych użytków zielonych i elementów krajobrazu nieużytkowanych rolniczo, stanowiących ostoje dzikiej przyrody.

6 Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne dzieli się na dwa poddziałania:  Płatności w ramach zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych  Wsparcie ochrony i zrównoważonego użytkowania oraz rozwoju zasobów genetycznych w rolnictwie. W ramach poddziałania Płatności w ramach zobowiązań rolno-środowiskowo- klimatycznych wsparcie udzielane będzie na następujące pakiety:  1. Rolnictwo zrównoważone.  2. Ochrona gleb i wód.  3. Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych.  4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000.  5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000.

7 W ramach poddziałania Wsparcie ochrony i zrównoważonego użytkowania oraz rozwoju zasobów genetycznych w rolnictwie wsparcie udzielane będzie na następujące pakiety:  6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie.  7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie. Budżet działania w ramach PROW 2014-2020: 1 184 062 782 euro

8 Pakiet 4 Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 można realizować w ramach następujących wariantów: Wariant 4.1. Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, Wariant 4.2. Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla, Wariant 4.3. Murawy, Wariant 4.4. Półnaturalne łąki wilgotne, Wariant 4.5. Półnaturalne łąki świeże, Wariant 4.6.1. Torfowiska – wymogi obowiązkowe, Wariant 4.6.2. Torfowiska – wymogi obowiązkowe i uzupełniające, Wariant 4.7. Ekstensywne użytkowanie na obszarach specjalnej ochrony ptaków (OSO), Wariant 4.8. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: rycyka, kszyka, krwawodzioba lub czajki, Wariant 4.9. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: wodniczki, Wariant 4.10. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: dubelta lub kulika wielkiego, Wariant 4.11. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: derkacza;

9 Pakiet 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000 można realizować w ramach następujących wariantów: Wariant 5.1. Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, Wariant 5.2. Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla, Wariant 5.3. Murawy, Wariant 5.4. Półnaturalne łąki wilgotne, Wariant 5.5. Półnaturalne łąki świeże, Wariant 5.6.1. Torfowiska – wymogi obowiązkowe, Wariant 5.6.2. Torfowiska – wymogi obowiązkowe i uzupełniające;

10 Cel dla jakiego realizowane są pakiety: poprawa warunków bytowania zagrożonych gatunków ptaków, których siedliska lęgowe są związane z trwałymi użytkami zielonymi występującymi na obszarach specjalnej ochrony ptaków (OSO), poprzez dostosowanie użytkowania do wymogów gatunków ptaków gniazdujących na łąkach i pastwiskach oraz ekstensyfikację gospodarowania na obszarach OSO, (pakiet 4); utrzymanie bądź przywrócenie właściwego stanu lub zapobieganie pogarszaniu się stanu cennych siedlisk przyrodniczych określonych według typów siedlisk klasyfikacji Dyrektywy siedliskowej, chronionych w ramach sieci Natura 2000 oraz innych cennych przyrodniczo siedlisk występujących na łąkach i pastwiskach, poprzez stosowanie tradycyjnych i ekstensywnych sposobów użytkowania poszczególnych siedlisk oraz siedlisk leżących poza obszarami Natura 2000 (pakiet 4 i 5)

11 PRŚK- do czego płatność w ramach pakietu 4 – do położonych na obszarach Natura 2000 trwałych użytków zielonych lub obszarów przyrodniczych, na których występują poszczególne siedliska przyrodnicze lub siedliska lęgowe poszczególnych ptaków, jeżeli rolnik lub zarządca posiada dokumentację przyrodniczą (nie dotyczy wariantu 4.7), a łączna powierzchnia posiadanych przez rolnika użytków rolnych lub obszarów przyrodniczych wynosi co najmniej 1 ha;

12 Wymogi jakie muszą zostać spełnione w ramach pakietu 4 i 5: obowiązek posiadania planu działalności rolnośrodowiskowej; obowiązek posiadania dokumentacji przyrodniczej wykonanej przez eksperta przyrodniczego (wyjątek: Ekstensywne użytkowanie na OSO); obowiązek zachowania wszystkich trwałych użytków zielonych i elementów krajobrazu nieużytkowanych rolniczo stanowiących ostoje dzikiej przyrody;

13 Na obszarze objętym Pakietem 4 i 5 zakazuje się: przeorywania, wałowania, stosowania osadów ściekowych, stosowania podsiewu oraz mechanicznego niszczenia struktury glebowej; włókowania w okresie od dnia: 1 kwietnia do dnia 1 września na obszarach nizinnych (poniżej 300 m n.p.m.), 15 kwietnia do dnia 1 września na obszarach wyżynnych i górskich (powyżej 300 m n.p.m.); stosowania środków ochrony roślin z wyjątkiem selektywnego i miejscowego niszczenia uciążliwych gatunków inwazyjnych z zastosowaniem odpowiedniego sprzętu (np. mazaczy herbicydowych);

14 Na obszarze objętym Pakietem 4 i 5 zakazuje się: tworzenia nowych, rozbudowy i odtwarzania istniejących systemów melioracyjnych, za wyjątkiem konstrukcji urządzeń mających na celu dostosowanie poziomu wód, wykorzystując istniejące systemy melioracyjne do wymogów siedliskowych gatunków/siedlisk będących przedmiotem ochrony w pakiecie, jeżeli takie działania zostaną szczegółowo opisane przez eksperta przyrodniczego w dokumentacji przyrodniczej; składowania biomasy wśród kęp drzew i zarośli, w rowach, jarach i innych obniżeniach terenu (położonych na działkach zadeklarowanych we wniosku do płatności).

15 Wymogi dla Wariantów 4.1. i 5.1. Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (użytkowanie kośne, a w uzasadnionych przypadkach określonych przez eksperta przyrodniczego – kośno-pastwiskowe): 1) zakaz: nawożenia, wapnowania, mechanicznego niszczenia struktury gleby, w tym bronowania i przeorywania; 2) częstotliwość koszenia: jeden pokos co roku, a w przypadkach określonych przez eksperta przyrodniczego co dwa lata; 3) termin koszenia: od dnia 1 września do dnia 31 października, a w uzasadnionych przypadkach określonych przez eksperta przyrodniczego – od dnia 15 czerwca do dnia 30 czerwca, np. w sytuacjach wkraczania roślin niepożądanych w tym zbiorowisku; 4) zebranie i usunięcie skoszonej biomasy (w tym zakaz pozostawiania rozdrobnionej biomasy); w terminie do 2 tygodni po pokosie biomasa powinna zostać usunięta z działki rolnej lub ułożona w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi; w przypadku ułożenia biomasy powinna ona zostać usunięta z działki rolnej nie później niż do dnia 1 marca kolejnego roku;

16 5) pozostawienie nieskoszonego fragmentu działki rolnej o powierzchni wynoszącej 15–20% powierzchni tej działki; w dwóch kolejnych pokosach (wykonywanych w odstępie roku lub 2 lat) należy pozostawić inne fragmenty nieskoszone; 6) dla działek rolnych nieprzekraczających powierzchni 0,5 ha jest dopuszczalne zrezygnowanie z pozostawiania powierzchni nieskoszonych i koszenie co roku całej działki rolnej lub pozostawienie nieskoszonego fragmentu działki rolnej o powierzchni wynoszącej 15–20% powierzchni tej działki, jeżeli ekspert przyrodniczy dopuści taką możliwość; 7) dopuszczalny jest wypas po pokosie, jednak nie wcześniej niż od dnia 1 września do dnia 15 października przy obsadzie zwierząt do 0,5 DJP/ha gruntów objętych wsparciem w ramach wariantu, jeżeli ekspert przyrodniczy dopuści taką możliwość.

17 Wymogi dla Wariantów 4.4. i 5.4. Półnaturalne łąki wilgotne (użytkowanie kośne, a w uzasadnionych przypadkach określonych przez eksperta przyrodniczego jest dopuszczalny wypas po pokosie, przy użytkowaniu jednokośnym (użytkowanie kośno-pastwiskowe): 1) wymogi obowiązkowe dla wszystkich typów użytkowania: a)dopuszczalne jest ograniczone nawożenie do 60 kg N/ha/rok, z wyłączeniem obszarów nawożonych przez namuły rzeczne, b) zakaz wapnowania, mechanicznego niszczenia struktury gleby, w tym bronowania i przeorywania; 2) wymogi obowiązkowe przy użytkowaniu kośnym i kośno-pastwiskowym: a) częstotliwość koszenia: jeden lub dwa pokosy w roku – liczba pokosów określona przez eksperta przyrodniczego, b) termin koszenia: od dnia 15 czerwca do dnia 30 września, c) pozostawienie nieskoszonego fragmentu działki rolnej o powierzchni wynoszącej 15–20% powierzchni tej działki; w przypadku stosowania dwóch pokosów w ciągu roku należy pozostawić te same fragmenty działki rolnej nieskoszone, a w dwóch kolejnych latach należy pozostawić inne fragmenty nieskoszone,

18 d) dla działek rolnych nieprzekraczających powierzchni 1 ha jest dopuszczalne zrezygnowanie z pozostawiania powierzchni nieskoszonych i koszenie co roku całej działki rolnej lub pozostawienie nieskoszonego fragmentu działki rolnej wynoszącej 15–20% powierzchni tej działki, jeżeli ekspert przyrodniczy dopuści taką możliwość, e) zebranie i usunięcie skoszonej biomasy (w tym zakaz pozostawiania rozdrobnionej biomasy); w terminie do 2 tygodni po pokosie biomasa powinna zostać usunięta z działki rolnej lub ułożona w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi; w przypadku ułożenia biomasy powinna ona zostać usunięta z działki rolnej nie później niż do dnia 1 marca kolejnego roku, f) dopuszczalny jest wypas po pokosie, jednak nie wcześniej niż od dnia 15 lipca do dnia 15 października, przy obsadzie zwierząt do 0,5 DJP/ha gruntów objętych wsparciem w ramach wariantu, jeżeli ekspert przyrodniczy dopuści taką możliwość

19 Wymogi dla Wariantów 4.5. i 5.5. Półnaturalne łąki świeże (użytkowanie kośne, pastwiskowe albo naprzemienne) przy czym użytkowanie naprzemienne polega na stosowaniu w niektórych latach użytkowania pastwiskowego, a w niektórych latach kośnego lub kośno- pastwiskowego, a w uzasadnionych przypadkach, określonych przez eksperta przyrodniczego jest dopuszczalny wypas po pokosie, przy użytkowaniu jednokośnym (użytkowanie kośno-pastwiskowe): 1) wymogi obowiązkowe dla wszystkich typów użytkowania: a) dopuszczalne jest ograniczone nawożenie do 60 kg N/ha/rok, z wyłączeniem obszarów nawożonych przez namuły rzeczne; b) zakaz mechanicznego niszczenia struktury gleby, w tym bronowania i przeorywania; c) wapnowanie jest dopuszczalne po wykonaniu niezbędnych w tym zakresie analiz, jeżeli ekspert przyrodniczy dopuści taką możliwość ;

20 wymogi obowiązkowe przy użytkowaniu kośnym i kośno-pastwiskowym: a)częstotliwość pokosów: jeden lub dwa pokosy w roku; liczba pokosów określona jest przez eksperta przyrodniczego, b) termin koszenia: od dnia 15 czerwca do dnia 30 września, c) zebranie i usunięcie skoszonej biomasy (w tym zakaz pozostawiania rozdrobnionej biomasy); w terminie do 2 tygodni po pokosie biomasa powinna zostać usunięta z działki rolnej lub ułożona w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi; w przypadku ułożenia biomasy powinna ona zostać usunięta z działki rolnej nie później niż do dnia 1 marca kolejnego roku, d) pozostawienie nieskoszonego fragmentu działki rolnej o powierzchni wynoszącej 15–20% powierzchni tej działki; w przypadku zastosowania dwóch pokosów w ciągu roku należy pozostawić ten sam fragment działki rolnej nieskoszony, a w dwóch kolejnych latach należy pozostawić inne fragmenty nieskoszone,

21 e) dla działek rolnych nieprzekraczających powierzchni 1 ha jest dopuszczalne zrezygnowanie z pozostawiania powierzchni nieskoszonych i koszenie co roku całej działki rolnej lub pozostawienie nieskoszonego fragmentu działki rolnej o powierzchni 15–20% powierzchni tej działki, jeżeli ekspert przyrodniczy dopuści taką możliwość, f) przy użytkowaniu jednokośnym jest dopuszczalny wypas przy obsadzie zwierząt do 1 DJP/ha gruntów objętych wsparciem w ramach wariantu, po pokosie, w terminie do dnia 15 października, jeżeli ekspert przyrodniczy dopuści taką możliwość;

22 Stawka płatności uzależniona jest od: ekstensywnego użytkowania na obszarach OSO 600 zł/ha; w przypadku występowania gatunków ptaków tj.: rycyka (a także kszyka, krwawodzioba, czajki) 890 zł/ha; w przypadku występowania wodniczki 1199/ha; w przypadku występowania dubelta (a także kulika wielkiego) 1070 zł/ha, derkacza: 642 zł/ha; oraz typu siedliska: zmiennowilgotne łąki trzęślicowe: 1276 zł/ha; zalewowe łąki selernicowe i słonorośla: 1043zł/ha; murawy: 1300 zł/ha; półnaturalne łąki wilgotne: 911 zł/ha; półnaturalne łąki świeże: 1083 zł/ha; torfowiska: 600 zł/ha (wymogi obowiązkowe) lub 1206 zł/ha (wymogi obowiązkowe i uzupełniające).

23 KOSZTY TRANSAKCYJNE Beneficjent może ubiegać się o przyznanie kosztów transakcyjnych związanych z przystąpieniem do realizacji tego pakietu czyli koszt wykonania dokumentacji przyrodniczej przez eksperta przyrodniczego, w której określone jest występowanie i stan cennych siedlisk przyrodniczych lub zagrożonych gatunków ptaków oraz uszczegółowione są wymogi użytkowania rolniczego. Koszty transakcyjne są uzależnione od powierzchni siedliska, na której będzie realizowany pakiet oraz od obecności lub braku planów zadao ochronnych/planów ochrony (PZO/PO) - w przypadku obecności PZO/PO, ekspertyza ma jedynie charakter uzupełniający i doprecyzowujący wymogi wynikające z PZO/PO. W pierwszym lub kolejnych lat

24 KOSZTY TRANSAKCYJNE W pierwszym lub kolejnych latach okresu zobowiązania, płatność będzie powiększona o rekompensatę kosztów transakcyjnych, zróżnicowaną w zależności od istnienia PZO/PO i nie większa niż 20% rocznej stawki płatności na dane siedlisko.

25 Działanie 214 z PROW 2007-2013 "Program rolnośrodowiskowy (Płatności rolnośrodowiskowe)" Liczba złożonych wniosków nowych, kwota wnioskowana i liczba realizowanych pakietów w ramach kampanii 2014 narastająco, wg stanu na dzień: 04.07.2014 r. 1. Nr OR / 2. Nr BP Województwo / Powiat Liczba złożony ch wnioskó w o przyzna nie płatnoś ci Kwota wnioskowan a [PLN] Liczba realizowanych pakietów w ramach złożonych wniosków Rolnictwo zrównoważ one Rolnictwo ekologiczn e Ochrona zagrożonyc h gatunków ptaków i siedlisk przyrodnicz ych poza obszarami NATURA 2000 Ochrona zagrożonyc h gatunków ptaków i siedlisk przyrodnicz ych na obszarach NATURA 2000 Zachowa nie zagrożon ych zasobów genetycz nych roślin w rolnictwie Zachowa nie zagrożon ych zasobów genetycz nych zwierząt w rolnictwie Ochro na gleb i wód Strefy buforo we Pakiet 1Pakiet 2Pakiet 4Pakiet 5Pakiet 6Pakiet 7Pakiet 8Pakiet 9 1Dolnośląskie4624 440 507,853791169171423441 2Kujawsko-Pomorskie7274 551 980,584785928478151710 3Lubelskie1 1917 455 025,3315522518131628474830 4Lubuskie2834 375 320,2051065311756211 5Łódzkie2821 891 945,62305124529151290 6Małopolskie6404 542 936,603615852153701311180 7Mazowieckie8236 467 841,911002705424824251500 8Opolskie107649 673,1046461103350 9Podkarpackie1 2438 006 406,49312153526313022650 10Podlaskie1 27711 921 282,149048213655718452012 11Pomorskie4953 819 896,2710979120922221502 12Śląskie101812 808,803302318512220 13Świętokrzyskie5102 606 237,71701243312046121800 14Warmińsko-Mazurskie95911 068 986,456353685278813732 15Wielkopolskie7426 495 250,1127367621377282701 16Zachodniopomorskie5557 694 164,59162714521994482 suma 10 39786 800 263,751 5422 7681 4233 1672734232 16011

26 Działanie 214 z PROW 2007-2013 "Program rolnośrodowiskowy (Płatności rolnośrodowiskowe)" Liczba złożonych wniosków kontynuacyjnych, kwota wnioskowana i liczba realizowanych pakietów w ramach kampanii 2014 narastająco, wg stanu na dzień: 04.07.2014 r. 1. Nr OR / 2. Nr BP Województwo / Powiat Liczba złożony ch wniosk ów o przyzn anie płatnoś ci Kwota wnioskowa na [PLN] Liczba realizowanych pakietów w ramach złożonych wniosków Rolnictwo zrównowa żone Rolnictw o ekologic zne Ekstensy wne trwałe użytki zielone Ochrona zagrożony ch gatunków ptaków i siedlisk przyrodnic zych poza obszarami NATURA 2000 Ochrona zagrożony ch gatunków ptaków i siedlisk przyrodnic zych na obszarach NATURA 2000 Zachowa nie zagrożon ych zasobów genetycz nych roślin w rolnictwi e Zachowa nie zagrożon ych zasobów genetycz nych zwierząt w rolnictwi e Ochro na gleb i wód Strefy buforo we Pakiet 1Pakiet 2Pakiet 3Pakiet 4Pakiet 5Pakiet 6Pakiet 7 Pakiet 8 Pakiet 9 1Dolnośląskie3 86681 883 247,827869481 1809317671071041 1397 2Kujawsko-Pomorskie8 272112 259 010,196 0803371 28623920760655 4526 3Lubelskie12 792129 928 474,783 4871 7122 7702 8331 6252872828 36915 4Lubuskie3 40597 298 181,564211 278880695766487248754 5Łódzkie4 16538 183 933,541 1424404921872381251162 9348 6Małopolskie4 04832 240 293,807371 2158872403273265731 4372 7Mazowieckie9 854116 620 246,332 1292 1103 3249149842921654 15219 8Opolskie2 39137 738 159,491 455741721043717191 5202 9Podkarpackie7 42770 841 120,948741 1942 2542 3521 7401841131 5798 10Podlaskie9 285110 879 064,101 3892 9423 0361 2441 914912193 1203 11Pomorskie6 467115 343 398,662 8917691 7221 2014631102003 8966 12Śląskie1 41919 353 361,463091932061907249457641 13Świętokrzyskie5 96634 835 162,611 5098691 483516803714613 3368 14Warmińsko-Mazurskie7 991163 415 313,281 6853 7351 5071 1937362011322 1769 15Wielkopolskie9 963148 852 652,103 5728702 5165127503601466 40311 16Zachodniopomorskie6 128198 592 661,471 0263 2881 467898902267331 6352 suma 103 4391 508 264 282,1329 49221 97425 18214 24912 3313 6772 29748 787111

27 Działanie M10 z PROW 2014-2020 "Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne" Liczba złożonych wniosków nowych i liczba zadeklarowanych pakietów w ramach kampanii 2015 narastająco, wg stanu na dzień: 31.07.2015 r. 1. Nr OR / 2. Nr BP Województwo / Powiat Liczba złożony ch wnioskó w o przyzna nie płatnoś ci Poddziałanie 10.1 Płatności z tytułu zobowiązań rolno-środowiskowo- klimatycznych Poddziałanie 10.2 Wsparcie dla ochrony oraz zrówno-ważonego użytkowania i rozwoju zasobów genetycznych w rolnictwie Liczba złożonych wniosków w ramach poddziała nia Pakiet 1Pakiet 2Pakiet 3Pakiet 4Pakiet 5 Liczba złożonyc h wnioskó w w ramach poddziała nia Pakiet 6Pakiet 7 Rolnictwo zrównoważ one Ochrona gleb i wód Zachowan ie sadów tradycyjny ch odmian drzew owocowyc h Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach NATURA 2000 Cenne siedliska poza obszaram i NATURA 2000 Zachowa nie zagrożon ych zasobów genetycz nych roślin w rolnictwie Zachowa nie zagrożon ych zasobów genetycz nych zwierząt w rolnictwie 1Dolnośląskie72864240244325329461531 2Kujawsko-Pomorskie8207835425651527214311 3Lubelskie1 6261 377390812252458221413480 4Lubuskie438422291127115915510 5Łódzkie269221832046960401624 6Małopolskie8435801483582672082662264 7Mazowieckie1 1431 02511911220649183792455 8Opolskie115976940720606 9Podkarpackie1 7871 681613631850896803050 10Podlaskie1 2331 104903115829244901081 11Pomorskie896806373664213281872365 12Śląskie14512312155238017413 Świętokrzyskie470418851031817079402416 14Warmińsko-Mazurskie84373215422334725758751 15Wielkopolskie8997991931365392124541440 16Zachodniopomorskie66561610515539015225169 suma 12 92011 4262 3598052005 4783 7261 131327806

28 Działanie 214 z PROW 2007-2013 "Program rolnośrodowiskowy (Płatności rolnośrodowiskowe)" Liczba złożonych wniosków kontynuacyjnych i liczba zadeklarowanych pakietów w ramach kampanii 2015 narastająco, wg stanu na dzień: 31.07.2015 r. 1. Nr OR / 2. Nr BP Województwo / Powiat Liczba złożony ch wnioskó w o przyzna nie płatnoś ci Liczba zadeklarowanych pakietów w ramach złożonych wniosków Pakiet 1Pakiet 2Pakiet 3Pakiet 4Pakiet 5Pakiet 6Pakiet 7 Pakiet 8 Pakiet 9 Rolnictwo zrównoważ one Rolnictw o ekologicz ne Ekstensyw ne trwałe użytki zielone Ochrona zagrożonyc h gatunków ptaków i siedlisk przyrodnicz ych poza obszarami NATURA 2000 Ochrona zagrożonyc h gatunków ptaków i siedlisk przyrodnicz ych na obszarach NATURA 2000 Zachowa nie zagrożon ych zasobów genetyczn ych roślin w rolnictwie Zachowa nie zagrożon ych zasobów genetyczn ych zwierząt w rolnictwie Ochro na gleb i wód Strefy buforo we 1Dolnośląskie3 24469759157789181781868174 2Kujawsko-Pomorskie6 5585 00627650323821254633 5653 3Lubelskie10 2823 0041 3367992 6231 6642332576 1231 4Lubuskie2 7092921 013396656737379264961 5Łódzkie3 131910347186190270931092 0062 6Małopolskie3 2246168623252414203034321 0701 7Mazowieckie7 7401 8061 6191 6969041 1722611302 8167 8Opolskie1 6791 1274324873610199070 9Podkarpackie6 4796759137662 4382 1211711061 0840 10Podlaskie8 3101 2912 6511 6111 3202 222831922 1061 11Pomorskie4 9242 1655636601 145469911382 5403 12Śląskie1 103257141661747342455441 13Świętokrzyskie4 8711 279694738504866625492 5671 14Warmińsko-Mazurskie6 6881 3053 2704171 100896171821 4642 15Wielkopolskie8 2423 3996431 3754967722711454 6724 16Zachodniopomorskie4 7967182 575644780933229289112 suma 83 98024 54717 53710 78313 78713 6803 0971 90733 68833

29 ALEKSANDRA MAGIERA OPOLSKI ARIMR DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Zasady finansowania działań w obszarach Natura 2000 Program rolno-środowiskowo-klimatyczny w ramach PROW 2014-2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google