Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce. Etapy rozwoju rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce Od lipca 1992 do lutego 1998 – od utworzenia pierwszego funduszu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce. Etapy rozwoju rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce Od lipca 1992 do lutego 1998 – od utworzenia pierwszego funduszu."— Zapis prezentacji:

1 Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce

2 Etapy rozwoju rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce Od lipca 1992 do lutego 1998 – od utworzenia pierwszego funduszu do wejścia w życie ustawy o funduszach inwestycyjnych z 1997 roku Od marca 1998 do października 2001 – okres przekształcenia funduszy powierniczych w fundusze inwestycyjne Od listopada 2001 do lipca 2003 – okres gwałtownego rozwoju rynku funduszy po wprowadzeniu podatku Belki Od sierpnia 2003 do czerwca 2004 – okres hossy na rynku akcji i bessy na rynku papierów dłużnych. Realokacja środków ulokowanych w funduszach w kierunku funduszy akcyjnych Od lipca 2004 – okres po wejściu Polski do UE i dostosowania regulacji rynku funduszy inwestycyjnych do zasad jednolitego rynku usług finansowych UE.

3 Liczba TFI i i funduszy na rynku polskim Na koniec października roku 2015 60TFI zarządzały 929 funduszami i subfunduszami

4 Aktywa funduszy inwestycyjnych w Polsce Źródło: KNF

5 Struktura rynku funduszy inwestycyjnych - 2013 Źródło: GUS

6 Aktywa netto funduszy inwestycyjnych – struktura I

7 Saldo nabyć i odkupów tytułów uczestnictwa TFI

8 Źródła zmiany wartości aktywów inwestycyjnych 2

9 Typologia polityk inwestycyjnych funduszy na rynku polskim GrupaOpisKonstrukcja i skład indeksu RPP Fundusze pieniężne i gotówkowe, inwestujące zebrane aktywa w depozyty bankowe lub instrumenty rynku pieniężnego IRFU rpp – indeks funduszy pieniężnych i gotówkowych, oparty na stawce WIBID 1M PDP Fundusze polskich papierów dłużnych, inwestujące posiadane aktywa w dłużne papiery wartościowe IRFU pdp – indeks funduszy papierów dłużnych, oparty na indeksie rynku obligacji skarbowych (IROS) SWP Fundusze stabilnego wzrostu, inwestujące od 0 do 50% aktywów na krajowym rynku akcji IRFU swp – indeks funduszy stabilnego wzrostu, oparty na WIG (20%) oraz IROS (80%) MIP Fundusze mieszane, inwestujące na krajowym rynku akcji średnio połowę zgromadzonych funduszy (zarówno 0-100% jak i 40-60%) IRFU mip – indeks funduszy mieszanych, oparty na WIG (50%) i IROS (50%) AKP Fundusze akcji polskich, dla których inwestycje na krajowym rynku akcji nie powinny być niższe niż 66% aktywów IRFU akp – indeks funduszy akcji polskich, oparty na WIG (75%) oraz indeksie WIBID 1M (25%) AKZ Fundusze akcji zagranicznych, dla których inwestycje na zagranicznych rynkach akcji nie powinny być niższe niż 66% aktywów Brak wspólnego indeksu PDU Fundusze dolarowych papierów dłużnych, inwestujące posiadane środki w dłużne papiery wartościowe denominowane w USD benchmark liczony na podstawie średniego oprocentowania 1- miesięcznych depozytów w USD (LIBOR) przeliczany na PLN PDE Fundusze „eurowych” papierów dłużnych, inwestujące posiadane środki w dłużne papiery wartościowe denominowane w EUR benchmark liczony na podstawie średniego oprocentowania 1- miesięcznych depozytów w EUR (EURIBOR) przeliczany na PLN

10 Typologia funduszy – nowe kategorie od roku 2007 GrupaOpisKonstrukcja i skład indeksu NIE Fundusze nieruchomości ALT Fundusze alternatywne, inwestujące w bardzo szerokie spektrum instrumentów finansowych SEK Fundusze sekurytyzacyjne PDX Fundusze zagranicznych papierów dłużnych, inwestujące posiadane aktywa w dłużne papiery wartościowe denominowane w innej walucie niż USD i EUR MIZ Fundusze mieszane inwestujące aktywa w instrumenty udziałowe i dłużne denominowane w walutach obcych

11 Struktura rynku funduszy inwestycyjnych według polityk inwestycyjnych na koniec 2006 roku

12 Struktura rynku funduszy inwestycyjnych według polityk inwestycyjnych na koniec 2010 roku

13 Struktura rynku funduszy inwestycyjnych według polityk inwestycyjnych na koniec 2013 roku

14 Struktura grupy funduszy mieszanych - 2013

15 Struktura rynku funduszy inwestycyjnych według polityk inwestycyjnych – 2000 - 2014

16 Struktura rynku funduszy inwestycyjnych według polityk inwestycyjnych - FIZ

17 Saldo nabyć i umorzeń tytułów uczestnictwa w podziale na strategie inwestycyjne

18 Składniki portfeli funduszy inwestycyjnych

19 Struktura lokat funduszy inwestycyjnych - 2013 Źródło: GUS

20 Udział w rynku największych TFI

21 Udział w rynku największych TFI - 2

22 Największe TFI na rynku polskim - 2013

23 Udział funduszy inwestycyjnych w oszczędnościach gospodarstw domowych (mld PLN)

24 Udział aktywów netto w wybranych kategoriach makroekonomicznych 20072008200920102011201220132014 aktywa netto funduszy inwestycyjnych 134,57695,7120,1114,9146,1189,1208,9 wartość PKB (mld PLN) 1176,71275,41344,41416,41524,66159516361690 udział funduszy (%) 11,40%6,00%7,10%8,50%7,50%9,20%11,6%12,4% depozyty gospodarstw + aktywa netto funduszy 396,8407,9483,3546,1597665,6742,8814,2 udział funduszy (%) 33,90%18,60%19,80%22%19,30%22,00%25,5%25,7% Źródło: Raport roczny IZFiA 2013

25 Aktywa europejskiego rynku funduszy

26 WAN na głowę mieszkańca (tys EUR, 2014)

27 Koszty uczestnictwa w TFI na rynku polskim Opłata za zarządzanieOpłata manipulacyjna Fundusze akcyjne polskie uniwersalne 3,61%4,04% Fundusze mieszane zrównoważone 3,59%3,91% Fundusze mieszane stabilnego wzrostu 2,62%2,87% Fundusze mieszane aktywnej alokacji 3,23%3,22% Fundusze dłużne polskie uniwersalne 1,58%1,31% Źródło: Gierczak, J., Udział funduszy mieszanych w strukturze polskiego rynku funduszy inwestycyjnych, SGH, 2015

28 Koszty uczestnictwa w TFI na rynku polskim – problem kosztów funduszy zrównoważonych Źródło: Gierczak, J., Udział funduszy mieszanych w strukturze polskiego rynku funduszy inwestycyjnych, SGH, 2015

29 Koszty uczestnictwa w TFI na rynku polskim – fundusze polskie a zagraniczne

30 Fundusze zagraniczne w polsce Rejestr funduszy zagranicznych – stan na 31.10.2015. ◦ 51 funduszy prowadzące faktyczną działalność w zakresie zbywania i odkupywania tytułów uczestnictwa na terenie Polski

31 Aktywność funduszy zagranicznych na tle funduszy polskich Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego

32 Sytuacja finansowa TFI


Pobierz ppt "Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce. Etapy rozwoju rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce Od lipca 1992 do lutego 1998 – od utworzenia pierwszego funduszu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google