Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 WYSPECJALIZOWANE INSTRUMENTY FINANSOWE KONSEKWENCJE PODATKOWE WARSZAWA, 26 MARCA 2007 R.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 WYSPECJALIZOWANE INSTRUMENTY FINANSOWE KONSEKWENCJE PODATKOWE WARSZAWA, 26 MARCA 2007 R."— Zapis prezentacji:

1 1 WYSPECJALIZOWANE INSTRUMENTY FINANSOWE KONSEKWENCJE PODATKOWE WARSZAWA, 26 MARCA 2007 R.

2 2 CASH POOLING WIRTUALNY  KOMENTARZ OGÓLNY  Brak definicji ustawowej;  Szczątkowe regulacje w prawie bankowym (Art. 93a);  Różne umowy w praktyce bankowej

3 3 CASH POOLING WIRTUALNY  OPIS STRUKTURY W ramach struktury nie dochodzi do dochodzi do faktycznych transferów środków pieniężnych pomiędzy rachunkami uczestników.

4 4 CASH POOLING WIRTUALNY  OPIS STRUKTURY  Bank prowadzi rachunki przeznaczone do przyjmowania wpłat i dokonywania wypłat środków pieniężnych dla poszczególnych uczestników umowy;  Dodatkowo, dla każdego uczestnika umowy, Bank prowadzi rachunek pomocniczy;  Bank udziela każdemu uczestnikowi umowy kredytu bieżącego na jego rachunku głównym;  Metodologia wyliczania skonsolidowanego oprocentowania;  Dodatkowe elementy umowy.

5 5 CASH POOLING WIRTUALNY  METODOLOGIA WYLICZANIA SKONSOLIDOWANEGO OPROCENTOWANIA (Wariant I)  Na koniec dnia, bank przelewa środki z rachunku głównego na rachunki pomocnicze uczestników (salda dodatnie);  Na koniec dnia, bank przelewa środki z rachunku pomocniczego na rachunki główne uczestników (salda ujemne);  Operacje te są odwracane po ustaleniu skonsolidowanego salda;  Bank dokonuje wyliczania odsetek od skonsolidowanego salda na rachunkach pomocniczych uczestników systemu;  Wysokość oprocentowania uzależniona jest od umowy z Bankiem;  Bank dokonuje stosownej alokacji odsetek (zarówno należnych uczestnikom, jak i bankowi).

6 6 CASH POOLING WIRTUALNY  METODOLOGIA WYLICZANIA SKONSOLIDOWANEGO OPROCENTOWANIA (Wariant II)  Na koniec dnia, bank przelewa środki z rachunku głównego na rachunki pomocnicze uczestników (salda dodatnie);  Operacje te są odwracane po ustaleniu skonsolidowanego salda;  Odsetki od sald dodatnich na rachunkach uczestników w części nie przekraczającej sald ujemnych na pozostałych rachunkach są naliczane według stopy procentowej przewidzianej dla sald ujemnych (ewentualnie po pomniejszeniu o koszty rezerwy obowiązkowej);  Odsetki od sald dodatnich i ujemnych (w pozostałej części) ustalane są w oparciu o umowę z bankiem.

7 7 CASH POOLING WIRTUALNY  DODATKOWE ELEMENTY UMOWY  Rola Koordynatora;  Wynagrodzenie banku;  Wynagrodzenie Koordynatora.

8 8 CASH POOLING WIRTUALNY  PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH  Charakter prawny odsetek alokowanych przez bank pomiędzy uczestników systemu;  Odsetki wypłacane przez bank podmiotom mającym siedzibę poza granicami Polski;  Czynności wykonywane przez Koordynatora (odpłatnie/bez wynagrodzenia);  Przepisy dotyczące cen transferowych;  Przepisy w zakresie niedostatecznej kapitalizacji.

9 9 CASH POOLING WIRTUALNY  PODATEK VAT  Klasyfikacja cash pooling dla celów podatku VAT;  Wpływ odsetek otrzymanych przez uczestników systemu na odliczalność naliczonego podatku VAT;  Czynności wykonywane przez Koordynatora.

10 10 CASH POOLING WIRTUALNY  PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH  OPŁATA SKARBOWA  Pełnomocnictwo;  Poręczenie.

11 11 CASH POOLING WIRTUALNY OFEROWANY PRZEZ BANK ZAGRANICZNY  OPIS STRUKTURY  Spółki mające siedzibę w różnych państwach (w tym w Polsce) zawierają umowę cash pooling z bankiem zagranicznym (np. z siedzibą w Wielkiej Brytanii);  Uczestnicy systemu wybierają spośród siebie Koordynatora (najczęściej podmiot mający siedzibę w państwie banku zagranicznego);  W przypadku polskiego podmiotu, rachunek bankowy otwierany jest zarówno w banku zagranicznym, jak i w banku polskim kontrolowanym przez bank zagraniczny;  Środki pieniężne transferowane są codziennie pomiędzy rachunkami polskiego podmiotu w polskim i zagranicznym banku;  W przypadku, gdy saldo polskiego rachunku jest dodatnie, nadwyżka przesyłana jest na rachunek w banku zagranicznym;  W przypadku, gdy saldo polskiego rachunku jest ujemne, środki pieniężne z rachunku w banku zagranicznym pokrywają deficyt.

12 12 CASH POOLING WIRTUALNY OFEROWANY PRZEZ BANK ZAGRANICZNY  OPIS STRUKTURY  Z początkiem następnego dnia operacje te zostają odwrócone;  Bank zagraniczny ustala wartość salda podlegającego oprocentowaniu w oparciu o skonsolidowane salda rachunków w tym banku wszystkich uczestników systemu (nie dochodzi do faktycznego przepływu środków);  W przypadku, gdy skonsolidowane saldo wykazuje wynik dodatni, odsetki przekazywane są na rachunek Koordynatora;  W przypadku, gdy skonsolidowane saldo wykazuje wynik ujemny, Koordynator wypłaca bankowi kwotę odsetek;  Koordynator dokonuje alokacji odsetek (zarówno „dodatnich”, jak i „ujemnych”) pomiędzy uczestników systemu, w oparciu o faktyczne salda na poszczególnych rachunkach bankowych w banku zagranicznym.

13 13 CASH POOLING WIRTUALNY OFEROWANY PRZEZ BANK ZAGRANICZNY  PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH  Transfer pomiędzy własnymi rachunkami uczestnika a różnice kursowe;  Opodatkowanie odsetek otrzymanych od Koordynatora;  Wypłata odsetek na rzecz Koordynatora a obowiązek pobrania podatku „u źródła”;  Ustalenie właściciela (beneficial owner) odsetek wypłacanych przez polskiego uczestnika;  Przepisy w zakresie cen transferowych;  Przepisy dotyczące niedostatecznej kapitalizacji.

14 14 CASH POOLING WIRTUALNY OFEROWANY PRZEZ BANK ZAGRANICZNY  PRAWO DEWIZOWE  Banki z siedzibą na terytorium państw należących do Unii Europejskiej oraz OECD;  Brak obowiązku uzyskania zgody Narodowego Banku Polskiego;  Obowiązki informacyjne:  URA – informacja o otwarciu rachunku bankowego – 20 dni od daty otwarcia rachunku  RACH – informacja kwartalna o ruchach i saldach na rachunku – 20 dni od końca kwartału.

15 15 CASH POOLING REALNY  KOMENTARZ OGÓLNY  Umowa nienazwana w rozumieniu polskiego prawa cywilnego;  Specyficzne elementy innych umów zdefiniowanych w prawie polskim;  Klasyfikacja umowy dla celów prawa podatkowego;  Kompleksowa usługa świadczona przez bank versus usługi świadczone przez poszczególnych uczestników systemu  Stanowisko Ministerstwa Finansów.

16 16 CASH POOLING REALNY  OPIS STRUKTURY W ramach struktury dochodzi do faktycznych transferów środków pieniężnych pomiędzy rachunkami uczestników.

17 17 CASH POOLING REALNY  OPIS STRUKTURY  Bank prowadzi rachunki przeznaczone do przyjmowania wpłat i dokonywania wypłat środków pieniężnych;  Bank udziela każdemu uczestnikowi systemu kredytu bieżącego w jego rachunku;  W ramach struktury dochodzi do wzajemnych przepływów środków pieniężnych pomiędzy uczestnikami, na podstawie:  Wariant A – wzajemnych poręczeń;  Wariant B – wzajemnych pożyczek;  Wariant C – cesji wierzytelności pomiędzy bankiem a uczestnikami.

18 18 CASH POOLING REALNY  OPIS STRUKTURY  Rola Koordynatora  Koordynator jako centrum rozliczeń pomiędzy uczestnikami;  Koordynator zarządza wzajemnymi przepływami pomiędzy uczestnikami systemu.  Wynagrodzenie banku;  Wynagrodzenie Koordynatora;

19 19 CASH POOLING REALNY  WARIANT STRUKTURY WYMAGAJĄCY ZEROWEGO SALDA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW  Rola Koordynator;  Ryzyko niewypłacalności Koordynatora.

20 20 CASH POOLING REALNY  KONSEKWENCJE PODATKOWE  Kompleksowa usługa świadczona przez bank;  Wzajemne usługi świadczone przez uczestników systemu;  Wariant A – wzajemne poręczenia;  Wariant B – wzajemne pożyczki;  Wariant C – cesje wierzytelności pomiędzy bankiem a uczestnikami.

21 21 KOMPLEKSOWA USŁUGA ŚWIADCZONA PRZEZ BANK  PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH  Odsetki wypłacane na rzecz podmiotów z siedzibą na terytorium Polski;  Odsetki wypłacane na rzecz podmiotów z siedzibą poza terytorium Polski  Rola Koordynatora w systemie a wysokość podatku „u źródła”;  Przepisy dotyczące cen transferowych;  Przepisy w zakresie niedostatecznej kapitalizacji.

22 22 KOMPLEKSOWA USŁUGA ŚWIADCZONA PRZEZ BANK  PODATK VAT  Klasyfikacja cash pooling dla celów podatku VAT;  Wpływ odsetek otrzymanych przez uczestników systemu na odliczalność naliczonego podatku VAT;  Czynności wykonywane przez Koordynatora.

23 23 KOMPLEKSOWA USŁUGA ŚWIADCZONA PRZEZ BANK  PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH  OPŁATA SKARBOWA  Pełnomocnictwo;  Poręczenie.

24 24 ODRĘBNE CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ UCZESTNIKÓW  PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH (sposób kwalifikacji cash poolingu nie ma wpływu na konsekwencje w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych)

25 25 ODRĘBNE CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ UCZESTNIKÓW  WARIANT A - WZAJEMNE PORĘCZENIA  Opis struktury  Bank udziela każdemu uczestnikowi systemu kredytu bieżącego w jego rachunku;  Wszyscy uczestnicy systemu są solidarnie odpowiedzialni za wszelkie zobowiązania wynikające z umowy, a w szczególności za kredyt powstały na którymkolwiek z osobna i na wszystkich razem rachunkach;  Kredyt niespłacony przed końcem dnia staje się natychmiast wymagalny. W takiej sytuacji bank może wykorzystać poręczenie, aby uzyskać natychmiastową spłatę kredytu;  Każdy uczestnik systemu nieodwołalnie upoważnia bank do obciążania jego rachunku;  Z chwilą obciążenia któregokolwiek z rachunków, każdy z uczestników systemu, którego środki pieniężne są wykorzystywane do spłaty kredytu zaciągniętego na pozostałych rachunkach, nabywa wierzytelność banku wobec innych uczestników systemu, których kredyty zostały spłacone z jego środków pieniężnych;  Uczestnik umowy spłacając wierzytelność wobec banku innego uczestnika systemu, nabywa prawo do tej wierzytelności wraz z oprocentowaniem w wysokości należnej uprzednio bankowi z tytułu zaciągniętego kredytu;  Wzajemne roszczenia przysługujące uczestnikom systemu na mocy umowy zostaną potrącone przez uczestników systemu lub działający na ich zlecenie bank w najbliższym terminie, w jakim takie potrącenie będzie możliwe.

26 26 ODRĘBNE CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ UCZESTNIKÓW  WARIANT A - WZAJEMNE PORĘCZENIA  Podatek VAT  Subrogacja wierzytelności  Przelew wierzytelności banku na rzecz uczestnika systemu, jako usługa finansowa jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT.  Płatności odsetkowe  Odsetki otrzymane przez uczestnika udzielającego finansowania pozostałym uczestnikom systemu stanowią obrót zwolniony z opodatkowania podatkiem VAT, co może rodzić negatywne skutki w zakresie odliczalności podatku VAT naliczonego na zakupach uczestników świadczących usługi opodatkowane podatkiem VAT.  Jeżeli kwota sprzedaży zwolnionej z podatku uczestnika nie przekroczy 2% całościowej sprzedaży tego podmiotu, podatek VAT naliczony na wszelkich zakupach będzie mógł, co do zasady, być w całości odliczalny od podatku VAT należnego tej spółki (nie powstaną negatywne konsekwencje dla uczestników).

27 27 ODRĘBNE CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ UCZESTNIKÓW  WARIANT A - WZAJEMNE PORĘCZENIA  Podatek od czynności cywilno prawnych  Transfer wierzytelności dokonywany przez bank na rzecz podmiotu, w wyniku realizacji poręczenia nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.  Opłata skarbowa  Analogicznie jak w przypadku opisanym powyżej.

28 28 ODRĘBNE CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ UCZESTNIKÓW  WARIANT B - WZAJEMNE POŻYCZKI  Podatek VAT  Pożyczki udzielane pomiędzy polskimi podmiotami – zwolnione z podatku VAT  Pożyczki udzielane przez zagranicznych uczestników na rzecz polskich podmiotów – import usług zwolnionych z podatku VAT;  Pożyczki udzielane przez polskich uczestników na rzecz zagranicznych podmiotów.

29 29 ODRĘBNE CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ UCZESTNIKÓW  WARIANT B - WZAJEMNE POŻYCZKI  Podatek VAT  Płatności odsetkowe  Odsetki otrzymane przez uczestnika udzielającego finansowania pozostałym uczestnikom systemu stanowią obrót zwolniony z opodatkowania podatkiem VAT, co może rodzić negatywne skutki w zakresie odliczalności podatku VAT naliczonego na zakupach uczestników świadczących usługi opodatkowane podatkiem VAT.  Jeżeli kwota sprzedaży zwolnionej z podatku uczestnika nie przekroczy 2% całościowej sprzedaży tego podmiotu, podatek VAT naliczony na wszelkich zakupach będzie mógł, co do zasady, być w całości odliczalny od podatku VAT należnego tej spółki (nie powstaną negatywne konsekwencje dla uczestników).

30 30 ODRĘBNE CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ UCZESTNIKÓW  WARIANT B - WZAJEMNE POŻYCZKI  Podatek od czynności cywilno prawnych  Podstawowa stawka podatku - 2%;  Pożyczki udzielane pomiędzy polskimi podmiotami – zwolnione z podatku;  Pożyczki udzielane przez zagranicznych uczestników na rzecz polskich podmiotów – import usług zwolnionych z podatku VAT – zwolnione z podatku;  Pożyczki udzielane przez polskich uczestników na rzecz zagranicznych podmiotów – poza zakresem polskiej ustawy o podatku VAT.  Pożyczki od udziałowca/akcjonariusza – 0,5%.

31 31 ODRĘBNE CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ UCZESTNIKÓW  WARIANT C - CESJE WIERZYTELNOŚCI POMIĘDZY BANKIEM A UCZESTNIKAMI  Podatek VAT  Cesje pomiędzy polskimi podmiotami – zwolnione z podatku VAT  Cesja dokonana przez polskiego uczestnika na rzecz zagranicznych podmiotów – import usług zwolnionych z podatku VAT;  Cesja dokonana przez zagranicznego uczestnika na rzecz polskich podmiotów.

32 32 ODRĘBNE CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ UCZESTNIKÓW  WARIANT C - CESJE WIERZYTELNOŚCI POMIĘDZY BANKIEM A UCZESTNIKAMI  Podatek VAT  Płatności odsetkowe  Odsetki otrzymane przez uczestnika udzielającego finansowania pozostałym uczestnikom systemu stanowią obrót zwolniony z opodatkowania podatkiem VAT, co może rodzić negatywne skutki w zakresie odliczalności podatku VAT naliczonego na zakupach uczestników świadczących usługi opodatkowane podatkiem VAT.  Jeżeli kwota sprzedaży zwolnionej z podatku uczestnika nie przekroczy 2% całościowej sprzedaży tego podmiotu, podatek VAT naliczony na wszelkich zakupach będzie mógł, co do zasady, być w całości odliczalny od podatku VAT należnego tej spółki (nie powstaną negatywne konsekwencje dla uczestników).

33 33 ODRĘBNE CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ UCZESTNIKÓW  WARIANT C - CESJE WIERZYTELNOŚCI POMIĘDZY BANKIEM A UCZESTNIKAMI  Podatek od czynności cywilno prawnych  Podstawowa stawka podatku - 1%;  Cesje pomiędzy polskimi podmiotami – zwolnione z podatku VAT – zwolnione z podatku;  Cesja dokonana przez polskiego uczestnika na rzecz zagranicznych podmiotów – import usług zwolnionych z podatku VAT – zwolnione z podatku;  Cesja dokonana przez zagranicznego uczestnika na rzecz polskich podmiotów;  Stanowisko organów skarbowych.

34 34 CENTRUM ROZLICZENIOWE  ZAKRES USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ CENTRUM ROZLICZENIOWE  Pożyczki;  Lokowanie nadwyżek finansowych;  Zarządzanie ryzykiem kursowym w grupie;  Rozliczanie płatności w grupie;  Obrót walutowy;  Instrumenty pochodne.

35 35 CENTRUM ROZLICZENIOWE  KLASYFIKACJA POŻYCZEK UDZIELANYCH PRZEZ CENTRUM FINANSOWE DLA CELÓW PODATKU VAT;  LOKOWANIE NADWYŻEK FINANSOWYCH  Pożyczka, czy depozyt?  Implikacje w zakresie podatku VAT;  Metodologia minimalizacji ryzyka podatkowego;  Konsekwencje w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych.

36 36 CENTRUM ROZLICZENIOWE  ZARZĄDZANIE RYZYKIEM KURSOWYM W GRUPIE  Netting  Wzajemne potrącenia a realizacja różnic kursowych;  Stanowisko organów podatkowych;  Planowane zmiany do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.  Zbycie wierzytelności na rzecz centrum rozliczeniowego  Sprzedaż wierzytelności w świetle ustawy o podatku VAT;  Stanowisko warszawskich organów podatkowych  Opodatkowanie sprzedaży wierzytelności podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

37 37 CENTRUM ROZLICZENIOWE  OBRÓT WALUTOWY  Rozliczanie różnic kursowych w przypadku nabycia waluty poza systemem bankowym;  Stanowisko organów skarbowych;  Nowe regulacje w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

38 38 CENTRUM ROZLICZENIOWE  INSTRUMENTY POCHODNE  Transakcje typu delivery:  Nabycie waluty - rozliczenie kontraktu jest neutralne podatkowo (ewentualne przychody lub koszty podatkowe - z tytułu różnic kursowych od własnych środków pieniężnych - pojawią się dopiero w momencie wydatkowania nabytej waluty)  Sprzedaż waluty - powstają różnice kursowe od własnych środków pieniężnych stanowiące przychód lub koszt podatkowy.

39 39 CENTRUM ROZLICZENIOWE  INSTRUMENTY POCHODNE  Transakcje typu non-delivery: W dacie rozliczenia transakcji forward bez fizycznej dostawy wskazana jest analogiczna analiza jak w przypadku kontraktu forward z fizyczną dostawą, z tą różnicą iż:  bez fizycznej dostawy – różnice kursowe ujawniają się w dacie rozliczenia transakcji  przy fizycznej dostawie – różnice kursowe ujawniają się w dacie zbycia (wydatkowania) nabytej waluty

40 40 CENTRUM ROZLICZENIOWE  INSTRUMENTY POCHODNE  Klasyfikacja instrumentów pochodnych w świetle nowej ustawy VAT.  Wpływ na rozliczenie podatku naliczonego w świetle regulacji zawartych w Ustawie o podatku od towarów i usług:

41 41 INSTRUMENTY POCHODNE INTERPRETACJE ORGANÓW SKARBOWYCH Rozpoznanie przychodów / kosztów podatkowych w związku z transakcjami swap „W przypadku transakcji swap zobowiązania, a także ich wielkość, możliwa jest do określenia na ustalony w kontrakcie dzień rozliczenia pomiędzy stronami. Stosownie wiec do art. 12 ust. 3 wspomnianej ustawy przychód należny wystąpi u stron kontraktu w terminach wymagalności poszczególnych płatności, za wyjątkiem przypadków, gdy płatności te dokonywane są wcześniej; w takim przypadku w dniu otrzymania świadczenia. Datą potrącenia kosztów uzyskania przychodów będzie zaś, stosownie do art. 15 ust. 4 ustawy, data świadczenia podatnika na rzecz podmiotu zagranicznego.” Pismo z dnia 11.07.2000 znak PB 4/AK-802-364/45/00

42 42 INSTRUMENTY POCHODNE INTERPRETACJE ORGANÓW SKARBOWYCH Stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie Umowy Modelowej OECD „ Do rozliczenia transakcji “swap” i ewentualnych zysków uzyskiwanych z tego tytułu przez podmiot brytyjski, zastosowanie znajdują postanowienia art. 7 polsko - brytyjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.” Pismo z dnia 11.07.2000 znak PB 4/AK-802-363/45/00

43 43 INSTRUMENTY POCHODNE INTERPRETACJE ORGANÓW SKARBOWYCH Niedostateczna kapitalizacja „Zadłużenie jest sumą długów z tytułu (…) niesymetrycznych instrumentów pochodnych, kontraktów opcyjnych (…) z chwilą powstania zadłużenia, a nie jego wymagalnością, czy przeterminowaniem z tytułu” Pismo z dnia 21.02.2006r. znak 1401/PD-006-639/05/EP (Izba Skarbowa w Warszawie)

44 44 INSTRUMENTY POCHODNE INTERPRETACJE ORGANÓW SKARBOWYCH Działalność w specjalnej strefie ekonomicznej „Jeżeli zawarcie kontraktu związane jest z prowadzoną przez przedsiębiorcę działalność w strefie, koszty z tym związane mogą być oceniane jako łączące się z działalnością w strefie” Pismo z dnia 9.08.2005r. znak PD-423-63/05/47336 (Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej)

45 45 INSTRUMENTY POCHODNE INTERPRETACJE ORGANÓW SKARBOWYCH Zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego „ Do kosztów wytworzenia nie zalicza się kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych, a w szczególności odsetek od pożyczek i prowizji, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania. Tak więc, do czasu oddania inwestycji do użytkowania wydatki związane z wykonywaniem kontraktu pochodnego zwiększają wartość środka trwałego w kwotach naliczonych” Pismo z dnia 25.02.2005r. znak 1473/7/WD/423/5/05/HD (Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu)

46 46 STRUKTURA BACK – TO – BACK  Finansujący składa depozyt w Banku, jako zabezpieczenie kredytu udzielonego Finansującemu;  Bank udziela kredytu Finansującemu. FinansującyBankFinansowany

47 47 STRUKTURA BACK – TO – BACK  REGULACJE W ZAKRESIE NIEDOSTATECZNEJ KAPITALIZACJI;  WYPŁATA ODSETEK NA RZECZ BANKU A PODATEK „U ŹRÓDŁA”;  Właściwa stawka podatku „u źródła”.  RYZYKO ZAKWESTJONOWANIA STRUKTURY JAKO DZIAŁANIA POZORNEGO

48 48 OPODATKOWANIE ODSETEK WYPŁACANYCH PODMIOTOM ZAGRANICZNYM  PODSTAWOWA STAWKA PODATKU – 20%  ZASTOSOWANIE UMÓW O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA;  DYREKTYWA UNIJNA

49 49 OPODATKOWANIE ODSETEK WYPŁACANYCH PODMIOTOM ZAGRANICZNYM  PODSTAWOWA STAWKA PODATKU – 20%;  MOMENT POWSTANIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO;  ZASTOSOWANIE UMÓW O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA;  DYREKTYWA UNIJNA.

50 50 OPODATKOWANIE ODSETEK WYPŁACANYCH PODMIOTOM ZAGRANICZNYM  MOMENT POWSTANIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO  Kapitalizacja odsetek;  Konwersja zadłużenia na kapitał zakładowy;

51 51 OPODATKOWANIE ODSETEK WYPŁACANYCH PODMIOTOM ZAGRANICZNYM  ZASTOSOWANIE UMÓW O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA  Certyfikat rezydencji podatkowej;  Pożyczki udzielane przez banki;

52 52 OPODATKOWANIE ODSETEK WYPŁACANYCH PODMIOTOM ZAGRANICZNYM  ZAKRES STOSOWANIA DYREKTYWY UNIJNEJ;  OKRES PRZEJŚCIOWY.

53 53 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Andrzej Paczuski KPT Doradcy podatkowi Saski Crescent ul. Królewska 16 00-103 Warszawa Tel. 22 330 61 50 Fax. 22 330 61 51 Email: andrzej.paczuski@kptpodatki.plandrzej.paczuski@kptpodatki.pl www:kptpodatki.pl


Pobierz ppt "1 WYSPECJALIZOWANE INSTRUMENTY FINANSOWE KONSEKWENCJE PODATKOWE WARSZAWA, 26 MARCA 2007 R."

Podobne prezentacje


Reklamy Google