Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ABOLICJA 2012 Kwestie formalno-prawne oraz proceduralne dotyczące postępowań administracyjnych związanych z udzielaniem zezwoleń na pobyt w trybie tzw.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ABOLICJA 2012 Kwestie formalno-prawne oraz proceduralne dotyczące postępowań administracyjnych związanych z udzielaniem zezwoleń na pobyt w trybie tzw."— Zapis prezentacji:

1 ABOLICJA 2012 Kwestie formalno-prawne oraz proceduralne dotyczące postępowań administracyjnych związanych z udzielaniem zezwoleń na pobyt w trybie tzw. „abolicji dla cudzoziemców”

2 –Do kogo adresowana jest ustawa –Procedura –Statystyka

3 Do kogo adresowana jest ustawa abolicyjna? Art.1 Cudzoziemcy przebywający na terytorium RP: nieprzerwanie co najmniej od dnia 20 grudnia 2007 r., których pobyt na terytorium RP w dniu wejścia w życie ustawy jest nielegalny; nieprzerwanie co najmniej od dnia 1 stycznia 2010 r., którym przed tym dniem została wydana ostateczna decyzja o odmowie nadania statusu uchodźcy, zawierająca orzeczenie o wydaleniu, i których pobyt na terytorium RP w dniu wejścia w życie ustawy jest nielegalny; wobec których w dniu 1 stycznia 2010 r. trwało postępowanie w sprawie nadania statusu uchodźcy wszczęte na skutek kolejnego wniosku.

4 Właściwość wojewody – art. 3 ust. 1 Wniosek składa się do właściwego wojewody w terminie od 1 stycznia do 2 lipca 2012 r. Właściwość wojewody: ustala się ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca Ustalając swoją właściwość wojewoda kieruje się przede wszystkim miejscem aktualnego pobytu wskazanym we wniosku o udzielenie zezwolenie na czas oznaczony w trybie abolicji

5 Procedura Art. 2 ust. 1 W postępowaniach w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt w trybie abolicji mają zastosowania: przepisy KPA przepisy ustawy o cudzoziemcach: art. 59 art. 60 ust. 1 i 3-5 oraz 6 art. 62 ust. 3-7, 8, 8 a i 9 pkt 2 i 3 lit. b przepisy wydane na podstawie art. 63

6 Procedura - ogólny formularz dot. zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony wypełnić w języku polskim wszystkie rubryki brak obowiązku udokumentowania posiadania źródeł utrzymania w Polsce w uzasadnieniu wniosku wpisać „abolicja” podpisać imieniem i nazwiskiem i własnoręcznym podpisem

7 Procedura – załączniki do wniosku Ważny dokument podróży (art. 60 ust. 5 ustawy o cudzoziemcach) W szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość (art. 60 ust. 6 ustawy o cudzoziemcach) Możliwość uzyskania dokumentu nie ma charakteru subiektywnego. Wojewoda ocenia czy cudzoziemiec miał obiektywnie możliwość uzyskania dokumentu.

8 Procedura – inny dokument potwierdzający tożsamość Tymczasowe Zaświadczenie Tożsamości Cudzoziemca prawo jazdy legitymacja szkolna i studencka TZTC, karta pobytu, dokument podróży, prawo jazdy – które utraciły swoją ważność oraz inne dokumenty ze zdjęciem

9 Procedura – załączniki do wniosku 4 zdjęcia (art.60 ust. 5 pkt 1 ustawy o cudzoziemcach) dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających ubieganie się o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony (art.60 ust. 5 pkt 2 ustawy o cudzoziemcach) opłata skarbowa w wysokości 340 zł od osoby ( zastosowanie art. 261 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego)

10 Domniemanie nieprzerwanego pobytu – art. 3 ust. 4 pobyt cudzoziemca uznaje się za nieprzerwany, jeżeli nic innego nie wynika z zebranego materiału dowodowego lub z okoliczności sprawy wojewoda opiera się na informacjach zawartych w systemie Pobyt, SIS oraz dokumencie podróży cudzoziemca, materiale dowodowym zgromadzonym podczas innych postępowań legalizacji pobytu z lat poprzednich jeśli co innego będzie wynikało z zebranego materiału dowodowego lub okoliczności sprawy wojewoda podejmuje czynności mające na celu wyjaśnienie sprawy

11 Przykładowe dowody mogące świadczyć o nieprzerwanym pobycie : Tymczasowe Zaświadczenie Tożsamości Cudzoziemca, karta pobytu, dokument podróży – które utraciły swoją ważność potwierdzenia zameldowania na terytorium Polski zaświadczenia lekarskie wskazujące na odbywanie Polsce w danym okresie leczenia zaświadczenia z placówek oświatowych wskazujące na odbywanie nauki w Polsce

12 Przykładowe dowody mogące świadczyć o nieprzerwanym pobycie : świadectwo pracy wraz z zaświadczeniem z ZUS o odprowadzanych składkach umowy o pracę wraz z deklaracją PIT z potwierdzeniem nadania do US akty notarialne polskie akty stanu cywilnego oraz inne dokumenty.

13 Odcisk stempla – art. 4 i 5 ust.1 Jeżeli wniosek został złożony w terminie i nie zawiera braków formalnych: wojewoda zamieszcza stempel w ważnym dokumencie podróży lub w przypadku jego braku wojewoda, na wniosek cudzoziemca, wydaje zaświadczenie potwierdzające złożenie wniosku Pobyt uznaje się za legalny do dnia w którym decyzja w sprawie wydania zezwolenia w trybie abolicji stanie się ostateczna

14 Odciski linii papilarnych – art. 7 ust. 1 Komendant oddziału Straży Granicznej lub komendant placówki Straży Granicznej, właściwy ze względu na siedzibę wojewody, do którego cudzoziemiec złożył wniosek, pobiera od tego cudzoziemca odciski linii papilarnych za pomocą kart daktyloskopijnych lub urządzenia do elektronicznego pobierania odcisków miejsce pobierania odcisków ograniczenia wiekowe (Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2725 z 11.12.2000 r.) skutki odmowy oddania w/w odcisków

15 Decyzja pozytywna zalegalizowanie pobytu na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na okres 2 lat cudzoziemcowi wydaje się kartę pobytu. praca bez zezwolenia na pracę na podstawie umowy o pracę

16 Abolicja powoduje: wygaśnięcie decyzji o zobowiązaniu do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wygaśnięcie decyzji o wydaleniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wykreślenie danych z wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polski jest niepożądany

17 Przesłanki do odmowy 1) nie spełnia wymogów do udzielenia tego zezwolenia 2) dane znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu i zostały wpisane przez inne państwo obszaru Schengen 3) cudzoziemiec złożył wniosek lub przedstawił dokumenty zawierające nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje lub 4) podrobił lub przerobił dokument bądź używał takiego dokumentu jako autentycznego 5) wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub interes Rzeczypospolitej Polskiej; 6) dane znajdują się w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany i zostały wpisane ze względów bezpieczeństwa państwa

18 STATYSTYKA 2003 – 3500 w tym 30 % woj. mazowieckie (56 % Wietnam 32 % Armenia 1 % Ukraina 1 % Chiny) 2007 – 1800 w tym 70 % woj. mazowieckie (80 % Wietnam 14 % Armenia 1 % Ukrainy 1 % Chiny) 2012 – 1050 tym 75 % woj. mazowieckie (32 % Wietnam 27 % Ukraina 17 % Armenia 3,5 Rosja 3,2 % Chiny)

19 Dziękuję za uwagę 13.01.2012 r.


Pobierz ppt "ABOLICJA 2012 Kwestie formalno-prawne oraz proceduralne dotyczące postępowań administracyjnych związanych z udzielaniem zezwoleń na pobyt w trybie tzw."

Podobne prezentacje


Reklamy Google