Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Plan konsultacji społecznych I część – prezentacja zakresu prac nad Strategią, celów strategicznych I i II rzędu II część – pytania skierowane do uczestników.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Plan konsultacji społecznych I część – prezentacja zakresu prac nad Strategią, celów strategicznych I i II rzędu II część – pytania skierowane do uczestników."— Zapis prezentacji:

1

2 Plan konsultacji społecznych I część – prezentacja zakresu prac nad Strategią, celów strategicznych I i II rzędu II część – pytania skierowane do uczestników konsultacji oraz dyskusja Przewidywany czas przebiegu konsultacji – ok. 2 godz. Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus

3 Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus I część Prezentacja zakresu prac nad Strategią, celów strategicznych I i II rzędu

4 Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus Strategia Strategia jest długofalowym scenariuszem rozwoju miasta, określającym: docelową wizję rozwoju, misję miasta, strategiczne cele i kierunki rozwoju społeczno – gospodarczego, zadania strategiczne oraz sposób ich realizacji, który służyć będzie zaspokojeniu potrzeb mieszkańców.

5 Organizacja pracy nad Strategią Etap I – organizacyjny Etap II – diagnostyczny Etap III – koncepcyjny Etap IV – redakcyjny Etap V – końcowy Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus

6 Zespoły Problemowe 1.Zespół ds. Metropolii 2.Zespół ds. Planowania Przestrzennego, Infrastruktury Technicznej i Transportu 3.Zespół ds. Rozwoju Gospodarczego 4.Zespół ds. Infrastruktury Społecznej i Kapitału Ludzkiego 5.Zespół ds. Kultury, Sportu i Turystyki Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus

7 Cele strategiczne I rzędu 1.Silne powiązania w obszarze metropolitalnym. 2.Zharmonizowane, przyjazne środowisko do życia i rozwoju. 3.Długofalowy wzrost gospodarki opartej na wiedzy i w konsekwencji większa liczba jakościowo lepszych miejsc pracy. 4.Wysoka jakość kapitału ludzkiego i bezpieczeństwa społecznego mieszkańców Białegostoku. 5.Atrakcyjność i dostępność oferty kulturalnej, sportowej, turystycznej i rekreacyjnej. Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus

8 Cele strategiczne II rzędu Cele strategiczne II rzędu Silne powiązania w obszarze metropolitalnym 1.Integracja planistyczna obszaru metropolitalnego. 2.Usprawnienie powiązań infrastrukturalnych obszaru metropolitalnego. 3.Wzrost dostępności do usług publicznych w zakresie kultury, turystyki, edukacji, ochrony zdrowia. 4.Tworzenie wysokiej atrakcyjności inwestycyjnej obszaru metropolitalnego. Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus

9 Cele strategiczne II rzędu Cele strategiczne II rzędu Zharmonizowane, przyjazne środowisko do życia i rozwoju 1.Kreowanie prawidłowej i racjonalnej struktury funkcjonalno- przestrzennej z uwzględnieniem wartości kulturowych i przyrodniczych 2.Tworzenie efektywnego systemu komunikacyjnego miasta z wysokim udziałem transportu publicznego 3.Zwiększanie dostępności nowoczesnych, efektywnych i niezawodnych systemów infrastruktury technicznej 4.Poprawa stanu środowiska naturalnego przy wzroście udziału urządzonych terenów zieleni miejskiej Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus

10 Cele strategiczne II rzędu Długofalowy wzrost gospodarki opartej na wiedzy i w konsekwencji większa liczba jakościowo lepszych miejsc pracy 1.Wzmocnienie ponadlokalnej konkurencyjności firm sektora MSP 2.Rozwój innowacyjnej gospodarki 3.Pozyskanie inwestorów zewnętrznych krajowych oraz zagranicznych (Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych) w oparciu o podstawowy czynnik przewagi Miasta jakim staje się kapitał ludzki 4.Rozwój powiązań gospodarczych ze wschodnimi sąsiadami Polski i UE – Białystok liderem Partnerstwa Wschodniego Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus

11 Cele strategiczne II rzędu Wysoka jakość kapitału ludzkiego i bezpieczeństwo społeczne mieszkańców Białegostoku 1.Rozwój osobowy i zawodowy mieszkańców 2.Wzrost jakości i innowacyjności kształcenia 3.Tworzenie warunków do współdziałania między administracją a przedsiębiorcami, instytucjami non-profit i uczelniami 4.Poprawa bezpieczeństwa publicznego 5.Wspieranie rodzin 6.Tworzenie warunków i wspomaganie właściwego funkcjonowania opieki zdrowotnej 7.Poprawa skuteczności działań w zakresie integracji społecznej Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus

12 Cele strategiczne II rzędu Atrakcyjność i dostępność oferty kulturalnej, sportowej, turystycznej i rekreacyjnej 1.Wspieranie środowisk twórczych w mieście i rozwój infrastruktury kulturalnej 2.Kreowanie przedsięwzięć kulturalnych o prestiżowym znaczeniu krajowym i międzynarodowym 3.Budowanie potencjału turystycznego miasta jako centrum turystyki kongresowej, kulturowej, przyrodniczej i sportowej 4.Wspieranie przedsiębiorczości w sferze turystyki i działalności kulturalnej 5.Promowanie aktywnych stylów życia i rozwój infrastruktury rekreacyjnej 6.Tworzenie sportowego centrum o znaczeniu ponadregionalnym Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus

13 Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus II część Pytania skierowane do uczestników konsultacji oraz dyskusja

14 Pytania dotyczące rozwoju Miasta Białegostoku Pytanie nr 1 Co stanowi główny atut Białegostoku, jako ośrodka gospodarczego? Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus

15 Pytania dotyczące rozwoju Miasta Białegostoku Pytanie nr 2 Co w Białymstoku najbardziej przeszkadza lokalnym firmom w rozwijaniu działalności? Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus

16 Pytania dotyczące rozwoju Miasta Białegostoku Pytanie nr 3 Jakie branże, sektory gospodarki w Białymstoku mają największe szanse na rozwój ? Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus

17 Pytania dotyczące rozwoju Miasta Białegostoku Pytanie nr 4 Czy priorytetem powinno być wspieranie firm lokalnych czy bardziej starania o napływ firm, inwestorów zewnętrznych: krajowych i zagranicznych? Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus

18 Pytania dotyczące rozwoju gospodarczego Miasta Białegostoku Pytanie nr 5 Czy jest potrzeba tworzenia w Białymstoku instytucji - podmiotów opieki długoterminowej? Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus

19 Pytania dotyczące rozwoju Miasta Białegostoku Pytanie nr 6 Jakie formy aktywności lokalnej (centra aktywności lokalnej) proponujecie Państwo, aby zostały podjęte? Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus

20 Pytania dotyczące rozwoju Miasta Białegostoku Pytanie nr 7 Czego miastu brakuje najbardziej, aby mogło stać się atrakcyjne turystycznie w skali kraju? Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus

21 Pytania dotyczące rozwoju Miasta Białegostoku Pytanie nr 8 Jakich udogodnień brakuje w mieście w sferze sportu i rekreacji i co w tej sferze powinno być zrealizowane w pierwszej kolejności? Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus

22 Pytania dotyczące rozwoju Miasta Białegostoku Pytanie nr 9 Jak oceniają Państwo życie kulturalne w mieście i jakiego rodzaju działań w sferze kultury oczekują Państwo od miasta? Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus

23 Pytania dotyczące rozwoju Miasta Białegostoku Pytanie nr 10 Rozwój, jakiego rodzaju infrastruktury technicznej powinien być priorytetem w najbliższym okresie (ulice ścieżki rowerowe, transport publiczny, telekomunikacja/informatyzacja, wod.-kan, c.o.)? Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus

24 Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus Platforma Internetowych Konsultacji dostępna na stronie: www.bialystok.pl w zakładce „Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus”

25

26 Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus Dziękujemy za udział w konsultacjach społecznych!

27


Pobierz ppt "Plan konsultacji społecznych I część – prezentacja zakresu prac nad Strategią, celów strategicznych I i II rzędu II część – pytania skierowane do uczestników."

Podobne prezentacje


Reklamy Google