Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Plan konsultacji społecznych I część – prezentacja zakresu prac nad Strategią, celów strategicznych I i II rzędu II część – pytania skierowane do uczestników.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Plan konsultacji społecznych I część – prezentacja zakresu prac nad Strategią, celów strategicznych I i II rzędu II część – pytania skierowane do uczestników."— Zapis prezentacji:

1

2 Plan konsultacji społecznych I część – prezentacja zakresu prac nad Strategią, celów strategicznych I i II rzędu II część – pytania skierowane do uczestników konsultacji oraz dyskusja Przewidywany czas przebiegu konsultacji – ok. 2 godz. Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata plus

3 Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata plus I część Prezentacja zakresu prac nad Strategią, celów strategicznych I i II rzędu

4 Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata plus Strategia Strategia jest długofalowym scenariuszem rozwoju miasta, określającym: docelową wizję rozwoju, misję miasta, strategiczne cele i kierunki rozwoju społeczno – gospodarczego, zadania strategiczne oraz sposób ich realizacji, który służyć będzie zaspokojeniu potrzeb mieszkańców.

5 Organizacja pracy nad Strategią Etap I – organizacyjny Etap II – diagnostyczny Etap III – koncepcyjny Etap IV – redakcyjny Etap V – końcowy Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata plus

6 Zespoły Problemowe 1.Zespół ds. Metropolii 2.Zespół ds. Planowania Przestrzennego, Infrastruktury Technicznej i Transportu 3.Zespół ds. Rozwoju Gospodarczego 4.Zespół ds. Infrastruktury Społecznej i Kapitału Ludzkiego 5.Zespół ds. Kultury, Sportu i Turystyki Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata plus

7 Cele strategiczne I rzędu 1.Silne powiązania w obszarze metropolitalnym. 2.Zharmonizowane, przyjazne środowisko do życia i rozwoju. 3.Długofalowy wzrost gospodarki opartej na wiedzy i w konsekwencji większa liczba jakościowo lepszych miejsc pracy. 4.Wysoka jakość kapitału ludzkiego i bezpieczeństwa społecznego mieszkańców Białegostoku. 5.Atrakcyjność i dostępność oferty kulturalnej, sportowej, turystycznej i rekreacyjnej. Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata plus

8 Cele strategiczne II rzędu Cele strategiczne II rzędu Silne powiązania w obszarze metropolitalnym 1.Integracja planistyczna obszaru metropolitalnego. 2.Usprawnienie powiązań infrastrukturalnych obszaru metropolitalnego. 3.Wzrost dostępności do usług publicznych w zakresie kultury, turystyki, edukacji, ochrony zdrowia. 4.Tworzenie wysokiej atrakcyjności inwestycyjnej obszaru metropolitalnego. Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata plus

9 Cele strategiczne II rzędu Cele strategiczne II rzędu Zharmonizowane, przyjazne środowisko do życia i rozwoju 1.Kreowanie prawidłowej i racjonalnej struktury funkcjonalno- przestrzennej z uwzględnieniem wartości kulturowych i przyrodniczych 2.Tworzenie efektywnego systemu komunikacyjnego miasta z wysokim udziałem transportu publicznego 3.Zwiększanie dostępności nowoczesnych, efektywnych i niezawodnych systemów infrastruktury technicznej 4.Poprawa stanu środowiska naturalnego przy wzroście udziału urządzonych terenów zieleni miejskiej Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata plus

10 Cele strategiczne II rzędu Długofalowy wzrost gospodarki opartej na wiedzy i w konsekwencji większa liczba jakościowo lepszych miejsc pracy 1.Wzmocnienie ponadlokalnej konkurencyjności firm sektora MSP 2.Rozwój innowacyjnej gospodarki 3.Pozyskanie inwestorów zewnętrznych krajowych oraz zagranicznych (Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych) w oparciu o podstawowy czynnik przewagi Miasta jakim staje się kapitał ludzki 4.Rozwój powiązań gospodarczych ze wschodnimi sąsiadami Polski i UE – Białystok liderem Partnerstwa Wschodniego Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata plus

11 Cele strategiczne II rzędu Wysoka jakość kapitału ludzkiego i bezpieczeństwo społeczne mieszkańców Białegostoku 1.Rozwój osobowy i zawodowy mieszkańców 2.Wzrost jakości i innowacyjności kształcenia 3.Tworzenie warunków do współdziałania między administracją a przedsiębiorcami, instytucjami non-profit i uczelniami 4.Poprawa bezpieczeństwa publicznego 5.Wspieranie rodzin 6.Tworzenie warunków i wspomaganie właściwego funkcjonowania opieki zdrowotnej 7.Poprawa skuteczności działań w zakresie integracji społecznej Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata plus

12 Cele strategiczne II rzędu Atrakcyjność i dostępność oferty kulturalnej, sportowej, turystycznej i rekreacyjnej 1.Wspieranie środowisk twórczych w mieście i rozwój infrastruktury kulturalnej 2.Kreowanie przedsięwzięć kulturalnych o prestiżowym znaczeniu krajowym i międzynarodowym 3.Budowanie potencjału turystycznego miasta jako centrum turystyki kongresowej, kulturowej, przyrodniczej i sportowej 4.Wspieranie przedsiębiorczości w sferze turystyki i działalności kulturalnej 5.Promowanie aktywnych stylów życia i rozwój infrastruktury rekreacyjnej 6.Tworzenie sportowego centrum o znaczeniu ponadregionalnym Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata plus

13 Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata plus II część Pytania skierowane do uczestników konsultacji oraz dyskusja

14 Pytania dotyczące rozwoju Miasta Białegostoku Pytanie nr 1 Co stanowi główny atut Białegostoku, jako ośrodka gospodarczego? Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata plus

15 Pytania dotyczące rozwoju Miasta Białegostoku Pytanie nr 2 Co w Białymstoku najbardziej przeszkadza lokalnym firmom w rozwijaniu działalności? Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata plus

16 Pytania dotyczące rozwoju Miasta Białegostoku Pytanie nr 3 Jakie branże, sektory gospodarki w Białymstoku mają największe szanse na rozwój ? Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata plus

17 Pytania dotyczące rozwoju Miasta Białegostoku Pytanie nr 4 Czy priorytetem powinno być wspieranie firm lokalnych czy bardziej starania o napływ firm, inwestorów zewnętrznych: krajowych i zagranicznych? Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata plus

18 Pytania dotyczące rozwoju gospodarczego Miasta Białegostoku Pytanie nr 5 Czy jest potrzeba tworzenia w Białymstoku instytucji - podmiotów opieki długoterminowej? Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata plus

19 Pytania dotyczące rozwoju Miasta Białegostoku Pytanie nr 6 Jakie formy aktywności lokalnej (centra aktywności lokalnej) proponujecie Państwo, aby zostały podjęte? Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata plus

20 Pytania dotyczące rozwoju Miasta Białegostoku Pytanie nr 7 Czego miastu brakuje najbardziej, aby mogło stać się atrakcyjne turystycznie w skali kraju? Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata plus

21 Pytania dotyczące rozwoju Miasta Białegostoku Pytanie nr 8 Jakich udogodnień brakuje w mieście w sferze sportu i rekreacji i co w tej sferze powinno być zrealizowane w pierwszej kolejności? Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata plus

22 Pytania dotyczące rozwoju Miasta Białegostoku Pytanie nr 9 Jak oceniają Państwo życie kulturalne w mieście i jakiego rodzaju działań w sferze kultury oczekują Państwo od miasta? Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata plus

23 Pytania dotyczące rozwoju Miasta Białegostoku Pytanie nr 10 Rozwój, jakiego rodzaju infrastruktury technicznej powinien być priorytetem w najbliższym okresie (ulice ścieżki rowerowe, transport publiczny, telekomunikacja/informatyzacja, wod.-kan, c.o.)? Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata plus

24 Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata plus Platforma Internetowych Konsultacji dostępna na stronie: w zakładce „Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata plus”

25

26 Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata plus Dziękujemy za udział w konsultacjach społecznych!

27


Pobierz ppt "Plan konsultacji społecznych I część – prezentacja zakresu prac nad Strategią, celów strategicznych I i II rzędu II część – pytania skierowane do uczestników."

Podobne prezentacje


Reklamy Google