Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gdyńscy seniorzy - integralna część społeczności lokalnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gdyńscy seniorzy - integralna część społeczności lokalnej."— Zapis prezentacji:

1 Gdyńscy seniorzy - integralna część społeczności lokalnej

2 Seniorzy w Gdyni 20032009 Tendencje Ogół mieszkańców 253,5 tys.248 tys. Osoby w wieku poprodukcyjnym Liczba42 tys.48 tys. %16,619,4* * Wskaźnik dla Polski - 16,5% W 7 spośród 22 gdyńskich dzielnic seniorzy stanowią więcej niż ¼ liczby mieszkańców (w 3 dzielnicach co trzeci mieszkaniec jest seniorem)

3

4 Gdyńska Rada ds. Seniorów  ciało doradcze Prezydenta w zakresie spraw dotyczących osób w podeszłym wieku, mające wpływ na ustalanie kierunku i kształtowanie polityki społecznej w obszarze aktywizacji i wsparcia najstarszych gdynian  wśród członków powołanych przez Prezydenta do prac w Radzie są przedstawiciele seniorów wyłonieni przez środowisko lokalne

5 Wydziały Urzędu Miasta Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy, przydzielanie dodatków mieszkaniowych i świadczeń rodzinnych Gminny program edukacyjny „Szkoły Otwarte” Gminne programy profilaktyczne:  badania profilaktyczne  program psychiatryczny  gimnastyka kompensacyjna „Stale sprawni”

6 Centrum Aktywności Seniora  koordynacja działań promujących aktywizację seniorów na terenie miasta  animowanie aktywności społecznej seniorów  wspieranie organizacji pozarządowych w działaniach na rzecz seniorów (2 konkursy grantowe - 29 zadań, 15 realizatorów w 2010 r.)  działalność informacyjna

7 Centrum Aktywności Seniora  prowadzenie Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku  wsparcie 21 Klubów Seniora, prowadzenie 4 klubów miejskich  koordynacja programu „Gdynia 55+” (promocja zdrowego trybu życia) W 2010 r. ofertą CAS objęto 9.701 seniorów (zadania realizowane w partnerstwie z 41 podmiotami)

8 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Struktura organizacyjna Działania MOPS prowadzone są w ramach wyodrębnionych obszarów problemowych, zgrupowanych w trzy piony zarządzania, którym podporządkowana jest struktura Ośrodka Pion wsparcia seniorów i osób niepełnosprawnych Pion wsparcia dziecka i rodziny Pion wsparcia osób bezrobotnych i osób bezdomnych Pion wsparcia osób bezrobotnych i osób bezdomnych

9 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  działania na rzecz wzmacniania aktywności i integracji społecznej seniorów  zadania z zakresu rehabilitacji społecznej niepełnosprawnych seniorów  pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania  pobyt i usługi w mieszkaniach chronionych

10 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  opieka dzienna w ośrodkach wsparcia 3 placówki - 177 osób objętych pomocą  czasowa opieka całodobowa 1 placówka - 119 osób objętych pomocą  stała opieka całodobowa 1 placówka - 77 miejsc, ponadto w ponadgminnych domach pomocy społecznej przebywało 78 osób Rodziny emerytów i rencistów stanowiły 34,5 % ogółu rodzin korzystających ze wsparcia MOPS Dane z roku 2010

11 Inicjatywy partnerskie Proces szerokich konsultacji społecznych - wymiana opinii i informacji oraz uzgodnienia na temat oczekiwań i pożądanych cech usług opiekuńczych celem ustalenia kryteriów jakości tych usług Dokumenty:  Karta jakości usług opiekuńczych  Gdyński standard usług opiekuńczych

12 Inicjatywy partnerskie Element Gdyńskiego Policyjnego Programu Prewencyjnego "Bezpieczna Przystań - Gdynia" Wyróżnienie miejsc przyjaznych gdyńskim seniorom - otwartych na ich potrzeby, stwarzających sprzyjające warunki, oferujących produkty lub usługi adresowane do tej grupy Organizacja społeczności lokalnej w dzielnicy Chylonia, w rejonie ulic Opata Hackiego i Zamenhofa

13 Współpraca przy realizacji inicjatyw  Działania aktywizujące osoby z grup o utrudnionym dostępie do rynku pracy (zagrożonych wykluczeniem społecznym) do świadczenia usług na rzecz seniorów: program szkoleń zawodowych i staży, dotacje (Powiatowy Urząd Pracy, organizacje pozarządowe, małe przedsiębiorstwa, podmioty ekonomii społecznej) programy reintegracji społecznej i zawodowej (organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej) wolontariat (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, organizacje pozarządowe)

14 Współpraca przy realizacji zadań  Powierzanie / zlecanie zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w obszarze wsparcia seniorów organizacjom pozarządowym, podmiotom ekonomii społecznej, małym przedsiębiorstwom, np. świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi przygotowywanie i dostarczanie posiłków osobom objętym wsparciem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

15 Wyzwania  Spójny system wsparcia społecznego seniorów, oparty na stabilnej sieci partnerstwa lokalnego, obejmujący skorelowaną i wzajemnie uzupełniającą się celową ofertę pomocy i integracji społecznej w trzech zasadniczych obszarach: wzmacnianie aktywności seniorów zapewnienie wsparcia zapewnienie opieki

16 Wyzwania  Sprawny przepływ informacji w systemie  Ustawiczne doskonalenie jakości usług w trosce o jak najwyższą jakość życia gdyńskich seniorów  Priorytety: upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej (jako swoista forma inwestycji) zwiększenie zaangażowania środowiska lokalnego oraz osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w rozwój form wsparcia seniorów

17 Dziękuję za uwagę Katarzyna Stec z-ca dyrektora MOPS w Gdyni ds. osób starszych i niepełnosprawnych  k.stec@mopsgdynia.pl 17


Pobierz ppt "Gdyńscy seniorzy - integralna część społeczności lokalnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google