Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 KOMPLEKSOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 KOMPLEKSOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA."— Zapis prezentacji:

1 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 KOMPLEKSOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNE w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 1 Marcin Szumny Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

2 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 2 Oś Priorytetowa 8. Konwersja Działanie 8.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - wsparcie dotacyjne Poddziałanie 8.1.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – mechanizm ZIT Poddziałanie 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta Działanie 8.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - wsparcie pozadotacyjne Wsparcie UE: 82,68 mln Euro

3 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 3 Oczekiwane efekty Programu: przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych i poprawa jakości przestrzeni publicznych na zdegradowanych obszarach, utworzenie nowych i wzmocnienie istniejących produktów kulturowych i turystycznych. CEL SZCZEGÓŁOWY: Zwiększona aktywność społeczna i gospodarcza mieszkańców zdegradowanych obszarów miejskich. Aktywizacja obszarów o nie w pełni uruchomionych potencjałach PRIORYTET INWESTYCYJNY 9b Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich

4 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 4 Rewitalizacja Kompleksowy proces zmierzający do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru, obejmujący wszelkie niezbędne działania, jak remonty, modernizacje i rewaloryzacje obiektów historycznych, wprowadzanie nowej zabudowy, a także działania zmierzające do ożywienia aktywności ludności zamieszkującej dany obszar oraz odnowę gospodarki na tym terenie poprzez np. redukcję bezrobocia, wspieranie inicjatyw gospodarczych itp. Najważniejszym celem rewitalizacji jest poprawa jakości życia tych społeczności, które są niesamodzielne w warunkach gospodarki rynkowej zarówno z przyczyn zależnych, jak i niezależnych od siebie. Realizacja tego celu powinna być prowadzona przy współudziale społeczności lokalnej w oparciu o działania tak w sferze przestrzennej, gospodarczej, jak i społecznej.

5 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 5 KOMPLEKSOWA REWITALIZACJA PRZESTRZENNA - przywrócenie ładu przestrzennego SPOŁECZNA - poprawa jakości życia mieszkańców EKONOMICZNA - ożywienie gospodarcze +

6 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 6 Interwencja w zakresie kompleksowej rewitalizacji dotyczyć będzie nadawania i przywracania funkcji społecznych zdegradowanym obszarom w miastach. W ramach kompleksowych przedsięwzięć możliwa będzie modernizacja infrastruktury technicznej wyłącznie, gdy przyczyni się to do fizycznej, gospodarczej i społecznej rewitalizacji i regeneracji obszarów miejskich jako elementu Programu rewitalizacji. Wszystkie realizowane projekty oprócz działań infrastrukturalnych muszą obejmować również bezpośrednio z nimi powiązane działania społeczne skierowane do mieszkańców zdegradowanych obszarów. Działanie 6.1. Aktywna integracja Działanie 6.2. Rozwój usług społecznych

7 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 7 Działania w zakresie wsparcia rewitalizacji prowadzone w Osi Priorytetowej 8. Konwersja mają charakter podrzędny w stosunku do działań społecznych realizowanych w Osi Priorytetowej 6. Integracja. aspekt społecznyaspekt gospodarczyaspekt przestrzenny OP 6. Integracja: Aktywizacja społeczno-zawodowa Rozwój usług społecznych OP 8. Konwersja: Kompleksowa rewitalizacja

8 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 8 Koncepcja projektu zintegrowanego Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 Projekt zintegrowany to co najmniej dwa projekty powiązane ze sobą tematycznie w ramach wspólnego celu, jaki ma zostać osiągnięty dzięki ich realizacji, których wybór do dofinansowania lub realizacja jest koordynowana przez właściwe instytucje. Koordynacja polega w szczególności na określeniu wzajemnych relacji między projektami w zakresie warunków ich wyboru i oceny lub postanowień umów o dofinansowanie projektu lub decyzji o dofinansowaniu projektu.

9 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 9 Realizowane będą przedsięwzięcia wynikające z Programów rewitalizacji inicjowanych, opracowanych, przyjętych i koordynowanych przez samorząd gminny. Program rewitalizacji: wieloletni program działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej lub środowiskowej, zmierzający do wyprowadzenia danego obszaru ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do jego zrównoważonego rozwoju, realizowany zgodnie z określonym harmonogramem czasowym i finansowany z określonych źródeł. Kryteria wyznaczania obszarów zdegradowanych w miastach: - kryteria przestrzenne, - kryteria ekonomiczne, - kryteria społeczne, uwzględniające stopień nasilenia problemów społecznych, związanych w szczególności z izolacją materialną i społeczną mieszkańców.

10 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 10 UKIERUNKOWANIE TERYTORIALNE: Poddziałanie 8.1.1. Obszarami wyłącznie uprawnionymi do wsparcia są zdegradowane przestrzennie i społecznie obszary w miastach OMT (Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta). Preferowane będą projekty zlokalizowane na: obszarach strategicznych rozwoju funkcji metropolitalnych lub w ich bezpośrednim otoczeniu, tj. Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Wejherowie, Tczewie i Pruszczu Gdańskim, zgodnie z ustaleniami Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego. Poddziałanie 8.1.2. Obszarami wyłącznie uprawnionymi do wsparcia są zdegradowane przestrzennie i społecznie obszary w miastach poza OMT. Preferowane będą projekty zlokalizowane w miastach rdzeniowych miejskich obszarów funkcjonalnych, tj. Chojnicach, Człuchowie, Malborku, Sztumie, Starogardzie Gdańskim, Kwidzynie, Lęborku, Słupsku, Ustce, Kościerzynie i Bytowie. Działanie 8.2. Obszarami wyłącznie uprawnionymi do wsparcia są zdegradowane przestrzennie i społecznie obszary w miastach.

11 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Miasta uczestniczące w procesie przygotowań projektów rewitalizacyjnych: - Gdańsk,- Brusy,- Malbork, - Gdynia,- Bytów,- Miastko, - Tczew,- Chojnice,- Nowy Dwór Gdański, - Wejherowo,- Czersk,- Nowy Staw, - Pruszcz Gdański,- Człuchów,- Pelplin, - Rumia,- Debrzno,- Słupsk, - Kartuzy,- Gniew,- Starogard Gdański, - Żukowo,- Kościerzyna,- Sztum, - Kwidzyn,- Skarszewy, - Lębork,- Ustka. - Łeba, 11 Dofinansowane będą wyłącznie przedsięwzięcia uzgodnione pomiędzy IZ RPO WP 2014-2020 a miastami uprawnionymi do wsparcia w ramach zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego. projekty wynikające ze Strategii ZIT

12 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 12 TYPY PROJEKTÓW: renowacja, rewaloryzacja, przebudowa i remont istniejącej zabudowy (w tym zabytkowej), pełniącej funkcje edukacyjne, kulturalne, sportowe, rekreacyjne, gospodarcze oraz inne społeczne, także w uzasadnionych przypadkach wybrane elementy wspólne w budynkach mieszkalnych wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem bezpośredniego otoczenia, adaptacja historycznej zabudowy na cele: edukacyjne, kulturalne, sportowe, rekreacyjne, gospodarcze i inne społeczne wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem bezpośredniego otoczenia, kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych i półpublicznych o lokalnym charakterze (w tym: renowacja parków, skwerów, zieleńców) i odnowa istniejących terenów zielonych wraz z budową małej architektury wraz z tworzeniem zagospodarowania miejskiego dedykowanego rozwojowi drobnych usług ogólnomiejskich, budowa, rozbudowa i przebudowa podstawowej infrastruktury komunalnej (m.in. drogowej, rowerowej i pieszej, jak również sieci lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych lub telekomunikacyjnych) w celu zapewnienia dostępu obiektów i terenów rewitalizowanych do podstawowych usług komunalnych, budowa nowej, publicznej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji m.in. gospodarczych, edukacyjnych, społecznych, rekreacyjnych (w szczególnych przypadkach).

13 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 13 Planowany zakres stosowania cross-financingu W ramach Działania 8.1. wymaga się zastosowania cross-financingu (instrumentu elastyczności) dla wszystkich typów projektów. Realizowane w ramach cross-financingu działania społeczne dotyczyć powinny w szczególności kształtowania postaw społecznych i włączenia lokalnej społeczności w działania rewitalizacyjne. Maksymalna wartość wydatków w ramach cross-financingu (instrumentu elastyczności) wynosi 2% kosztów kwalifikowalnych projektu. Dopuszcza się możliwość realizacji zadań w ramach cross-financingu w formie projektu grantowego, pod warunkiem, że jego operatorem - beneficjentem projektu grantowego będzie uprawnione Miasto.

14 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 14 Realizowane będą wyłącznie projekty: 1)ukierunkowane na aktywizację społeczno-gospodarczą oraz poprawę warunków życia lokalnych społeczności, 2)identyfikowane i realizowane z wykorzystaniem elementów podejścia oddolnego, integrującego aktywności wielu podmiotów w ujęciu wielosektorowym w oparciu o wspólną strategię działania, zakładające uspołecznienie wypracowania koncepcji i szczegółowych założeń oraz włączenie lokalnej społeczności zarówno na etapie planowania, jak i realizacji, 3)uwzględniające zasady projektowania uniwersalnego (dostosowanie przestrzeni do potrzeb wszystkich użytkowników), 4)komplementarne i bezpośrednio powiązane z interwencją prowadzoną w zakresie aktywnej integracji (Działanie 6.1) lub w zakresie rozwoju usług społecznych (Działanie 6.2).

15 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 15 Preferowane będą projekty: 1)uwzględniające potrzeby osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w szczególności osób w wieku 50 lat i więcej oraz osób z niepełnosprawnościami, 2)realizowane w partnerstwie publiczno-prywatnym, 3)przyczyniające się do zwiększenia zatrudnienia mieszkańców, 4)nawiązujące do historii, tradycji i tożsamości miejsca, 5)uwzględniające innowacyjne podejście, 6)przyczyniające się do rozwoju funkcji o oddziaływaniu ponadlokalnym, 7)będące kontynuacją realizowanych przedsięwzięć z zakresu kompleksowej rewitalizacji lub rozwoju przestrzeni publicznych, 8)zlokalizowane na terenach obecnie lub dawniej wykorzystywanych pod działalność gospodarczą, w tym zdegradowanych przestrzennie i ekologicznie.

16 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 16 BENEFICJENCI w ramach Działania 8.1.: Miasta działające w porozumieniach (partnerstwach) m.in. z: innymi jednostkami samorządu terytorialnego i ich jednostkami organizacyjnymi, związkami i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, instytucjami pomocy i integracji społecznej, instytucjami kultury, kościołami i związkami wyznaniowymi, przedsiębiorcami, instytucjami edukacyjnymi, szkołami wyższymi, instytucjami rynku pracy, klubami sportowymi, wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi, towarzystwami budownictwa społecznego. BENEFICJENCI w ramach Działania 8.2.: Podmioty wdrażające instrumenty finansowe.

17 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 17 Zasady dotyczące realizacji projektów partnerskich Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 W celu wspólnej realizacji projektu może zostać utworzone partnerstwo przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie o partnerstwie. Porozumienie oraz umowa o partnerstwie określają w szczególności: 1)przedmiot porozumienia albo umowy, 2)prawa i obowiązki stron, 3)zakres i formę udziału poszczególnych partnerów w projekcie, 4)partnera wiodącego uprawnionego do reprezentowania pozostałych partnerów projektu, 5)sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez poszczególnych partnerów projektu, 6)sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązania się stron z porozumienia lub umowy.

18 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 18 Podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. jednostka sektora finansów publicznych), dokonuje wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów. Podmiot ten, dokonując wyboru, jest obowiązany w szczególności do: ogłoszenia otwartego naboru partnerów na swojej stronie internetowej wraz ze wskazaniem co najmniej 21-dniowego terminu na zgłaszanie się partnerów, uwzględnienia przy wyborze partnerów: - zgodności działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, - deklarowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, - doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze, podania do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej informacji o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji partnera. Wybór partnerów spoza sektora finansów publicznych jest dokonywany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu partnerskiego.

19 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 19 PARTYCYPACJA SPOŁECZNA Partycypacja społeczna obejmuje przygotowanie, prowadzenie i ocenę rewitalizacji w sposób zapewniający aktywny udział interesariuszy, w tym prowadzenie konsultacji społecznych oraz powołanie Komitetu Rewitalizacji. Komitet Rewitalizacji stanowić będzie forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami samorządu miasta w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji (funkcja opiniodawczo-doradcza). Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o rewitalizacji (tekst skierowany do Senatu RP) Zapewnienie lepszej diagnozy sytuacji i pełniejszej analizy potrzeb, pozwalających podjąć trafniejsze decyzje i uzyskać społeczną akceptację wokół proponowanych rozwiązań Zwiększenie wiedzy wśród uczestników na temat procesu kształtowania zmian, pogłębienie ich identyfikacji z miejscem oraz podniesienie poziomu motywacji związanej z aktywnością społeczną

20 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 20

21 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 W sprawach dotyczących kompleksowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Departamentu Programów Regionalnych UMWP: Magdalena Kaniewska tel. 58 32 68 138 e-mail: m.kaniewska@pomorskie.eum.kaniewska@pomorskie.eu Konrad Młynarczyk tel. 58 32 68 149 e-mail: k.mlynarczyk@pomorskie.euk.mlynarczyk@pomorskie.eu

22 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 22 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk tel. 58 326 81 47, 58 326 81 48, 58 326 81 52 e-mail: punktinformacyjny@pomorskie.eupunktinformacyjny@pomorskie.eu www.pomorskiewunii.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 KOMPLEKSOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google