Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak zreformować prawo lokalne, by było przyjazne dla przedsiębiorców? Conrad Gadomski Stowarzyszenie Pokolenie Wolności.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak zreformować prawo lokalne, by było przyjazne dla przedsiębiorców? Conrad Gadomski Stowarzyszenie Pokolenie Wolności."— Zapis prezentacji:

1 Jak zreformować prawo lokalne, by było przyjazne dla przedsiębiorców? Conrad Gadomski Stowarzyszenie Pokolenie Wolności

2 Akty prawa miejscowego  Akty powszechnie obowiązujące – akt prawotwórczy zawierający normy postępowania dotyczące adresatów określonych generalnie. Zasadniczo obowiązują na całym terytorium państwa. Za ich pomocą można regulować sferę praw i obowiązków obywateli, tworzenie i odwoływanie organów publicznych oraz określać ich kompetencje władcze. Mogą stanowić podstawę aktów stosowania prawa wobec osób fizycznych i prawnych, przykładowo w postaci decyzji administracyjnych, czy orzeczeń sądowych  Akt prawa miejscowego – specyficzny rodzaj aktu powszechnie obowiązującego. Posiada wszystkie cechy tych aktów, ale obowiązuje tylko na obszarze działania organu, który go wydał

3 Dlaczego zniesienie „opłaty targowej” w Krakowie?

4 Czynniki kształtujące przedsiębiorczość Czynniki wpływające na rozwój przedsiębiorczości  wysoka stopa kredytowa  brak stabilnej polityki rządu wobec przedsiębiorstw  wysokie koszty pracy  niestabilność przepisów dotyczących zatrudnienia  korupcja  niestabilna polityka fiskalna  niski poziom rozwoju infrastruktury techniczno- ekonomicznej  długi okres zwrotu inwestycji  brak planów przestrzennego zagospodarowania Czynniki hamujące na rozwój przedsiębiorczości  łatwość tworzenia nowych przedsiębiorstw  tania i wysoko wykształcona siła robocza  łatwy dostęp do wiedzy  dostępność komunikacyjna  przejrzysty system podatkowy  możliwość otrzymania niskooprocentowanego kredytu  dostęp do nowoczesnych technologii  tanie nośniki energii  przychylność władz samorządowych  stabilna sytuacja polityczna Źródło: Z. Makieła

5 Dwa oblicza gminy: GminaDominiumImperium

6 Dominium  Właściciel nieruchomości, taki jak inne podmioty

7 Gospodarowanie mieniem komunalnym  Mienie komunalne – zgodnie z ustawą o samorządzie terytorialnym, własność gminy (miasta) oraz inne prawa majątkowe należące do gminy (miasta), związków do których należy dana gmina (miasto) oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw  Rozporządzanie nim jest prerogatywą wójta  Ograniczenie zasobów gminnych  Ceny nie ustala wolny rynek – nie działa prawo popytu i podaży  System korupcjogenny  Kontrowersja: Czy miasto/gmina wiejska ma się rozwijać wbrew naszej ideologii? Prywatyzacja lokali?

8 Imperium  Pewna forma władztwa  Organ samorządowy  Lokalne prawo oraz konkretne decyzje administracyjne

9 Konkretne decyzje administracyjne  Ilość punktów sprzedających określone towary (np. monopolowych)  Koncesje, licencje, zezwolenia  Infrastruktura

10 Podatki / opłaty / daniny publiczne  Oplata targowa  Podatek od nieruchomości  Opłata transportowa = Podatek od środków transportowych  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

11 Plany zagospodarowania przestrzennego  Akt prawa miejscowego  Uchwalany przez Radę Gminy (Radę Miasta etc.)  Określa przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego  Składa się z części tekstowej oraz graficznej, która jest załącznikiem do uchwały

12 Polski problem z planami zagospodarowania przestrzennego RokLiczba planówPowierzchnia [tys. ha] % powierzchni kraju 200428 5675 390,8 17,2 2005 29 642 6 16719 200631 6206 872,422,0 200733 3607 557,124,2 200835 8858 003,325,6 200936 193 8 007,9 25,6 201037 9058 278,126,5 201139 9948 512,8 27,2 201241 625 8 722,2 27,9

13 Strefy Aktywności Gospodarczej  Strefy aktywności gospodarczej są to wydzielone i przygotowane do inwestycji obszary, odpowiadające zapotrzebowaniom potencjalnych inwestorów, tworzone najczęściej przez samorządy lokalne. Strefy posiadają kluczowe znaczenie dla wzrostu poziomu inwestycji komercyjnych, w istotny sposób zwiększają atrakcyjność inwestycyjną regionu, rozwijają przedsiębiorczość i kreują nowe miejsca pracy. Gminy, dostrzegając pozytywne efekty działania takich stref, scalają nowe tereny, budują infrastrukturę techniczną, a także zmieniają przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, dzięki czemu liczba stref aktywności gospodarczej stale wzrasta

14 Specjalna Strefa Ekonomiczna (SSE)  Wyodrębniona administracyjnie część terytorium danego kraju, w której działalność gospodarcza może być prowadzona na preferencyjnych warunkach, tj. przedsiębiorstwom, które uzyskały zezwolenie na działalność w strefie, przysługuje pomoc publiczna m.in. w postaci zwolnienia podatkowego.  Specjalna strefa ekonomiczna jest ustanawiana przez Radę Ministrów na wniosek ministra do spraw gospodarki w drodze rozporządzenia, po uzyskaniu opinii zarządu województwa oraz zgody rady gminy właściwej na położenie strefy. Również zmiany granic SSE (wyłączenia oraz włączenia nowych terenów) dokonywane są w drodze rozporządzenia. Do stref najczęściej są włączane tereny inwestycyjne, którymi są już zainteresowani potencjalni inwestorzy.  Przykładem może być miasto Zagórz

15 Golden Growth - Złoty Wzrost  W raporcie zaprezentowano wiele analiz, które wskazują, że najwyższym priorytetem jest zapewnienie klimatu odpowiedniego dla przedsiębiorstw, nie zaś wydatki na płace w administracji publicznej czy nawet na infrastrukturę publiczną. Sercem gospodarki są przedsiębiorstwa, nie rządy.


Pobierz ppt "Jak zreformować prawo lokalne, by było przyjazne dla przedsiębiorców? Conrad Gadomski Stowarzyszenie Pokolenie Wolności."

Podobne prezentacje


Reklamy Google