Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BUDŻET MIASTA PODATKI LOKALNE. DOCHODY + PRZYCHODY = WYDATKI + ROZCHODY 142.639.074,19 zł + 2.347.176 zł = 138.686.751,76 zł + 6.299.498,43 zł.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BUDŻET MIASTA PODATKI LOKALNE. DOCHODY + PRZYCHODY = WYDATKI + ROZCHODY 142.639.074,19 zł + 2.347.176 zł = 138.686.751,76 zł + 6.299.498,43 zł."— Zapis prezentacji:

1 BUDŻET MIASTA PODATKI LOKALNE

2 DOCHODY + PRZYCHODY = WYDATKI + ROZCHODY 142.639.074,19 zł + 2.347.176 zł = 138.686.751,76 zł + 6.299.498,43 zł

3

4 STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2015 R.

5 WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT Wyszczególnienie201020112012201320142015 Kwota [zł]33 019 52435 260 03336 631 06437 328 41539 810 70040 749 700 Zmiany nominalne [%]3,156,793,891,906,652,36 Inflacja [%]2,604,303,700,900,101,20 Zmiany realne [%]0,552,490,191,006,551,16 Udział w dochodach ogółem [%]23,1727,2725,7626,2328,3428,57

6 DOCHODY GMINY Z TYTUŁU PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI – OSOBY PRAWNE Wyszczególnienie201020112012201320142015 Kwota [zł]17 018 99418 608 27420 071 29720 776 34322 415 00023 335 000 Zmiana nominalna [%]1,679,347,863,517,894,10 Inflacja [%]2,64,33,70,90,11,2 Zmiana realna [%]-0,935,044,162,617,792,90 Udział w dochodach ogółem [%]11,9414,3914,1114,6015,9616,36 Udział w dochodach własnych [%]21,9424,9124,0825,4527,1227,56 Udział w podatkach i opłatach [%]51,5452,7754,7955,6656,3057,26

7 DOCHODY GMINY Z TYTUŁU PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI – OSOBY FIZYCZNE Wyszczególnienie201020112012201320142015 Kwota [zł]5 754 7996 158 9616 652 7357 163 0937 300 000 Zmiana nominalna [%]7,197,028,027,671,910,00 Inflacja [%]2,64,33,70,90,11,2 Zmiana realna [%]4,592,724,326,771,81-1,20 Udział w dochodach ogółem [%]4,044,764,685,035,205,12 Udział w dochodach własnych [%]7,428,247,988,778,838,62 Udział w podatkach i opłatach [%]17,4317,4718,1619,1918,3417,91

8 Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm Art. 20. 1. Górne granice stawek kwotowych określone w art. 5 ust. 1, w art. 10, w art. 14 pkt 1 i w art. 19 pkt 1, od roku 2003 ulegają corocznie podwyższeniu na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku, w którym stawki ulegają podwyższeniu, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. 2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, górne granice stawek kwotowych na każdy rok podatkowy z uwzględnieniem zasady określonej w ust. 1, zaokrąglając je w górę do pełnych groszy”. 3. Wskaźnik wzrostu cen, o których mowa w ust. 1, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 15 dni po upływie trzeciego kwartału.

9 STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI Lp.Treść Stawki obowiązujące w 2014 r. wg. uchwały RM Stawki wg Rozporządzenia Ministra Finansów na 2015 rok Stawki na 2015 rok. 1. Od 1 m 2 powierzchni użytkowej budynków mieszalnych lub ich części 0,590,750,59 2. Od 1 m 2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna 20,6823,1320,68 3. Budowle2% wartości 4. Pozostałe budynki - garaże - komórki - inne 7,38 3,98 7,38 7,77 7,38 3,98 7,38 5. Grunty - związane z działalnością gospodarczą - pozostałe 0,71 0,28 0,90 0,47 0,71 0,28 6. Usługi medyczne4,634,704,63

10 Podatek od nieruchomości relacje między stawkami max a uchwalonymi * Dot. poz. 6. Budynki wykorzystywane do wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, linii elektroenergetycznych przesyłowych i rozdzielczych, rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej gazów, ciepła, paliw i wody, budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków.

11 INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASTOSOWANIA ULG W PODATKACH LOKALNYCH W LATACH 2012-2015 Lp.Forma ulgi Wysokość pomocy w latach (w złotych) 2012201320142015 1. Skutki obniżenia stawek w podatkach lokalnych 4.872.7745.143.9805 140 7045.160.000 2. Ulgi, odroczenia, rozłożenia na raty, umorzenia, zwolnienia 2.690.9132.673.960548 722- 3. Ogółem podstawowe dochody podatkowe 64.399.634 70.423.74072 382 83275.535.151

12 Dla 2015 roku musi być zachowana relacja zgodnie z wzorem: gdzie poszczególne symbole oznaczają: R - planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, oraz wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, O - planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90 oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji, D - dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym, Db - dochody bieżące, Sm - dochody ze sprzedaży majątku, Wb - wydatki bieżące, n - rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, n-1 - rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, n-2 - rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata, n-3 - rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata. przy czym, przy obliczaniu relacji dla 2015 roku, dla roku poprzedzającego rok budżetowy przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu 2014 r. Do obliczenia relacji dla poprzednich dwóch lat przyjmuje się wartości wykonane wynikające ze sprawozdań rocznych (art. 243 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych). tj. 6.299.498,43 zł + 1.900.000 zł ≤ (8,73* (dot. III kw. 2014r.) + 6,96* (dot. 2013 r.) + 5,96* (dot. 2012 r.) 142.639.074,19 zł 3 tj. 5,75 < 7,22 został spełniony wymóg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych * przy czym wskaźniki zostały wyliczone wg następujących danych: Dla 2012 r. (wg sprawozdań z wykonania budżetu) jest: Dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku – wydatki bieżące Dochody ogółem 127.259.844,09 zł + 9.783.766,41 zł – 128.564.478,30 zł 142.222.774,93 zł 8.479.132,20 zł 142.222.774,93 zł tj. 5,96 % Dla 2013 r. (wg sprawozdań z wykonania budżetu) jest: Dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku – wydatki bieżące Dochody ogółem 130.738.614,06 zł + 4.579.250,29 zł – 125.414.884,34 zł 142.306.597,70 zł 9.902.980,01 zł 142.306.597,70 zł tj. 6,96 % Dla 2014 r. (tj. planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały) jest: Dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku – wydatki bieżące Dochody ogółem 136.596.807,14 zł + 1.200.000 zł – 125.336.751,86 zł 142.719.978,94 zł 12.460.055,28 zł 142.719.978,94 zł tj. 8,73 %

13 Lp. WyszczególnieniePlanowane na 2015 r. wydatki ogółem % udział w wydatkach ogółem 1 Dział 600 – Transport i łączność 8.182.295 zł 5,90 2 Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 7.237.700 zł 5,22 3 Dział 710- Działalność usługowa 1.013.000 zł 0,73 4 Dział 720 – Informatyka 94.550,05 zł 0,07 5 Dział 750 - Administracja publiczna w tym: 20.490.241,93 zł 14,77 rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 597.138 zł 0,43 rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 360.000 zł 0,26 rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 12.557.862 zł 9,05 rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 61.000 zł 0,04 rozdział 75095 – Pozostała działalność, w tym: 6.914.241,93 zł 4,99 - wydatki bieżące 694.241,93 zł 0,50 - wydatki majątkowe związane z realizacją zadania pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach- etap II” 6.220.000 zł 4,48 6 Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.692.860 zł 1,22 7 Dział 757 - Obsługa długu publicznego 1.900.000 zł 1,37 8 Dział 758 - Różne rozliczenia 1.459.000 zł 1,05 9 Dział 801 – Oświata i wychowanie 45.585.150 zł 32,87 10 Dział 851 – Ochrona zdrowia 922.000 zł 0,66 11 Dział 852 - Pomoc społeczna 31.285.233 zł 22,56 12 Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 83.314,78 zł 0,06 13 Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 1.545.980 zł 1,11 14 Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10.547.730 zł 7,61 15 Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.127.500 zł 1,53 16 Dział 926 - Kultura fizyczna 4.507.800 zł 3,25 17 Pozostałe (dział 010, 400 i 751) 12.397 zł 0,01 RAZEM 138.686.751,76 zł 100

14

15

16 Dług Gminy Starachowice na koniec roku budżetowego

17 Obsługi zadłużenia Gminy Starachowice w roku budżetowym

18 Wydatki Gminy Starachowice w latach budżetowych 20112012201320142015 wydatki budżetowe, w tym129 946 394,23142 845 810,63140 888 167,34141 736 307,23138 686 751,76 wydatki bieżące122 137 337,36128 564 478,30125 414 884,34129 500 219,87122 025 612,07 wydatki majątkowe, w tym:7 809 056,8714 281 332,3315 473 283,0012 236 087,3616 661 139,69 finansowane ze środków własnych2 269 024,134 145 662,334 518 744,548 114 854,738 462 473,50 finansowanie z innych źródeł – dotacje2 127 162,745 135 670,006 954 538,464 121 232,637 051 490,19 finansowanie z kredytów, pożyczek, obligacji3 412 870,005 000 000,004 000 000,000,001 147 176,00

19 ŹRÓDŁA INFORMACJI O BUDŻECIE I FINANSACH GMINY www.starachowice.eu http://bip.um.starachowice.pl/

20 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "BUDŻET MIASTA PODATKI LOKALNE. DOCHODY + PRZYCHODY = WYDATKI + ROZCHODY 142.639.074,19 zł + 2.347.176 zł = 138.686.751,76 zł + 6.299.498,43 zł."

Podobne prezentacje


Reklamy Google