Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Świetlica szkolna stanowi integralną część systemu wychowania szkolnego. W roku szkolnym 2015/2016 swą działalnością opiekuńczo - wychowawczą objęła 275.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Świetlica szkolna stanowi integralną część systemu wychowania szkolnego. W roku szkolnym 2015/2016 swą działalnością opiekuńczo - wychowawczą objęła 275."— Zapis prezentacji:

1

2 Świetlica szkolna stanowi integralną część systemu wychowania szkolnego. W roku szkolnym 2015/2016 swą działalnością opiekuńczo - wychowawczą objęła 275 uczniów klas I-VI (w dwóch salach świetlicowych:tzw. „MAŁA ŚWIETLICA” – dzieci sześcioletnie;„ DUŻA ŚWIETLICA” – klasy I-VI). W świetlicy przebywają również dzieci niepełnosprawne, oczekujące na zajęcia dodatkowe (logopedyczne, korekcyjne, plastyczne) oraz dzieci nie uczestniczące w zajęciach wychowania fizycznego i lekcjach religii. Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku od godziny 6:30 do 16:30.

3 Główne zadania świetlicy: zapewnianie wszechstronnej opieki dzieciom przebywającym w świetlicy przed i po lekcjach, dbanie o prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny dzieci, przyswajanie dzieciom nawyków kultury dnia codziennego, przeciwdziałanie agresji, integracja zespołu uczniów, zapoznawanie dzieci z kulturą i tradycjami własnego kraju i krajami Unii Europejskiej, rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań, przyzwyczajanie dzieci do dokładnego, systematycznego i samodzielnego odrabiania lekcji, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej, udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce, rozwijanie zainteresowań życiem przyrody i prawidłowego stosunku do niej, pogłębianie, rozszerzanie i utrwalenie wiadomości z różnych dziedzin, współpraca z osobami i instytucjami wspierającymi szkołę, współpraca i współdziałanie z domem, środowiskiem lokalnym, udoskonalanie warsztatu pracy wychowawcy.

4 Każda grupa świetlicowa to zespół uczniów zróżnicowanych pod względem zdolności. Szczególną uwagę zwracamy na tych, którzy: mają trudności z opanowaniem podstawowych wiadomości i umiejętności; doskonale radzą sobie na lekcjach, są bardzo zdolni, posiadają nietypowe zainteresowania. Swoją wiedzę na temat podopiecznych, ich potrzeb, problemów oraz sytuacji życiowych czerpiemy przede wszystkim: z rzetelnej obserwacji; od rodziców/opiekunów; od wychowawców/nauczycieli; od pedagoga; od psychologa; od logopedy; z dokumentacji.

5 Każde dziecko, ze swoimi umiejętnościami i uzdolnieniami, niedociągnięciami, a nawet poważnymi brakami, to prawdziwa indywidualność. Różna dojrzałość intelektualna, emocjonalna i społeczna, zróżnicowane temperamenty i preferowane style poznawcze, różne poziomy motywacji i samodzielności czy typy doświadczeń związanych ze środowiskiem rodzinnym – wszystkie te czynniki sprawiają, że żadne dziecko nie jest takie samo i w pracy z żadnym z nich nie można posługiwać się odgórnie przyjętymi schematami. Dlatego w naszej pracy najważniejsza podczas zajęć jest indywidualizacja, która zawsze sprzyja maksymalnemu rozwojowi.

6 Obszary indywidualnego wsparcia wychowanków w świetlicy: dzieci zagrożone dysleksją; dzieci z trudnościami w nauce matematyki; dzieci niepełnosprawne; dzieci z trudnościami w komunikacji; dzieci z wadą postawy; dzieci z zaburzeniami mowy; dzieci zdolne i uzdolnione. Wychowawcy świetlicy przede wszystkim: wspierają każde dziecko w rozwijaniu jego potencjału; budują dobry kontakt z dzieckiem i opiekunem; dokonują koordynacji i integracji pracy wychowawczej dotyczącej całego zespołu świetlicowego z uwzględnieniem potrzeb dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych; tworzą prawidłowe relacje między uczniami.

7 Celem naszej pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych jest wzbudzenie zainteresowania obszarami wiedzy, w których wykazują upodobanie, wyposażenie ich w większy zakres wiedzy o wyższym poziomie trudności. Pracę tę realizujemy zarówno na polu dydaktycznym jak i wychowawczym. Aby uczniowie chętnie pracowali podczas zajęć świetlicowych otrzymują zadania właściwe (ani zbyt trudne, ani zbyt łatwe) takie, przy których stopień trudności narasta równomiernie wraz ze wzrostem odpowiednich zainteresowań. Najlepszą drogą indywidualizowania pracy uczniów w świetlicy jest łączenie pracy zbiorowej z indywidualną, jednolitą i zróżnicowaną oraz pracy w grupach przy stosowaniu problemów otwartych. Na rzecz indywidualizacji ważną formą pracy są zadania dodatkowe (odbiegające od tych, które uczniowie mają na lekcji), rozwijające zainteresowania ucznia zdolnego, przeciętnego i słabego.

8 Wychowawcy świetlicy prowadzą zajęcia zgodnie z programem pracy opiekuńczej, dydaktycznej i wychowawczej, realizując założone w nim cele. Poprzez realizację tego planu (PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ WEDŁUG KALENDARZA ŚWIĄT TYPOWYCH I NIETYPOWYCH) kształtują u wychowanków umiejętność spostrzegania, kształcą pamięć, wyobraźnię przestrzenną, pomysłowość, wdrażają zasady estetyki życia codziennego. Poprzez dobór odpowiednich form pracy i metod aktywizujących rozwijają zdolności do twórczego wysiłku. Dzieci są aktywne, otwarte i szczere - praca z nimi to wielka przyjemność. Nie obawiają się porażki, ćwiczą, rozwijają twórcze podejście do czekających je zadań. Nasi uczniowie mają także czas na swobodne zajęcia, zgodnie z ich zainteresowaniami, korzystają z licznych gier i zabawek zgromadzonych w świetlicy. Organizowane są także zabawy, a wraz z nimi konkursy z nagrodami ufundowanymi przez wychowawców. Wśród wielu różnorodnych form zajęć świetlicowych najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym oraz zabawy ruchowe, dlatego poświęca się im w świetlicy dużo czasu. Prace uczniów eksponowane są na gazetkach ściennych, dekorujących wejście do świetlicy, jadalnie oraz samą świetlicę, pozwalając tym samym zaistnieć uczniom, którzy biorą czynny udział w zajęciach. W świetlicy regularnie odbywają się zajęcia z gimnastyki korekcyjnej.

9 Formy zajęć organizowane w świetlicy to między innymi: zajęcia plastyczno-manualne, które wzbogacają ekspresję twórczą: rysowanie ołówkiem, kredkami, węglem, malowanie farbami, palcami, rurkami, wycinanki, wydzieranki, wyklejanki, lepienie z masy solnej i pierogowej, itp.; zajęcia dydaktyczne, kształtujące umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy: zabawy słowne, krzyżówki, rebusy, zgadywanki, zabawy matematyczne, doskonalenie czytania, odrabianie prac domowych; zajęcia rozbudzające zainteresowania czytelnicze (czytanie prasy dla dzieci, wierszy, opowiadań, własne próby literackie, konkursy, spotkania z literaturą w bibliotece, spotkania czytelnicze, inscenizacje); zajęcia wzbogacające posiadane wiadomości, zaspokajające ciekawość świata (programy i filmy edukacyjne, rozmowy i pogadanki z uczniami, gry dydaktyczne i edukacyjne); zajęcia rekreacyjno-ruchowe: zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, zabawy w grupach, ćwiczenia doskonalące sprawność fizyczną, turnieje sprawnościowe, zajęcia korekcyjne; zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych: oglądanie bajek i filmów tematycznych (tzw. KINO ŚWIETLIKA), filmów edukacyjnych, prezentacji multimedialnych; realizowanie edukacji prozdrowotnej, profilaktycznej, proekologicznej.

10 Nauczyciele pracujący w świetlicy szkolnej pomagają uczniom w odrabianiu lekcji oraz utrwalaniu wiadomości zdobytych na zajęciach lekcyjnych. Doskonalimy znajomość ortografii, umiejętność liczenia, poprawnego wypowiadania się oraz korzystania z komputera. Dbamy o kulturę zachowania i słowa, eliminujemy wszelkie objawy agresji. Wiele czasu poświęcamy szerokiemu zagadnieniu bezpieczeństwa dzieci. Dodatkowe zajęcia z grupami świetlicowymi prowadzą także nauczyciele realizujący godziny z art.42 z KN. Takie warsztaty opiekuńczo – wychowawcze usprawniają pracę świetlicy i są atrakcyjną formą spędzania czasu dla dzieci. Wychowawcy dbają o wystrój świetlicy, każdego miesiąca przygotowujemy tematyczne gazetki ścienne ściśle związane z planem pracy. Pamiętamy o tym, aby każda praca plastyczna uczniów została wyeksponowana. We współpracy z pedagogiem, wychowawcami klas oraz rodzicami rozwiązujemy na bieżąco pojawiające się problemy wychowawcze.

11 W naszej pracy z dzieckiem stawiamy głównie na: zwiększanie poczucia własnej wartości dziecka; pomoc w odrabianiu lekcji i wyrównywaniu braków, również poprzez organizację pomocy koleżeńskiej; kształtowanie ciekawości świata i do uczenia się przez dziecko treści, które je szczególnie interesują; stosowanie pracy grupowej w celu budowania relacji społecznych; zachęcanie dziecka do uczestniczenia w zajęciach dodatkowych, kółkach zainteresowań; zachęcanie dziecka do udziału w konkursach, przedstawieniach teatralnych, występach muzycznych, zawodach sportowych; ćwiczenia i zabawy ruchowe i muzyczno – ruchowe rozwijające funkcje ruchowe, kształtujące lateralizację oraz orientację w schemacie ciała i przestrzeni, rozwijające sferę duchową dziecka; zajęcia plastyczne wspomagające sprawność manualną oraz grafomotorykę; zabawy rozwijające pamięć, wyobraźnie, uwagę; zajęcia czytelnicze poszerzające zasób słownictwa, wdrążające do czytania ze zrozumieniem. Wychowawcy podczas zajęć: zachęcają i pozytywnie komentują; pomagają ustalać realistyczne cele i oceniać osiągnięcia; zachęcają do „bicia rekordów życiowych”, a nie tylko do rywalizacji z kolegami; oceniają za wysiłek i rezultat.

12 Podsumowując, praca z uczniem zdolnym oraz uczniem mającym trudności w nauce wymaga od wychowawcy świetlicy dostosowania sposobów komunikowania do warunków psychofizycznych dziecka, wykorzystując do tego różne zdarzenia potrzebne do formułowania przykładów pożądanych zachowań, stawiamy dzieciom cele i zadania możliwe przez nie do osiągnięcia, a także wdrażamy dzieci do twórczego myślenia. Staramy się tak dostosować zajęcia, aby obie grupy wyniosły z nich jak najwięcej i były one adekwatne dla obu grup. Świetlica szkolna jest miejscem, w którym dzieci mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas, rozwijać swoje talenty i zainteresowania.

13 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Świetlica szkolna stanowi integralną część systemu wychowania szkolnego. W roku szkolnym 2015/2016 swą działalnością opiekuńczo - wychowawczą objęła 275."

Podobne prezentacje


Reklamy Google