Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gmina Wyszków Sprawozdanie Finansowe za 2013 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok www.wyszkow.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gmina Wyszków Sprawozdanie Finansowe za 2013 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok www.wyszkow.pl."— Zapis prezentacji:

1 Gmina Wyszków Sprawozdanie Finansowe za 2013 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok

2 Sprawozdanie Finansowe za 2013

3 Sprawozdanie finansowe Prezentowane sprawozdanie finansowe dotyczy Gminy Wyszków i sporządzone zostało za rok obrotowy Sprawozdanie finansowe zawierają dane łączne – wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Sprawozdanie finansowe na dzień r. sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego ….

4 Elementy sprawozdania finansowego Bilans Bilans jest bilansem zbiorczym powstałym na zasadzie konsolidacji polegającej na wyłączeniu wzajemnych należności i zobowiązań. Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat jest rachunkiem zbiorczym (obejmującym jednostki i zakłady budżetowe ) powstałym na zasadzie połączenia jednostkowych rachunków zysków i strat po wyłączeniach wzajemnych przychodów i kosztów. Zestawienie zmian w funduszu jednostki Zestawienie zmian w funduszu jednostki jest sprawozdaniem zbiorczym obejmującym samorządowe jednostki budżetowe i zakłady budżetowe powstałym na zasadzie połączenia jednostkowych sprawozdań.

5 Podstawowe dane ze sprawozdań Bilans Suma bilansowa wyniosła: zł Aktywa trwałe wyniosły: zł Zobowiązania długoterminowe wyniosły: zł Rachunek zysków i strat Przychody ze sprzedaży wyniosły: zł Zysk netto: zł Zestawienie zmian w funduszu jednostki Fundusz jednostki na koniec 2012 roku wyniósł: zł

6 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013

7 Dochody Dochody ogółemPlan ,43 zł Wykonanie ,24 zł % 110,58 % w tym: - dochody bieżącePlan ,82 zł Wykonanie ,87 zł % 104,06 % - dochody majątkowePlan ,61 zł Wykonanie ,37 zł % 167,19 %

8 Dochody z podatków i opłat L.p.NazwaPlanWykonanie% 1udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych ,22 2udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych ,47173,27 3podatek od nieruchomości ,57112,16 4podatek od środków transportowych ,37142,01 5opłata skarbowa ,9198,18 6podatek od czynności cywilnoprawnych ,79118,07 8podatek rolny i leśny ,99120,20 9podatek od spadków i darowizn ,6095,23 10podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , ,83138,52

9 Dochody z mienia komunalnego Wpływy z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami zrealizowano w wysokości ,32 zł, co stanowiło 261,52 % realizacji planu. Na wysokie wykonanie złożyły się: - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – w wysokości zł co stanowiło 144,07 % planu. Większe wpływy były spowodowane wolniejszymi od przewidywanych przekształceniami prawa wieczystego użytkowania. - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku – ,17 zł, co stanowiło 145,30 %, czyli wynik powyżej zakładanego poziomu. - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – ,36 zł, co stanowiło 281,20 % planu. Wynik spowodowany był przede wpływem zaległej wpłaty od Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich za grunty przejęte pod budowę dróg na terenie Gminy Wyszków oraz korzystnymi wynikami przetargów na nieruchomości gminne.

10 Pozyskane środki i dotacje TreśćPlanWykonanie% Dotacje ogółem, w tym: a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej , ,6 0 99,89 b) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego , ,87 c) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE , ,7081,12 d) Dotacje na zadania własne , ,3284,33

11 Pozyskane środki unijne - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rybienku Starym, Tulewie Górnym i Rybnie – zł - Budowa drogi w Ślubowie – ,28 zł - Modernizacja drogi gminnej Lucynów – Lucynów Duży ,71 zł. - Program „Klub integracji społecznej twoją szansą” – ,16 zł - Program „Dziecięca Akademia Przyszłości” ,20 zł - Rozwój e – usług w Gminie Wyszków ,82 zł - Modernizacja budynku WOK "HUTNIK" – ,53 zł

12 Wydatki Wydatki ogółem:Plan ,43 zł Wykonanie ,84 zł % 93,96 % w tym: - wydatki bieżącePlan ,42 zł Wykonanie ,47 zł %95,59 % - wydatki majątkowePlan ,01 zł Wykonanie ,37 zł %87,68 %

13 Wydatki wg. działów DziałTreśćPlanWykonanie% 010Rolnictwo i łowiectwo , ,9589,90 600Transport i łączność , ,7291,02 700Gospodarka Mieszkaniowa , ,1295,17 710Działalność usługowa , ,1094,62 750Administracja publiczna , ,2992,55 754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,5588,99 757Obsługa długu publicznego ,5662,97 801Oświata i wychowanie , ,3696,47 851Ochrona zdrowia , ,7592,17 852Pomoc społeczna , ,1099,31 853Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,8599,76 854Edukacyjna opieka wychowawcza , ,0484,99 900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,6685,23 921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,3888,66 926Kultura fizyczna i sport , ,3298,60

14 Wydatki majątkowe

15 Zadłużenie

16 Wieloletnia Prognoza Finansowa Przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji są realizowane zgodnie z planem. W szczególności warto podkreślić, że w roku 2012 realizowane były zadania z wykorzystaniem środków zewnętrznych, tj: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rybienku Starym, Tulewie Górnym i Rybnie, Modernizacja WOK „Hutnik” oraz Rozwój e-usług w Gminie Wyszków. Również w minionym roku udało się zakończyć realizację wielu ważnych inwestycji wieloletnich, np.: budowę ul. Mazowieckiej w Kamieńczyku, budowę ul. Nadbużańskiej w Gulczewie czy budowę ul. Przejazdowej w Skuszewie. W stosunku do zadania pn.. „Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkowa – etap III i IV”, którego realizacja uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych – czynione są starania o ich pozyskanie. W 2012 rozpoczęto też nowe inwestycje wieloletnie, szczególnie takie, które rokują pozyskanie środków zewnętrznych, np.: budowa ul. Okrzei.

17 W 2012 odnotowano wysoki poziom realizacji dochodów oraz racjonalnie dokonywano wydatków, które wskutek oszczędności były zrealizowane poniżej planu. Nastąpił wzrost wydatków inwestycyjnych w stosunku do poprzedniego roku oraz wysoki poziom i zakres realizacji inwestycji. Kolejny rok malało zadłużenie – sytuacja finansowa gminy jest stabilna i pozwala z optymizmem myśleć o budżetach przyszłych okresów. PODSUMOWANIE:

18 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Gmina Wyszków Sprawozdanie Finansowe za 2013 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok www.wyszkow.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google