Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, czerwiec 2011r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, czerwiec 2011r."— Zapis prezentacji:

1

2 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, czerwiec 2011r.

3 2  Art. 268 USTAWY z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz 1240 ze zmianami)  § 20 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 128 poz 861). Sprawozdanie Finansowe Jednostki Samorządu Terytorialnego

4 Sprawozdanie Finansowe Województwa Dolnośląskiego za 2010r. składa się z:  bilansu z wykonania budżetu Województwa Dolnośląskiego, sporządzonego na dzień 31.12.2010 roku,  łącznego bilansu wojewódzkich jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego, sporządzonego na dzień 31.12.2010 roku,  łącznego rachunku zysków i strat wojewódzkich jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego za rok obrotowy 01.01 – 31.12.2010,  łącznego zestawienia zmian w funduszu wojewódzkich jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego za rok obrotowy 01.01 – 31.12.2010, i obejmuje: 32 wojewódzkie jednostki budżetowe oraz 1 samorządowy zakład budżetowy. 3

5 4 32 wojewódzkie jednostki budżetowe to :  Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu,  Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu,  Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu,  Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu,  Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej,  Regionalne Biuro Województwa Dolnośląskiego w Brukseli,  Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,  Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca,  Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych,  23 jednostki oświatowe, samorządowy zakład budżetowy :  Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych

6 5 AKTYWA BILANSÓW 3 wojewódzkich jednostek budżetowych:  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego 995,5 mln zł,  Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu 738,7 mln zł,  Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu 462,6 mln zł, stanowią 94% aktywów łącznego bilansu, które wynoszą: 2 330,4 mln zł.

7 Łączny bilans wojewódzkich jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego 6  rzeczowych aktywów trwałych 31,9%  udziałów i akcji 42,3%  aktywów obrotowych 102,4% Wzrost sumy bilansowej wynika głównie ze wzrostu: Suma bilansowa – wzrost o 38,8% (645,1 mln zł)

8 7 Łączne zestawienie zmian w funduszu wojewódzkich jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego Wzrost funduszu o 36,7% (594,1 mln zł) w wyniku:  wzrostu funduszu jednostki o 236,1 % (1.149,8 mln zł)  osiągniętego wyniku finansowego netto (577 mln zł)

9 8 Badanie sprawozdania finansowego Badanie obligatoryjne stosownie do art. 268 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poza 1249 ze zm.) Wybór podmiotu badającego sprawozdanie Uchwała Nr LXIV/1098/10 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 października 2010 roku. Podmiot badający „ELIKS” Audytorska Spółka z o.o. Grupa Finans - Servis

10 9 B I E G L I R E W I D E N C I stwierdzili, że sprawozdanie finansowe Województwa Dolnośląskiego:  przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Województwa Dolnośląskiego na dzień 31.12.2010r., jak też wyniku finansowego za rok obrotowy 01.01 – 31.12.2010,  sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w ustawie o rachunkowości zasadami rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,  jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa.

11 10 WYNIK AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO OPINIA I RAPORT P O Z Y T Y W N A „ELIKS” Audytorska Spółka z o.o. Grupa Finans – Servis Prezes zarządu - Henryka Turowska Zofia Szczeczpaniak – biegły rewident (nr KIBR 9475) Danuta Sawicka – biegły rewident (nr KIBR 3555) Halina Kisielewska – biegły rewident (nr KIBR 10816) Wacław Slipiko – biegły rewident (nr KIBR 3686)

12


Pobierz ppt "Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, czerwiec 2011r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google