Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Omówienie uproszczonego bilansu. Wiktoria Siczek kl. 2TEH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Omówienie uproszczonego bilansu. Wiktoria Siczek kl. 2TEH."— Zapis prezentacji:

1 Omówienie uproszczonego bilansu. Wiktoria Siczek kl. 2TEH

2 UKŁAD BILANSU UPROSZCZONEGO DLA PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ

3 Pieczątka jednostki Data i miejsce sporządzenia bilansuImię i nazwisko oraz podpis osoby sporządzającej bilans Imię i nazwisko oraz podpis kierownika jednostki Uproszczony bilans sporządzony na dzień 31.12.201X

4 Bilans zawiera elementy składowe, takie jak: Nazwa i adres jednostki sporządzającej bilans. Dzień bilansowy – to dzień, na jaki sporządzono bilans. W przykładowym bilansie jest to 31.12.201X czyli dzień kończący rok obrotowy. Wyszczególnienie pozycji i grup aktywów z podaniem ich wartości. Wyszczególnienie pozycji i grup pasywów z podaniem ich wartości. Suma bilansowa aktywów i pasywów. Data i miejsce sporządzenia bilansu. Imię i nazwisko oraz podpisy - osoby sporządzającej bilans -kierownika jednostki

5 Bilans składa się z AKTYWÓW i PASYWÓW. AKTYWA (majątek) – kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ korzyści ekonomicznych do jednostki. AKTYWA DZIELĄ SIĘ NA: 1. Aktywa trwałe - składniki, które trwale związane są z jednostką. Trwałość ich wyraża się tym, że zużywają się one stopniowo i są wykorzystywane przez długi czas. Jednostka osiąga korzyści ekonomiczne z tych zasobów w okresie dłuższym niż jeden rok. 2. Aktywa obrotowe – składniki, które są nietrwale związane z jednostką. Zasoby obrotowe, na skutek prowadzonej działalności gospodarczej, znajdują się w ciągłym ruchu, a przechodząc przez kolejne fazy tej działalności, przyjmują inną postać. Korzyści ekonomiczne osiągane z tych aktywów realizowane są w okresie krótszym niż jeden rok.

6 AKTYWA TRWAŁE DZIELĄ SIĘ NA: Wartości niematerialne i prawne (koszty zakończonych prac rozwojowych, wartość firmy, know- how, licencje, patenty itp.) Rzeczowe aktywa trwałe (środki trwałe, środki trwałe w budowie, zaliczki na środki trwałe w budowie) Należności długoterminowe Inwestycje długoterminowe (inwestycje ważne powyżej 1 roku) Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, inne rozliczenia międzyokresowe)

7 AKTYWA OBROTOWE DZIELĄ SIĘ NA Zapasy (materiały, półprodukty i produkty w toku, produkty gotowe, towary, zaliczki na dostawy) Należności krótkoterminowe Inwestycje krótkoterminowe (inwestycje ważne poniżej 1 roku) Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

8 PASYWA – Wszystkie zasoby majątkowe muszą mieć swoje źródła pochodzenia, zwane źródłami finansowania aktywów lub pasywami. Pasywa wskazują skąd (od kogo) pochodzą określone zasoby majątkowe, a także „kto” ma prawo do własności dysponowania nimi. PASYWA DZIELĄ SIĘ NA: Kapitały (fundusze) własne – zwane pasywami własnymi Zobowi ą zania i rezerwy na zobowi ą zania – zwane kapitałami (funduszami) obcymi.

9 KAPITAŁY DZIELĄ SIĘ NA: Kapitały podstawowe Pozostałe kapitały Zysk (strata) z lat ubiegłych Zyska (strata netto) Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

10 ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA : Rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Zaliczki otrzymane na dostawy Zobowiązania wekslowe Zobowiązania publicznoprawne Rozliczenia międzyokresowe

11 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Omówienie uproszczonego bilansu. Wiktoria Siczek kl. 2TEH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google