Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BILANS Wycena bilansowa aktywów i pasywów. Wycena bilansowa aktywów Amortyzowane aktywa trwałe Wartość początkowa minus dotychczasowe odpisy amortyzacyjne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BILANS Wycena bilansowa aktywów i pasywów. Wycena bilansowa aktywów Amortyzowane aktywa trwałe Wartość początkowa minus dotychczasowe odpisy amortyzacyjne."— Zapis prezentacji:

1 BILANS Wycena bilansowa aktywów i pasywów

2 Wycena bilansowa aktywów Amortyzowane aktywa trwałe Wartość początkowa minus dotychczasowe odpisy amortyzacyjne minus odpisy z tytułu trwałej utraty wartości Odpisy aktualizujące Pozostałe koszty operacyjne

3 Wycena bilansowa aktywów Aktywa finansowe długoterminowe  Cena nabycia pomniejszona o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub  Wartość godziwa  Możliwość przeszacowania ceny nabycia do ceny rynkowej  udziały w jednostkach podporządkowanych – metoda praw własności  skorygowana cena nabycia (wg ostatniej nowelizacji) Skutki przeszacowania Koszty/przychody finansowe lub Kapitał z aktualizacji

4 Wycena bilansowa aktywów Nieruchomości inwestycyjne Cena nabycia pomniejszona o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub Wartość godziwa lub Wycena jak dla środków trwałych Skutki przeszacowania Pozostałe koszty operacyjne

5 Wycena bilansowa aktywów Zapasy Cena nabycia, cena zakupu lub koszt wytworzenia nie wyższe od cen sprzedaży netto na dzień bilansowy Odpisy aktualizujące Pozostałe koszty operacyjne

6 Wycena bilansowa aktywów Należności Skutki przeszacowania Pozostałe koszty operacyjne -odpis od należności głównej Koszty finansowe –odpis od odsetek Przychody finansowe- naliczone odsetki Kwota wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności (

7 Wycena bilansowa aktywów Należności finansowe Skutki przeszacowania Przychody i koszty finansowe Skorygowana cena nabycia

8 Wycena bilansowa aktywów Inwestycje krótkoterminowe Cena nabycia lub cena rynkowa, zależnie od tego, która jest niższa Cena (wartość) rynkowa lub inaczej określona wartość godziwa Skorygowana cena nabycia (ostatnia nowelizacja) Skutki przeszacowania Koszty/przychody finansowe

9 Wycena bilansowa aktywów Środki pieniężne Wartość nominalna

10 Wycena bilansowa pasywów Kapitały własne (bez udziałów własnych) Wartość nominalna

11 Wycena bilansowa pasywów Udziały (akcje) własne Cena nabycia

12 Wycena bilansowa pasywów Rezerwy Wiarygodnie oszacowana wartość Skutki utworzenia Pozostałe koszty operacyjne Koszty finansowe Straty nadzwyczajne

13 Wycena bilansowa pasywów Zobowiązania Kwota wymaganej zapłaty Skutki przeszacowania Koszty finansowe (odsetki)

14 Wycena bilansowa pasywów Skorygowana cena nabycia lub Wartość godziwa Skutki przeszacowania Przychody/koszty finansowe Zobowiązania finansowe

15 Wycena bilansowa aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych Przeliczenie według kursu średniego NBP Skutki przeszacowania (różnice kursowe) Przychody finansowe - różnice dodatnie Koszty finansowe -różnice ujemne (z wyjątkami) Aktywa i pasywa w walutach obcych

16 KLASYFIKACJA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH Instrumenty finansowe aktywa finansowe i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu pożyczki udzielone i należności własne aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

17 WYCENA BILANSOWA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH Rodzaj instrumentuParametry wycenySposób odnoszenia skutków wyceny Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu Wartość godziwaWynik finansowy Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Wartość godziwaWynik finansowy lub kapitał z aktualizacji Udzielone pożyczki i należności własne Skorygowana cena nabycia Wynik finansowy Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności Skorygowana cena nabycia Wynik finansowy Zobowiązania finansoweSkorygowana cena nabycia Wynik finansowy

18 Wycena bilansowa instrumentów finansowych Wartość godziwa Skutki przeszacowania Wynik finansowy Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

19 Wycena bilansowa instrumentów finansowych Wartość godziwa Skutki przeszacowania Wynik finansowy lub Kapitał z aktualizacji Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

20 Wycena bilansowa instrumentów finansowych Skorygowana cena nabycia Skutki przeszacowania Wynik finansowy Udzielone pożyczki i należności własne

21 Wycena bilansowa instrumentów finansowych Skorygowana cena nabycia Skutki przeszacowania Wynik finansowy Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności

22 Wycena bilansowa instrumentów finansowych Skorygowana cena nabycia Skutki przeszacowania Wynik finansowy Zobowiązania finansowe

23 Skorygowana cena nabycia (zamortyzowany koszt ) Cena nabycia spłaty wartości nominalnej Odpisy z tytułu utraty wartości skumulowana kwota zdyskontowanej różnicy między wartością początkową składnika i jego wartością w terminie wymagalności, wyliczona za pomocą efektywnej stopy procentowej minus Plus/ minus


Pobierz ppt "BILANS Wycena bilansowa aktywów i pasywów. Wycena bilansowa aktywów Amortyzowane aktywa trwałe Wartość początkowa minus dotychczasowe odpisy amortyzacyjne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google