Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020: Nowy Wymiar Aktywnej Integracji Poznań, styczeń 2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020: Nowy Wymiar Aktywnej Integracji Poznań, styczeń 2014."— Zapis prezentacji:

1 Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020: Nowy Wymiar Aktywnej Integracji Poznań, styczeń 2014

2 Dlaczego powstaje Krajowy Program Warunkowość ex-ante Cel tematyczny 9 :Promowanie włączenia społecznego i walka z ubóstwem - Cel dotyczący walki z ubóstwem (o którym mowa w art. 9 ust. 9) Aktywne włączenie z myślą o poprawie możliwości zatrudnienia Warunek ex-ante : Istnienie i realizacja krajowych strategicznych ram polityki na rzecz ograniczania ubóstwa mającej na celu aktywne włączenie osób wykluczonych z rynku pracy w świetle wytycznych dotyczących zatrudnienia.  Kryteria spełnienia: Gotowe są krajowe strategiczne ramy polityki na rzecz ograniczania ubóstwa, które mają na celu aktywne włączenie i które: zapewniają wystarczające podstawy do opracowywania polityk ograniczania ubóstwa i umożliwiają monitorowanie rozwoju sytuacji; są zgodne z krajowymi celami dotyczącymi walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym (zgodnie z definicją w krajowym programie reform), co obejmuje rozszerzenie możliwości zatrudnienia na grupy w niekorzystnej sytuacji; zawierają działania na rzecz przejścia od opieki instytucjonalnej do środowiskowej w zwalczanie ubóstwa angażują odpowiednie zainteresowane strony (interesariusze/partnerzy);

3 Dokumenty na których opiera się Krajowy Program  Decyzja Rady z dnia 21 października 2010 w sprawie wytycznych dotyczących polityki zatrudnienia państw członkowskich(wytyczna 10 Promowanie włączenia społecznego i walka z ubóstwem);  Zalecenie Komisji z dnia 3 października 2008 r. w sprawie aktywnej integracji osób wykluczonych z rynku pracy ( trzy filary: odpowiednie wsparcie dochodu, integracyjne rynki pracy, dostęp do usług wysokiej jakości);  Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju,  Strategia Rozwoju Kraju 2020,  Strategie zintegrowane w tym w szczególności  Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego.

4

5 Cel główny Celem głównym Programu jest zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym o 1,5 mln osób oraz wzrost spójności społecznej. (ograniczenie ubóstwa i wykluczenia społecznego poprzez działania zmierzające do zwiększenia zatrudnienia oraz do wzrostu spójności społecznej)

6 Cele operacyjne Cel operacyjny 1: Wykluczenie społeczne dzieci i młodzieży – przez usługi do aktywności; Polityka przeciwdziałania ubóstwu i marginalizacji dzieci i młodzieży stanie się kluczowym elementem polityki integracji, łącząc działania na rzecz dostępności usług społecznych i możliwości aktywizacyjnych rodziców, a zwłaszcza kobiet; Cel Operacyjny 2: Aktywna osoba i zintegrowana rodzina - odpowiedzialne lokalne środowisko; Służby społeczne w sposób zintegrowany działają na rzecz aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym osób zagrożonych wykluczeniem oraz funkcjonalności ich rodzin, umożliwiając łączenie ról zawodowych i rodzinnych; Cel operacyjny 3: Nasi seniorzy – bezpieczni, aktywni i potrzebni; Osoby starsze, niepełnosprawne, zależne objęte są przyjaznymi formami opieki oraz formami aktywnego spędzania czasu i włączania się w życie publiczne i zawodowe na miarę ich możliwości i potrzeb. Cel operacyjny 4: Zapobieganie niepewności mieszkaniowej; Polityka społeczna zapobiega bezdomności oraz wspiera rozwój mieszkalnictwa socjalnego jako istoty bezpieczeństwa socjalnego umożliwiającego aktywność społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem; Cel operacyjny 5: Reforma zarządzania systemem rynku pracy i integracji społecznej. System integracji społecznej funkcjonuje w sposób planowy i zintegrowany, łącząc zasoby publiczne, społeczne i prywatne, poszerzając udział sektora ekonomii społecznej w kreowaniu i realizacji polityki aktywnej integracji.

7 Obszary tematyczne/Priorytety I. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży (w tym m.in. pomoc dla dzieci i młodzieży, rozwój instytucjonalnej i pozarodzinnej opieki nad dziećmi w wieku od 0 do 3 lat; edukacja przedszkolna, działania profilaktyczne o charakterze społecznym i zdrowotnym, wsparcie dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi); II. Zapewnienie spójności działań edukacyjnych, społecznych i zawodowych dzieci i młodzieży (w tym m.in.: funkcja socjalna i wczesno-interwencyjna szkoły, usługi profilaktyczne i socjoterapeutyczne, system kształcenia młodzieży, kształcenie zawodowe, kompetencje cyfrowe i przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, pierwsze zatrudnienie młodzieży);

8 III. Aktywna integracja w społeczności lokalnej (w tym m.in.: usługi społeczne dla osób zagrożonych wykluczeniem, formy pracy socjalnej, narzędzia i instrumenty aktywnej integracji, usługi reintegracji społecznej i zawodowej, praca środowiskowa, usługi realizowane przez sektor ekonomii społecznej, system włączania osób niepełnosprawnych do życia społecznego i zawodowego, działania w zakresie integracji cudzoziemców, mniejszości - Romów); IV. Bezpieczeństwo i aktywność osób starszych (w tym m.in.: aktywność zawodowa i społeczna seniorów –„srebrna gospodarka”, system opieki nad osobami niesamodzielnymi i w podeszłym wieku, opieka zdrowotna i rehabilitacja medyczna dla osób starszych; środowiskowe formy pomocy i samopomocy oraz wolontariat seniorów);

9 V. Zapobieganie niepewności mieszkaniowej i przeciwdziałania bezdomności (w tym m.in.: system pomocy bezdomnym oraz wsparcia wychodzenia z bezdomności, zapobieganie niepewności utraty tytułu prawnego do mieszkania, zadłużeniom czynszowym, eksmisjom, budownictwo komunalne, budownictwo socjalne i usługi z zakresu pomocy w sprawach mieszkaniowych, mieszkania chronione); VI. Zarządzanie i zmiany strukturalne integracji społecznej (w tym m.in.: programowanie polityki społecznej, reforma usług i innych świadczeń pomocy społecznej, uproszczenie systemu świadczeń pieniężnych, dostępność do pomocy udzielanej przez publiczne służby zatrudnienia, jakość pracy socjalnej i usług socjalnych.

10

11

12

13

14

15


Pobierz ppt "Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020: Nowy Wymiar Aktywnej Integracji Poznań, styczeń 2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google